СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЖИМА НА БЪЛГАРО-РУМЪНСКАТА ДЪРЖАВНА ГРАНИЦА, СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ВЗАИМОПОМОЩТА ПО ГРАНИЧНИ ВЪПРОСИ

 

Актуална към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Утвърдена с РМС № 745 от 30.10.2006 г. Издадена от Министерството на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 36 от 4.05.2007 г., в сила от 30.03.2007 г.

 

Правителството на Република България и правителството на Румъния, наричани по-долу "договарящи страни", в желанието си за развитие на отношенията на сътрудничество от взаимен интерес за двете държави;

В стремежа си да развиват двустранните отношения в духа на Договора за приятелство, сътрудничество и добросъседство между Република България и Румъния, подписан в София на 27 януари 1992 г. ;

Имайки предвид общите усилия на двете държави за интегрирането им в Европейския съюз;

Основавайки се на принципите на суверенитета, териториалната цялост, неприкосновеността на съществуващите държавни граници и взаимното зачитане;

Имайки предвид вътрешното законодателство на двете страни в областта на държавната граница, както и нормите на международното право в областта, включително тези, приложими в практиката на държавите;

В желанието си да гарантират сигурността на границата, предотвратяване и справедливо решаване на нарушенията, които биха могли да възникнат по българо-румънската държавна граница,

се споразумяха за следното:

 

Глава I

Общи разпоредби

Член 1

За целите на тази спогодба използваните по-нататък понятия означават:

1. "Граничен контролно-пропускателен пункт" е шосеен, железопътен, речен, фериботен или летищен пункт, през които се осъществява по законен начин преминаване през границата на лица, транспортни средства, стоки или други обекти.

2. "Гранични води" са: река Дунав от речен км 845,65 до речен км 374,1, както и всички реки, потоци, канали и морски води, през които минава линията на държавната граница.

3. "Граничен път" е пътища или участъци от път, които образуват или пресичат държавната граница.

4. "Плавателни съдове" са кораби и лодки, които се използват за корабоплаване, транспорт и влачене.

5. "Нарушения на правилата на държавния граничен режим": събитие на държавната граница на територията на държавата на една от договарящите страни, което противоречи на клаузите на тази спогодба.

6. "Граничен орган": институция или лице, което съгласно вътрешното законодателство на договарящите страни отговаря за практическото прилагане на разпоредбите на спогодбата.

7. "Контрол на граничния трафик": действия, извършвани от институции с правомощия по граничния контрол за проверка на лица, транспортни средства и стоки, които преминават държавната граница.

8. "Граничен сектор": повърхността, очертана в прилежащата на държавната граница територия, в която упражняват правомощията си съгласно вътрешното законодателство граничните органи на договарящите страни.

 

Член 2

Договарящите страни ще предприемат всички необходими мерки за предотвратяване нарушенията на режима на държавната граница и за отстраняване на причините, които могат да доведат до появата на някои нарушения на границата, както и за своевременно разрешаване на всички нарушения, възникнали на общата държавна граница.

 

Член 3

За постигане на целите, посочени в чл. 2 на тази спогодба, компетентните органи за установяване на нарушенията на режима на държавната граница и прилагането на спогодбата установяват и развиват взаимно сътрудничество и се уведомяват за мерките, които предприема всяка от договарящите страни на територията на своята държава относно предотвратяване на гранични нарушения на българо-румънската държавна граница.

 

Член 4

(1) Под нарушения на режима на общата държавна граница по смисъла на тази спогодба се разбират:

1. извършване на стрелба през държавната граница;

2. нарушаване на въздушното пространство и на териториалните води чрез пресичане на граничната линия от въздухоплавателни средства, други летящи обекти или плавателни съдове без разрешение за целта;

3. неразрешено преминаване на лица през държавната граница;

4. умишлено разпространяване на пожар на територията на държавата на другата договаряща страна;

5. предизвикване на пожар, вследствие от което същият е преминал на територията на държавата на другата договаряща страна;

6. разрушаване, повреждане или повторно поставяне на граничните знаци, както и тяхното преместване на друго място без разрешение, със или без умисъл;

7. взривни работи с последствия отвъд линията на общата държавна граница, които могат да причинят щети на територията на другата държава;

8. умишлено или неумишлено замърсяване на територията на държавата на другата договаряща страна с биологически, химически и други подобни вещества;

9. провокиране или обиждане по адрес на служебни лица или граждани на другата държава, които се намират на територията на собствената си страна в близост до граничната линия;

10. други нарушения, изразяващи се в деяния, които не са предвидени в този член, но застрашават или увреждат по един или друг начин интересите на другата договаряща страна.

