НАРЕДБА ЗА ПЛАВАНЕТО И ГРАНИЧНИЯ РЕЖИМ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ И ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЯХТИ, ЛОДКИ И ДРУГИ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДНОАТРАКЦИОННИ УСЛУГИ С ТЯХ

 

Актуална към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Приета с ПМС № 293 от 7.12.2009г., обн., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., изм. и доп., бр. 33 от 27.04.2012 г.

 

Раздел I

Общи положения

 

 Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и за извършване на водноатракционни услуги с тях.

 

 (2) Плавателните средства за спорт, туризъм и развлечение са:

 

 1. моторни плавателни средства;

 

 2. моторно-ветроходни плавателни средства;

 

 3. ветроходни плавателни средства;

 

 4. плавателни средства, задвижвани с човешка сила.

 

 Чл. 2. Наредбата не се прилага:

 

 1. при плаване във военните пристанища (включително граничнополицейски пристанища, пунктове за базиране на военни и граничнополицейски кораби);

 

 2. за пътнически, търговски, риболовни, военни, граничнополицейски и държавни кораби.

 

Чл. 3. Плаването с яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение се извършва при спазване на Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г. (COLREG) (ДВ, бр. 17 от 2003 г.), ратифицирана с Указ № 461 на Държавния съвет от 1975 г. (ДВ, бр. 22 от 1975 г.), Правилника за плаване в българския участък на река Дунав, Специалните препоръки на Дунавската комисия към компетентните власти на крайдунавските държави за прилагане на основните положения за плаване по р. Дунав и установените задължителни правила по чл. 363а от Кодекса на търговското корабоплаване.

 

 Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Контролът на плаването във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение се осъществява самостоятелно и съвместно от Изпълнителна агенция "Морска администрация", Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи и от Военноморските сили.

 

 (2) За контрола по ал. 1 се използват държавни кораби на Изпълнителна агенция "Морска администрация", граничнополицейски и военни кораби, технически средства за наблюдение и контрол и средства за връзка.

 

 Чл. 5. (1) Органи за граничен контрол са длъжностните лица от службите за граничен контрол.

 

 (2) Входният и изходният граничен контрол се извършва в български пристанища за обществен транспорт, където има гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП).

 

 (3) По изключение граничният контрол на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, пристигащи от международно плаване, може да бъде извършен и в други български пристанища, в които плавателното средство е принудено да пристане поради авария, бедствие или непреодолима сила.

 

Раздел II

Правила за плаване във вътрешните морски води и териториалното море на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение

(Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. )

 

 Чл. 6. (1) Плаването се осъществява извън забранените райони.

 

 (2) При плаване и маневриране с яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение се забранява престоят и/или заставане на котва на фарватерите и входовете на пристанищата.

 

 Чл. 7. При плаване с яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение се забранява:

 

 1. управлението им от лица без съответната правоспособност, ако се изисква такава;

 

 2. управлението им след употреба или под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;

 

 3. превозът на повече от определения в корабните документи брой лица;

 

 4. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) изваждането на предмети от морското дъно, включително на такива, които притежават белези на културни ценности, както и извършването на всякакъв вид интервенция върху тях без съответно разрешение, когато такова се изисква;

 

 5. произвеждането на изстрели и взривове, освен като сигнал за бедствие;

 

 6. изхвърлянето на отпадъци, отпадъчни води, нефтопродукти и замърсени с тях сантинни води, освен в предвидените за това съоръжения;

 

 7. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) риболовът в района на котвените стоянки, входовете на пристанищата и подходите към тях.

 

 Чл. 8. (1) Плавателните средства за спорт, туризъм и развлечение с дължина над 24 м, извършващи крайбрежно плаване, участват в системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България и спазват сигналите и разпорежданията на оператора на системата за управление на трафика за контролирания от него район.

 

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Радиокомуникации се извършват в съответствие със задължителните правила, издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" по реда на чл. 362, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване и при спазване на Радиорегламента - част от Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения, съставена в Женева на 22 декември 1992 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 61 от 1994 г.), изменена с документ, приет в Киото на 14 октомври 1994 г. (ратифициран със закон - ДВ, бр. 125 от 1998 г.), изменена и допълнена с документ, съставен в Минеаполис на 6 ноември 1998 г. (ратифициран със закон - ДВ, бр. 99 от 2001 г.), изменена и допълнена с документ, съставен в Маракеш на 18 октомври 2002 г. (ратифициран със закон - ДВ, бр. 49 от 2004 г.), изменена и допълнена с Акт, съставен в Анталия на 24 ноември 2006 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2003 г.; изм., бр. 38 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2004 г. и бр. 85 от 2008 г.), Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България и в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване, приета с ПМС № 200 от 2005 г. (ДВ, бр. 76 от 2005 г.).

