КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА ЗА ОБНОВЯВАНЕ, ОБОЗНАЧАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРАНИЧНАТА ЛИНИЯ И ГРАНИЧНИТЕ ЗНАЦИ НА ОБЩАТА ДЪРЖАВНА ГРАНИЦА

 

Актуална към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

(РАТИФИЦИРАНА СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХIХ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 15 АПРИЛ 2004 Г. - ДВ, БР. 34 ОТ 2004 Г. В СИЛА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 8 ЮЛИ 2004 Г.)

 

Обн. ДВ. бр.79 от 10 Септември 2004 г.

 

Правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора (по-нататък в текста "договарящи се страни"), с цел да потвърдят протежението на общата държавна граница и в желанието си съвместно да регулират всички въпроси, отнасящи се до обновяването, обозначаването и поддържането на граничната линия и граничните знаци на държавната граница между Република България и Сърбия и Черна гора се съгласиха със следното:

Член 1

(1) Държавната граница разграничава вертикално територията на двете държави на повърхността на земята, във въздушното пространство и под земната повърхност, както е посочено в граничните документи. Определящите точки, очертаващи граничната линия на земната повърхност, са дефинирани с правоъгълни координати и са обозначени на терена с гранични знаци.

(2) Държавната граница между Република България и Сърбия и Черна гора (по-нататък в текста "държавна граница") е определена на основание чл. 27 от Договора за мир, подписан на 27 ноември 1919 г. в Ньой и потвърдена от чл. 1 на Договора за мир с България, подписан на 10 февруари 1947 г. в Париж.

Триграничната точка с Румъния е утвърдена с Протокол от среща на Смесената комисия за обновяване, обозначаване и поддържане на българо-югославската държана граница, Смесената комисия за обновяване и обозначаване на югославско-румънската държавна граница и граничните органи на Република България и Румъния, подписан във Видин (Република България) на 17 юли 2000 г.

Триграничната точка с Република Македония е утвърдена с Протокол от заседание на Смесената македонско-югославска комисия за демаркиране и обозначаване на държавната граница между Република Македония и Съюзна република Югославия, Смесената комисия за опазване, поддържане, обновяване и обозначаване на българо-македонската граница и Смесената комисия за обновяване, обозначаване и поддържане на българо-югославската държавна граница, подписан в Скопие на 13 август 2002 г.

Съществуващата гранична линия, утвърдена съгласно карта в М 1:10 000 от страна на Смесената българо-югославска комисия за обновяване на границата през 1954 г., ще бъде преместена на основание Споразумението за частично изменение на граничната линия на река Тимок, сключено между НР България и ФНР Югославия в Белград на 14 декември 1961 г., в средата на новото главно коригирано корито на река Тимок, съгласно Проект 2б, приет от двете страни с Протокол от 4 април 1958 г. в София и който е неразделна част от посоченото по-горе споразумение от 1961 г., когато корекцията бъде извършена и водата бъде пусната да тече по новото корито.

(3) Данните, отнасящи се за държавната граница, определена на основание посочените международни договори от чл. 2 на конвенцията, свързани с нейното обозначаване, вид, големина и положение на граничните знаци, съдържащи се в граничните документи, съставени на базата на геодезическо GPS и аерофотограметрическо измерване, извършено между 1997 и 2000 г., и подписани през 2002 и 2003 г., са:

а) атлас на картите на граничната линия в мащаб 1:5000;

б) описание на граничната линия между Република България и Сърбия и Черна гора;

в) каталог на координатите на граничните пирамиди и тристранните гранични точки.

(4) Договарящите се страни потвърждават своето съгласие, че държавната граница по водното течение ще е постоянна и непроменена в съответствие с данните в посочената гранична документация независимо от природните промени на водното течение.

(5) В случай че се наложи промяна на водното течение по изкуствен път, протежението на държавната граница ще бъде потвърдено с отделно споразумение, което ще подпишат договарящите се страни.

Член 2

(1) Държавната граница между Република България и Сърбия и Черна гора е обозначена по следния начин:

а) с гранични пирамиди, които е поставила Международна комисия в периода 1920 - 1922 г.;

б) с пирамида "Сигнал" на левия бряг на река Дунав, на румънска територия, която служи за ориентир при определяне на триграничната точка (triplex confinium) между Република България, Сърбия и Черна гора и Румъния, и триграничната пирамида, с която е обозначена триграничната точка между Република България, Сърбия и Черна гора и Република Македония;

в) с гранични стълбове, които пряко или индиректно (по дължината на реки, потоци, канали, пътища и други характерни обекти) обозначават пресечните точки на граничната линия;

г) с гранични метални плочи и табели на пътища и мостове;

д) с червена линия с ширина 20 см на пътищата и други изкуствени обекти, които се пресичат от граничната линия.

(2) Координатите на всички обозначени и необозначени пресечни точки на граничната линия се съдържат в граничните документи, посочени в чл. 1, ал. 3 на конвенцията.

