СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ГРАНИЧНАТА ЛИНИЯ И ГРАНИЧНИТЕ ЗНАЦИ ПО БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКАТА ДЪРЖАВНА ГРАНИЦА

 

Актуална към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

(УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 547 ОТ 31 ЮЛИ 2000 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. В СИЛА ОТ 8 МАРТ 2002 Г.)

 

Обн. ДВ. бр.84 от 3 Септември 2002 г.

 

Ръководейки се от желанието за договорно уреждане на въпросите, които се отнасят до начина на опазване, поддържане, обновяване и обозначаване на граничната линия и граничните знаци на българо-македонската държавна граница,

правителството на Република България и правителството на Република Македония, наричани по-нататък договарящи страни, се съгласиха за следното:

Член 1

Република България и Република Македония приемат държавната граница между Република България и бившата СФР Югославия в частта, която разграничава Република България и Република Македония, приета и описана в действащите двустранни и многостранни международни договори, обозначена с гранични знаци.

Член 2

Държавната граница разграничава вертикално територията на двете държави на повърхността на земята, във въздушното пространството и подземната повърхност.

Договарящите страни потвърждават своето съгласие държавната граница да остане постоянна и непроменена, без оглед на природни и изкуствени промени, които могат да настъпят на границата.

Член 3

За изпълнението на тази спогодба договарящите страни определят следните гранични сектори:

1. Сектор № 1 - от тристранната гранична точка на българо-македонско-гръцката граница до гранична пирамида № 62.

2. Сектор № 2 - от гранична пирамида № 62 до тристранната гранична точка на българо-македонско-югославската граница.

Член 4

1. Задълженията и разноските на договарящите страни във връзка с опазването, поддържането, обновяването и обозначаването на граничната линия и граничните знаци се разпределят по следния начин:

Република България отговаря за Сектор № 1;

Република Македония отговаря за Сектор № 2.

2. Необходимите разходи за поправяне и възстановяване на граничните знаци, повредени или унищожени от граждани на една от договарящите страни, се поемат от договарящата страна, чийто гражданин е виновното лице.

Вината се установява при съвместен оглед от пълномощници на договарящите страни на самото място.

Член 5

Българо-македонската държавна граница е обозначена със:

тристранна гранична пирамида на мястото, където се събират границите на Република България, Република Македония и Република Гърция, както и на мястото, където се събират границите на Република България, Република Македония и СР Югославия;

гранични пирамиди, поставени едноредно на граничната линия;

помощни гранични пирамиди;

гранична бразда между граничните пирамиди;

трайна бяла линия, прокарана по платната на пътищата и други обекти, които пресичат граничната линия.

Член 6

Договарящите страни се задължават да поддържат държавната граница в добро и видимо обозначено състояние и за тази цел съгласно разпоредбите на тази спогодба заедно да извършват следните работи:

обновяване на съществуващите и поставяне на нови гранични знаци на мястото на унищожените или изчезналите и поставяне на допълнителни гранични знаци;

контрол на положението на граничните знаци и граничната бразда;

геодезическо измерване на отделни части от граничната линия и граничните знаци, когато това е необходимо;

почистване на пояса по протежение на граничната линия от дървета, храсти и други растения в съответствие с разпоредбите на тази спогодба;

допълване на съществуващите и съставяне на нови гранични документи;

предприемане на други мерки във връзка с опазването, поддържането, обновяването и обозначаването на граничната линия и граничните знаци, както и за предотвратяване повреждането, унищожаването или непозволеното преместване на граничните знаци.

Член 7

1. За изпълнение на задълженията, произтичащи от тази спогодба, договарящите страни създават Смесена комисия за опазване, поддържане, обновяване и обозначаване на българо-македонската държавна граница (в по-нататъшния текст Смесена комисия).

2. Всяка от договарящите страни назначава председател и трима членове на делегацията в Смесената комисия, а експертите и помощният персонал се определят в зависимост от нуждите.

