Отменена нормативна база:

1. НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ, приета с Решение на Управителния съвет на Българския туристически съюз, Протокол № 5 от 10.Х.1994 г., отменена ДВ, бр. 33 от 11 април 2003 г.

2. НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ, Издадена от Министъра на икономиката, Обн. ДВ. бр.33 от 11 Април 2003 г., отм. ДВ. бр.59 от 19 Юли 2005 г.

3. НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 2005 Г. ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ, Издадена от Министъра на културата и туризма, Обн. ДВ. бр.59 от 19 Юли 2005 г., отм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007 г.

 

 
 

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЮНИ 2007 Г. ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ ТЯХ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ

 

Актуална към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Издадена от Държавната агенция по туризъм, Обн. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяването и промяната на категорията на туристическите хижи - туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 10 от Закона за туризма и прилежащите към тях заведения за хранене, наричани по-нататък общо "туристически обекти".

(2) С наредбата се определят и видовете туристически хижи, видовете прилежащи към тях заведения за хранене, техните характеристики съгласно приложение № 1, както и минималните задължителни изисквания за определяне на съответните категории за всеки вид.

(3) На категоризиране по наредбата подлежат туристическите обекти независимо от формата на собственост и начина на стопанисването им.

Чл. 2. Видовете туристически обекти, подлежащи на категоризиране по наредбата, са:

1. туристически хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;

2. заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьoрско обслужване.

Чл. 3. (1) Категорията на туристическите обекти се определя от председателя на Държавната агенция по туризъм (ДАТ) по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти (ЕККТО) по чл. 9а, ал. 4 от Закона за туризма.

(2) Председателят на Държавната агенция по туризъм по предложение на ЕККТО, прието с мнозинство две трети от състава й, присъстващ на заседанието, определя категорията на туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални - категория "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса", и прилежащите към тях заведения за хранене - категория "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса".

Чл. 4. (1) Категорията на туристическите обекти се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани туристически услуги на:

1. на туристическите хижи съгласно приложение № 2;

2. на заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи, съгласно приложение № 3.

(2) Съответствието или надвишаването на определени задължителни изисквания не може да компенсира несъответствието с други задължителни изисквания.

(3) В категоризираните туристически обекти могат да се предоставят и по-благоприятни условия и услуги от предвидените за съответната категория.

Чл. 5. Хотелиерство или ресторантьорство се извършва в категоризирани туристически обекти или в обекти с временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Чл. 6. За категоризиране на туристически обект може да кандидатства лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. не е в производство по ликвидация и/или несъстоятелност.

 

Глава втора.

ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ. ВИДОВЕ КАТЕГОРИИ

Чл. 7. (1) Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантъорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект до председателя на ДАТ. Заявлението е по образец съгласно приложение № 4 или 5.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. формуляр за определяне на категорията - съгласно приложение № 6 или 7;

4. копия от документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;

5. копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

7. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 8. (1) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти разглежда заявлението по чл. 7 за туристически обекти по чл. 3, ал. 2 в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията по чл. 7, предлага на председателя на ДАТ да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца, а за високопланинските, труднодостъпните и отдалечените туристически обекти, валидно за 5 месеца.

(2) Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на посочен от него адрес в 14-дневен срок от заседанието на ЕККТО.

(3) Временното удостоверение се поставя на видно място в туристическия обект. В него са вписани следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. местонахождение на обекта;

4. собственик на обекта или лице, стопанисващо и управляващо обекта - наименование, седалище, единен идентификационен код;

5. лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

6. срок на валидност;

7. номер и дата на заповедта на председателя на ДАТ за издаване на временно удостоверение за открита процедура;

8. подпис на председателя на ДАТ или оправомощено от него длъжностно лице и печат.

Чл. 9. (1) В случай че комисията по чл. 8 констатира нередовности в представените от лицето документи по чл. 7, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

(2) Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в срока по ал. 1, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на комисията по чл. 8 за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок по ал. 1.

(3) Комисията по чл. 8 може да вземе решение за удължаване на срока по ал. 1 с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

(4) При отстраняване на нередовностите в сроковете по ал. 1 и 3 процедурата за определяне категорията на обекта продължава по реда на чл. 8.

(5) Открита процедура по категоризиране на туристически обект може да се прекрати по искане на заявителя. Към заявлението лицето прилага издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Чл. 10. (1) Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти с мнозинство две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 за изпълнение на изискванията по приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, посочени в приложения № 2 и 3, съобразно заявената категория.

