Водач за българските планини
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПЛАНИНАТА И ТУРИЗМА

ХИЖИ

ТУРИЗЪМ

ГРАНИЧЕН РЕЖИМ

ОКОЛНА СРЕДА

КАРТОГРАФИЯ

ДРУГИ

ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ХИЖИ горе

НАРЕДБА № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред в туристическите и алпийските хижи

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред в туристическите хижи на Българския туристически съюз

=================

РМС № 775 от 1 август 1996 г. за прехвърляне имуществото на държавна фирма "Социален отдих" на Националния осигурителен институт

РМС № 97 от 20 февруари 2009 г. за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на хижа "Алеко"

РМС № 190 от 6 април 2010 г. за даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на хижа "Индже войвода"

ТУРИЗЪМ горе

ЗАКОН за туризма

ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

ПРАВИЛНИК за прилагането на закона за физическото възпитание и спорта

НАРЕДБА за категоризиране на ски пистите

НАРЕДБА № 2 за организиране, планиране и финансиране развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма

НАРЕДБА № 7 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод"

НАРЕДБА № 8 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Планински водач"

НАРЕДБА № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност

НАРЕДБА № 31 от 30 декември 1996 г. за медицинското осигуряване на спортни, физкултурни и туристически състезания и прояви (отменена)

=================

УСТАВ на Българския туристически съюз (БТС)

ПРАВИЛНИК за маркировката на туристическите пътища в Република България

ПРАВИЛА И РЕД за управление и стопанисване на имуществото на сдружение "БТС"

ПРАВИЛНИК за духовното стимулиране на БТС

ПРАВИЛНИК за организация и работа на Инспектората на БТС

ПРАВИЛНИК за радиотелефонната мрежа и мобилните комуникации в системата на Българския туристически съюз
ГРАНИЧЕН РЕЖИМ горе

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

НАРЕДБА за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях

НАРЕДБА № І-11 от 19 януари 2005 г. за охраната на морския участък от държавната граница на Република България

НАРЕДБА № І-13 от 19 януари 2005 г. за охраната на речния участък от държавната граница и вътрешните водни пътища на Република България

ПОСТАНОВЛЕНИЕ за утвърждаване на гранична ивица и гранична зона на държавната граница (отменено)

РЕШЕНИЕ № 1719 от 26.02.2003 г. на ВАС по адм. дело № 9513 / 2002 г.

=================

КОНВЕНЦИЯ за определяне речната граница между България и Румъния

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Румъния относно съвместен контрол за преминаване на границата

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество между органите за охрана на границата

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Румъния във връзка с режима на българо-румънската държавна граница, сътрудничеството и взаимопомощта по гранични въпроси

=================

СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Република Турция за определяне на границата в района на устието на река Резовска / Мутлудере и разграничаване на морските пространства между двете държави в Черно море

=================

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Република Македония за опазване, поддържане, обновяване и обозначаване на граничната линия и граничните знаци по Българо-Македонската държавна граница

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Република Македония за мерките за предотвратяване и решаване на гранични инциденти по Българо-Македонската държавна граница

=================

КОНВЕНЦИЯ между правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на общата държавна граница

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за сътрудничество между органите за охрана на границата

ОКОЛНА СРЕДА горе

ЗАКОН за опазване на околната среда

=================

ЗАКОН за защитените територии

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

ПРАВИЛНИК за условията и реда за управлението, възлагане на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост

НАРЕДБА за разработване на планове за управление на защитени територии

НАРЕДБА за буферните зони около резерватите

=================

БЕРНСКА КОНВЕНЦИЯ (За опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитавания)

РАМСАРСКА КОНВЕНЦИЯ (За влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици)

СПОРАЗУМЕНИЕ за опазване на популациите от европейски прилепи

КОНВЕНЦИЯ за биологичното разнообразие

ЗАКОН за лечебните растения

ЗАКОН за биологичното разнообразие

ТАРИФА за обезщетения при причинени щети на природни обекти

ТАРИФА за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие

НАРЕДБА за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча

КАРТОГРАФИЯ горе

ЗАКОН за транслитерацията

НАРЕДБА № 6 от 12 юни 1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език

НАРЕДБА № 3 от 26 октомври 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 от 27.ІV.1993 г. за определяне на Съвета по правопис и транскрипция на географските имена към управление "Кадастър и геодезия" на Министерството на териториалното развитие и строителството за национален орган по въпросите на стандартизацията на географските имена

=================

ЗАКОН за геодезията и картографията

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 6 януари 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 от 4 юни 2001 г. за определяне на Българска геодезическа система 2000

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военно-географската служба

ЗАПОВЕД № РД-02-14-97 от 10.06.1990 г. относно определяне разстоянието между населените места, между тях и други обекти и местонахождението на обекти в населените места

ИНСТРУКЦИЯ за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение (в сила от 1.VІІ.1986 г.)

ИНСТРУКЦИЯ за определяне на координатите на геодезически точки чрез глобална позиционираща система (GPS)(1995 г.)

ИНСТРУКЦИЯ за изработване на едромащабни топографски карти в мащаби 1:10 000, 1:5 000 и 1:2 000 и за обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:10 000 и 1:5 000 (1985 г.)

УСЛОВНИ ЗНАЦИ за едромащабни топографски карти в мащаб 1:10 000, 1:5 000 и 1:2 000 (1993 г.)

УСЛОВНИ ЗНАЦИ за кадастрални планове на населени места и незастроени терени - мащаби 1:1000 и 1:500(1993 г.)

ДРУГИ горе

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

НАРЕДБА за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми

ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ горе

ПЛАН за управление на Национален парк "ПИРИН"

ПЛАН за управление на Национален парк "РИЛА"

ПЛАН за управление на Национален парк "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН"

=================

ПЛАН за управление на Природен парк "ВИТОША"

ПЛАН за управление на Природен парк "РУСЕНСКИ ЛОМ"

ПЛАН за управление на Природен парк "ПЕРСИНА"

ПЛАН за управление на Природен парк "РИЛСКИ МАНАСТИР"

ПЛАН за управление на Природен парк "СТРАНДЖА"

ПЛАН за управление на Природен парк "ШУМЕНСКО ПЛАТО"

СПИСЪК на утвърдените от Министъра на околната среда и водите планове за управление на поддържани резервати, защитени местности и природни забележителности