 

 (3) Установяването на връзка се извършва чрез радиотелефонна УКВ станция по обявените канали за слушане, работа и повикване.

 

 (4) При осъществяване на връзка капитаните на яхти и лодки са длъжни да спазват разпоредбите на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения, съставена в Женева на 22 декември 1992 г.; изменена с документ, приет в Киото на 14 октомври 1994 г.; изменена и допълнена с документ, съставен в Минеаполис на 6 ноември 1998 г.; изменена и допълнена с документ, съставен в Маракеш на 18 октомври 2002 г.; изменена и допълнена с Акт, съставен в Анталия на 24 ноември 2006 г., като се забранява използването на кодирани думи и изрази.

 

 (5) Плавателните средства, за които се изисква да имат радиооборудване, носят радиовахта на 16-и канал.

 

 Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Капитаните на яхти, плаващи под чуждо знаме, са длъжни да съхраняват и предоставят за проверка документите на плавателното средство, включително Формуляр за контрол на плавателно средство за развлечение/Control form for pleasure boat на яхти за български пристанища, съгласно приложението.

 

Чл. 10. Капитаните на яхти и лодки за спорт, туризъм и развлечение, плаващи под българско знаме и извършващи крайбрежно плаване, са длъжни да изготвят и съхраняват актуален списък на лицата на борда.

 

Чл. 11. Капитаните на яхти и лодки за спорт, туризъм и развлечение, извършващи крайбрежно плаване, при отплаване от яхтено пристанище и при завръщане в него са длъжни да информират собственика му за:

 

 1. броя на лицата на борда;

 

 2. пристанището/района, за който отплава или от който пристига;

 

 3. приблизителното време на плаване.

 

Чл. 12. (1) Провеждането на регати, ралита и други състезания във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища се извършва след получаване на разрешение от съответната териториална дирекция "Морска администрация" в Изпълнителна агенция "Морска администрация" в зависимост от района на плаване.

 

 (2) За провеждане на състезанията по ал. 1 организаторът подава писмено заявление до съответната дирекция, съдържащо информация за района, в който ще се извършва състезанието, началото и продължителността на състезанието, осигуряващите плавателни средства, начина на комуникация и броя на участващите плавателни средства.

 

 (3) Към заявлението по ал. 2 организаторът прилага съгласувателни писма от компетентните структури на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи за провеждане на състезанията по ал. 1.

 

 Чл. 13. (1) Джетове, както и други моторни плавателни средства, независимо от вида и наименованието им, трябва да са снабдени с два червени ръчни димни сигнала, сигнално огледало и свирка.

 

 (2) Забранява се движението на плавателни средства по ал. 1:

 

 1. когато са налице неблагоприятни хидрометеорологични условия;

 

 2. преди изгрев и след залез слънце;

 

 3. когато плавателните средства не притежават система за автоматично спиране (QUICK STOP), гарантираща спирането на машината, в случай че водачът падне във водата;

 

 4. при превоз на повече от допустимия брой лица, определен от производителя за конкретния модел джет;

 

 5. в случай че лицата не носят индивидуални спасителни жилетки.

 

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Забранява се тегленето от джетове на хора, каращи водни ски или практикуващи друг воден спорт за отдих и развлечение (шейна, пръстен и др.), когато не са спазени следните условия:

 

 1. джетът е специално предназначен за такава дейност и отговаря на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих, приета с Постановление № 12 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 40 и 61 от 2006 г.);

 

 2. джетът има екипаж от водач и наблюдател;

 

 3. водачът на джета и наблюдателят са инструктирани от управителя на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги по отношение на безопасността;

 

 4. управителят на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги поддържа дневник за инструктаж на екипажа на джета.

 

 (4) Забранява се плаването с плавателните средства по ал. 1:

 

 1. на разстояние, по-малко от 200 метра навътре в морето от плаващите шамандури, които обозначават зоната за санитарна охрана и къпане, съгласно одобрената специализирана схема на прилежащата акватория на охраняемите морски плажове;

 

 2. извън означените с плаващи въжета и шамандури водни коридори на зоната за водни спортове на охраняемите плажове;

 

 3. на разстояние, по-малко от 300 метра от брега, в крайбрежните зони, където няма охраняеми плажове.