(2) В експертните работни групи за проверка на място се включват експерти, посочени от управителния съвет на Българския туристически съюз и одобрени от председателя на ДАТ. Външните експерти работят по граждански договор.

(3) Експертните работни групи по ал. 1 се състоят от председател и членове.

(4) Проверките на място се извършват от експертните работни групи по ал. 1 в състав най-малко 3 души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

(5) Освен предложението по ал. 4 констативният протокол съдържа:

1. имената на съставителя и длъжността му;

2. датата и мястото на извършената проверка;

3. правното основание за съставянето му;

4. описание на съответствията и несъответствията с изискванията за съответната категория;

5. предписания и срок за отстраняване на констатираните несъответствия (ако има такива);

6. наименованието и седалището на заявителя или на упълномощено от него лице;

7. имената и точните адреси на свидетелите;

8. обяснения и/или възражения на заявителя или на упълномощено от него лице;

9. имената и подписите на всички проверяващи;

10. имената и подписите на заявителя или на упълномощено от него лице, а при отказ от негова страна - на един свидетел.

(6) При констатиране на несъответствия с минималните задължителни изисквания по приложение № 2 или 3 експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 45 дни.

(7) Обясненията и/или възраженията на заявителя по констативния протокол по ал. 4 се отразяват при подписването му на място след приключване на проверката или се отправят писмено до комисията по чл. 8 в 3-дневен срок от извършване на проверката.

(8) Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършване на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до комисията по чл. 8, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Чл. 11. (1) Туристическите хижи се категоризират в категории "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса" във възходяща градация.

(2) Заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се категоризират в "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса" във възходяща градация.

Чл. 12. (1) Видовете туристически хижи се категоризират в следните категории:

1. туристически хижи и туристически спални - категория "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса";

2. туристически учебни центрове - категория "два еделвайса" и "три еделвайса".

(2) Туристическите обекти по ал. 1 се категоризират в категории "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса" съгласно минималните задължителни изисквания за съответната категория, посочени в приложение № 2.

Чл. 13. (1) Видовете заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се категоризират в следните категории:

1. туристическа столова и туристически бюфет - категория "един еделвайс", "два еделвайса";

2. туристическа столова със сервитьорско обслужване - категория "два еделвайса" и "три еделвайса".

(2) Заведенията за хранене по ал. 1 се категоризират в категории "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса" съгласно минималните задължителни изисквания за съответната категория, посочени в приложение № 3.

(3) Заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, могат да получат категория, различна от тази на туристическата хижа, като разликата между тях е не повече от "един еделвайс".

Чл. 14. Категорията на туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 се определя в срок 3 месеца от датата на откриване на процедурата по категоризиране със заповед на председателя на ДАТ, а за високопланинските, труднодостъпни и отдалечени туристически обекти този срок е 5 месеца.

Чл. 15. Категорията на туристическите обекти е безсрочна.

Чл. 16. (1) На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта по чл. 14. Категорийната символика включва удостоверение и табела.

(2) Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от председателя на ДАТ.

(3) В удостоверението по ал. 1 се вписват следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. категория на обекта;

4. капацитет на обекта (за заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи, брой места на открито и закрито);

5. местонахождение на обекта;

6. собственик на обекта или лице, стопанисващо и управляващо обекта - наименование, адрес, единен идентификационен код;

7. лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

8. номер и дата на заповедта на председателя на ДАТ за определяне на категория;

9. подпис на председателя на ДАТ или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

(4) Табелата по ал. 1 съдържа информация за:

1. вида на туристическия обект - на български и на английски език;

2. определената категория на туристическия обект.

(5) Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти трябва да съответстват на посочените в удостоверението по ал. 1 и да не въвеждат в заблуждение туриста.

(6) Удостоверението и табелата по ал. 1 се поставят на видно място в обекта.

Чл. 17. (1) Дубликат на удостоверение за категория се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на хотелиера или ресторантьора с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено. За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(2) Издадените дубликати се отразяват от председателя на ДАТ в Националния туристически регистър.

