СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ГРАНИЧНИ ИНЦИДЕНТИ ПО БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКАТА ДЪРЖАВНА ГРАНИЦА

 

Актуална към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

(УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 553 ОТ 31 ЮЛИ 2000 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. В СИЛА ОТ 8 МАРТ 2002 Г.)

 

Обн. ДВ. бр.84 от 3 Септември 2002 г.

 

Правителството на Република България и правителството на Република Македония, наречени по-нататък в текста договарящи страни, в интерес на двете държави и с цел осигуряване безопасността на границата, за да предотвратяват и решават справедливо инцидентите, които евентуално биха могли да възникнат по българо-македонската държавна граница, с цел да се улесни работата на компетентните държавни органи при решаване на граничните инциденти се договориха да сключат тази спогодба.

Член 1

Договарящите страни се договориха:

1. Да вземат всички необходими мерки за предотвратяване нарушенията на държавната граница и отстраняване на причините, които може да доведат до граничен инцидент.

2. Своевременно да решават всички възникнали нарушения на държавната граница.

3. Всяка от страните изпълнява тази спогодба в съответствие с националното си законодателство и с принципите и нормите на международното право.

Член 2

За постигане на целите, посочени в член 1 на тази спогодба, компетентните органи за установяването на граничните инциденти и прилагането на спогодбата установяват и развиват взаимно сътрудничество и се уведомяват взаимно за мерките, които предприема всяка от страните на своя територия за предотвратяване на гранични нарушения на българо-македонската държавна граница.

Член 3

Под нарушение на държавната граница - граничен инцидент, по смисъла на тази спогодба се разбира:

1. Неправомерно преминаване на лица, лица с добитък и добитък през държавната граница и непозволено пренасяне на имущество от какъвто и да е вид от територията на едната на територията на другата страна.

2. Стрелба с огнестрелно оръжие през държавната граница или прелитане на предмети, които произлизат от действия на експлозиви от територията на едната към територията на другата страна.

3. Прицелване или насочване на огнестрелно оръжие към лице, което се намира на територията на другата страна.

4. Нарушаване на въздушното пространство на другата страна.

5. Преместване, повреждане или унищожаване на гранични знаци.

6. Предизвикване или разпространяване на пожар от територията на едната на територията на другата страна.

7. Замърсяване на територията на другата страна с биологически, химически и други вредни вещества.

8. Заснемане на територия или обекти на другата страна.

9. Осветяване на територията на другата страна с прожектори или сигнални ракети.

10. Провокиране или обиждане, насочено към служебни лица или граждани на другата страна.

11. Други нарушения на границата и особено такива, вследствие на които са увредени лица или са причинени материални щети.

Член 4

(1) За граничен инцидент няма да се смятат следните действия:

1. Преминаване на територията на другата договаряща страна с цел избягване на опасност, предизвикана от непреодолима сила.

При пожар, наводнения или друго природно бедствие по искане на една от страните противопожарни, спасителни екипи и медицински персонал на другата страна могат да преминават през държавната граница без формалности по всяко време на денонощието с оказване на помощ.

2. Преминаване на лица на територията на другата страна с цел оказване на помощ на лице, чийто живот се намира в опасност, ако то поиска такава помощ.

3. Преминаване и престой на лица на територията на другата страна, когато това е предвидено в отделно споразумение между договарящите страни.

4. Прелитане на въздухоплавателни средства с екипажи през въздушното пространство на другата договаряща страна или приземяване на територията на другата договаряща страна поради непреодолима сила.

5. Осветяване на територията на другата страна с автомобилни фарове или средства за работа, когато те са в движение.

(2) В случай че граничният орган забележи неконтролирано преминаване на добитък през държавната граница, незабавно и без процедура предприема действия за връщането му на територията на другата страна.

Член 5

За изпълнението на тази спогодба двете договарящи страни определят следните сектори:

1. Сектор № 1 - от тристранната гранична точка на българо-македоно-гръцката граница до гранична пирамида № 62.