(2) Не се смятат за нарушения на граничния режим по смисъла на тази спогодба:

1. изгубване на лица в резултат от невъзможност за ориентиране и непознаване на местността, заспиване в международни влакове, употреба на алкохол, неблагоприятни метеорологични условия и умствена неспособност;

2. изгубване на домашни животни и птици в резултат от преминаването им на територията на държавата на другата договаряща страна;

3. преминаване на плавателни съдове, изразяващо се в преминаване поради въздействие на водно или въздушно течение;

4. преминаване на лица на територията на държавата на другата договаряща страна с цел оказване на помощ на лица, чийто живот се намира в опасност.

 

Глава II

СМЕСЕНА ГРАНИЧНА КОМИСИЯ

Член 5

(1) Смесената гранична комисия функционира на основата на Правилника за организация и дейността на Смесената комисия съгласно приложение, представляващо неразделна част от тази спогодба.

(2) Делегациите на договарящите страни в Смесената гранична комисия се ръководят от председател, който е ръководителят на компетентния граничен орган на всяка от договарящите страни.

(3) Председателите на делегациите на договарящите страни в Смесената гранична комисия осигуряват прилагането на разпоредбите на тази спогодба, а в случай на отсъствието им - техните заместници.

(4) Координацията, контролът и ръководството на дейността на делегациите в Смесената гранична комисия се осъществяват от граничните органи на договарящите страни.

(5) Председателите на делегациите на договарящите страни в Смесената гранична комисия назначават заместници и гранични представители в собствената си делегация.

(6) Договарящите страни се информират взаимно относно назначаването и освобождаването на председателите на делегациите в Смесената гранична комисия, техните заместници и граничните представители по дипломатически път.

 

Член 6

(1) Когато заместниците действат от името на председателите на делегациите в Смесената гранична комисия, те упражняват всички права и задължения, поверени на председателите.

(2) За изпълнение на правомощията по силата на разпоредбите на тази спогодба председателите на делегациите в Смесената гранична комисия в зависимост от сложността на проблемите могат да използват секретари, експерти, преводачи и друг помощен персонал.

 

Член 7

Правата и задълженията на председателите на делегациите в Смесената гранична комисия са следните:

1. анализират предприетите мерки на собствената територия за осигуряване сигурността и държавния ред при контрола върху преминаването на границата, спазването на правилата на държавния граничен режим и предотвратяването на нарушения чрез отстраняване на причините, които могат да доведат до такива;

2. информират се взаимно относно подготовката или осъществяването на неправомерни преминавания на границата и други трансгранични нарушения, извършването на други нарушения на правилата на държавния граничен режим, предвидени в спогодбата, и провеждането на дейностите в близост до граничната линия;

3. осигуряват проучване на причините за нарушенията на правилата на държавния граничен режим, от които са нанесени щети, и осигуряват оценяването на тези щети;

4. съблюдават за това действията по предаване и приемане на лица, домашни животни, домашни птици, плавателни съдове и други обекти, преминали държавната граница и/или достигнали на територията на държавата на другата договаряща страна, да се осъществяват в съответствие с разпоредбите на тази спогодба и другите двустранни актове, които регламентират тази дейност;

5. осигуряват упражняване на правото на трансгранично наблюдение и проследяване съгласно съответните двустранни актове в тази област;

6. взаимно се уведомяват своевременно (спешно) относно природни бедствия и екологични инциденти, последици от които могат да се пренесат и на територията на държавата на другата договаряща страна.

 

Член 8

(1) За изпълнение на правата и задълженията по тази спогодба на председателите на делегациите в Смесената гранична комисия се оказва помощ от техните заместници, а на териториално равнище - от граничните представители.