Чл. 18. При захабяване на табелата по чл. 16, ал. 1 съответният хотелиер или ресторантьор може да заяви изработката на нова табела, като заплати такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 19. (1) Председателят на ДАТ по предложение на комисията по чл. 8 издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:

1. не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в сроковете по чл. 9, ал. 1 и 3;

2. не са изпълнени минималните задължителни изисквания за вид и категория на туристическия обект, определени в съответното приложение;

3. е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лице;

4. при открита процедура за категоризиране се констатира промяна на лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или наличие на някое от обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3;

5. при открита процедура за категоризиране се констатира, че лицето не отговаря на изискванията по чл. 6, т. 2.

(2) Председателят на ДАТ по предложение на комисията по чл. 8 определя категория, различна от заявената, при неизпълнение на изискванията, съответстващи на заявената категория, определени в приложение № 2 или 3.

(3) Заповедта по ал. 1 и 2 на председателя на ДАТ може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 20. (1) Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране, за сроковете по чл. 9, ал. 1 и 3 и за заповедите по чл. 19, ал. 1 и 2 и по чл. 21, ал. 2 се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Уведомяването с препоръчано писмо се удостоверява чрез известие за получаването му.

(2) Ако уведомяването не бъде прието от лицето на посочения от него адрес, счита се, че то е извършено с поставянето му на специално определено за целта място в непосредствена близост до мястото за подаване на заявленията за определяне на категория.

 

Глава трета.

ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПОНИЖАВАНЕ. ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА

Чл. 21. (1) Категорията на туристически обект се прекратява:

1. по искане на собственика или на лицето, стопанисващо и управляващо туристическия обект;

2. при промяна на вида на туристическия обект;

3. при реконструкция или разширение на туристическия обект;

4. при повторно нарушение на изискванията по чл. 46, т. 1 от Закона за туризма;

5. ако в 6-месечен срок лицето, подало заявление за категоризиране, не се яви за получаване на категорийната символика;

6. при неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1, 3 и 4 от Закона за туризма.

(2) Категорията на туристическия обект се прекратява със заповед на председателя на ДАТ.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 хотелиерът или ресторантьорът е длъжен в 30-дневен срок от промяната да подаде заявление до председателя на ДАТ.

(4) След прекратяване на категорията на туристическия обект нова категория на обекта се определя по реда на чл. 7.

(5) Когато лицето, извършващо хотелиерство и/или ресторантьорство, желае категорията на обекта да бъде прекратена, то предприема съответните действия по ал. 1, т. 1 и подава заявление за определяне на категория по реда на чл. 7.

Чл. 22. При прекратяване на категорията на туристически обект председателят на ДАТ предприема съответните действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.

Чл. 23. (1) Категорията на туристическите обекти се понижава при неизпълнение на изискванията по чл. 46, т. 1 от Закона за туризма.

(2) Категорията на туристическите обекти се понижава с налагане на принудителна административна мярка "понижаване категория на туристически обект".

(3) Категорията на туристическите обекти се понижава със заповед на председателя на ДАТ.

 

Глава четвърта.

ВПИСВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО В ТЯХ

Чл. 24. (1) Категоризираните туристически обекти и лицата, упражняващи дейност хотелиерство и ресторантьорство в тях, се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма.

(2) Вписванията в регистъра се правят от председателя на ДАТ или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило заявление за отразяване на промени във вписаните обстоятелства.

(3) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по ал. 1, са длъжни писмено да заявят в ДАТ промяната в срок до един месец от настъпването й.

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат копия на документа, удостоверяващ промяната, и на документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 25. (1) При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице в 30-дневен срок от промяната подава заявление до председателя на ДАТ за отразяване на промяната във вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;

4. копие от договор за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

5. копие от единния идентификационен номер;

6. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(3) В случай на промяна на собственика на туристическия обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до председателя на ДАТ за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(4) В случаите по ал. 1 и 3 определената категория на туристическия обект се запазва.

(5) Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна в капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.

(6) Промяната в ал. 5 се заявява и отразява по реда на чл. 22, ал. 3 и 4.

(7) Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва и издаване на удостоверение и табела, отразяващи променените обстоятелства.

(8) Удостоверението по ал. 7 се предоставя само при връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена декларация за обстоятелствата, при които то е изгубено или унищожено.

Чл. 26. (1) За определяне категорията на туристическите обекти се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(2) В таксата по ал. 1 се включва стойността на категорийната символика на туристическия обект.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба отменя Наредба № 2 от 2005 г. за категоризиране на туристическите хижи (ДВ, бр. 59 от 2005 г.).