2. Сектор № 2 - от гранична пирамида № 62 до тристранната гранична точка на българо-македоно-югославската граница.

Член 6

За прилагане разпоредбите на тази спогодба се създава Централна смесена българо-македонска комисия за гранични инциденти, наричана по-нататък в текста Централна смесена комисия - ЦСК, и Секторни смесени комисии за гранични инциденти, наричани по-нататък в текста Секторни смесени комисии - ССК, за всеки граничен сектор поотделно.

Комисиите провеждат срещи, разменят писма и съобщения на определени места на българо-македонската граница съгласно приложение № 1.

Член 7

Централната смесена комисия се състои от четирима членове от всяка договаряща страна. Всяка договаряща страна назначава председателя и трима членове на своята делегация. Освен членовете в работата на комисията може да участват експерти и помощен персонал - до пет лица от всяка страна. Имената на председателя и членовете на Централната смесена комисия се съобщават по дипломатически път в срок от тридесет дни от влизането в сила на тази спогодба. В случай на промяна на председателя и членовете на ЦСК договарящите страни се уведомяват взаимно по дипломатически път.

Експертите и помощният персонал се назначават за всяко заседание на комисията, а на другата страна се съобщават на самото заседание на комисията.

Седалището на българската делегация в ЦСК е в София, а седалището на македонската делегация в ЦСК е в Скопие.

Член 8

Секторните смесени комисии се състоят от председател и по двама членове. В състава на ССК могат да се включват до петима експерти или помощни лица от всяка страна. Имената на членовете на ССК се съобщават своевременно в писмен вид при създаването на комисията и когато настъпят промени.

Седалището на българската делегация в ССК за сектор № 1 е в Петрич, а седалището на македонската делегация в ССК е в Струмица.

Седалището на македонската делегация в ССК е в Крива Паланка, а седалището на българската делегация в ССК за сектор № 2 е в Кюстендил.

Член 9

Секторните смесени комисии разделят своите сектори на участъци и всяка делегация назначава пълномощник за всеки участък.

Председателите на делегациите в ССК взаимно си съобщават имената и местонахождението на пълномощниците.

Пълномощниците на ССК се снабдяват с удостоверение съгласно приложение № 4.

Член 10

Централната смесена комисия има следните задачи:

1. Осигурява изпълнението на разпоредбите на тази спогодба и прави предложения пред правителствата за изменения и допълнения.

2. Съставя и приема правилник за своята работа.

3. Периодично анализира и дава указания за работата на ССК и граничните пълномощници.

4. Наблюдава дейността на ССК и решава въпросите, които не са могли да решат.

5. Разглежда и анализира нарушенията на границата през отчетния период, установява причините за тяхното възникване и взима мерки за отстраняването им.

6. Предлага на правителствата обезщетение за вредите, причинени вследствие на граничен инцидент, съгласно националното законодателство.

Член 11

(1) Централната смесена комисия провежда редовни заседания веднъж на две години на ротационен принцип в Република България и в Република Македония.

Заседанието се председателства от председателя на делегацията на страната, в която се провежда.

Предложението за дневен ред за редовното заседание, както и списъкът с граничните инциденти и нарушенията на държавната граница трябва да бъдат изпратени най-малко тридесет дни преди заседанието.

(2) За проведеното заседание се съставя протокол в два оригинални екземпляра, всеки от тях на официалните езици на двете страни - български език съгласно Конституцията на Република България, и македонски език съгласно Конституцията на Република Македония, като и двата текста имат еднаква сила.

(3) В случаите, когато двете делегации не постигнат единодушно решение за отделен граничен инцидент или друг въпрос от дневния ред, в протокола се записват отделните становища на всяка от страните. По-нататъшното разглеждане на тези въпроси ще става по дипломатически път.

(4) В протокола се определят мястото и датата на следващото редовно заседание и той се заверява с печат (приложение № 2).

(5) Централната смесена комисия може да решава въпроси и чрез размяна на писма между председателите на делегациите.

Член 12

(1) По предложение на едната делегация Централната смесена комисия може да провежда и извънредни заседания.