(2) Граничните представители имат следните правомощия:

1. изпълняват решенията, приети от Смесената гранична комисия;

2. прилагат мерките, необходими за предотвратяване нарушенията на режима на държавната граница;

3. уведомяват незабавно председателите на делегациите в Смесената гранична комисия във връзка с извършени нарушения на правилата на режима на държавната граница и набелязват оперативни мерки за съхраняване на материалите за проба;

4. разпореждат необходимите мерки за предаване-приемане на лица, домашни животни, домашни птици, плавателни съдове и други обекти, преминали държавната граница и/или достигнали на територията на държавата на другата договаряща страна, като за целта изготвят документацията съгласно Правилника за организацията и дейността на Смесената гранична комисия;

5. предприемат действия за получаване на данните и информацията, необходими за установяване на обстоятелствата, довели до нарушаване на правилата на държавния граничен режим;

6. осигуряват мерките, необходими за организиране и осъществяване условия на сигурност за плавен и цивилизован трафик на лица и транспортни средства през граничните контролно-пропускателни пунктове;

7. участват в работните заседания и граничните срещи заедно с упълномощените експерти и технически персонал;

8. проучват причините за нарушенията на правилата на държавния граничен режим, от които са нанесени щети;

9. определят, ръководят и контролират дейността на упълномощените лица за изпълнение на техните задължения.

 

Член 9

(1) Смесената гранична комисия осъществява дейността си посредством годишни срещи, а на териториално равнище се провеждат работни заседания на шестмесечие. При необходимост се провеждат гранични срещи.

(2) Годишните срещи и работните заседания се състоят последователно на територията на държавите на договарящите страни, а граничните срещи се провеждат и на граничната линия.

(3) Работните заседания и граничните срещи се инициират чрез кореспонденция, в която се посочват - най-малко 10 дни преди работното заседание и най-малко 24 часа преди граничната среща, датата, мястото, дневният ред и участниците.

(4) За повишаване оперативността на дейностите за борба с трансграничната престъпност определените делегации могат да се срещат във възможно най-кратък срок след взаимно уведомяване чрез средствата за комуникация.

 

Член 10

(1) Решенията, взети на годишните срещи на Смесената гранична комисия, на работните заседания и на граничните срещи, се вписват в протокол в два идентични екземпляра, всеки от които на български и на румънски език.

(2) Протоколите от съвещанията на Смесената гранична комисия се одобряват от министрите на вътрешните работи на договарящите страни.

(3) В случаи на различни становища, отразени в протокола от срещата на Смесената гранична комисия, същите се предоставят на договарящите страни за решаване по дипломатически път.

 

Член 11

(1) Секторите на отговорност и местонахождението на граничните представители се установяват по взаимно съгласие в съответствие с организационната структура на институциите с гранични правомощия на двете договарящи страни, като впоследствие при необходимост могат да бъдат променяни от всяка институция.

(2) Всяка направена впоследствие промяна се довежда до знанието на другата договаряща страна по дипломатически път.

 

Член 12

(1) Ако в резултат на нарушение на правилата на режима на държавната граница, извършено от физически или юридически лица от държавата на едната от договарящите страни, са настъпили щети за физически или юридически лица от държавата на другата договаряща страна и ощетената страна потърси обезщетение или някой от граничните органи на двете договарящи страни прецени за необходимо, граничните представители констатират с взаимно съгласие нанесените щети и съставят констативен протокол при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство на държавата, на чиято територия е настъпило събитието.

(2) Констативният протокол трябва да включва:

1. личните данни на ощетеното лице;

2. описание на обстоятелствата, причинените щети или описание на събитието;

3. личните данни на лицето, причинило щетите;

4. конкретно описание на щетите;

5. предварително оценяване на щетите.

(3) Молбите за обезщетение могат да бъдат разрешавани от компетентната инстанция на държавата на договарящата страна, на чиято територия е причинена щетата, ако спорът не е бил решен по взаимно съгласие.

 

Член 13

(1) Договарящите страни по взаимно съгласие могат да решават по дипломатически път въпросите, свързани с обезщетението на щети, причинени от действията на държавни органи при изпълнение на служебните им задължения.

(2) В случай че спорът не бъде решен по реда на ал. 1, той може да бъде решен при условията на чл. 12, ал. 3 .