3. Договарящите страни по дипломатически път се уведомяват за състава на делегациите си в Смесената комисия, както и при смяна на председателите. За други промени в състава на делегациите председателите се уведомяват взаимно.

Член 8

Задачите на Смесената комисия са следните:

1. извършва контрол за състоянието и местоположението на всички гранични знаци и организира опазването, поддържането, обновяването и обозначаването на граничната линия;

2. поправя повредените гранични знаци, поставя нови гранични знаци на мястото на изчезналите или унищожените, а също и привежда в изправно състояние инициалите, числата, буквите и другите узаконени обозначения на граничните знаци;

3. поставя преместените гранични знаци на местата, определени въз основа на данни от граничните документи, премества застрашените гранични знаци на сигурни места и поставя на нови места онези гранични знаци, чието първоначално място не може повече да се използва;

4. заменя, където е необходимо, едноредното с двуредно обозначаване на граничната линия или обратно;

5. ако това е необходимо, обозначава граничната линия на места, където тя пресича пътища, мостове, тунели, железопътни линии и други обекти, и извършва допълнително обозначаване на граничната линия на онези места, където не е достатъчно видима;

6. извършва измерване на отделни участъци от границата в случаите, когато се провежда допълнително обозначаване на граничната линия и преместване на граничните знаци, и с цел допълване на граничните документи;

7. съставя нови гранични документи или ако е възможно, нанася данните от измерванията във вече съществуващите документи;

8. изработва план за предстоящите работи на границата и утвърждава необходимия брой експерти за изпълнение на разпоредбите на тази спогодба;

9. предприема други мерки във връзка с опазването, поддържането, обновяването и обозначаването на граничната линия и граничните знаци, както и актуализирането на граничните документи.

Смесената комисия организира и извършва работите, произтичащи от точка 1 на този член, в сроковете, определени съгласно спогодбата.

За подобряване видимостта на граничната линия Смесената комисия може да приложи и друг начин за обозначаване на границата.

Смесената комисия осигурява условия работите на границата, посочени в точка 1 на този член, да се извършват със съгласието и участието на представителите от двете договарящи страни.

Член 9

1. Договарящите страни с цел изпълнение на задълженията, произтичащи от тази спогодба, извършват на всеки пет години общи работи за опазването, поддържането, обновяването и обозначаването на граничната линия и граничните знаци, както и за почистването на поясите по протежение на граничната линия в двата гранични сектора. Периодът от пет години се счита от датата, на която е започнало предходното обновяване.

2. Независимо от разпоредбите на точка 1 на този член договарящите страни могат при взаимно съгласие да извършват работи на границата и преди изтичането на посочения срок в следните случаи:

когато едната от договарящите страни поиска проверка на положението на някои гранични знаци, за които смята, че са преместени от местата си;

ако се предложи допълнително обозначаване на отделни участъци от границата, за които е потвърдено, че не са достатъчно видимо обозначени;

когато поради строителство на важни обекти на границата се появява необходимостта от допълнително обозначаване на границата в района на строителството.

3. Всяка от договарящите страни може да почиства по всяко време на своя територия пояс по протежение на държавната граница, който е утвърден в тази спогодба, при което следва да уведоми другата договаряща страна най-малко един месец преди започване на работите.

Член 10

1. Договарящите страни се грижат да бъде почистен от дървета, храсти и други растения поясът, широк три метра от двете страни по протежение на държавната граница, както и мястото в радиус от един метър около граничните знаци, поставени от едната и другата страна на граничната линия.

2. В пояса, посочен в точка 1 на този член, не трябва да се строи нищо освен обекти, предназначени за граничната и митническата служба, както и обществени обекти, чието строителство е от интерес за договарящите страни.

3. Разпоредбите на точка 2 на този член не се прилагат за вече съществуващите обекти.

