НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
 
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
 

Актуален към 08.12.2015 г.

 

Източник: Официален сайт на Български туристически съюз

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С правилника се определя редът за ползване, задълженията на персонала и на туристите в туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене, наричани по- нататък "туристически обекти" или "обектите".

(2) Правилникът се прилага за всички туристически обекти, стопанисвани и управлявани от Българския туристически съюз и неговите членове.

Чл. 2. Туристическите обекти съгласно този правилник и по смисъла на наредбата за категоризиране на туристическите хижи, са: туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални, туристически заслони, туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване.

Чл. 3. Хотелиерство или ресторантьорство се извършва само в туристически обекти, категоризирани по реда на наредбата за категоризиране на туристическите хижи, приета от Управителния съвет на БТС и утвърдена от министъра на икономиката.

 

Глава втора.

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

Чл. 4. Високопланинските и отдалечени хижи приемат туристи по всяко време, а за обектите в населените места се определя работно време.

Чл. 5. Места за нощуване и престой могат да се запазват предварително по ред, установен от стопанисващите туристически дружества и според капацитетните възможности на туристическите обекти.

Чл. 6. (1) Регистрирането и настаняването на туристите се извършва съобразно резервациите и по реда на пристигането. При настаняване с предимство се ползват семейства с деца, бременни жени, болни и възрастни хора.

(2) При липса на свободни легла за нощуване във високопланинските и отдалечени обекти задължително се осигурява подслон.

(3) Деца до 16-годишна възраст се приемат за нощуване ако се придружават от родители, учители или от правоспособни планински водачи.

Чл. 7. (1) Членовете на Българския туристически съюз ползват намаление не по-малко от 10% за първите две нощувки и не по малко от 20% след третата и всяка следваща нощувка.

(2) Членството в Българския туристически съюз се удостоверява с редовно издадена членска карта, облепена с марка за платен членски внос за текущата година.

Чл. 8. (1) Туристите ползват безплатно туристическите кухни, туристическите столови и други общи помещения.

(2) Електроенергията и горивото за приготвяне на собствена храна се заплащат по тарифи, определени от туристическите дружества, стопанисващи обектите.

Чл. 9. Храненето, пушенето и употребата на алкохол в спалните помещения не се допуска.

Чл. 10. (1) Времето за сън и почивка в туристическите обекти е от 22,30 часа до 6,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа след обяд. През тези часове пазенето на тишина е задължително.

(2) Работното време на всички заведения за хранене в хижите се преустановява половин час преди времето определеното за сън и почивка.

 

Глава трета.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ ТЯХ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ

Чл.11. Управителите на туристическите обекти са длъжни:

1. да поставят на видно за туристите място следната информация:

а) табела за категорията на обекта и удостоверение за категория;

б) името на управителя и работното време на съответния туристически обект;

в) правилник за вътрешния ред в туристическите хижи на БТС;

г) план за разположение и номерация на стаите;

д) ценоразпис за нощувките, в това число обявените отстъпки за членове на БТС, както и цените за другите услуги;

е) ценоразпис за кухненската и сладкарската продукция и за безалкохолните напитки със съответните продажни цени и грамаж.

2. Да издават документ за всяка продажба на туристическа услуга.

3. Да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително и по националност на туриста.

4. Да поддържат обща аптечка, заредена с необходимите медикаменти.

Чл. 12. Персоналът на туристическите обекти е длъжен:

(1) Да спазва изискванията на:

1. МВР - за адресната регистрация

2. ППО - за противопожарната и аварийна безопасност

3. ХЕИ - за санитарно - хигиенните изисквания

4. РИОСВ - за опазване на екологичната обстановка в района на обекта

(2) Да настанява туристите по реда определен с чл.4 и чл.5, от този правилник и да осигурява тяхното спокойствие и сигурност.

(3) Да почиства ежедневно стаите, салоните за хранене, санитарните възли и общите помещения.

(4) Да поддържа в изправност всички уреди и съоръжения.

(5) Да предоставя информация за природните, културните и исторически забележителности в района, за маркировката и продължителността на преходите до съседни туристически обекти.

(6) Да оказва съдействие на оправомощените длъжностни лица от контролните органи и да им предоставят необходимата информация и документи при поискване.

(7) Да не допуска или отстранява от обекта лица извършващи действия, които нарушават сигурността и спокойствието на туристите.

1. Разпоредбата по ал. 7 не се прилага, в случаите когато тези действия застрашават здравето и живота на нарушителите.

2. В случаите по ал. 7 се уведомяват съответните власти за съдействие.

 

Глава четвърта.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТИТЕ

Чл. 13. Да са запознати с изискванията на настоящия правилник и да спазват разпоредбите му.

Чл. 14. Да заемат определените им от персонала легла и да ги освобождават до 9.00 ч. часа на следващия ден.

Чл. 15. Да изискват документ за всяка продадена туристическа услуга.

Чл. 16. Да спазват изискванията на противопожарната охрана и да се запознаят със схемата за излизане при пожар.

Чл. 17. Да спазват изискванията на РИОСВ в района на туристическия обект.

Чл. 18. Да спазват реда и хигиената в туристическите кухни и столови.

Чл. 19. Да не злоупотребяват с алкохолни напитки, а пушенето да става само на определените места.

Чл. 20. Да не изнасят извън обекта постелочен, кухненски или друг инвентар.

Чл. 21. Да пазят тишина в часовете определени за сън и почивка.

Чл. 22. Да палят огън, устройват биваци и паркират автомобили само на специално обозначените за целта места.

Чл. 23. Да възстановяват или заплащат щетите, нанесени на инвентара и съоръженията.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Отменя се Правилникът за вътрешния ред в хижите, заслоните, домовете и спалните на Българския туристически съюз, утвърден от Управителния съвет на Български туристически съюз с решение № 2.1, от протокол № 9 от 27.10.2001 г.

§ 2. Разпоредбите на правилника са задължителни за лицата извършващи хотелиерство и ресторантьорство и за лицата, упражняващи дейността хотелиерство и ресторантьорство в туристическите обекти, независимо от начина на стопанисване.

§ 3. Контрол по спазване на настоящия правилник се осъществява от длъжностните лица, оправомощени от Управителния съвет на БТС - за туристическите обекти в цялата страна и на съответното туристическо дружество - за обектите, стопанисвани и управлявани от него.

§ 4. Правилникът е приет от Управителния съвет на Български туристически съюз с решение № 2.1, протокол № 6 от 27.06.2003 г. и влиза в сила от 01.07.2003 година.