 

 (5) Максималното допустимо отдалечаване от брега или кораба, на който плавателното средство е базирано, е 1 морска миля.

 

 (6) Потеглянето и връщането от/към брега до районите по ал. 4 се извършват със скорост, не по-висока от 5 възела, или 9 км/ч.

 

 Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Плаването с моторна бързоходна лодка се извършва при спазване изискванията на чл. 13, ал. 4 - 6.

 

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) (1) Спортна, учебна и тренировъчна дейност с използване на плавателни средства се извършва под ръководството на лица, притежаващи необходимата правоспособност, в райони, съгласувани със съответната териториална дирекция "Морска администрация".

 

 (2) Всички участници в дейностите по ал. 1 задължително носят индивидуални спасителни средства.

 

 (3) Забранява се спортната, учебната и тренировъчната дейност с използване на плавателни средства през тъмната част от денонощието.

 

Чл. 15. (1) Водноатракционна услуга "Воден парашут" (Parasailing) се извършва с високоскоростен плавателен съд, оборудван с платформа, лебедка и двигател с необходимата мощност в зависимост от вида на парашута, при спазване изискванията на чл. 13, ал. 4 - 6, като не се допуска издигане и приземяване на брега.

 

 (2) Екипажът на плавателния съд по ал. 1 се състои най-малко от двама души, като поне единият е инструктор по парасейлинг.

 

 (3) Не се допуска използването (тегленето) на парашути с три или повече места.

 

 (4) Теглещото въже трябва да отговаря на следните изисквания:

 

 1. да се задържа над водата;

 

 2. да няма възли или усуквания;

 

 3. да е с дължина до 80 метра.

 

 (5) На лица на възраст под 18 години услугата се предоставя след подписване на декларация за съгласие от родителите, настойниците или попечителите им, в която те вписват имената си и имената на лицето, което ще ползва услугата.

 

 (6) По време на полета парашутистите трябва да носят индивидуални спасителни жилетки.

 

 Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Водноатракционна услуга "Водна шейна" се извършва с моторна бързоходна лодка с екипаж не по-малко от двама души и при спазване изискванията на чл. 13, ал. 4 - 6.

 

(2) Водната шейна трябва да е снабдена с валидни документи за техническа годност и да има застраховка на местата.

 

 (3) Лицата, ползващи водна шейна, трябва да носят индивидуална спасителна жилетка.

 

 (4) Услугата по ал. 1 се предоставя на лица на възраст над 18 години.

 

 (5) На лица на възраст под 18 години услугата се предоставя след подписване на декларация за съгласие от родителите, настойниците или попечителите им, в която те вписват имената си и имената на лицето, което ще ползва услугата.

 

 (6) Не се допуска броят на лицата, използващи водната шейна, да надвишава броя на местата, определен от производителя.

 

Раздел IIа

(Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г. )

Правила за плаване във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни малки кораби и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение

 

 Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) (1) Плаването във вътрешните водни пътища на Република България се осъществява извън забранените райони.

 

 (2) При плаване и маневриране с малки кораби и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение се забранява престоят и/или заставане на котва на фарватерите, входовете на пристанищата и работните зони на пристанищата, предназначени за обработка на товари.

 

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) При плаване във вътрешните водни пътища на Република България с яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение се забранява:

 

 1. управлението им от лица без съответната правоспособност;

 

 2. управлението им след употреба или под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;

 

 3. превозът на повече от определения в корабните документи брой лица;

 

 4. изваждането на предмети от реката без съответно разрешение, когато такова се изисква;

 

 5. произвеждането на изстрели и взривове, освен като сигнал за бедствие;

 

 6. изхвърлянето на отпадъци, отпадъчни води, нефтопродукти и замърсени с тях сантинни води, освен в предвидените за това съоръжения;

 

 7. риболовът в района на котвените стоянки, входовете на пристанищата и подходите към тях.

 

Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) (1) Плавателните средства за спорт, туризъм и развлечение с дължина над 20 м и кораби, превозващи повече от 12 пътници, извършващи крайбрежно плаване, трябва да спазват изискванията на "Задължителните правила за българските пристанища по р. Дунав", издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (обн., ДВ, бр. 66 от 2008 г.; изм., бр. 38 от 2009 г.), Правилата за речния надзор по Дунава, приети от Дунавската комисия на 19 декември 1951 г., утвърдени с Постановление № 658 на Министерския съвет от 1954 г. (обн., Изв., бр. 99 от 1954 г.; изм. и доп., 1962 г. и 1963 г.), утвърдени с Решение № 42 на Министерския съвет от 1978 г. (ДВ, бр. 31 от 1978 г.), и Разпореждане № 68А на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" от 2 август 2011 г.