§ 2. Категорийната символика "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди" на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене се заменя служебно съответно с "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса".

§ 3. В случаите, когато към датата на влизане в сила на наредбата има открита процедура по категоризиране на туристическите хижи и на прилежащите към тях заведения за хранене, процедурата и определянето на категорията се довършват по реда на тази наредба.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 51, ал. 9 от Закона за туризма и във връзка с чл. 78, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

§ 5. Указания по прилагане на наредбата дава председателят на Държавната агенция по туризъм съвместно с председателя на Българския туристически съюз.

 

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4

Характеристики на видовете туристически обекти

 

1. Туристически хижи:

1.1. Туристическа хижа - самостоятелно място за настаняване за краткотрайно пребиваване на туристите. Представлява масивна сграда в планината, в предпланински и морски райони, в природни и исторически местности, крайградски паркове и зони за отдих, архитектурно и функционално изградена, обзаведена и оборудвана за предлагане на основни и допълнителни туристически услуги. Обзаведена е с най- необходимата мебелировка, съоръжения, съдове и прибори за ползване и самостоятелно обслужване на туристите. Предлага туристическа, краеведска, екологична и друга информация.

1.2. Туристически учебен център - самостоятелно място за настаняване с учебни функции. Представлява масивна сграда в или край населени места и в планински райони, архитектурно и функционално изградена, обзаведена и оборудвана за провеждане на специализирано обучение на кадри, обслужващи спортно-туристическите дейности, както и на професионално обучение по различни видове туризъм, алпинизъм, ориентиране, спелеология, водни ски и други спортове. Разполага с учебни и спортни зали, методични кабинети, библиотека и др. Има изградена инфраструктура със спортни площадки, терени, подходящо обозначени за обучение; маркирани и трасирани маршрути и турове, необходими за професионална подготовка на курсисти. Обзаведен е с подходящи съоръжения за обучение и необходимата мебелировка, съдове и прибори за престой и самостоятелно обслужване на курсистите.

1.3. Туристическа спалня - самостоятелно място за настаняване за краткотрайно пребиваване на туристите. Представлява масивна сграда, архитектурно и функционално изградена в или край населени места, архитектурно-исторически и етнографски центрове, във възлови планински центрове, крайморски зони за отдих, в изходни пунктове към планините, природни и културни забележителности. Обзаведена е с най-необходимата мебелировка за предлагане на основни и допълнителни туристически услуги. Предоставя туристическа, краеведска, екологична и друга информация.

2. Заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи:

2.1. Туристическа столова - заведение за хранене със собствена храна или по заявка. Предлага се ограничен асортимент от кухненска продукция, сладкарски, тестени и други изделия, пиво, топли, студени, безалкохолни и други напитки. Самообслужването е основна форма на обслужване.

2.2. Туристически бюфет - заведение за хранене с ограничен асортимент от готови и пакетирани хранителни стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, топли и студени напитки и др.

2.3. Туристическа столова със сервитьорско обслужване - заведение за хранене с разнообразен асортимент от кухненска и сладкарска продукция, безалкохолни и алкохолни напитки, пиво, топли напитки и др. Спазват се изискванията за обзавеждане и обслужване в ресторант (лист-меню, карт-меню, мека мебел, украса, гардероб и др.).

 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 и 4

Минимални задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги в туристическите хижи

 

Изисквания

Категория

Категория

Категория

 

 

"един еделвайс"

"два еделвайса"

"три еделвайса"

 

 

туристи-

туристи-

туристи-

туристи-

туристи-

туристи-

туристи-

туристи-

 

 

ческа

ческа

ческа

ческа

чески

ческа

ческа

чески

 

 

хижа

спалня

хижа

спалня

учебен

хижа

спалня

учебен

 

 

 

 

 

 

център

 

 

център

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Фасада

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Завършена фаса-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да с ненарушена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цялост

да

да

да

да

да

да

да

да

II.

Вход

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Грижливо под-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

държано и осве-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тено входно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пространство

да

да

да

да

да

да

да

да

III.

Рецепция

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Рецепционен кът

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с информационно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

табло

не

не

не

да

да

да

да

да

2.

Ключарник

да

да

да

да

да

да

да

да

3.

План за разполо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жение и номера-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ция на стаите

да

да

да

да

да

да

да

да

4.