(2) Извънредното заседание се провежда на територията на онази страна, която го е предложила.

(3) Страната, предложила извънредното заседание, уведомява другата страна за времето, мястото и дневния ред.

(4) Писмената покана се изпраща най-малко 48 часа преди заседанието.

(5) При решаване на инцидент с посещение на местопроизшествието заседанието се води от председателя на онази страна, на чиято територия е възникнал инцидентът.

(6) За проведеното заседание се съставя протокол съгласно разпоредбите на чл. 11 от тази спогодба.

(7) При невъзможност да се яви на определеното място и време председателят на делегацията, до която е отправена поканата, в срок от 24 часа след получаването й е длъжен да уведоми за това председателя на делегацията на другата страна.

Член 13

Секторната смесена комисия има следните задачи:

1. Прилага разпоредбите на тази спогодба и изпълнява решенията на ЦСК.

2. Ръководи и контролира работата на граничните пълномощници, определя местата на границата за техните срещи, както и мястото, времето и начина за приемане и предаване на служебна кореспонденция.

3. Предприема мерки за предотвратяване на причините, които биха могли да предизвикат граничен инцидент.

4. Установява и решава гранични инциденти, като за целта осигурява запазването на следи и други веществени доказателства, а при необходимост извършва и оглед на мястото на инцидента и организира извършването на експертизи на следи и предмети.

5. Чрез граничните пълномощници извършва приемане и предаване на лица, преминали границата в резултат на непреодолима сила, и на лица, които са се заблудили, във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от 48 часа от откриването им, с протокол (приложение № 5).

6. Чрез граничните пълномощници извършва приемане и предаване на добитък, преминал през границата.

7. Оценява размера на щетите, причинени от граничен инцидент, и докладва за това в ЦСК.

Член 14

(1) Председателят на делегацията на ССК, на чиято територия е възникнало гранично нарушение, е длъжен да уведоми другата страна в срок до 10 дни.

Делегацията на ССК, поканена да посети мястото на нарушението, е длъжна да отиде на срещата.

(2) Секторната смесена комисия решава граничните инциденти на заседания или чрез размяна на писма.

Член 15

(1) Секторната смесена комисия провежда редовно заседание веднъж в годината след писмена покана от председателя на делегацията домакин в ССК, отправена най-малко 10 дни предварително. Поканата съдържа дата, час и място на срещата, дневен ред - кратко описание на въпросите, които се предлагат за разглеждане, състав на делегацията домакин. В случай че поканената делегация не е в състояние да се яви на срещата, в срок от пет дни от получаването на поканата е длъжна да предложи нова дата за провеждане на заседанието. За проведеното заседание се съставя протокол в два екземпляра. Той се подписва и заверява с печат от председателите, които си разменят по един екземпляр, за което се уведомява ЦСК.

(2) В случай на различия всяка от страните поотделно излага своето становище в съвместен протокол, като за това се уведомява ЦСК.

(3) Извънредните заседания се провеждат при необходимост и по предложение на председателя на една от делегациите на ССК.

Извънредните заседания по правило се провеждат на мястото на граничния инцидент.

Извънредните заседания се провеждат на територията на страната, отправила поканата, но не по-късно от 24 часа от връчването й. Заседанията се ръководят от председателя на делегацията домакин. В случаите, когато се налага срещата да се проведе на мястото на възникване на граничния инцидент,  до пристигането на представителите на другата делегация граничните органи, на чиято територия е възникнал инцидентът, са длъжни да предприемат всички мерки за запазването на следите и другите веществени доказателства, които биха спомогнали за изясняването и решаването на нарушението. За резултатите от извънредните заседания се съставя и подписва протокол по реда на ал. 1.

(4) В случай че заседанието на ССК не завърши в течение на деня, то продължава на следващия ден.

Член 16

(1) Секторните смесени комисии съставят документите и водят кореспонденцията на официалните езици на двете страни - български език съгласно Конституцията на Република България и македонски език съгласно Конституцията на Република Македония, като и двата текста имат еднаква сила.