 

 (2) Радиокомуникациите се извършват в съответствие с Наредба № 14 от 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 89 от 2004 г.), Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 3 от 2008 г.), и Задължителните правила, издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" по реда на чл. 362, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.

 

Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Капитаните на плавателни средства, плаващи под чуждо знаме, са длъжни да съхраняват и предоставят за проверка документите на плавателното средство, включително "Формуляр за контрол на плавателното средство за развлечение".

 

Чл. 16д. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Капитаните на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, плаващи под българско знаме и извършващи местно плаване, са длъжни да изготвят и съхраняват актуален списък на лицата на борда.

 

Чл. 16е. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Капитаните на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, извършващи местно плаване, при отплаване от пристанище и при завръщане в него са длъжни да информират собственика му за:

 

 1. броя на лицата на борда;

 

 2. пристанището/района, за който отплава или от който пристига;

 

 3. приблизителното време на плаване.

 

Чл. 16ж. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) (1) Провеждането на регати, ралита и други състезания във вътрешните водни пътища се извършва след получаване на разрешение от съответната териториална дирекция "Морска администрация".

 

 (2) За провеждане на състезанията по ал. 1 организаторът подава писмено заявление до съответната дирекция, съдържащо информация за района, в който ще се извършва състезанието, началото и продължителността на състезанието, осигуряващите плавателни средства, начина на комуникация и броя на участващите плавателни средства.

 

 (3) Към заявлението по ал. 2 организаторът прилага съгласувателни писма от компетентните структури на Министерството на вътрешните работи за провеждане на състезанията по ал. 1.

 

Чл. 16з. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) (1) Джетове, както и други моторни плавателни средства, независимо от вида и наименованието им, трябва да са снабдени с два червени ръчни димни сигнала, сигнално огледало и свирка.

 

 (2) Забранява се движението на плавателни средства по ал. 1:

 

 1. когато са налице неблагоприятни хидрометеорологични условия;

 

 2. преди изгрев и след залез слънце;

 

 3. когато плавателните средства не притежават система за автоматично спиране (QUICK STOP), гарантираща спирането на машината, в случай че водачът падне във водата;

 

 4. при превоз на повече от допустимия брой лица, определен от производителя за конкретния модел;

 

 5. в случай че лицата не носят индивидуални спасителни жилетки.

 

 (3) Забранява се плаването с плавателните средства по ал. 1:

 

 1. на разстояние, по-малко от 200 м от охраняеми плажове;

 

 2. извън означените с брегови знаци райони;

 

 3. в района на котвени стоянки и между закотвени на стоянките плавателни съдове, пред входовете на лиманите и в лимани, както и в близост до плавателни съдове, извършващи товаро-разтоварна дейност.

 

 (4) Потеглянето и връщането от/към брега и в близост до районите по ал. 3 се извършват със скорост, съобразена за предпазване от вълнение, но не по-висока от 9 км/ч.

 

 (5) По вътрешните водни пътища на Република България използването на джетове е разрешено само в районите, определени от съответната териториална дирекция "Морска администрация" съгласувано с поделенията на Главна дирекция "Гранична полиция" и обозначени със знак Е 21 и Е 24 от Правилника за плаване в българския участък на р. Дунав, приет с Постановление № 7 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 10 и 153 от 1998 г. и бр. 55 от 2005 г.), и допълнителни табели за разстоянието от брега и дължината на района.

 

Чл. 16и. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) (1) Спортна, учебна и тренировъчна дейност с използване на плавателни средства се извършва под ръководството на лица, притежаващи необходимата правоспособност, в райони, определени от съответната териториална дирекция "Морска администрация".

 

 (2) Всички участници в дейностите по ал. 1 задължително носят индивидуални спасителни средства.

 

 (3) Забранява се спортната, учебната и тренировъчната дейност с използване на плавателни средства през тъмната част от денонощието.

 

 (4) Забранява се плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение да бъдат придвижвани на борд или буксир от кораби, които не се считат за плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение.

 

Раздел III

Граничен режим. Организация и провеждане на граничния контрол във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение

 

Чл. 17. (1) Контролът по спазване на граничния режим се осъществява от патрулните граничнополицейски кораби и бреговите граничнополицейски наряди на Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи.

 

 (2) При извършване на контрола по ал. 1 съответните длъжностни лица съставят протокол за проверка на плавателното средство и връчват екземпляр от него на капитана.

