НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПЛАНИНАТА И ТУРИЗМА

 

Представени са по-важните нормативни актове, отнасящи се до планината и туризма. Нормативните актове са актуални към датата, посочена в самите тях. Поради честите промени в нормативната уредба е желателно за актуална справка да се потърси информация в някоя от правно-информационните системи (Апис, Сиела Норма, Дакси, Лакорда и др.).

Следва да се има предвид, че официална е само информацията, публикувана на  Интернет страницата на "Държавен вестник", до която достъпът е свободен и безплатен. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за "Държавен вестник": "Официалният и неофициалният раздел се публикуват и в интернет страницата на "Държавен вестник". При несъответствие между печатното издание и изданието в интернет страницата правно значение има текстът на печатното издание."

Вътрешно-нормативните актове на БТС могат да бъдат намерени на официалния сайт на БТС.

Информация за непубликувани актове по геодезия, картография и кадастър може де се намери на официалния сайт на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Плановете за управление на защитените територии могат да бъдат намерени на техните официални сайтове, в сайта на ресорното министерство, а също и в Системата за правна информация на Министерския съвет.

 

Към Началото
Обратно към Заглавната страница

Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Последна промяна: 01 януари 2013 г.