4. В отделни случаи при съгласието на договарящите страни може да се позволи и друго строителство, което няма да попречи на видимостта на граничната линия и стабилността на граничните знаци.

Член 11

1. Обновяването или възстановяването на граничната пирамида на мястото, където се събират границите между Република България, Република Македония и Република Гърция, се извършва от българската страна със съгласието и в присъствието на представители на другите две страни.

2. Обновяването или възстановяването на граничната пирамида на мястото, където се събират границите между Република България, Република Македония и СР Югославия, се извършва от македонската страна със съгласието и в присъствието на представители на другите две страни.

Член 12

За непосредствено извършване на работите на самото място, които произтичат от тази спогодба, Смесената комисия формира смесени работни групи, а при необходимост за изпълнение на отделни конкретни задачи и за съставяне на гранични документи Смесената комисия създава смесени групи от експерти.

Работата на смесените групи от експерти и на смесените работни групи се осъществява на основата на писмени указания, изготвени от Смесената комисия.

Член 13

Всяка от договарящите страни поема разноските на членовете на своята делегация в Смесената комисия, експертите и помощния персонал, който ангажира за извършване на работите, предвидени в тази спогодба.

Член 14

1. Смесената комисия осъществява своята дейност на заседания, срещи и по друг начин.

2. За всяко заседание Смесената комисия изготвя протокол, който всяка делегация внася за одобрение от своето правителство.

След приключване на работите, произтичащи от тази спогодба, Смесената комисия изготвя заключителен протокол за извършените работи, който всяка делегация внася за одобрение от своето правителство.

В случай че Смесената комисия не може да реши някой въпрос, всяка делегация го внася в своето правителство.

3. Смесената комисия води преговорите и съставя документите на официалните езици на двете страни - на български език съгласно Конституцията на Република България, и на македонски език съгласно Конституцията на Република Македония, като и двата текста имат еднаква сила.

4. Смесената комисия изготвя правилник, с който подробно се урежда начинът за работа на тази комисия.

5. Всяка от делегациите от Смесената комисия разполага с печат, изработен в съответствие със законовите разпоредби на съответната страна.

Член 15

1. Членовете на Смесената комисия, експертите и помощният персонал на комисиите при извършване на работите, произтичащи от тази спогодба, преминават границата с редовни документи за задгранично пътуване.

2. Движението на персонала на смесените работни групи по протежение на граничната линия и на територията на другата договаряща страна се регулира от Смесената комисия при организиране и извършване на работи на границата.

3. На границата могат да се извършат работи само през деня (от изгрев до залез-слънце).

Член 16

1. При пребиваване на територията на другата договаряща страна за изпълнение на задачите, произтичащи от тази спогодба, членовете на Смесената комисия, експертите, помощният персонал и членовете на смесените работни групи се ползват с лична неприкосновеност и неприкосновеност на служебните документи, които носят със себе си.

2. По време на пребиваването си на територията на другата договаряща страна за извършване работи на границата лицата, посочени в точка 1 на този член, могат да носят униформа, без оръжие.

3. Договарящите страни предприемат всички необходими мерки, за да могат членовете на Смесената комисия, експертите, помощният персонал и членовете на смесените работни групи безпрепятствено да извършват своите работи.

Член 17

Тази спогодба се сключва за неопределен срок. Всяка от договарящите страни може да прекрати тази спогодба, за което уведомява другата договаряща страна писмено и по дипломатически път. Спогодбата престава да действа шест месеца от датата на получаване на уведомлението за нейното прекратяване.

Член 18

Тази спогодба влиза в сила от датата на получаване на втората от нотите, с които договарящите страни се уведомяват взаимно за изпълнение на разпоредбите на своето национално законодателство за влизането й в сила.

Съставена в Скопие на 15 май 2000 г. в два оригинални екземпляра, всеки от тях на официалните езици на двете страни - на български език съгласно Конституцията на Република България, и на македонски език съгласно Конституцията на Република Македония, като и двата текста имат еднаква сила.