 

Чл. 18. (1) Граничен контрол в българските пристанища се извършва на всички яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, извършващи международно плаване.

 

 (2) Не подлежат на граничен контрол яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, извършващи крайбрежно плаване.

 

 Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Службите, извършващи гранични проверки и митнически контрол, поддържат 24-часово дежурство.

 

 Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Входният и изходният граничен контрол се заявява от капитана на плавателното средство или от корабния агент.

 

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) За извършване на входен граничен контрол капитанът на плавателното средство или корабният агент уведомява органите по чл. 5, ал. 1 при влизането на плавателното средство в териториалното море на Република България на 16-и канал УКВ.

 

Чл. 21. Входният граничен контрол на плавателните средства по чл. 1, ал. 1 се извършва при следната последователност:

 

 1. търсещи спешна медицинска помощ плавателни средства;

 

 2. претърпели авария плавателни средства;

 

 3. други.

 

 Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Капитанът вдига жълт флаг "Квебек" от Международния сигнален код (INTERCO) за карантина на плавателното средство при навлизане в морско пристанище, който се спуска след получаване на разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция".

 

 Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) До получаването на разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" не се допускат физически контакти на лицата, намиращи се на борда на пристигащите от международно плаване плавателни средства, с брега, в т. ч. с други физически лица и плавателни средства, освен при необходимост за спасяване на човешки живот или имущество.

 

Чл. 24. (1) Плавателното средство, преминало изходен граничен контрол, не може да остане повече от два часа на кейовото място, освен когато това е предизвикано от навигационна необходимост, авария, бедствие, непреодолима сила или за оказване помощ на хора, кораби, други плавателни средства или въздухоплавателни средства.

 

 (2) След изтичане на срока по ал. 1 се извършва нов граничен контрол.

 

 (3) След извършен изходен граничен контрол не се допускат физически контакти на лицата, намиращи се на борда на заминаващи в международно плаване плавателни средства, с брега, с други физически лица или с други плавателни средства.

 

 (4) При нарушаване разпоредбата на ал. 3 органите на Главна дирекция "Гранична полиция" и на Агенция "Митници" извършват повторен граничен контрол на плавателното средство.

 

 Чл. 25. (1) При осъществяване на контрол по спазването на граничния режим корабите и бреговите постове за наблюдение на Главна дирекция "Гранична полиция" използват международен канал за връзка (16-и канал) с плавателните средства, след което връзката се осъществява на канала, предоставен на органите на Министерството на вътрешните работи.

 

 (2) Корабите на органите, които осъществяват граничен контрол върху плавателните средства за спорт, туризъм и развлечение, в случаи на спиране и проверка влизат във връзка с тях по установените радиоканали, като подават и следните сигнали:

 

 1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) вдигнат на мачтата флаг (Лима) по Международния сигнален кодекс (INTERCO) - през деня на море;

 

 2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) включена кръгово видима синя проблясваща светлина - във вътрешните водни пътища и през нощта на море.

 

 Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) (1) При първо посещение в българско пристанище на плавателни средства, пристигащи от трети страни, съответната регионална дирекция "Гранична полиция" издава формуляра по чл. 9, който е валиден до извършване на изходящ граничен контрол, но не повече от 6 месеца от датата на издаване.

 

 (2) Главна дирекция "Гранична полиция" предоставя на Изпълнителна агенция "Морска администрация" ежеседмично обобщена справка за извършени гранични проверки на плавателни средства на море и във вътрешните водни пътища.

 

Раздел IV

Предоставяне на водноатракционни услуги във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България с плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение

 

 Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Предоставянето на водноатракционни услуги с плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение се извършва от физически или юридически лица - концесионери и наематели на морските плажове или техни подизпълнители, след сключване на писмен договор между концесионера или наемателя на плажа и подизпълнителя.

 

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Предоставянето на услугите по ал. 1 се извършва единствено в зони за предоставяне на водноатракционни услуги, чието местоположение и граници се съгласуват предварително с Изпълнителна агенция "Морска администрация" с Военноморските сили и с Главна дирекция "Гранична полиция" и се определят в специализираните схеми по чл. 22, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

 

(3) Лицата по ал. 1 подават заявление за съгласуване, към което прилагат следните документи:

 

 1. копие от договора за концесия или за наем;

 

 2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) копие от договора между концесионера или наемателя на морския плаж и подизпълнителя на водноатракционни услуги - когато услугите се предоставят от подизпълнител;

 

 3. проекти на специализираните схеми по чл. 22, ал. 2, т. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

 

(4) Не се допускат зони за предоставяне на водноатракционни услуги на охраняеми плажове с дължина на водната им граница с Черно море, по-малка от 300 метра.