Метална каса

да

да

да

да

да

да

да

да

5.

Обща аптечка

да

да

да

да

да

да

да

да

6.

Неподвеждаща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ценова листа

да

да

да

да

да

да

да

да

IV.

Стаи

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Легло с размери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 м на 2,00 м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с дюшек

да

да

да

да

да

не

не

не

2.

Легло с мин. раз-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мери 1,00 м на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 м с матрак

не

не

не

не

не

да

да

да

3.

Брой легла

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Предимно общи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спални помещения

да

да

да

не

не

не

не

не

3.2.

До 20 легла

не

не

не

да

да

не

не

не

3.3.

До 4 легла

не

не

не

не

не

да

да

да

3.4.

Пердета

да

да

да

да

да

да

да

да

3.5.

Багажник

не

не

не

да

да

да

да

да

3.6.

Масичка

не

да

да

да

да

да

да

да

3.7.

Стол или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

табуретка

да

да

да

да

да

да

да

да

3.8.

Закачалка

да

да

да

да

да

да

да

да

3.9.

Гардероб

не

не

не

не

не

да

да

да

3.10.

Кошче от него-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рим материал

да

да

да

да

да

да

да

да

3.11.

Огледало

да

да

да

да

да

да

да

да

3.12.

Постелъчен ин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вентар в съответ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ствие с размера и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

броя на леглата -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мин. 2 бр. на легло

да

да

да

да

да

да

да

да

3.12.1.

Възглавници с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

калъфи

да

да

да

да

да

да

да

да

3.12.2.

Завивка

да

да

да

да

да

да

да

да

3.12.3.

Горен и долен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чаршаф

да

да

да

да

да

да

да

да

V.

Санитарен възел

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Външен санита-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рен възел с влаго-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устойчиво освети-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телно тяло, естест-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вена вентилация

да

да

не

не

не

не

не

не

1.2.

Умивалня - външна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(вътрешна) постав-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ка за тоалетни при-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надлежности, огле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дало, закачалка

да

да

не

не

не

не

не

не

2.1.

Етажен санитарен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

възел с промивно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устройство, четка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за почистване на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тоалетната чиния,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

влагоустойчиво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осветително тяло,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

естествена венти-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лация

не

не

да

да

да

не

не

не

2.2.

Баня вътрешна с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

душ с топла и сту-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дена вода, умивал-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ня вътрешна, пос-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тавка за тоалетни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принадлежности,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

огледало, закачалка

не

не

да

да

да

не

не

не

2.3.

Санитарен възел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

във всяка стая, тоа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

летна чиния с про-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миване и четка за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почистване, влаго-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устойчиво освети-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телно тяло, меха-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нична вентилация,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

душ с топла и сту-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дена вода, мивка с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

топла и студена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вода със стенно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

огледало, поставка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за тоалетни принад-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лежности, закачал-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ка, държател за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тоалетна хартия,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хавлиени кърпи -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 бр.

не

не

не

не

не

да

да

да

VI.

Туристическа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

столова

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Маси за хранене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

със столове

да

да

да

да

да

да

да

да

2.

Шкаф със секции

да

да

да

да

да

да

да

да

3.

Мивка

да

да

да

да

да

да

да

да

4.

Печка (котлон)

да

да

да

да

да

да

да

да

5.

Съдове за пригот-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вяне и консумиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на храна и напитки

да

да

да

да

да

да

да

да

VII.

Помещение с теле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

визор и забавни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игри

да

да

да

да

да

да

да

да

VIII.

Ежедневно почист-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ване и дезинфекци-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ране на стаите, са-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нитарните възли и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общите помещения

да

да

да

да

да

да

да

да

IХ.

Осигурено спокой-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ствие и сигурност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на туристите

да

да

да

да

да

да

да

да

Х.

Даване на инфор-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мация за природ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ните, културните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и историческите за-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бележителности,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за туристическата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маркировка и про-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дължителността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на преходите до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съседни туристи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чески обекти

да

да

да

да

да

да

да

да

ХI.

Спортно-турис-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тически услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(при наличие на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инфраструктура)

да

да

да

да

да

да

да

да

ХII.

Осигуряване оказ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ването на меди-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цинска помощ

да

да

да

да

да

да

да

да

ХIII.

Предоставяне на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вещи под наем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(при възможност)

да

да

да

да

да

да

да

да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки: Специфични изисквания само за туристическите хижи, стопанисвани и управлявани от Сдружение "Български туристически съюз" за категориите "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса".

