СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ОТНОСНО СЪВМЕСТЕН КОНТРОЛ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦАТА

 

Актуално към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Ратифицирано със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 14.06.2007 г. - ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г. Издадено от Министерството на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.2012 г., в сила от 30.07.2007 г.

 

Правителството на Република България и правителството на Румъния, наричани по-долу договарящи страни,

 

 в стремежа си да улеснят граничния контрол на пунктовете за преминаване на общата граница,

 

 с цел да ускорят и облекчат преминаването на границата между Република България и Румъния,

 

 се договориха за следното:

 

Част I

Общи разпоредби

 

Член 1

 

 По смисъла на това споразумение:

 

 1. "Граничен контрол" е дейността, извършвана от контролиращи служители на компетентните органи на държавите на договарящите страни на пунктовете за преминаване на границата на лица и превозни средства.

 

 2. "Държава на територията" е държавата на договарящите страни, на чиято територия се извършва граничният контрол от органите на другата договаряща страна.

 

 3. "Съседна държава" е държавата на другата договаряща страна.

 

 4. "Зона на действие" е тази част на държавата на територията, на която контролиращите служители на съседната държава имат правомощия да извършват граничен контрол.

 

 5. "Контролиращи служители" са тези служители, които извършват граничния контрол по разпореждане на компетентните органи, както и лицата, осъществяващи контрол във връзка с изпълнението на служебните им задачи.

 

 Член 2

 

 Компетентните органи за прилагане на разпоредбите на това споразумение са:

 

 От страна на Република България:

 

 Главна дирекция "Гранична полиция" на Национална служба "Полиция" при Министерството на вътрешните работи.

 

 От страна на Румъния:

 

 Главният инспекторат на Граничната полиция при Министерството на администрацията и вътрешните работи.

 

Член 3

 

 (1) Въз основа на това споразумение договарящите страни облекчават, ускоряват и съгласуват граничния контрол.

 

 (2) За осъществяването на тази цел договарящите страни създават по взаимно съгласие на територията на една от държавите на договарящите страни съвместни пунктове за преминаване на границата.

 

 (3) Контролиращите служители на една от договарящите страни могат да извършват в зоната на действие граничен контрол на влизане и на излизане съгласно действащото законодателство на собствената си държава.

 

 (4) Чрез отделни протоколи, подписани от органите по чл. 2, се определя следното:

 

 а) създаването, преместването или закриването на съвместните пунктове за преминаване на границата, предвидени в ал. 2;

 

 б) мястото на създаване на граничен пункт за преминаване, часовото разписание на функциониране, правилата и начинът на използването му;

 

 в) пътните участъци, по които контролиращите служители на съседната държава могат да извършват в движение граничен контрол на превозни средства;

 

 г) детайлите на сътрудничеството съгласно ал. 1 въз основа на действащото национално законодателство на територията на всяка от договарящите страни;

 

 д) въвеждането и определянето на съвместния граничен контрол, предвиден в чл. 7, ал. 4;

 

е) зоните на действие.

 

Член 4

 

 (1) Зоната на действие, в която се извършва контролът на шосейния трафик, обхваща: помещенията, пътните участъци и други съоръжения, предназначени за граничен контрол; зоната на действие включва и пътя от държавната граница до пункта за преминаване на границата.

 

 (2) Зоната на действие, в която се извършва контролът на плавателния трафик, обхваща: помещенията, пристанищните съоръжения и тези, намиращи се на брега, които са предназначени за извършване на граничен контрол, както и водния участък, намиращ се между граничната линия и пунктовете за преминаване на границата.

 

 (3) Зоната на действие, в която се извършва контролът на железопътния трафик, обхваща: помещенията и съоръженията на съседната държава, предназначени за граничен контрол. В случай, когато контролът се извършва в движение, се счита, че влакът съставлява част от зоната за действие.

 

Част II

Граничен контрол

 

 Член 5

 

 (1) По време на граничния контрол, извършван в зоната на действие, контролиращите служители на съседната държава прилагат националното си законодателство за преминаване на лица и превозни средства през границата в същия обем и при същите условия както на територията на собствената държава.

