НАРЕДБА № I-11 ОТ 19 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОХРАНАТА НА МОРСКИЯ УЧАСТЪК ОТ ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Актуална към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 11 от 1.02.2005 г.

 

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда способите и организацията за осъществяване на охрана и контрол на морския участък от държавната граница.

(2) Охраната и контролът по ал. 1 се осъществяват от Национална служба "Гранична полиция".

Чл. 2. Охраната и контролът по чл. 1 се отнасят до:

1. преминаването на държавната граница по море от българските и чуждестранните кораби и плавателни средства;

2. упражняване правото на мирно преминаване по море от корабите на всички държави;

3. гарантиране осъществяването на суверенни права, юрисдикция и контрол;

4. осигуряване безопасността на корабоплаването;

5. опазване на живите и неживите морски ресурси;

6. стопанисването и експлоатацията на живите морски ресурси.

 

Раздел II.

Задачи и способи за охрана и контрол по море

Чл. 3. (1) Национална служба "Гранична полиция" осъществява самостоятелно и съвместно с други специализирани органи охрана и контрол по море, като извършва следните дейности:

1. предотвратяване, разкриване, разследване и противодействие на нелегалната миграция, нелегалния трафик на хора, наркотични вещества, стоки и пари, трансграничната престъпност, както и на нарушения на граничния режим по море;

2. предотвратяване и разкриване на престъпления и нарушения, свързани със замърсяване на морската среда;

3. противодействие и предотвратяване на престъпления, извършени на борда на български плавателни средства;

4. предотвратяване и разкриване на нарушения на разпоредбите за риболовна дейност в морските пространства на Република България;

5. оказване на помощ и спасяване на кораби и хора при бедствие, съвместно със специализираните органи, осъществяващи търсене и спасяване по море;

6. предотвратяване и разкриване на други случаи на незаконна дейност в морските пространства на Република България;

7. преследване и задържане на плавателни съдове, нарушили правото на мирно преминаване.

(2) При изпълнение на задачите си по море Национална служба "Гранична полиция" следи за спазване правилата за безопасност и за движение на плавателните съдове, както и за обозначаване и поддържане на морските знаци и съоръжения. В случаите на констатирани промени и нарушения Национална служба "Гранична полиция" своевременно подава информация на компетентните органи на морската администрация.

Чл. 4. (1) За изпълнение на задачите по чл. 3, ал. 1 органите на Национална служба "Гранична полиция" извършват:

1. контролно патрулиране в определен район по зададен маршрут;

2. търсене и откриване на съмнителни плавателни съдове, излезли извън обсега на бреговото радиотехническо наблюдение;

3. скрито наблюдение действията на плавателни съдове;

4. проследяване движението на определени кораби по установените морски пътища;

5. проверка и конвоиране на задържани съдове до определени пристанища или до напускане на териториалното море;

6. граничен паспортно-визов контрол и контрол за спазване на граничния режим от български и чуждестранни плавателни съдове в морския участък от държавната граница;

7. технически и визуален контрол на режима за влизане и пребиваване на български и чуждестранни плавателни съдове в морските пространства.

(2) За проверка на корабните и навигационните документи, документите на екипажа, пътниците и стоките, оглед на корабните помещения и на други обекти органите на Национална служба "Гранична полиция" формират проверяваща група за всеки конкретен случай.

Чл. 5. Охраната и контролът по море се осъществяват с кораби и други технически и помощни средства.

Чл. 6. Техническите средства са съоръжения, предназначени за постоянен контрол на корабния трафик и надводната обстановка и наблюдение на морските пространства, както и съоръжения за комуникация и обмен на информация между органите на Национална служба "Гранична полиция" се използват за контрол на корабоплаването при навлизане, излизане или плаване в морските пространства.

Чл. 7. Помощните средства, определени в чл. 78, ал. 2 ЗМВР, могат да се използват от състава на назначените групи за проверки, при осъществяване на правомощията по чл. 8 и 9 и при възникнала необходимост съобразно обстановката, като се вземат всички мерки за запазване живота на екипажа, пътниците и целостта на проверявания кораб и неговия товар.

Чл. 8. При упражняване на своите правомощия в морските пространства, органите на Национална служба "Гранична полиция" имат право да задържат и съпровождат чуждестранни невоенни кораби, нарушили правото на мирно преминаване и пребиваване.

Чл. 9. (1) В случаите на задържане на кораб по чл. 8 органите на Национална служба "Гранична полиция" имат право да извършват проверка на свидетелствата, корабния дневник и други документи, които плавателният съд е длъжен да има, съгласно общоприетите международни норми и стандарти или всички други подобни документи, с които разполага плавателният съд.