 

Член 14

За изпълнение на разпоредбите на тази спогодба преминаването на държавната граница от членовете на делегациите на Смесената гранична комисия, както и от делегатите, определени в зависимост от разпоредбите на чл. 8, т. 9 , се осъществява въз основа на документи за самоличност.

 

Член 15

(1) Лицата по чл. 14 на тази спогодба по време на престоя си на територията на държавата на другата договаряща страна:

1. се ползват с неприкосновеност на личността и на служебните документи;

2. имат право да носят униформа и лично служебно оръжие, ако изисква ситуацията;

3. имат право да вземат на територията на държавата на другата страна освободени от митнически такси или всякакви други мита и данъци транспортни средства, предмети, необходими за осъществяването на дейността, и предмети за лично ползване, при условие че те бъдат върнати обратно.

(2) Председателите на делегациите оказват необходимото съдействие на лицата в състава на делегациите за осигуряване на настаняване, средства за комуникация и транспорт.

 

Глава III

Контрол на граничния трафик

Член 16

(1) За осъществяване на граничния трафик в оптимални условия граничните власти на договарящите страни разпореждат необходимите мерки за осъществяване на преминаването му през граничните контролно-пропускателни пунктове.

(2) Контролът на документите за преминаване на държавната граница се извършва в съответствие с националното законодателство на държавите на договарящите страни.

 

Глава IV

Връщане на лица, домашни животни, домашни птици, плавателни средства и други вещи

Член 17

(1) Лицата, които са преминали по незаконен начин българо-румънската държавна граница, както и граждани на една от двете държави на договарящите страни, които са загубили документите си за самоличност или са засечени без такива документи, биват връщани в съответствие със съществуващите двустранни актове.

(2) При приемане-предаване на такива лица граничните органи на договарящите страни изготвят протокол, в който се посочват всички подробности във връзка с тези лица. Едновременно с предаването на лицата се връщат всички предмети и ценности, намерени у тях в момента на задържането им.

(3) Лицата, посочени в чл. 4, ал. 2 от тази спогодба, биват връщани във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 48 часа от тяхното задържане.

 

Член 18

(1) Връщането на домашни животни и птици, принадлежащи на физически или юридически лица от държавата на едната от договарящите страни и които са преминали през държавната граница, се извършва във възможно най-кратък срок, обикновено през местата на тяхното преминаване в страната, като се изготвя приемо-предавателен протокол.

(2) По същия начин се действа и при плавателни средства и други вещи, които неволно са достигнали до територията на държавата на другата договаряща страна.

(3) Разходите за поддържане и ветеринарно лечение на домашните животни и птици се вписват в приемо-предавателния протокол.

(4) Не се търсят щети в случаите, когато въпреки мерките, предприети от граничните власти, домашните животни и птици не са били намерени.

 

Глава V

Осъществяване на дейности в близост до граничната линия

Член 19

(1) Достъпът, корабоплаването и други дейности по река Дунав и Черно море се осъществяват в съответствие с разпоредбите на международни договори в съответната област, двустранни спогодби между договарящите страни и вътрешното законодателство на всяка от договарящите страни.

(2) Движението по мостове, железопътни линии и пътища, които пресичат държавната граница, се осъществява съгласно двустранните актове, подписани между договарящите страни.

(3) Договарящите страни вземат необходимите мерки ловуващите в близост до граничната линия да не извършват нарушения на държавната граница и да не застрашават здравето и телесната цялост на лицата, намиращи се на територията на държавата на другата договаряща страна.

(4) Договарящите страни вземат мерки всяка на собствена територия дейностите, които се извършват в близост до държавната граница (взривни и минни работи, добив на петрол, горски и селскостопански дейности, добив на баласт, проучвателни, измервателни дейности и др.), да не предизвикват щети или да не застрашават здравето и телесната цялост на лица, намиращи се на територията на държавата на другата договаряща страна. Взривни и минни работи на повърхността на разстояние 20 метра от двете страни на граничната линия могат да се извършват само на основата на двустранни актове, подписани между договарящите страни.

 

Член 20

Стопанисването на граничните води между Република България и Румъния се извършва в съответствие с двустранните актове, подписани между договарящите страни.