 

 (5) Разстоянието между две зони за предоставяне на водноатракционни услуги не може да бъде по-малко от 500 метра.

 

 (6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Допуска се между две зони за предоставяне на водноатракционни услуги с моторни плавателни средства да се обозначи един коридор за плавателни средства, задвижвани с човешка сила.

 

 (7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Всеки концесионер или наемател на морски плаж е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Главна дирекция "Гранична полиция" в случай на обособяване на зона за предлагане на водноатракционни услуги на този плаж, без да е извършено съгласуването по ал. 2.

 

 (8) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Зони за предоставяне на водноатракционни услуги не могат да се разполагат на по-малко от 250 м от границите със съседни плажове, освен когато е изразено писмено съгласие с нотариална заверка на подписите на концесионерите или наемателите на двата плажа при спазване на изискването на ал. 5.

 

 (9) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Съгласуването на местоположението и границите на зоните за предоставяне на водноатракционни услуги се осъществява всяка календарна година.

 

 (10) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Не се извършва ежегодно съгласуване, когато зона за предоставяне на водноатракционни услуги е съгласувана в предходна календарна година и не са настъпили промени в основните характеристики на зоната (местоположение, граници, оборудване, коридори), както и в другите данни, отразени в документите, изисквани по ал. 3. В този случай лицата по ал. 1 писмено уведомяват съответната териториална дирекция "Морска администрация".

 

 Чл. 28. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Във всяка зона за предоставяне на водноатракционни услуги лицето по чл. 27, ал. 1 е длъжно да назначи управител, който трябва да притежава правоспособност съгласно Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 101 от 2007 г.), най-малко "Водач на кораб до 20 БТ", когато зоната е на Черно море, или "Водач на малък кораб", когато зоната е във вътрешните водни пътища.

 

 Чл. 29. (1) Лицата по чл. 27, ал. 1 разработват Правила за организацията и дейността на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги и Указания за безопасно ползване на плавателните средства, които се съгласуват със съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация", със съответното структурно звено на Главна дирекция "Гранична полиция" и с Щаба по подготовката на Военноморските сили.

 

 (2) С правилата по ал. 1 се определят зоните за водни спортове върху територията на морския плаж и коридорите в прилежащата акватория за влизане и излизане на плавателните средства в съответствие с одобрените специализирани схеми по чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

 

(3) Указанията по ал. 1 се изготвят на български език и най-малко на три чужди езика, един от които е английски език.

 

 (4) Управителят на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги или упълномощено от него лице, което отговаря на изискванията по чл. 28, провеждат задължителен инструктаж на лицата, които ще ползват плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение или водноатракционни услуги.

 

 (5) Лицата, които ще ползват плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение или водноатракционни услуги, подписват декларация, че са запознати с указанията за безопасно ползване на плавателните средства, в която вписват имената си.

 

 (6) Декларациите по ал. 5 се номерират и се съхраняват от лицето по чл. 27, ал. 1 за срок една година.

 

 Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Управителят на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги отговаря за изготвяне, водене и съхранение на дневник за вписване на плавателните средства, в който се вписват всички собствени или наети плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, използвани за предоставяне на водноатракционни услуги в зоната, ако не подлежат на вписване в регистъра на корабите на Република България, съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за вписване в регистъра на корабите (обн., ДВ, бр. 7 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г., бр. 59 от 2005 г. и бр. 32 и 91 от 2006 г.).

 

 (2) В дневника по ал. 1 се съдържат следните данни:

 

 1. дата на вписване;

 

 2. номер и име (ако има такова), с които се вписва плавателното средство;

 

 3. вид и модел на плавателното средство, марка, номер и мощност на двигателя (когато има такъв), максимална дължина, широчина, газене, максимална скорост, разрешен брой лица на борда;

 

 4. имена по документа за самоличност, адрес и телефон за връзка на собственика, ако е различен от лицето по чл. 27, ал. 1.

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Управителят на зоната е длъжен да изготви, води и съхранява дневник за движението на плавателните средства, ползващи зоната за предоставяне на водноатракционни услуги, в който задължително се вписват:

 

 1. номерът и името (ако има такова) на плавателното средство;

 

 2. декларацията по чл. 29, ал. 5;

 

3. дата и час на отплаване и завръщане;

 

 4. брой лица, ползващи плавателното средство при отплаването му.