(2) Всяка страна на Секторната смесена комисия е снабдена с печат (приложение № 3).

Член 17

Граничните пълномощници осъществяват своята дейност съгласно спогодбата, указанията на ССК и имат следните задачи:

1. Изпълняват решенията на ССК.

2. Предприемат мерки за отстраняване на причините, които биха могли да предизвикат гранични инциденти;

3. Своевременно уведомяват своите делегации от ССК за възникнали инциденти и нарушения на границата.

4. Взимат мерки за запазване на следи и веществени доказателства на мястото, където е извършено нарушение на границата.

5. Извършват предаване и приемане на лица, които непредумишлено са преминали границата, съгласно чл. 13 от спогодбата.

6. Извършват предаването - приемането на преминалия на съседна територия добитък с удостоверение (приложение № 6).

7. Изпълняват и други задачи, възложени им от председателя на делегацията в ССК на съответната страна.

Член 18

Преминаването на държавната граница за изпълнение на задачите, предвидени в разпоредбите на тази спогодба, се извършва, както следва:

1. За редовните и извънредните заседания на ЦСК членовете, експертите и помощният персонал преминават границата с валидни документи за задгранично пътуване.

2. За редовните и извънредните заседания на ССК членовете и пълномощниците преминават границата с валидни документи за задгранично пътуване и удостоверения, чиято форма и съдържание са определени в приложение № 4.

3. Удостоверенията се издават и подписват от председателя на ЦСК на всяка страна и се заверяват с печата й.

4. Експертите и помощният персонал на ССК преминават границата заедно с комисията въз основа на валиден документ за задгранично пътуване и пропуск, заверен от председателя на съответната комисия (приложение № 7).

Член 19

(1) Членовете на централната и секторните смесени комисии, както и граничните пълномощници, експертите и помощните лица при изпълнение на служебните си задачи на територията на другата страна се ползват с лична неприкосновеност и неприкосновеност на служебните документи.

(2) Военните и другите униформени лица, които участват в работата на централната и секторните смесени комисии, могат да носят униформа на територията на другата страна, но без оръжие.

Член 20

Разходите по време на провеждането на редовните и извънредните заседания и срещи на Централната смесена комисия и Секторните смесени комисии се поемат от страната домакин.

Член 21

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 са неделима част от тази спогодба.

Член 22

Тази спогодба се сключва за неопределен срок. Всяка от договарящите страни може да прекрати тази спогодба, за което уведомява другата договаряща страна писмено и по дипломатически път. Спогодбата престава да действа шест месеца от датата на получаване на уведомлението за нейното прекратяване.

Член 23

Тази спогодба влиза в сила от датата на получаване на втората от нотите, с които договарящите страни се уведомяват взаимно за изпълнение на разпоредбите на своето национално законодателство за влизането й в сила.

Съставена в Скопие на 15 май 2000 г. в два оригинални екземпляра, всеки от тях на официалните езици на двете страни - на български език съгласно Конституцията на Република България и на македонски език съгласно Конституцията на Република Македония, като и двата текста имат еднаква сила.

 

Приложение № 1

 

На българо-македонската държавна граница се определят следните места за срещи, както и начинът за предаване на писма и съобщения:

а) Място за предаване на писмени съобщения и за съобщения на Централната смесена комисия е граничният пункт Гюешево - Деве Баир.

б) Място за предаване на писмени съобщения и за съобщения на Секторните смесени комисии:

За Сектор № 1 - ГКПП "Златарево - Ново село".

За Сектор № 2 - ГКПП "Гюешево - Деве Баир".

Едната договаряща страна осъществява контакт и изпраща писмена кореспонденция до другата договаряща страна чрез граничните органи за контрол върху преминаването на държавната граница през ГКПП.

Писмената кореспонденция се предава на граничните органи от ГКПП на едната страна до ГКПП на другата страна в запечатан плик по експедиционната книга, а получателят е длъжен да внесе в нея точната дата, час и минута на предаване на писмената кореспонденция.