1. Да има до (над) главния вход на сградата фирмена табела, включваща следните елементи:

- Наименование "Български туристически съюз".

- Емблемата на Българския туристически съюз.

- Наименованието на туристическото дружество, стопанисващо туристическия обект.

- Вид, наименование и надморска височина на туристическия обект.

2. Да има печат, включващ следните елементи:

- Емблемата на Българския туристически съюз.

- Наименованието на туристическото дружество, стопанисващо обекта.

- Вид и наименование на туристическия обект.

3. Да има на видно за туристите място правилник за вътрешния ред в туристическите хижи на БТС.

4. Да има на видно за туристите място ценоразпис за нощувките, в това число обявените отстъпки за членове на Българския туристически съюз, както и цените на другите услуги.

5. Да се настаняват туристите по реда, определен с правилника за вътрешния ред в туристическите хижи на БТС.

6. Да се осигурява отопление в туристическия обект.

7. Да се поддържат в техническа изправност всички уреди, съоръжения и средства за комуникация.

8. Поддържане на туристическата маркировка в прилежащия район, съгласно правилника за маркировката на туристическите пътища в Република България.

9. Допускат се стаи с нарове за туристическите хижи категория "един еделвайс" и "два еделвайса".

10. Допускат се легла на два етажа за: туристическите хижи - категория "един еделвайс" и "два еделвайса"; туристическите спални - категория "един еделвайс" и "два еделвайса"; туристическите учебни центрове - категория "два еделвайса".

11. Допускат се до пет общи спални помещения за туристическите обекти - категория "три еделвайса".

12. Допускат се етажни бани с топла и студена вода за туристическите обекти - категория "три еделвайса".

 

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4

Минимални задължителни изисквания към заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи

 

Изисквания

Категория

Категория

Категория

 

 

"един еделвайс"

"два еделвайса"

"три еделвайса"

 

 

туристи-

туристи-

туристи-

туристи-

туристи-

туристи-

 

 

ческа

чески

чески

ческа

ческа

ческа

 

 

столова

бюфет

бюфет

столова

столова

столова

 

 

 

 

 

 

със серви-

със серви-

 

 

 

 

 

 

тьорско

тьорско

 

 

 

 

 

 

обслужване

обслужване

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Табела за категорията на

 

 

 

 

 

 

 

обекта и удостоверение

 

 

 

 

 

 

 

за категория

да

да

да

да

да

да

2.

Площ на едно място за

 

 

 

 

 

 

 

сядане:

 

 

 

 

 

 

2.1.

1.1 кв. м

да

да

не

не

не

не

2.2.

1.2 кв. м

не

не

да

да

да

не

2.3.

1.4 кв. м

не

не

не

не

не

да

3.

Фоайе

не

не

не

не

не

да

3.1.

Гарнитура с мека мебел

не

не

не

не

не

да

3.2.

Декоративна растител-

 

 

 

 

 

 

 

ност и художествена

 

 

 

 

 

 

 

украса

не

не

не

не

не

да

3.3.

Апарат за почистване на

 

 

 

 

 

 

 

обувки

не

не

не

не

не

да

4.

Гардероб

не

не

не

не

не

да

4.1.

Закачалки

не

не

не

не

да

да

4.2.

Кристално огледало в

 

 

 

 

 

 

 

цял ръст

не

не

не

не

не

да

5.

Тоалетна клетка

1 (за

1 (за

1 (за

1 (за

1 (за

1 тоалетна

 

 

мъже и

мъже и

мъже и

мъже и

мъже и

клетка за

 

 

за жени)

за жени)

за жени)

за жени)

за жени)

мъже и

 

 

 

 

 

 

 

1 тоалетна

 

 

 

 

 

 

 

клетка за жени

5.1.

Тоалетна чиния (кле-

 

 

 

 

 

 

 

кало) с промивно

 

 

 

 

 

 

 

устройство

да

да

да

да

не

не

5.2.

Фаянсови плочки на

 

 

 

 

 

 

 

височина на вратата и

 

 

 

 

 

 

 

миещ се под

не

не

не

не

да

да

5.3.

Мивка

да

да

да

да

не

не

5.4.