 

 (4) Дневниците по ал. 1 и 3 се прономероват и прошнуроват. Те се заверяват от съответното структурно звено на Главна дирекция "Гранична полиция" и се съхраняват от тях след последното вписване.

 

 (5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Дневникът за движение на плавателните средства може да бъде заменен с прономерован и прошнурован свитък от декларации, които да съдържат данните на дневника, и да бъде попълван съгласно изискванията на чл. 29, ал. 5.

 

(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Дневниците по ал. 1 и 3 и свитъците по ал. 5 да се представят на съответното структурно звено на Главна дирекция "Гранична полиция" до седем дни след приключване на сезона.

 

Чл. 31. (1) На плавателни средства, вписани в дневника по чл. 30, ал. 1, се определя бордови номер.

 

 (2) Бордовият номер съдържа номера на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги и поредния номер, под който е вписано плавателното средство в съответния дневник за вписване на плавателни средства.

 

 (3) Лицата по чл. 27, ал. 1 са длъжни трайно да закрепят или изпишат на видимо място на предната част на корпуса получения бордови номер по ал. 1.

 

 (4) Спомагателни лодки и джетове се обозначават със същите бордови номера или имена, с които са регистрирани корабите, на които принадлежат.

 

Чл. 32. (1) Лицата, ползващи плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, са длъжни:

 

 1. да подпишат декларация по чл. 29, ал. 5;

 

2. да носят индивидуални спасителни жилетки;

 

 3. да не допускат качване на плавателното средство на лица, надвишаващи разрешения брой лица на борда за съответното плавателното средство;

 

 4. да не скачат във водата по време на движение на плавателното средство;

 

 5. да излизат и да се завръщат на брега съобразно инструкциите за безопасност и по указаните коридори.

 

 (2) Управителят на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги не допуска използването на:

 

 1. моторни плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение от лица под 18-годишна възраст, ако не са с пълнолетен придружител, който да управлява плавателното средство;

 

 2. плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение от лица във видимо нетрезво състояние, употребили алкохол, наркотици или други упойващи вещества;

 

 3. плавателни средства, които не отговарят на изискванията за техническа безопасност или ако създават предпоставки за замърсяване на морската среда.

 

 Чл. 33. (1) Съобразно условията на морския бряг и прилежащата акватория се осигуряват и обозначават зони за предоставяне на водноатракционни услуги и водни коридори за безопасно движение, влизане и излизане на плавателни средства от водата.

 

 (2) Размерите и местоположението на зоните за предоставяне на водноатракционни услуги на морския бряг и прилежащата му акватория и на водните коридори в прилежащата акватория на охраняемите плажове се съобразяват с наситеността на движение, с типа на плавателното средство и с дейността, за която се използва, като водните коридори, които пресичат акваторията на охраняемите морски плажове, не могат да бъдат с широчина, по-малка от 30 метра.

 

 (3) Не се допуска навлизането на лица, неползващи плавателно средство или водноатракционна услуга, в зоните за предоставяне на водноатракционни услуги и в коридорите за водни спортове по ал. 1.

 

 (4) Лицата по чл. 27, ал. 1 са длъжни да обозначат с ясно видими плаващи знаци, одобрени от Изпълнителна агенция "Морска администрация", водни коридори с широчина, не по-малка от 20 м, и с дължина 200 м след зоната за къпане, които служат за влизане и излизане в зоната на спортни моторни плавателни средства.

 

 (5) Движението на моторни плавателни средства във водните коридори се извършва при скорост, не по-висока от 5 възела, или 9 км/ч. Не се допуска разминаване на плавателните средства в коридора.

 

 (6) Ветроходните плавателни средства се използват на разстояние, не по-малко от 100 м от обозначената зона за къпане.

 

 (7) Моторните плавателните средства се използват на разстояние, не по-малко от 200 м от обозначената зона за къпане.

 

 (8) Плавателните средства, задвижвани с човешка сила, се използват до 200 м от зоната за къпане.

 

 (9) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) Обособяването на коридорите може да се замени с плаващи, несамоходни, обезопасени, закотвени понтони, започващи от брега и достигащи извън зоната за къпане, завършващи с плаваща закотвена платформа, от която моторните плавателни средства да тръгват или да се завръщат.

