НАРЕДБА № I-13 ОТ 19 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОХРАНАТА НА РЕЧНИЯ УЧАСТЪК ОТ ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Актуална към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 11 от 1.02.2005 г.

 

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда задачите и организацията за осъществяване на охраната и контрола на речния участък от държавната граница и вътрешните водни пътища съгласно чл. 70 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(2) Охраната и контролът по ал. 1 се осъществяват от Национална служба "Гранична полиция".

(3) Изпълнението на задачите от органите на Национална служба "Гранична полиция" извън българската част на р. Дунав, както и осъществяването на съвместен контрол с компетентни органи на друга държава се допуска, когато това е предвидено в международен договор.

Чл. 2. Охраната и контролът на зоните по чл. 1 се отнасят до:

1. спазване на паспортно-визовия режим;

2. опазване на речната среда в съответствие с Конвенцията за опазване на р. Дунав;

3. гарантиране осъществяването на суверенни права и юрисдикция;

4. осигуряване правото на свободно преминаване от корабите на всички държави, съгласно Конвенцията за режима на корабоплаването по Дунав (Дунавска конвенция);

5. стопанисването и експлоатацията на биологичните, минералните и енергийните ресурси;

6. контрола за спазването на установения ред за плаване и пребиваване в българската част на р. Дунав.

 

Раздел II.

Задачи и способи за охрана и контрол на речния участък от държавната граница и вътрешните водни пътища

Чл. 3. Национална служба "Гранична полиция" осъществява самостоятелно или съвместно с други специализирани органи охрана и контрол на речния участък от държавната граница и вътрешните водни пътища, като извършва следните дейности:

1. предотвратяване, разкриване, разследване и противодействие на нелегалната миграция, нелегалния трафик на хора, наркотични вещества, стоки и пари, трансграничната престъпност по р. Дунав, както и на нарушения на граничния режим;

2. предотвратяване и разкриване на престъпления и нарушения, свързани със замърсяване на речната среда;

3. предотвратяване и разкриване на други случаи на незаконна дейност във вътрешните водни пътища;

4. преследване и задържане на плавателни съдове, нарушили правото на свободно преминаване;

5. оказване на помощ и спасяване на кораби и хора при бедствия и аварии.

Чл. 4. Национална служба "Гранична полиция" осъществява самостоятелно или съвместно с други специализирани органи наблюдение и контрол върху корабоплаването в българската част на р. Дунав, като следи за:

1. спазване правилата за безопасност и за движение на плавателните съдове;

2. обозначаване и поддържане на водния път и съоръженията и своевременното подаване на информация на органите на морската администрация в случаи на констатирани промени.

Чл. 5. (1) За изпълнение на задачите по чл. 3 органите на Национална служба "Гранична полиция" извършват:

1. техническо и визуално наблюдение на р. Дунав между десния бряг на реката и демаркационната линия на границата между Република България и Румъния от километър 845,650 до километър 374,100;

2. граничен паспортно-визов контрол и контрол за спазване на граничния режим от български и чуждестранни плавателни съдове при преминаване на речния участък от държавната граница;

3. контрол за спазване на режима за влизане и пребиваване на български и чуждестранни плавателни съдове в пристанищата по р. Дунав;

4. проследяване движението на плавателните съдове.

(2) Национална служба "Гранична полиция" осъществява самостоятелно и съвместно с други специализирани органи граничен контрол в пристанищата и в граничната зона по протежението на р. Дунав.

Чл. 6. Способите и участъците за охрана и контрол, както и разпределението на силите и средствата, се уреждат по ред, утвърден от министъра на вътрешните работи по предложение на директора на Национална служба "Гранична полиция".

Чл. 7. (1) Органите на Национална служба "Гранична полиция" имат право да извършват проверка на свидетелствата, корабния дневник и други документи, които плавателният съд е длъжен да има, съгласно общоприетите международни норми и стандарти или всички други подобни документи, с които разполага плавателният съд.

(2) Оглед на плавателния съд може да бъде извършван, когато:

1. има явни основания да се предполага, че състоянието на плавателния съд или неговото оборудване не отговарят на съдържанието на проверените документи;

2. съдържанието на проверените документи е недостатъчно за установяване на предполагаемото нарушение;

3. плавателният съд не разполага с действителни свидетелства и корабни дневници.

Чл. 8. (1) Органите на Национална служба "Гранична полиция" осъществяват граничен паспортно-визов контрол по принцип в пристанищата с изградени ГКПП, на борда на плавателния съд или в специално определена за целта зона, в непосредствена близост до пристанището.

(2) Органите на Национална служба "Гранична полиция" могат да изискат плавателен съд, желаещ да посети пристанище без ГКПП, да се придвижи до пристанище с ГКПП за извършване на граничен паспортно-визов контрол на лицата на борда.

Чл. 9. За улесняване извършването на проверките служителите, извършващи паспортно-визовия контрол, могат да изискват от капитана на кораба списък на екипажа и пътниците в два екземпляра. След осъществяване на контрола единият екземпляр, подписан от проверяващия служител, се връща на капитана на плавателния съд.

Чл. 10. (1) Ако даден кораб посещава последователно няколко пристанища на територията на Република България, без да влиза в румънско пристанище, той подлежи на проверка единствено в първото и последното пристанище по маршрута, обхващащ българската част на р. Дунав.

(2) При наличието на международен договор паспортно-визовият контрол може да бъде осъществяван по време на плаването на кораба в румънски води или при навлизането му в румънско пристанище.

 

Раздел IV.

Взаимодействие при изпълнение на задачите по река

Чл. 11. Национална служба "Гранична полиция" осъществява дейността си по охрана и контрол на речния участък на държавната граница и вътрешните водни пътища в сътрудничество и взаимодействие с други компетентни органи, имащи правомощия, свързани с р. Дунав, въз основа на съвместна инструкция на съответните министри или акт на Министерския съвет.

Чл. 12. (1) Национална служба "Гранична полиция" си сътрудничи с компетентните органи на други държави за осъществяване на ефективно изпълнение на задачите по охрана и контрол на речния участък на държавната граница и вътрешните водни пътища, когато това е предвидено в закон или международен договор.

(2) Сътрудничеството по ал. 1 може да обхваща обмен на информация, размяна на офицери за връзка, съвместни плавания и проверки по р. Дунав, предотвратяване на гранични нарушения и решаване на гранични инциденти и други подходящи форми на взаимодействие.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "съвместен контрол" е контролът, който се осъществява от органите на Национална служба "Гранична полиция" и граничните органи на друга държава по отношение на лица, кораби и стоки по повод преминаване на държавната граница.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 94, ал. 4, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, като министърът на вътрешните работи с инструкция дава указания по нейното прилагане.