 

 (2) Служебните процедури, изпълнявани в зоната на действие от контролиращите служители на една от договарящите страни, съгласно националните разпоредби на тази държава, се считат като такива, изпълнявани на пункта за преминаване на границата, намиращ се на територията на собствената държава.

 

 (3) Когато незаконна дейност е извършена в зоната на действие, се счита, че тя е извършена на територията на собствената държава.

 

 (4) В останалите случаи са валидни правните норми на държавата на територията.

 

Член 6

 

 (1) В процедурите за прилагане на закона, предвидени в чл. 5, ал. 2, се включва и задържането на лица, както и прекъсване на пътуването и принудително връщане, съгласно законовите условия на държавата на договарящите страни, от която са контролиращите служители. Контролиращите служители на съседната държава нямат право в държавата на територията да задържат, да арестуват или да водят в съседната държава граждани на държавата на територията. Те имат право да водят тези лица, дори и с прилагане на сила, в помещенията, предназначени за контролиращите служители на съседната държава, или на пунктовете за преминаване на границата на държавата на територията с цел писмено оформяне на актовете за констатация.

 

 (2) В случай на предприемане на мерки съгласно разпоредбите на ал. 1 те трябва да бъдат взети съвместно с контролиращ служител на държавата на територията.

 

 (3) Относно правото на убежище се прилага националното законодателство на държавата на територията.

 

 Член 7

 

 (1) В зоната на действие граничният контрол, извършен от контролиращите служители на държавата, от която се излиза, по правило предхожда граничния контрол, извършен от контролиращите служители на държавата, в която се влиза.

 

 (2) Извършването на контрол от контролиращите служители на държавата, в която се влиза, се разрешава след приключването на граничния контрол от контролиращите служители на държавата, от която се излиза, и само на лица и превозни средства, вече проверени от контролиращите служители на държавата, от която се излиза. Същото правило се прилага и в случая, когато контролиращите служители на държавата, от която се излиза, отказват извършването на контрола и уведомяват за това контролиращите служители на съседната държава.

 

 (3) След започването на контрола на влизане контролиращите служители от държавата, от която се излиза, нямат повече право да извършват дейности на граничен контрол. В случай, когато след започване на контрола на влизане съществува предположение за извършване на действия, наказващи се от закона на държавата на излизане, или допълнително се установи появата на издирвано лице в зоната на действие, контролиращите служители от държавата на излизане имат право да повторят граничния контрол след предварително уведомяване на контролиращите служители от държавата на влизане.

 

 (4) Граничният контрол може да бъде извършен и едновременно от контролиращите служители на държавите на договарящите страни.

 

Член 8

 

 (1) По взаимно съгласие контролиращите служители на договарящите страни могат да се отклонят от установения ред в чл. 7, ал. 1 при необходимост с цел извършване на бърз граничен контрол. В тези случаи контролиращите служители от държавата на влизане установяват нередностите и информират контролиращите служители на държавата на излизане с цел пресичане на пътуването и връщане на лицата и превозните средства на територията на държавата на излизане. Когато желаят да предприемат такива мерки и контролиращите служители от страната на влизане не са приключили контрола на тези лица и превозни средства, лицата и превозните средства се предават на контролиращите служители на държавата на излизане.

 

 (2) Събраните или задържаните парични суми по време на граничния контрол, извършен в държавата на територията от контролиращите служители на съседната държава, или намиращите се у тях служебни пари, както и задържаните и иззетите вещи при изпълнение на служебните задължения, могат да бъдат върнати в съседната държава въз основа на това споразумение.

 

Член 9

 

 (1) Не може да бъде отказано обратно връщане в държавата на излизане на лицата, върнати от контролиращите служители на държавата на влизане.

 

 (2) По време на прилагането на мерките, предвидени в ал. 1, контролиращите служители на договарящите страни взаимно се информират и подпомагат.

