СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦАТА В РАЙОНА НА УСТИЕТО НА РЕКА РЕЗОВСКА/МУТЛУДЕРЕ И РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ В ЧЕРНО МОРЕ

 

Актуално към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999 г.

 

Република България и Република Турция, наричани по-нататък "страните",

желаейки да развиват и занапред съществуващото сътрудничество на основата на Договора за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между Република България и Република Турция, подписан в Анкара на 6 май 1992 г.,

решени да определят границата между страните в района на устието на река Резовска/Мутлудере и да осигурят свободно оттичане на нейните води в морето и вземайки предвид всички съответни обстоятелства за установяване на прецизна и справедлива делимитация на техните съответни морски пространства в Черно море, в които страните упражняват суверенитет, суверенни права или юрисдикция в съответствие с приложимите норми на международното право,

вземайки предвид желанието на страните да постигнат справедливи и взаимно приемливи решения относно по-горе споменатите въпроси посредством конструктивни преговори и в дух на добросъседски отношения,

убедени, че това споразумение ще допринесе за укрепване на отношенията и насърчаване по-нататъшното сътрудничество между страните в интерес на техните народи,

се споразумяха, както следва:

Границата в района на устието на река Резовска/Мутлудере

Член 1

1. Районът на устието на река Резовска/Мутлудере е определен между линията, съединяваща точката х=5071 м и у=7842 м на българския бряг с точката х=4978 м и у=7836 м на турския бряг, и мястото, където реката се влива в Резовския/Бегендик залив.

2. Границата между Република България и Република Турция в района на устието на река Резовска/Мутлудере следва средната линия в коритото/канала на реката (измерена на средното морско равнище), фиксирана след неговото разчистване и преоформяне.

3. Началната гранична точка в района на устието на река Резовска/Мутлудере има правоъгълни координати х=5025 м и у=7839 м, а крайната гранична точка в устието на реката има правоъгълни координати х=5324 м и у=8339 м, определени върху плана на района на устието на река Резовска/Мутлудере, мащаб 1:1000, съвместно приет през септември 1992 г. (приложение № 3 на това споразумение). Крайната точка на границата в устието на реката представлява крайна точка на сухопътната граница между страните.

4. Страните трябва да осигурят свободен отток на водите на реката в залива въз основа на съвместен инженерен проект, който ще бъде подготвен в съответствие с разпоредбите, установени в приложение № 1 на това споразумение.

Морската граница в Резовския/Бегендик залив

Член 2

1. Морската граница между Република България и Република Турция в Резовския/Бегендик залив започва от крайната точка на сухопътната граница в устието на реката с координати, определени в чл. 1, т. 3 от това споразумение. От тази точка морската границата продължава през точки с координати:

Точка "С"   41(58'43.6" с.ш. и 28°01'53.3" и.д.

Точка "D"   41(58'41.5" с.ш. и 28°02'05.1" и.д.

Точка "Е"   41°58'48.5" с.ш. и 28°02'15.8" и.д., която е установена на базисната линия, затваряща вътрешните води на залива откъм морето.

2. Страните се съгласиха да установят общ навигационен сектор в залива и навигационен режим в този сектор, който е определен в приложение № 2 на това споразумение.

3. Границата в Резовския/Бегендик залив и навигационният сектор са посочени на картата на Резовския/Бегендик залив, мащаб 1:10 000, съвместно приета през 1983 г. (приложение № 4). Всички координати, посочени в т. 1 на този член, са в координатната система на приложената карта с изключение на крайната гранична точка на сухопътната граница в устието на река Резовска/Мутлудере.

Латералната граница на териториалното море

Член 3

1. Латералната граница между Република България и Република Турция в териториалното море започва от точка "Е", установена на базисната линия на Резовския/Бегендик залив в съответствие с чл. 2, т. 1 от това споразумение. По-нататък границата продължава по локсодрома до точка "F" с координати 41°58'52.8" с.ш. и 28°02'25.2" и.д. и след това следва географския паралел 41°58'52.8" с.ш., докато срещне крайната точка с координати 41°58'52.8" с.ш. и 28°19'25.8" и.д., установени върху външната граница на териториалното море, на дванадесет морски мили. Географските координати, посочени в тази точка, са изразени в координати на Световната геодезична система от 1984 г. (WGS'84) с изключение на точка "Е".

2. Границата на териториалното море, определена в чл. 3, т. 1 на това споразумение, е посочена на българска морска карта № 5001 (изд. 1981), мащаб 1:500 000, и на турска морска карта № 10-А (изд. 1993), мащаб 1:750 000 (приложение № 5А и приложение № 5В). Координатите са показани на приложените карти в техните координатни системи.

Границата на континенталния шелф и изключителната икономическа зона

Член 4

1. Границата на континенталния шелф и изключителната икономическа зона между Република България и Република Турция в Черно море започва от крайната точка на латералната граница на териториалните морета, определена в чл. 3, т. 1 от това споразумение, и продължава в североизточна посока по геодезични линии, съединяващи точки с координати:

координатна система

WGS'84

1. 41°59'52" с.ш. и 28°19'26" и.д.

2. 42°14'28" с.ш. и 29°20'45" и.д.

3. 42°26'24" с.ш. и 29°34'20" и.д.

4. 42°29'24" с.ш. и 29°49'36" и.д.

5. 42°33'27" с.ш. и 29°58'30" и.д.

6. 42°48'03" с.ш. и 30°34'10" и.д.

7. 42°49'31" с.ш. и 30°36'18" и.д.

8. 42°56'43" с.ш. и 30°45'06" и.д.

9. 43°19'54" с.ш. и 31°06'33" и.д.

10. 43°26'49" с.ш. и 31°20'43" и.д.