 

Член 21

(1) Индустриалният и спортният риболов в граничните води може да се практикува само през деня и до граничната линия, като е забранено използването на взривни, отровни и упойващи вещества.

(2) В граничните води дейностите във връзка със закрилата и развитието на риболова могат да бъдат регламентирани чрез спогодби между компетентните органи на договарящите страни.

 

Член 22

(1) Компетентните органи на договарящите страни вземат мерки по време на лова на територията на собствената страна в близост до граничната линия да няма нарушения на територията на другата държава и да не се застрашава телесната цялост на лицата, намиращи се в близост до границата.

(2) Договарящите страни могат да предприемат по взаимно съгласие необходими мерки за защита на животните и птиците, както и за забрана на лова през определени периоди и в определени гранични участъци.

 

Член 23

Компетентните органи на договарящите страни предприемат мерки за предотвратяване на опасността от наводнения в зоната на граничните води, сериозно влошаване и застрашаване на околната среда, включително замърсяване на граничните води, на пожари и други заплахи, които биха могли да се прехвърлят отвъд държавната граница, появата на масови болести при хората и животните, както и унищожаване на полски култури и насаждения в горите.

 

Глава VI

Защита на личните данни и информацията

Член 24

Относно обмена на лични данни и информация се прилагат разпоредбите на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничеството между органите за охрана на границата, подписано в София на 22 декември 2004 г.

 

Член 25

Граничните органи на договарящите страни незабавно се информират взаимно за нарушения, извършени против силите, участващи в охраната на държавната граница и контрола на граничния трафик.

 

Глава VII

Преминаване на държавната граница при извънредни ситуации

Член 26

(1) Договарящите страни предприемат мерки за предотвратяване на пожари и тяхното разпространение на територията на държавата на другата договаряща страна.

(2) При значителна заплаха от разпространение на пожар на територията на държавата на другата договаряща страна се уведомяват незабавно, в зависимост от случая - граничните органи, органите на обществения ред или противопожарната охрана, за да се предприемат необходимите мерки и да се окаже помощ за неговото погасяване.

 

Член 27

(1) В случай на природни бедствия в близост до държавната граница спасителните отряди могат да преминат границата за оказване на необходимата помощ без документи за целта и само по искане на компетентните органи на държавата, засегната от бедствието.

(2) В случай на избухване на пожар в близост до държавната граница или на неговото разпространение отвъд държавната граница пожарните отряди на другата държава могат да преминат границата без документи за целта, ако към тях е отправено искане за участие в погасяването на пожара.

(3) Преминаване на държавната граница без документи е възможно и в случаите, когато се иска съдействие от компетентните органи на другата държава за оказване на спешна медицинска или ветеринарна помощ.

(4) Предвидените по този член лица преминават държавната граница през всяко място по нейното протежение и могат да останат на територията на държавата на другата договаряща страна толкова време, колкото е необходимо. За предоставяне на помощ съответните лица могат да пренесат без никакви формалности необходимите материали, инсталации и предмети от оборудване при условие, че те бъдат върнати обратно. Връщането се извършва в зависимост от случая през същото място на преминаване на границата или през най-близкия граничен контролно-пропускателен пункт.

 

Глава VIII

Заключителни разпоредби

Член 28

(1) Тази спогодба подлежи на одобряване, съответно ратифициране, съгласно законодателството на държавата на всяка една от договарящите страни и влиза в сила от датата на получаване на последната от нотите, с които договарящите страни взаимно се уведомяват по дипломатически път за изпълнението на вътрешноправните процедури, необходими за влизането й в сила.

(2) Тази спогодба може да бъде изменяна или допълвана по всяко време по взаимно писмено съгласие на договарящите страни. Измененията и допълненията влизат в сила по реда на ал. 1.

(3) Спогодбата се сключва за неограничен срок, като договарящите страни имат право да прекратяват действието й във всеки момент по дипломатически път. Спогодбата престава да бъде в сила след шест месеца от датата на получаване на уведомлението за денонсиране.

 

Член 29

(1) Тази спогодба не засяга правата и задълженията на договарящите страни, произтичащи от други международни договори, по които те са страни, нито официалните позиции на страните при преговори относно подобни договори.