Член 3

(1) Договарящите се страни на всеки 5 години съвместно ще извършват контрол на граничната линия и граничните знаци, както и обновяване на граничните знаци, а при необходимост и допълнително обозначаване на държавната граница. Петгодишният период започва от началото на предходното обновяване.

(2) В годината на влизане в сила на конвенцията ще започне редовна проверка и обновяване на граничната линия и граничните знаци. Изпълнението на тези задължения ще се извършва от договарящите се страни на основание валидните гранични документи.

(3) Договарящите се страни могат и преди изтичане на срока, посочен в ал. 1 на този член, да извършват общи работи: в случаи на големи природни промени, изграждане на общи обекти и в други случаи, по искане на една от договарящите се страни.

Член 4

Договарящите се страни се задължават да поддържат граничната линия и за тази цел да извършват следните общи работи:

а) да поддържат, поправят и обновяват съществуващите гранични знаци;

б) да заменят граничните знаци със значими повреди по тях;

в) да контролират положението на граничните знаци и да поставят нови гранични знаци на мястото на унищожените, липсващите или изместените в съответствие с данните от граничните документи;

г) при необходимост да поставят допълнителни гранични знаци.

Член 5

(1) С цел осигуряване видимост на граничната линия и граничните знаци договарящите се страни посредством своите компетентни органи ще се стремят да поддържат гранична ивица на сушата с ширина 3 м от двете страни на граничната линия (по-нататък в текста "гранична полоса"), както и място в радиус от 1 м около граничните знаци, поставени от едната и другата страна на граничната линия, които да бъдат почистени от дървета, храсти и друга растителност.

(2) Договарящите се страни няма да разрешават никакво строителство в граничната полоса. Тази забрана не се отнася за вече съществуващите обекти и онези, за чието строителство договарящите се страни сключват отделно споразумение.

(3) Една от договарящите се страни може да извършва по всяко време на своя територия работите от ал. 1 на този член, като за това е необходимо да уведоми другата договаряща се страна най-малко 10 дни преди започване на работите.

Член 6

С цел равномерно разпределение на задълженията на договарящите се страни, произтичащи от чл. 3 на тази конвенция, държавната граница се разделя на два гранични сектора:

- I граничен сектор - от триграничната точка между Република България, Сърбия и Черна гора и Румъния до граничен знак № 258 (на връх Сребърна глава);

- II граничен сектор - от граничен знак № 258 до триграничната точка между Република България, Сърбия и Черна гора и Република Македония.

Член 7

(1) Задълженията във връзка с обновяването, обозначаването, поддържането и контрола на граничната линия и граничните знаци на държавната граница (по-нататък в текста "работи на границата"), както и разходите, свързани с тези задължения, договарящите се страни разпределят по следния начин:

а) за граничните знаци непосредствено на граничната линия:

- за I граничен сектор отговаря Република България;

- за II граничен сектор отговаря Сърбия и Черна гора;

б) за граничните знаци, които са поставени от едната и другата страна на граничната линия по дължината на реки, потоци, канали и др., отговаря договарящата се страна, на чиято територия те се намират.

(2) Изключение от ал. 1 на този член представляват случаите, когато се установи, че повреждането или унищожаването на граничните знаци е причинено от страна на граждани на една от договарящите се страни. В тези случаи разходите за поставяне и подновяване на граничните знаци се поемат от договарящата се страна, чиито граждани са причинили щетата.

Член 8

(1) Поставянето, поддържането, контролът и обновяването на граничните знаци, обозначаващи триграничната точка между Република България, Сърбия и Черна гора и Румъния, ще се извършват от всяка договаряща се страна на своя територия със съгласието и присъствието на представители на другите две държави.

(2) Поставянето, поддържането, контролът и обновяването на триграничния знак на тристранната точка между Република България, Сърбия и Черна гора и Република Македония ще се извършват от Сърбия и Черна гора със съгласието и присъствието на представители на другите две държави.

Член 9

(1) Ползвателите на недвижими имоти по протежение на държавната граница, както и упълномощените юридически лица са длъжни да извършват работи в граничната полоса в съответствие с разпоредбите на конвенцията.

(2) За обезщетяване на загуба, която е непосредствено свързана с извършване на работите от ал. 1 на този член, ще се прилага законът на договарящата се страна, на чиято територия се намира недвижимият имот. Договарящата се страна не може да предяви иск за обезщетяване на загубата към другата страна.

Член 10

(1) В изпълнение на разпоредбите на конвенцията се създава Смесена комисия за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на държавната граница между Република България и Сърбия и Черна гора (по-нататък в текста "Смесена комисия"), която се състои от делегации на договарящите се страни.

(2) Всяка договаряща се страна определя председател и двама членове. При необходимост Смесената комисия може да ангажира специалисти и помощен персонал.

(3) Договарящите се страни ще се уведомяват по дипломатически път за назначаването и освобождаването от длъжност на председателите на делегациите. За други промени в състава на делегациите председателите ще се уведомяват чрез размяна на писма.

