КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕЧНАТА ГРАНИЦА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

 

Актуална към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

Ратифицирана с Указ № 22 от 06.05.1908 г.

 

Обн. ДВ. бр.104 от 1 Януари 1908г.

 

Негово Царско Височество Българския Княз и Негово Величество Румънския Крал,

Еднакво въодушевени от желанието да стеснят връзките на приятелство и добро съседство, които съществуват между България и Румъния, решиха да сключат една конвенция за определяне речната граница между двете страни и назначиха за Техни респективни пълномощници, именно:

Негово Царско Височество Българския Княз,

Господин Димитър Станчов, доктор на правото, Негов Министър на Външните Работи и на Изповеданията,

Негово Величество Румънския Крал, господин Никола Мишу, пълномощен Министър, Дипломатически агент и генерален консул на Румъния в София,

Които, след като си съобщиха взаимно пълномощията, намерени в добра и законна форма, се съгласиха върху следните членове:

Чл. 1. Речната граница между Румъния и България следва, по начало, освен изключенията, предвидени в чл. 10, средата на реката, при най-ниските води, когато тези текат в едно единствено легло, и средата на ръкава, който съдържа талвега на реката, когато реката е разделена от острови на два или повече ръкава.

Демаркационните линии на границата над и под островите ще се съединяват на 300 м. от краищата на тези острови.

Талвег на реката се нарича линията на нейното течение, която е определена за всяко време от непрекъснатото следване на най-дълбоките сонди. В случая, дето реката образува два или повече плавателни ръкава, този от техните отделни талвеги, който съдържа в своето течение най-дълбоката минимална сонда, ще се счита като талвег на реката.

В случай на различия, които не надминават 15 см между минималните сонди, ръкавът, който в мястото на минималните сонди представлява най-голямото сечение вода под нивото на най-ниските води, ще бъде считан като този, който съдържа талвега на реката.

Като се изключат случаите предвидени в чл. 10 на настоящия договор, ще бъдат считани като румънски води тези на ляво от границата и като български води тези на дясно от границата.

Чл. 2. Островите (включително пясъчните наноси) поставени на ляво от границата, такава, каквато тя е била определена при първото разузнаване, извършено според предписанията на последващия чл. 16, ще съставляват неразделна част от румънската територия. Островите (включително пясъчните наноси) поставени надясно от границата ще съставляват неразделна част от българската територия.

Чл. 3. Островите, които, съгласно предидущия член, ще трябва да минат от територията на едната държава към другата, ще бъдат предадени на държавата с право да ги владее, свободни от всякакво задължение.

Всяка от двете държави ще бъде освободена от всяко задължение към властите, общините, учрежденията или частните лица на другата държава, които, под каквото и да било качество, биха дошли да предявят права върху островите, минали във владение на първата.

Държавата, от която островите са съставлявали част досега, се задължава да обезщети сама и на свои разноски, ако е нужно, тези власти, общини, учреждения или частни лица.

Настоящите постановления, отнасящи се до промяната на собственост, са приложими само във време на първото разузнаване на талвега на реката, което ще бъде направено съгласно чл. чл. 4 и 16. В случай на послешно изменение на талвега, което влече след себе си променяването на владението на един остров, собствеността на казания остров ще се промени само, ако държавата, в територията на която той е влязъл, приложи откупването му.

Това обезщетение ще бъде определено, според случая, от предвидената в чл. 11 или чл. 6 комисия, според средното число на годишните приходи на петте последни години. Наемните контракти или всякакви други книжа ще служат при оценяването. Ако те липсват, комисията ще направи оценките в сравнение със стойността на околните места. За да се има една неизменна база за оценките според приходите ще бъде допуснато, че приходите се произвеждат според лихвите 5% на капитала, представляващ стойността на местата.

Респективната държава става собственица на пясъчните наноси без плащане на обезщетение.

Чл. 4. След разменението на ратификациите на настоящата конвенция, ще се пристъпи незабавно към предаването и вземането във владение на островите, които, според чл. 2 и съгласно резултатите на работите извършени от предвидената в чл. 16 комисия, трябва да минат от територията на едната държава в тази на другата. Тази работа ще се извърши от една смесена комисия, подпомогната от специални делегати и ще бъде отбелязана в протоколи в два екземпляра.

Чл. 5. Двете Правителства ще се разпоредят да се поставят по взаимно съгласие в пристанищата и в непосредственото съседство на водата определени репери нанесени на една и съща основа и стълби (скали) показващи нивата, към които ще трябва да се отнасят нивата на най-ниските води, приети за различните области на реката. В преходните пунктове, нивото на най-ниските води ще бъде извадено от тези на пристанищата разположени непосредствено над и под, чрез проста линейна интерполация.

Така определените нива на най-ниските води ще служат за основа на бъдещите освидетелствувания, които биха имали да правят смесените комисии според чл. чл. 6, 7, 8 и 9.

Чл. 6. Всеки десет години ще се пристъпва към разузнаването на талвега, съгласно чл. 14 на настоящата конвенция.

Всичките острови, които във времето на тези десетгодишни разузнавания ще са минали по един очевиден и траен начин, от едната от страните на талвега към другата, ще променят владение и ще съставляват неразделна част от територията на страната, във водите на която те са минали.

Двете Правителства ще признаят, че един остров е преминал по един очевиден и траен начин от едната от страните на талвега към другата и ще се съгласят за промяната на неговото владение, когато двете минимални сонди при най-ниските води, вземани върху линиите най-големите дълбочини от едната и от другата страна на острова, биха достигнали да се различават помежду си с поне 30% от величината на най-голямата. Двете Правителства ще вземат мерки, за да назначат една проверочна-смесена комисия, която ще трябва да свърши работите си в същата година, така че въпросите да бъдат окончателно уредени и да станат свършено дело преди започването на следващата година.

Първата генерална проверка на общото разположение на талвега ще се извърши в течение на годината 1918. Другите проверки ще се извършват в същите условия и редовно всеки десет години.

Собствеността на островите минали от едната страна към другата ще бъде уредена според принципите изложени в чл. 3.

Чл. 7. Когато някой остров принадлежащ на една от държавите се слее с остров принадлежащ на другата, смесената комисия предвидена в чл. 11 ще трябва да освидетелствува това сливане по предложение на едната от заинтересуваните страни. Освидетелствуванията ще станат съгласно постановленията на чл. 12. Мнението на комисията ще се подложи на одобрението на двете Правителства. След изпълнението на тези формалности слетите острови ще преминат във владение на държавата, във водите на която те се намират.

Два острова ще се смятат съединени в един, когато гореозначената комисия установи, че те са свързани помежду си с една ивица земя или една низина (bas-fond), от каквато и да е широчина, когато тя е покрита с един пласт вода, който не надминава височината от 30 см при най-ниски води.

Чл. 8. По същия начин ще се постъпва всеки път когато един остров принадлежащ на едната от държавите би се съединил с брега на другата.

Островът ще се смята съединен с брега когато означената в чл. 11 комисия установи, че има една ивица земя или една низина (bas-fond), от каквато и да е широчина, покрита с пласт вода, който да не надминава височината от 30 см през време, когато водите на реката са най-ниски. Съединения по този начин остров преминава във владението на държавата, чийто е брега.

Чл. 9. Новообразувалите се острови по право принадлежат на държавата, във водите на която те са се образували. Обаче двете държави ще могат да влезат във владение на новите формации станали в техните води само след като уведомят другата държава и след като се произнесат по този случай постоянните делегати предвидени в чл. 11.

Наносите или продълженията на старите острови станали с течение на времето няма да се смятат за новоформирани острови.

