РЕШЕНИЕ № 190 на МС от 6 април 2010 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "КАБИЛЕ" - ЯМБОЛ

 

Необнародвано в Държавен вестник

 

Източник: "ПРИН" - Система за правна информация на Министерския съвет

 

На основание  чл. 56, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 33а, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 43, ал. 5, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г. и бр. 79 от 2009 г.)

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок 10 години  на Туристическо дружество „Кабиле” – Ямбол, върху имот - частна държавна собственост, намиращ се в поземлен имот № 093017 в местността „Бакаджик” по картата на възстановената собственост на землището на с. Победа, община „Тунджа”, област Ямбол, представляващ хижа „Индже войвода” – триетажна масивна сграда със застроена площ
495 кв. м и с разгъната застроена площ 895 кв. м, подробно описан в Акт за държавна собственост № 2613 от 22 април 2008 г.

2. Областният управител на област Ямбол да учреди със заповед безвъзмездно право на ползване върху имота по т. 1, въз основа на която да сключи договор и да отрази учредяването на право на ползване в акта  за държавна собственост.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков