РЕШЕНИЕ № 97 на МС от 20 февруари 2009 година

ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ"

 

Необнародвано в Държавен вестник

 

Източник: "ПРИН" - Система за правна информация на Министерския съвет

 

На основание чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната собственост

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Прехвърля безвъзмездно на Сдружение "Български туристически съюз" правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, намиращ се в гр. София, район "Панчарево", местността "Алеко – Витошко лале", пл. № 20, кадастрален лист В-12-2-Г, представляващ сграда, състояща се от сутерен и четири етажа, включваща сутерен със застроена площ 861,30 кв. м; първия етаж (партера) със застроена площ 925,53 кв. м, в т.ч. 242,30 кв. м; втория етаж със застроена площ 571,56 кв. м; третия етаж със застроена площ 375,02 кв. м и четвъртия етаж (подпокривен) със застроена площ 142,75 кв. м.

2. Областният управител на област София  да сключи договора за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имота по т. 1 с упълномощено от управителния съвет на сдружението лице, да организира предаването му и да го отпише от актовите книги за държавна собственост.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Сергей Станишев

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Веселин Даков