Ако през период от 10 години, който разделя едно разузнаване от друго, един остров или един уединен нанос появил се през този период и принадлежащ на една от държавите би се съединил с един по-стар остров принадлежащ на другата държава, по посочения в чл. 7 начин, така съставената група ще премине на държавата, на която принадлежи най-стария остров.

Чл. 10. Освен случаите, предвидени в чл. чл. 7 и 8, демаркационната линия на границата винаги ще следва, пред островите, талвега на ръкава, дето е била установена демаркационната линия във време на последното разузнаване, тя ще го следва по цялата дължина на острова и до 300 метра над и под неговите краища.

Чл. 11. С влизането в сила на настоящето съглашение при прилагането постановленията на чл. 2, всяко едно от двете Правителства ще назначи един постоянен делегат; тези двама делегати, като се съберат в случай на нужда, ще съставляват смесената комисия която ще разглежда случаите предвидени в чл. чл. 7, 8 и 9.

Всеки делегат ще може да се придружава в работите си от един технически или друг персонал, какъвто ще се изисква от обстоятелствата.

Назначаването и заменяването на въпросните делегати ще зависи от респективното Правителство, което ще трябва да уведомява другото за всяко изменение отнасящо се до тях.

Чл. 12. Когато един остров принадлежащ на едната от държавите би се съединил с един друг принадлежащ на другата държава или, когато един новообразувал се остров би се завзел въпреки принципа на чл. 9, делегатът на заинтересуваното Правителство ще отправи направо до делегата на другото едно предложение за анкета. Двамата делегати, придружени в случай на нужда от един технически или друг персонал, какъвто биха изисквали обстоятелствата, ще пристъпят в най-кратък срок към освидетелствуване въпросите предмет на членовете: 7, 8 и 9.

Смесената комисия съставена от двамата делегати се натоварва:

1. Да признае и опише новото положение на талвега срещу спорните острови и да поправи впоследствие картата;

2. Да обозначи, кои са островите, които, като са съставлявали дотогава част от територията на едната от двете държави, ще трябва да минат, за в бъдеще, към територията на другата;

3. Да снеме плана на островите и да установи пространството на онези, които с присъединението им към острови или брега на другата държава трябва да променят владението, както и да определи стойността на тези острови съгласно принципите изложени в чл. 3.

Уговорено е, че под "Пространство на един остров" двете правителства ще разбират повърхността на земята оставена незаливана от водите, които се намират 3 метра по-високо от най-низките води на реката.

Смесената комисия ще вписва работите си в протоколи отнасящи се до всеки случай, редактирани в два екземпляра, от които единия ще се предава на делегатите на всяко едно от двете Правителства.

Чл. 13. Щом се съобщят на двете Правителства протоколите на смесената комисия констатиращи, че поради измененията станали в коритото на реката един или няколко острова трябва да преминат от територията на едната държава към другата, ще се назначават специални делегати, които ще придружават тези от смесената комисия, и които ще констатират при взаимно съгласие промяната на владението.

Чл. 14. Смесената ревизионна комисия, предвидена в чл. 6, придружавана в случай на нужда от достатъчно число подкомисии, ще бъде натоварена:

1. Да припознае талвега на реката в частите, дето Дунава е разделен от острови на няколко ръкава;

2. Да опише границата на реката така, както е призната от комисията, като посочи точно островите, между които тя минава;

3. Да означи върху една фигуративна карта граничната линия, като не изпуща из пред вид общите принципи на чл. 1 и ограниченията предвидени в членовете 6 и 10;

4. Да установи, кои са островите, които, като съставляват част от територията на едната от двете държави, трябва да минат към територията на другата, съгласно чл. 6;

5. Да пристъпи към снимане плана на тези острови и да установи тяхното пространство, сиреч повърхността на земята незаливана от водите, които се намират 3 метра по-високо от най-ниските води на реката и да оцени стойността на тези острови съгласно принципите означени в чл. 3;

6. Да издаде фигуративната карта на Дунава, като пази щото номенклатурата на островите да бъде неизменно подържана и пазена във всичките актове и във всичките планове.