Член 11

Задачите на Смесената комисия са:

а) да планира, организира, насочва и контролира работите на границата;

б) да отразява измененията и допълненията при промяната на означаването на граничната линия;

в) да подготвя нова и допълнителна документация за границата и да регистрира промяната на данните в действащата документация за границата;

г) да формира смесени работни групи за работите на границата и да определя техните задачи;

д) при необходимост да взема решение за промяна формата на граничните знаци, определена в документацията за границата (по тип, размери, материал и начин на означаване).

Член 12

(1) За извършване на работите на границата Смесената комисия ще формира смесени работни групи, а за изготвяне на граничната документация или за решаването на конкретни задачи ще формира смесени групи от специалисти. Смесените работни групи и групите от специалисти ще изпълняват своите задачи съгласно решенията на Смесената комисия.

(2) За нуждите на смесените работни групи и групи от специалисти Смесената комисия ще изготвя указания за работа, в които детайлно ще определя техните задачи.

(3) Смесената комисия трябва да гарантира работите на границата да се извършват със съгласието, а при необходимост и в присъствието на представители на договарящите се страни.

Член 13

(1) Смесената комисия ще изпълнява своята дейност посредством заседания, срещи, обиколки и проверки на работите на границата или чрез размяна на писма между председателите на делегациите.

(2) Смесената комисия ще заседава най-малко по веднъж в годината, а при необходимост по-често, последователно на териториите на договарящите се страни.

(3) Предложение за провеждане на заседание, среща, обиколка и проверка на работите на границата прави председателят на делегацията на една от договарящите се страни. Председателите на делегациите ще взимат мерки срещата да се състои най-късно един месец след получаване на поканата.

(4) Смесената комисия приема своите решения единодушно. В случай че Смесената комисия не може да реши някой въпрос, тя го внася за решаване пред компетентните органи на договарящите се страни. Договарящите се страни ще решават спорните въпроси посредством преговори.

(5) Смесената комисия ще води преговорите на български и сръбски език.

(6) За всяко свое заседание, среща, обиколка и проверка на работите на границата Смесената комисия ще съставя протокол в два екземпляра на български и на сръбски език, които подписват председателите на делегациите. В случай че по определени въпроси не може да се постигне съгласие, в протокола се отбелязват становищата на всяка от страните.

(7) След приключване на работите на границата, посочени в ал. 1 на чл. 3 от конвенцията, Смесената комисия съставя заключителен протокол, който подлежи на одобрение от компетентните органи на всяка от страните.

(8) За одобряването на заключителния протокол договарящите се страни ще се уведомяват по дипломатически път.

Член 14

(1) Смесената комисия ще изготви правилник за своята работа.

(2) Всяка от делегациите в Смесената комисия ще използва за заверяване печат, съответно метален щемпел, изработен съобразно вътрешните разпоредби на своята държава.

Член 15

(1) За извършване на работите на границата, които произтичат от конвенцията, членовете на Смесената комисия, специалистите и помощният персонал, които участват в тяхното извършване, преминават държавната граница с редовни документи за пътуване или специални документи, които за целта ще определи Смесената комисия.

(2) Начинът на придвижване на членовете на смесените работна групи на граничната линия и преминаването на територията на другата договаряща се страна определя Смесената комисия.

(3) Работите на границата могат да се извършват от изгрев- до залез-слънце.

Член 16

(1) Членовете на Смесената комисия, както и лицата, определени от страна на тази комисия за работи на границата, не могат да бъдат лишавани от свобода, не могат да им се отнемат лични вещи, служебни документи, превозни средства, техника, материали и оборудване, необходими за извършване на работите на границата:

а) за извършване на работите на границата тези лица могат без плащане на депозити и митнически формалности да пренасят и връщат на територията на договарящите се страни необходимите средства и материали;

б) при необходимост за нуждите на лицата, които извършват работите на границата, договарящите се страни осигуряват на своя територия превозни средства, настаняване, средства за връзка, както и цялата необходима помощ.

(2) Лицата, споменати в ал. 1, могат да носят униформа, но не могат да бъдат въоръжени.

Член 17

Всяка от договарящите се страни поема разходите на своята делегация, специалисти, помощен персонал и други лица, ангажирани за изпълнение на задачите от конвенцията.

Член 18

(1) Тази конвенция подлежи на ратификация съгласно законовите разпоредби на договарящите се страни и влиза в сила 30 дни след получаването на втората от дипломатическите ноти, с които те се уведомяват взаимно за изпълнението на необходимите процедури за влизането й в сила.

(2) Конвенцията се сключва за неопределен срок.

(3) Договарящите се страни могат да променят и допълват конвенцията по взаимно съгласие.

(4) Всяка договаряща се страна може по всяко време да денонсира конвенцията. Денонсирането влиза в сила шест месеца след получаване на нотата, с която се уведомява другата договаряща се страна за това.

Член 19

С влизането в сила на тази конвенция се прекратява действието на конвенцията между правителството на Народна република България и Съюзния изпълнителен съвет на Скупщината на Социалистическа федеративна република Югославия за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на българо-югославската държавна граница, подписана в Белград на 9 октомври 1981 г.

Подписана в Белград на 12 ноември 2003 г. в два еднакви екземпляра, всеки от които на български и на сръбски език, като двата текста имат еднаква сила.