(2) Оглед на плавателния съд може да бъде извършван, когато:

1. има явни основания да се предполага, че състоянието на плавателния съд или неговото оборудване не отговаря на съдържанието на проверените документи;

2. съдържанието на проверените документи е недостатъчно за установяване на предполагаемото нарушение;

3. плавателният съд не разполага с действителни свидетелства и корабни дневници.

 

Раздел III.

Охрана и контрол на брега и пристанищата

Чл. 10. Национална служба "Гранична полиция" осъществява охрана и контрол на държавната граница и граничната зона по брега на Черно море.

Чл. 11. (1) Национална служба "Гранична полиция" осъществява самостоятелно и съвместно с други специализирани органи охрана и контрол на брега и пристанищата, като извършва следните дейности:

1. техническо и визуално наблюдение на бреговата ивица и морските пространства;

2. проверки на лица и транспортни средства за разкриване на опити за нелегално преминаване на държавната граница;

3. контрол за спазване на режима за влизане и пребиваване на български и чуждестранни плавателни съдове в пристанища на Република България;

4. предотвратяване, разкриване, разследване и противодействие на нелегалната миграция, нелегалния трафик на хора, наркотични вещества, стоки и пари и на трансграничната престъпност.

(2) Национална служба "Гранична полиция" осъществява самостоятелно и съвместно с други специализирани органи граничен контрол в граничната зона по протежение на морския участък от държавната граница.

Чл. 12. (1) Органите на Национална служба "Гранична полиция" осъществяват граничен паспортно-визов контрол по принцип в пристанищата с изградени ГКПП.

(2) Контролът по ал. 1 може да се извършва и в другите видове пристанища, съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Р България, с изключение на военните и гранично-полицейските пристанища.

(3) Органите на Национална служба "Гранична полиция" могат да изискат плавателен съд, желаещ да посети пристанище без ГКПП, да се придвижи до пристанище с ГКПП за извършване на граничен паспортно-визов контрол.

(4) По изключение, когато това се налага от държавния интерес, от извънредни обстоятелства или от хуманитарни причини, както и в случаи, нетърпящи отлагане, органите на Национална служба "Гранична полиция" могат да извършат граничен паспортно-визов контрол на борда на кораба.

Чл. 13. При изпълнение на задачите си по охрана на брега и пристанищата, органите на Национална служба "Гранична полиция" използват кораби, технически и помощни средства, съгласно чл. 5, 6 и 7.

 

Раздел IV.

Координационен център

Чл. 14. Създава се Национален морски граничен координационен и информационен център (НМГКИЦ). Организацията и функционирането на НМГКИЦ се уреждат по ред, определен от директора на Национална служба "Гранична полиция".

Чл. 15. (1) Националният морски граничен координационен и информационен център осъществява координацията и комуникацията при изпълнение на задачите по море на международно ниво и национално ниво.

(2) Националният морски граничен координационен и информационен център осъществява комуникацията и координацията при изпълнение на задачите по море, като:

1. ръководи силите и средствата на Национална служба "Гранична полиция" за охрана по море;

2. координира действията и осигурява взаимодействието на Национална служба "Гранична полиция" с другите държавни органи, изпълняващи функции и задачи по море;

3. осъществява комуникация, взаимодействие и обмен на информация по въпросите на охраната по море с националните гранични координационни центрове на страните от черноморския регион при изпълнение на задачите по море;

4. събира и обработва информация за движението на плавателни средства в Черно море;

5. създава и поддържа база данни за плавателни средства, заподозрени за контрабанда на нелегални мигранти, стоки и наркотици, тероризъм или други нарушения на граничния режим, поддържа "Списък на заподозрените кораби" и своевременно предоставя информация на другите компетентни служби на МВР;

6. изготвя доклади и анализи за състоянието на информационния обмен и оперативната обстановка в региона на Черно море;

7. координира изпълнението на молби за издирване;

8. приема и препредава информация за бедстващи плавателни средства и хора по море и координира акции по спасяване;

9. следи радиолокационната информация за обстановката в морските пространства, електронното и графичното изобразяване целите и водене на корабния трафик.

 

Раздел V.

Взаимодействие

Чл. 16. Национална служба "Гранична полиция" осъществява дейността си по море в сътрудничество и взаимодействие с други компетентни органи, имащи правомощия по море, въз основа на съвместна инструкция на съответните министри или акт на Министерския съвет.

Чл. 17. (1) Национална служба "Гранична полиция" си сътрудничи с компетентните органи на други държави за осъществяване на ефективно изпълнение на задачите по море, когато това е предвидено в закон или международен договор.

(2) Сътрудничеството по ал. 1 може да обхваща обмен на информация, размяна на офицери за връзка, съвместни плавания и проверки в Черно море, предотвратяване на гранични нарушения и решаване на гранични инциденти и други подходящи форми на взаимодействие.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 94, ал. 4, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, като министърът на вътрешните работи с инструкция дава указания по нейното прилагане.