 

 (3) Контролиращите служители на договарящите страни взаимно се информират и за временните ограничения на движението, както и за появилите се опасности за движението на територията на държавите на договарящите страни.

 

Член 10

 

 Съгласно националното законодателство на държавите на договарящите страни компетентните органи могат да разрешават преминаване на границата и извън действащите пунктове за преминаване на границата или през временни пунктове за преминаване на границата при обосновани ситуации и след предварително съгласуване на дата, период и място за лица и превозни средства.

 

Част III

Контролиращи служители

 

Член 11

 

 (1) Службите на държавата на територията осигуряват в зоната на действие същата защита и помощ на контролиращите служители на съседната държава, каквито осигуряват и на собствените си служители. При незаконни действия, извършени срещу контролиращите служители на съседната държава при и по повод на изпълнение на служебните задължения, се прилагат законовите разпоредби на държавата на територията за защита на официалните лица и на служебните действия на същите.

 

 (2) При претенции за възстановяване на щетите, нанесени в зоната на действие от контролиращите служители на съседната държава, за които отговорността е на държавата, се прилагат разпоредбите на съседната държава, като се приема, че щетите са нанесени в съседната държава. При извършване на подобно действие гражданите на държавата на територията се ползват от същите права като гражданите на съседната държава.

 

Член 12

 

 (1) Контролиращите служители на съседната държава могат да влизат за изпълнение на служебните си задължения в държавата на територията със служебни карти със снимка през пунктовете за преминаване на границата, които водят до зоната на действие, и имат право да останат в тази зона за времето на изпълнение на служебните си задължения. При поискване от страна на контролиращите служители от държавата на територията те трябва да представят тази служебна карта.

 

 (2) Началниците на пунктовете за преминаване на границата взаимно се уведомяват за имената и служебните карти на контролиращите служители, а при поискване потвърждават служебната задача на съответните служители в зоната на действие.

 

 (3) Това споразумение не засяга забрани за влизане в страната за контролиращи служители на съседната държава. При подобни ситуации незабавно трябва да бъде информиран началникът на пункта за преминаване на границата.

 

Член 13

 

 (1) Във връзка с изпълнение на служебните задължения, както и по пътя за и от зоната на действие, контролиращите служители на съседната държава имат право да носят униформа, съответните знаци и служебно оръжие, както и необходимото служебно оборудване. В държавата на територията могат да използват служебно оръжие само в случаи, строго предвидени от националното им законодателство.

 

 (2) Във връзка с извършени незаконни действия от контролиращ служител на съседната държава компетентните органи от държавата на територията трябва да уведомят служебното ръководство на извършителя за предприемане на необходимите мерки съгласно националното законодателство на държавата, към която принадлежи извършителят.

 

Член 14

 

 Контролиращите служители на съседната държава са освободени в държавата на територията от всички граждански, лични и материални задължения, определени съгласно законодателството на държавата на територията за собствените й граждани.

 

Член 15

 

 (1) В случай че контролиращ служител на съседната държава загине или му бъде нанесена телесна повреда или ако вещ, която той носи със себе си, е повредена, унищожена или отнета в държавата на територията по време на изпълнение на служебните задължения, тогава при претенции за възстановяване на щетите се прилага законодателството на съседната държава.

 

 (2) Предявените претенции за обезщетение могат да бъдат отправени и пред инстанция на една от държавите на договарящите страни, на чиято територия лицето с право на обезщетение може да се обърне към съда.

 

 (3) Разпоредбите на алинеи 1 и 2 трябва да се прилагат по същия смисъл при определяне на претенциите за обезщетение относно щетите, нанесени от контролиращ служител на съседната държава по време на служебното му пребиваване в държавата на територията, но извън изпълнението на служебните задължения.

 

Част IV

Пунктове за преминаване на границата

 

Член 16

 

 (1) Помещенията, определени за контролиращите служители на съседната държава, се обозначават с табели и герба на съседната държава.

 

 (2) Надписите на служебните помещения, определени за контролиращите служители на съседната държава, са на български и на румънски език.