При кореспонденция се използват официалните езици на двете страни - български език съгласно Конституцията на Република България и македонски език съгласно Конституцията на Република Македония, като и двата текста имат еднаква сила.

 

Приложение № 2

 

Двете делегации в Централната смесена комисия за гранични инциденти имат печат.

Текстът на печата на българската делегация гласи: "Република България, Централна смесена българо-македонска комисия за гранични инциденти".

Текстът на печата на македонската делегация гласи: "Република Македония, Централна смесена македонско-българска комисия за гранични инциденти".

В средата на печата се намира държавният герб.

Печатът има диаметър 3 сантиметра.

 

Приложение № 3

 

Двете делегации в Секторната смесена комисия за гранични инциденти имат печат.

Текстът на печата на българската делегация гласи: "Република България, Секторна смесена комисия за гранични инциденти за сектор №......".

Текстът на печата на македонската делегация гласи: "Република Македония, Секторна смесена комисия за гранични инциденти за сектор №......".

В средата на печата се намира държавният герб.

Печатът има диаметър 3 сантиметра.

 

Приложение № 4

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

Удостоверява се, че ........................................

е определен за .................................................

(председател, член, пълномощник)

на Секторната смесена комисия за гранични инциденти за сектор

№ ........................... на българо-македонската граница.

 

 

 

София

Председател на

 

 

българската делегация в

 

 

Централната смесена

 

 

гранична комисия

 

 

.........................

 

 

Приложение № 5

ПРОТОКОЛ

 

за предаване - приемане на лице

 

Съставен на срещата на граничните пълномощници на

 

Секторната смесена комисия на ...........................

 

(дата)

 

в .......................................................

 

(място на провеждане на срещата)

 

Българският граничен пълномощник ........................

 

.................................... за сектор № ........

 

(звание, фамилия, име, презиме)

 

е предал, а македонският граничен пълномощник ...........

 

.........................................................

 

(звание, фамилия, име, презиме)

 

за сектор № ......................... е приел македонския

 

гражданин ..............................................,

 

(фамилия, име, презиме)

 

роден на ........................................., който

 

(място, година на раждане)

 

неумишлено е преминал българо-македонската граница на ...

 

.........................................................

 

(дата и място)

 

Същевременно е извършено предаване - приемане на след-

 

ните предмети, които горепосоченият е имал в себе си:

 

.........................................................

 

На срещата са направени (не са направени) следните

 

забележки: ..............................................

 

Този протокол е съставен в два оригинални екземпляра

 

на официалните езици на двете страни - на български език

 

съгласно Конституцията на Република България, и на маке-

 

донски език съгласно Конституцията на Република Македония,

 

като и двата текста имат еднаква сила.

 

 

 

Български граничен

Македонски граничен

пълномощник

пълномощник

..................

..................

 

 

Забележка. За всяко прието - предадено лице се попълва

 

отделен протокол.

 

 

Приложение № 6

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Долуподписаният български граничен пълно-

мощник ...........................................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

на Секторна смесена гранична комисия за сектор

№ .............. е предал, а долуподписаният маке-

донски граничен пълномощник .................................................................

...........................................................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

на Секторна смесена гранична комисия за сектор

№ ........... е приел на ...............................................................

(ден, месец и година)

в .....................................................................................................

(мястото, където е извършено

предаването - приемането)

следните домашни животни: ............................................................,

(брой и вид)

които са преминали на територията на Република

България на ..........................................................................

(ден, месец, година и място)

На срещата са направени (не са направени)

следните забележки: ..................................................................

...............................................................................

 

Български граничен

Македонски граничен

пълномощник

пълномощник

........................

.......................

 

 

 

 

 

Приложение № 7

ПРОПУСК

Разрешава се на:

1. ........................................................

(име и фамилия, функция)

2. ........................................................

3. ........................................................

4. ........................................................

5. ........................................................

да участва в работата на българската делегация на Секторната

смесена гранична комисия за гранични инциденти за сектор №

............

 

 

..............

Председател на

(място и дата)

българската делегация на

 

Секторната смесена

 

гранична комисия

 

................