Що се отнася до прокарването на делимитационната линия на континенталния шелф и изключителната икономическа зона по-нататък в североизточна посока между географска точка 43°19'54" с.ш. и 31°06'33" и.д. и географска точка 43°26'49" с.ш. и 31°20'43" и.д., страните се споразумяха, че това прокарване ще бъде завършено на по-късен етап при последващи преговори, които ще се проведат в подходящо време.

2. Границата на континенталния шелф и изключителната икономическа зона, определена в чл. 4, т. 1 от това споразумение, е означена на българска морска карта № 5001 (изд. 1981), мащаб 1:500 000, и на турска морска карта № 10-А (изд. 1993), мащаб 1:750 000 (приложение № 5А и приложение № 5В). Координатите са показани на приложените карти в техните координатни системи. Съответстващ списък на координатите на точките, валидни за всяка карта, ще бъде написан на съответните карти.

Географските координати, посочени в чл. 4, т. 1 от това споразумение, са изразени в координати на Световната геодезична система от 1984 г. (WGS'84).

Приложения към споразумението

Член 5

Всички приложения към това споразумение представляват негова неразделна част.

Регистрация

Член 6

След влизането му в сила това споразумение ще бъде регистрирано в Секретариата на Организацията на обединените нации съгласно член 102 от Устава на Организацията на обединените нации.

Решаване на споровете

Член 7

Всеки спор между страните, възникнал при тълкуването или прилагането на това споразумение, ще бъде решаван в съответствие с член 33 от Устава на Организацията на обединените нации.

Влизане в сила

Член 8

Това споразумение подлежи на ратифициране съгласно съответните конституционни процедури на страните. То влиза в сила от датата на размяната на ратификационните документи.

Съставено в София на 4 декември 1997 г. в два оригинални екземпляра на английски език.

 

Приложение № 1

 

Съвместен инженерен проект за свободното оттичане на река Резовска/Мутлудере

1. Страните ще създадат условия за свободно оттичане на водите на реката в залива и за избягване на заливането на площите, прилежащи към речните брегове, и за тази цел ще разчистят и преоформят части от съществуващите съоръжения в района на устието на реката. Разчистването и преоформянето ще гарантира също така достъп на двете страни в района на устието.

2. Частите от съоръженията, подлежащи на разчистване и преоформяне, са следните:

а) на десния бряг на реката-трите буни (TS3, TS2 и TS1) и районът около полигонова точка Т-53 (на пясъчната коса);

б) на левия бряг на реката-районът около полигонова точка Б-38 (срещу трета турска буна) и районът пред полигонова точка Б-32 (в района на вливане на реката в морето).

3. Страните се споразумяват разчистването и преоформянето да се извърши на базата на съвместен инженерен проект. Проектът ще бъде изработен съгласно плана на района на устието на река Резовска/Мутлудере, мащаб 1:1000, съвместно приет през септември 1992 г. (приложение № 3). Проектът ще бъде изработен не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на това споразумение и ще бъде предложен за одобрение на компетентните органи на страните.

4. Съвместният инженерен проект трябва да бъде обоснован, осъществим и икономичен. Той трябва да осигури свободното оттичане на нормалните и високите води на реката. Проектът ще предвиди начина, по който страните ще финансират разходите по неговото изработване и изпълнение.

5. Широчината на коритото/канала на реката (при кота "­3" под средното морско равнище) в местата на разчистването и преоформянето се определя на 30 м. Останалите части на коритото/канала на реката, след преоформяне, няма да бъдат по-тесни, отколкото това е определено в проекта.

6. След разчистването и преоформянето на района на устието на реката страните имат право да извършват само възстановителни и довършителни дейности, които не могат да променят коритото/канала на реката и речната граница, фиксирани след взаимно договореното разчистване и преоформяне.

 

Приложение № 2

 

Навигационен режим в общия навигационен сектор в Резовския/Бегендик залив

1. Общият навигационен сектор, посочен в чл. 2 на това споразумение, има формата на остър ъгъл 50 (градуса) с връх в точка "С" и две други точки, съответно на българския и турския бряг. Българската и турската страна ще поставят на тези точки навигационни знаци, видими за плавателните съдове в залива. Границата във вътрешните води на залива ще бъде бисектрисата на този сектор, която го разделя на два подсектора, всеки от които е с ъгъл 25 (градуса), съответно в българските и турските води на залива.

2. Навигационният режим в общия навигационен сектор в Резовския/Бегендик залив се установява, както следва:

а) плавателни съдове, плаващи под флага на която и да е страна, имат право, съобразявайки се с метеорологичните и други условия за плаване в залива, да плават към устието на реката и обратно в границите на целия сектор и да пресичат границата между подсекторите, което няма да се счита за нарушаване на границата между страните;

б) плаването на плавателни съдове на която и да е страна във вътрешните води на другата страна, отвъд външните граници на подсектора на тази друга страна, ще се извършва при наличие на разрешение;

в) гражданите и плавателните съдове на всяка страна могат да извършват стопанска и изследователска дейност само в нейния подсектор.

 

Забележка. За целите на обнародването приложения № 3, 4, 5А и 5В са представени във вид на дигитални схеми. Оригиналните карти се съхраняват в Министерството на външните работи.

 

Приложение № 3

 

План на района на устието на р. Резовска/Мутлудере

(мащаб 1:1000, изд. 1992)

 

Приложение № 4

 

Карта на Резовския/Бегендик залив

(мащаб 1:10 000, изд. 1993)

 

Приложение № 5A

 

Българска морска карта № 5001

(мащаб 1:500 000, изд. 1981)

 

Приложение № 5В

 

Турска морска карта № 10-А

(мащаб 1:750 000, изд. 1993)