 

 (3) Условията за ползването и поддържането на служебните помещения на съседната държава, намиращи се в държавата на територията, се уреждат от договарящите страни чрез договори на гражданското право съгласно законодателството на държавата на територията.

 

Член 17

 

 Наръчници, документи, както и служебно оборудване на контролиращите служители на съседната държава, използвани при изпълнение на служебните задължения, са освободени от проверка и изземване от служители на държавата на територията.

 

Член 18

 

 (1) Държавата на територията разрешава изграждането на телекомуникационни средства, необходими за функционирането на пунктовете за преминаване на границата, принадлежащи на съседната държава, както и свързването на тези инсталации със съответните инсталации на съседната държава. Връзките със служебните места на съседната държава се използват само в интерес на службата. Тези връзки се смятат като вътрешни връзки със съседната държава. Всяка от договарящите страни поема разходите за поддръжката на съоръженията и инсталациите, които е изградила.

 

 (2) При други случаи са валидни онези правни разпоредби на държавите на договарящите страни, които се отнасят за изграждането, поддържането и използването на телекомуникационните средства на тяхна територия.

 

 (3) На принципа на реципрочност всяка от договарящите страни се задължава да осигури за другата договаряща страна на собствена територия помещение за техника и физически обособена комуникационна мрежа.

 

Част V

Изпълнение на споразумението

 

Член 19

 

 (1) За координиране на дейностите договарящите страни организират срещи на ръководителите на компетентните органи, посочени в чл. 2, или на упълномощени техни представители. Съставът на екипите, които ще участват в срещите, продължителността на срещите и дневният ред се определят по взаимно съгласие.

 

 (2) За изпълнението на това споразумение ръководителите на компетентните органи, посочени в чл. 2, или упълномощените от тях лица могат да сключват протоколи за сътрудничество.

 

Член 20

 

 (1) Срещите на ръководителите на компетентните органи, посочени в чл. 2, или на упълномощените от тях лица се провеждат, редувайки се на територията на Република България и на територията на Румъния.

 

 (2) Разходите, предназначени за тези срещи, се поемат от страната домакин, с изключение на пътните разходи.

 

Част VI

Заключителни разпоредби

 

Член 21

 

 Споровете относно прилагането на това споразумение се решават от компетентните органи на договарящите страни, което не изключва разрешаване по дипломатически път.

 

Член 22

 

 Всяка от договарящите страни може да отмени временно, със или без местни ограничения, прилагането на споразумението или на отделни негови разпоредби от съображения за национална сигурност или поради друг обществен интерес, като незабавно уведоми за тази мярка другата договаряща страна.

 

Член 23

 

 Това споразумение не засяга правата и задълженията на договарящите страни, произтичащи от други международни договори, по които те са страна.

 

Член 24

 

 (1) Това споразумение влиза в сила от датата на получаването на последната дипломатическа нота относно изпълнението на вътрешните процедури за влизане в сила.

 

 (2) Това споразумение се сключва за период 5 години и автоматично се продължава за период 5 години, ако нито една от договарящите страни 6 месеца преди изтичането на срока за валидност на същото не уведоми за намерението си да го прекрати.

 

 (3) Това споразумение може да бъде изменяно или допълвано по взаимно съгласие от договарящите страни, като тези изменения и допълнения влизат в сила съгласно разпоредбата на ал. 1.

 

 (4) Това споразумение може да бъде прекратено от всяка една от договарящите страни. В случай на отказ от споразумението същото прекратява валидността си след 6 месеца от датата, от която една от договарящите страни писмено е уведомила по дипломатически път за прекратяване на валидността му.

 

 Подписано в Букурещ на 21 декември 2006 г. в два оригинални екземпляра на български и на румънски език, като двата екземпляра имат еднаква сила.

     За правителството                                      За правителството

     на Република                                                 на Румъния:

     България:                                                  Василе Блага,

     Константин Андреев,                                          министър на

     посланик на Република                                    администрацията

     България в Румъния                                          и вътрешните

                                                                       работи