Преддверие с огледало и

 

 

 

 

 

 

 

мивка с топла и студена

 

 

 

 

 

 

 

вода, сапун, сешоар за

 

 

 

 

 

 

 

ръце, книжни салфетки

не

не

не

не

да

да

5.5.

Писоари

не

не

не

не

да

да

5.6.

Във всяка тоалетна

 

 

 

 

 

 

 

клетка:

 

 

 

 

 

 

5.6.1.

Врата с брава информа-

 

 

 

 

 

 

 

тор и закачалка

не

не

не

не

да

да

5.6.2.

Тоалетна чиния с про-

 

 

 

 

 

 

 

мивно устройство и четка

не

не

не

не

да

да

5.6.3.

Тоалетна хартия, държа-

 

 

 

 

 

 

 

тел за тоалетна хартия,

 

 

 

 

 

 

 

дезодорант

не

не

да

да

да

да

5.6.4.

Всмукателна вентилация

не

не

не

не

да

да

6.

Салон:

 

 

 

 

 

 

6.1.

Закачалка

не

не

да

да

да

да

6.2.

Подова настилка, стени,

 

 

 

 

 

 

 

таван - хигиенични и

 

 

 

 

 

 

 

лесни за поддържане

да

да

да

да

да

да

6.3.

Пердета при наличие на

 

 

 

 

 

 

 

прозорци

не

не

да

да

не

не

6.4.

Прозорци с тюлени и

 

 

 

 

 

 

 

плътни пердета

не

не

не

не

да

да

6.5.

Общо осветление

да

да

да

да

не

не

6.6.

Директно осветление -

 

 

 

 

 

 

 

с полилеи или индирект-

 

 

 

 

 

 

 

но с настолни, висящи,

 

 

 

 

 

 

 

крайстенни и др. освети-

 

 

 

 

 

 

 

телни тела

не

не

не

не

да

да

6.7.

Отопление

да

да

да

да

да

да

6.8.

Маси със стандартни

 

 

 

 

 

 

 

столове

да

да

да

да

да

да

6.9.

Маси за 2, 4 , 6 и 8 души

 

 

 

 

 

 

 

с покривки

не

не

не

не

не

да

6.10.

Помощни масички за

 

 

 

 

 

 

 

сервиране

не

не

не

не

не

да

6.11.

Сервитьорски шкафчета

 

 

 

 

 

 

 

и колички

не

не

не

не

не

да

6.12.

Декоративна украса

 

 

 

 

 

 

 

(цветя, растения,

 

 

 

 

 

 

 

картини и др.)

не

не

не

не

не

да

7.

Изисквания към обслуж-

 

 

 

 

 

 

 

ването

 

 

 

 

 

 

7.1.

Поддържане на необхо-

 

 

 

 

 

 

 

димата хигиена в

 

 

 

 

 

 

 

тоалетните

да

да

да

да

да

да

7.2.

Сервитьорско

 

 

 

 

 

 

 

обслужване

не

не

не

не

да

да

7.3.

Пепелник (в зали за

 

 

 

 

 

 

 

пушачи), комплект за

 

 

 

 

 

 

 

подправки, салфетки

не

не

не

не

да

да

7.4.

Лист-меню за кухнен-

 

 

 

 

 

 

 

ската и сладкарската

 

 

 

 

 

 

 

продукция и карт-меню

 

 

 

 

 

 

 

за алкохолни и безалко-

 

 

 

 

 

 

 

холни напитки

не

не

не

не

да

да

7.5

Употребените прибори

 

 

 

 

 

 

 

и посуда се отсервират

 

 

 

 

 

 

 

незабавно след осво-

 

 

 

 

 

 

 

бождаването им

не

не

не

не

да

да

7.6

Настаняване на турис-

 

 

 

 

 

 

 

тите става само на

 

 

 

 

 

 

 

почистена маса

не

не

не

не

да

да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 7, ал. 1

 

1. Вх. №

ДО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА

 

АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за категоризиране на туристическа хижа

 

2.1. От (имена - собственик, лице, стопанисващо и управляващо

2.2. ЕИК

обекта, наемател, изпълнителен директор, управител,

 

председател на туристическо дружество)

2.3. ЕГН

 

 

3. Представител на (фирма на търговско дружество, едноличен търговец, туристическо дружество)

 

4.1. Адрес на управление (община)

4.2. (пощ. код)

4.3. (населено място)

 

 

 

4.4. (ж.к./кв.)