 

 Чл. 34. Лицата по чл. 27, ал. 1 са длъжни:

 

 1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) да осигурят в зоната за предоставяне на водноатракционни услуги моторна лодка или специално оборудван джет, способни да развият скорост, не по-малка от 12 възела, снабдени със спасителни и пожарогасителни средства, санитарен и превързочен материал и кръгъл спасителен пояс с въже с дължина 30 м, съгласно разпорежданията на Изпълнителна агенция "Морска администрация"; на бордовете на лодката/джета се изписва с ясно различими букви надпис: "Спасителна лодка"/"Спасителен джет" на български език и "Rescue boat" на английски език; управителят на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги извършва инструктаж на водача на спасителната лодка или спасителния джет по отношение на безопасност и оказване на първа медицинска помощ, като документира инструктажа в нарочен дневник;

 

 2. да осигурят безопасното използване на плавателните средства за спорт, туризъм и развлечения в зоната за предоставяне на водноатракционни услуги съгласно указанията и правилата по чл. 29;

 

3. да съхраняват плавателните средства за спорт, туризъм и развлечения, предоставящи се за ползване в зоната за предоставяне на водноатракционни услуги, така че да не се допусне нерегламентираното им използване;

 

 4. да оборудват джетовете, които отдават под наем, с дистанционна система за автоматично спиране от разстояние най-малко 1000 м (CONTROL PANEL), която се използва, в случай че ползвателите създават рискови ситуации за сигурността на лицата и плавателните средства в района;

 

 5. да не допускат използването на джетове, които не са оборудвани със система за автоматично спиране (QUICK STOP), гарантираща спирането на машината, в случай че водачът падне във водата;

 

 6. да не предоставят водноатракционни услуги и да забраняват движението на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения при неблагоприятни хидрометеорологични условия, както и преди изгрев и след залез слънце, от техните зони за предоставяне на водноатракционни услуги;

 

 7. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) допуска се осигуряване с едно спасително средство до три съседни коридора, при условие че се намират на един плаж на общо разстояние, не по-голямо от 1000 м, ръководят се от един концесионер или наемател на морския плаж или техен подизпълнител и е изградена система за комуникация между коридорите; спасителното средство се базира в средния от охраняваните коридори.

 

Чл. 35. (1) Лицата по чл. 27, ал. 1 не могат да забранят използване на коридорите на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги от плавателни средства, които не са вписвани в дневник за вписване на плавателни средства.

 

 (2) Собствениците/ползвателите на плавателно средство по ал. 1 са длъжни да спазват действащите в тази зона за предоставяне на водноатракционни услуги правила и указания за безопасност.

 

Раздел V

Административнонаказателни разпоредби

 

Чл. 36. За нарушения на наредбата виновните лица се наказват по чл. 121, ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

 

Чл. 37. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

 (2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от упълномощени от него длъжностни лица.

 

 (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 § 1. По смисъла на наредбата:

 

 1. "Водноатракционни услуги" са услуги, свързани с използване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение срещу заплащане.

 

 2. "Джет" е моторно плавателно средство за спорт, туризъм и развлечение с твърд корпус и водометен движител с мощност над 15 kW.

 

 3. "Зона за предоставяне на водноатракционни услуги" е определен, подходящо организиран участък от плажната ивица на морския бряг, нанесен в схемата за разположение на обектите в съответствие с договора за концесия или за наем, с прилежаща обозначена водна площ, в който концесионерът или наемателят осъществява водноатракционна дейност с използване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения.

 

 4. "Коридор" е обозначена с плаващи знаци част от крайбрежното морско пространство, започваща от брега, преминаваща през зоната за къпане и достигаща навътре в морето до определена дистанция от брега съобразно целите, за които се използва.

 

 5. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) "Разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" е разрешение за яхта, пристигаща от международно плаване, да плава крайбрежно, а нейният екипаж и пътници да слязат на брега и да се движат свободно на територията на Република България.

 

 6. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) "Моторна бързоходна лодка" е моторно плавателно средство с двигател над 15 kW и максимална дължина под 4,57 м (15 фута).

 

 7. (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) "Водноатракционна услуга "Водна шейна" е услуга, предлагана с надуваеми плавателни средства, като "ринг", "диван", "обувка" и др.

 

 8. (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) "Крайбрежно плаване" е плаване във вътрешните морски води и териториалното море и прилежащата зона на Република България.

 

 9. (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) "Местно плаване" е плаване в участъка на р. Дунав от км 374,100 до км 845,650.

 

 10. (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) "Граничен контрол" са гранични проверки, митнически, здравен и фитосанитарен контрол, осъществявани от съответните ведомства съобразно техните компетенции.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 2. Наредбата се приема на основание на чл. 5, ал. 4 и чл. 76а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

 

Приложение към чл. 9 (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)