(2) Едновременно с влизане в сила на тази спогодба прекратява действието си Конвенцията между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Румъния относно начина на проучване и решаване на въпроси по българо-румънската държавна граница, подписана в София на 9 март 1973 г.

Подписана на 28 август 2006 г. в Букурещ, в два оригинални екземпляра на български език и на румънски език, като и двата текста имат еднаква сила.


За правителството на                

Република България:                 

Румен Петков,                       

министър на                          

вътрешните работи                   

                                    

                                    

 

                 За правителството на

                             Румъния:

                        Василе Блага,

                          министър на

                    вътрешните работи

                         и държавната

                        администрация

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

          Правилник за организацията и дейността на Смесената гранична комисия

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Румъния във връзка с режима на българо-румънската държавна граница, сътрудничеството и взаимопомощта по гранични въпроси договарящите страни създават смесен орган за осъществяване на сътрудничеството на границата, наричан по-долу "Смесена гранична комисия".

1.  Ръководителите на двете делегации имат право да използват в своята дейност експерти и технически персонал.      За назначаването на членовете на делегациите в Смесената гранична комисия договарящите страни се информират взаимно по дипломатически път.

2.  Направените разходи по пребиваването на членовете на делегациите в Смесената комисия, както и на експертите и техническия персонал се поемат от приемащата договаряща страна, с изключение на пътните разходи до Република България или Румъния и обратно.

3.  Смесената българо-румънска гранична комисия изпълнява следните правомощия:

- осигурява изпълнение на разпоредбите на спогодбата, както и на други двустранни актове във връзка с гранични въпроси, подписани между договарящите страни, с оглед гарантиране на реда и сигурността на общата граница;

- анализира случаите на неспазване на правилата на режима на държавната граница, деянията с по-висока степен на сложност, като установява причините и набелязва съответните мерки за тяхното предотвратяване и разрешаване;

- по искане на една от делегациите в Смесената гранична комисия извършва проучвания на място;

- провежда и координира дейността на граничните представители;      - одобрява протоколите от работните срещи на граничните представители;      - решава проблеми, по които граничните представители нямат общо становище, както и такива, които не са в техните правомощия;      - определя образците на документите, които се използват в съвместната работа на граничните представители;      - взема решения във връзка с размера на обезщетенията за едната от договарящите страни тогава, когато поради неспазване на правилата на режима на държавната граница са причинени материални щети от физически или юридически лица на другата договаряща страна, а в случай на различни становища предложенията за обезщетение се представят на договарящите страни по дипломатически път;      - анализира проблемите, свързани с нелегалната миграция, и организира осъществяването на съвместни мерки за противодействие;      - анализира проблемите, свързани с организирана трансгранична престъпност, като предприема мерки за противодействие и информира договарящите страни относно резултатите;      - прави предложения пред компетентните органи на договарящите страни за допълнения или изменения към тази спогодба;      - предава за разрешаване по дипломатически път на особено сложни проблеми, както и случаите, по които делегациите нямат общо становище.

4.  Смесената гранична комисия провежда редовни заседания веднъж годишно, последователно в София или Букурещ, като всяко заседание продължава до 5 дни.  В извънредни случаи по инициатива на една от делегациите на договарящите страни се провеждат извънредни заседания, които в тези случаи се състоят на територията на страната, предложила заседанието.  Работните заседания или срещи се председателстват от ръководителя на приемащата договаряща страна.

5.  Решенията, препоръките, както и предложенията, приети от Смесената гранична комисия, се вписват в протокол, който се изготвя в два екземпляра, един на български език и един на румънски език.

6.  На делегациите в Смесената гранична комисия се гарантира личен имунитет и неприкосновеност на официалните документи, които носят със себе си по време на пребиваването им на територията на другата договаряща страна за изпълнение на произтичащите от тази Спогодба задачи.      Лицата, споменати в предходния параграф, имат право да превозят на територията на другата договаряща страна без формалности и освободени от митнически такси или всякакви други мита и данъци предметите, необходими за осъществяване на дейността, както и вещи за лично ползване.      При необходимост членовете на делегациите могат да се придвижват с превозни средства на граничните органи.

7.  Печатите, необходими за дейността на делегациите, се изработват и използват в съответствие с разпоредбите на вътрешното законодателство на всяка договаряща страна.