4.5. (булевард/ площад/ улица)

4.6. (№ )

 

 

 

4.7. (блок)

4.8. (вход)

4.9. (етаж)

4.10. (ап.)

4.11. (телефон)

4.12. (факс/телекс)

 

 

 

 

 

 

5.1. Туристически обект, подлежащ на категоризиране

 

5.2. Местонахождение на туристическия обект (планина, местност, населено място, телефон)

 

5.3. Вид на обекта (туристическа хижа, туристически учебен център, туристическа спалня)

 

5.4. Категория, за която се кандидатства

5.5. Брой легла

 

 

6.1. Приложени документи

№ /дата

 

 

6.2.

 

6.3.

 

6.4.

 

6.5.

 

6.6.

 

6.7.

 

6.8.

 

7. Дата и място

8. Подпис и печат

 

 

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1

 

1. Вх. №

ДО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА

 

АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

 

З А Я В Л Е Н И Е

за категоризиране на заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа

 

2.1 От (имена - собственик, лице, стопанисващо и управляващо обекта,

2.2 ЕИК

наемател, изпълнителен директор, управител, председател на

 

туристическо дружество)

 

 

 

 

2.3 ЕГН

 

 

 

 

3.1 Представител на (фирма на търговско дружество, едноличен търговец, туристическо дружество)

 

 

 

 

4.1 Адрес на управление (община)

4.2 (пощ. код)

4.3 (населено място)

 

 

 

 

 

 

4.4 (ж.к./кв.)

4.5 (булевард/ площад/ улица)

4.6 (№)

 

 

 

 

 

 

4.7(блок)

4.8 (вход)

4.9 (етаж)

4.10 (ап.)

4.11 (телефон)

4.12 (факс/ телекс)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа, подлежащо на категоризиране

 

5.2 Местонахождение на туристическия обект (туристическа хижа, планина, местност, населено

място, телефон)

 

 

 

5.3 Вид на обекта (туристическа столова, туристическа бюфет, туристическа столова със

сервитьорско обслужване)

 

5.4 Категория, за която се кандидатства

5.5 Общ брой места за

 

сядане

 

 

6.1 Приложени документи

№ /дата

6.2

 

6.3

 

6.4

 

6.5

 

6.6

 

6.7

 

6.8

 

7. Дата и място

8. Подпис и печат

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 7, ал. 2, т. 3

 

Формуляр за определяне на категория на туристическа хижа

 

1. Туристически обект (наименование):

Туристическа хижа

 

Туристически учебен център

 

Туристическа спалня

 

 

 

2. Общ брой стаи:

С едно

С две

С три

С четири

 

легло

легла

легла

легла

 

 

 

 

 

 

С пет легла

От шест до

Над десет

 

 

десет легла

легла

 

 

 

 

3. Общ брой легла:

4. Времетраене на работата:

Целогодишно

 

Сезонно

 

5. Брой заведения за хранене

 

 

 

6. Досегашна категория:

 

 

 

7. Категория, за която се кандидатства

 

 

 

Един еделвайс

 

Два еделвайса

 

Три еделвайса

 

8. Собственик на обекта, лице, стопанисващо и управляващо обекта, наемател (наименование, седалище и адрес на управление)

ЕИК или ЕГН

9. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност в обекта (наименование, седалище и адрес на управление)

ЕИК или ЕГН

12. Дата и населено място

13. Подпис и печат

 

 

 

Приложение № 7 към чл. 7, ал. 2, т. 3

 

Формуляр

за определяне на категория на заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа

 

1. Заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа

(наименование)

Туристическа столова

 

Туристически бюфет

Туристическа столова със сервитьорско обслужване

2. Общ брой места:

На закрито

На открито

 

 

 

3. Вид на заведението

 

 

Самостоятелно

В място за настаняване - категория

 

 

4. Общ брой заети лица:

Целогодишно заети:

Сезонно заети:

5. Времетраене на работата

 

 

Целогодишно

 

Сезонно

6. Досегашна категория:

7. Категория, за която се кандидатства

Един еделвайс

 

Два еделвайса

 

Три еделвайса

 

8. Собственик на обекта, лице, стопанисващо и управляващо обекта, наемател (наименование, седалище и адрес на управление)

ЕИК или ЕГН

9. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност в обекта (наименование, седалище и адрес на управление)

ЕИК или ЕГН

10. Дата и населено място

11. Подпис и печат