От времето на най-ниските води комисията ще пристъпи към работите си, които ще завърши преди края на годината.

Чл. 15. Работите на ревизионната комисия ще бъдат изложени в протоколи от два екземпляра и те ще се представят на одобрението на двете Правителства.

Двете Правителства, след като им се съобщат протоколите констатиращи, че вследствие на изместване в талвега на реката един или няколко острова трябва да преминат, съгласно чл. 6, от територията на едната Държава към другата, ще назначат специални делегати, които заедно с онези от смесената комисия ще констатират промяната за владението на респективните острови. Анкетите предвидени в чл. чл. 7, 8 и 9 няма да стават през течение на годината, когато ще се пристъпи към общата ревизия на талвега.

Чл. 16. Преди ратифицирането на настоящата конвенция двете Правителства ще назначат една смесена комисия, която ще извърши подготвителните работи за разграничението.

Тези работи ще бъдат изпълнени в 1908 година между месеците: август и ноември, обикновеното време на най-ниските води.

Казаната комисия, подпомогната според нуждите от няколко Подкомисии, ще бъде натоварена:

1. Да разузнае талвега на реката срещу островите;

2. Да опише положението на границата по цялото протежение на Дунава, с точно указание на всичките острови, между които тя минава, и да я отбележи върху една фигуративна карта.

Работите на всяка подкомисия ще бъдат отбелязвани в един протокол направен в два екземпляра, от които по един ще бъде предаден на делегатите на всяко от двете Правителства.

В случай на разногласие между делегатите, спорните въпроси ще бъдат запазени за разглеждане от двете Правителства, и ще бъдат предмет на послешни преговори.

Чл. 17. След изтичане на 30 години, договарящите страни, като запазват принципите на подвижния "талвег" и на граничната линия установена по средата на реката, си запазват правото да поискат ревизирането на настоящата конвенция, за да внесат, в случай на нужда, изменения, имащи за цел, да улеснят определянето на речната граница.

Чл. 18. Настоящата конвенция ще бъде ратифицирана и ратификациите ще бъдат разменени в Букурещ в двумесечен срок или по рано, ако е възможно, след свършването на подготвителните работи на комисията образувана по силата на предидущия чл. 16. Настоящата конвенция става окончателна и задължителна за двете държави от деня на размяната на ратификациите.

 

В удостоверение на което пълномощниците на двете страни подписаха настоящата конвенция и я скрепиха с печатите си.

 

Съставена в София в два екземпляра на 1/14 януари 1908.

 

(подп.) Станчов         (подп.) Мишу

 

Протокол

 

След подписването на настоящата конвенция, долуподписаните пълномощници на контрактуващите страни, след като констатираха грешки в преписването текста на оригинала, подписан в София на 1/14 януари 1908 год., се съгласиха да поправят тези грешки, както следва:

1) Точната редакция на чл. 10 е следната:

"Освен случаите, предвидени в чл. чл. 7 и 8, демаркационната линия на границата винаги ще следва пред островите, средата на ръкава, дето е била установена демаркационната линия във време на последното разузнаване; тя ще го следва по цялата дължина на острова и до 300 метра над и под наговите краища".

2) Точната редакция на алинея І, чл. 16, е следната:

"Двете правителства ще назначат една смесена комисия, която ще извърши подготвителните работи за разграничението".

 

София, 5/18 януари 1908.

 

(подп.) Мишу        (подп.) Станчов

 

Изпълнението на настоящата конвенция да се облече в Държавния Печат и се обнародва в "Държавен Вестник".

Изпълнението на настоящия указ възлагаме на Нашия Министър на Външните Работи и на Изповеданията.

Издаден в Ситняково на 6 май 1908 год.