ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 4 ЮНИ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЪЛГАРСКА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА 2000

 

Актуално към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

В сила от 1 март 2001 г.

 

Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юни 2001 г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

Чл. 1. (1) Определя геодезическа система за територията на Република България под наименованието "Българска геодезическа система 2000"  (БГС 2000).

1.         (2) Българската геодезическа система 2000 включва:

2.         фундаментални геодезически параметри, определени в Геодезическата референтна система 1980 (GRS 80), съгласно приложение № 1;

3.         геодезическата координатна система ETRF-89, реализирана чрез Европейската геодезическа мрежа  EUREF;

4.         височинна система, реализирана чрез нивелачните репери от Държавната нивелация, определени във връзка с Единната европейска нивелационна мрежа (UELN), с помощта на данни за силата на тежестта в унифицирана гравиметрична система;

5.         системата от равнинни координати, базирана на ETRF-89, и конформната ко­нична проекция (Ламбертова проекция) с два стандартни паралела и един централен меридиан, която се използва за всички граждански приложения;

5. международната система за разграфка и номенклатура на картните листове до мащаб 1:2000  включително съгласно приложение  № 2.

Чл. 2. Българската геодезическа система 2000 се материализира с мрежа от геодезически точки.

Чл. 3. Кадастралната карта на страната се създава и поддържа въз основа на Българската геодезическа система 2000.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на постановлението:

1.         "Фундаментални геодезически параметри" са набор от международно приети константи за фигурата и динамиката на Земята, които се използват в геодезията.

2. "GRS80 (Geodetic Reference System)" означава Геодезическа референтна система 1980.

3. "ETRF-89 (European Terrestrial Reference Frame)" е реализация на Европейската геодезическа референтна система, препоръчана за практическо прило­жение. ETRF-89 е вече материализирана у нас чрез координатите на 7 точки, покриващи цялата страна, които са част от Европейската референтна сиситема (EUREF).

4. "EUREF (European Reference Frame)" е име на подкомисията за изграждане на континентални геодезически мрежи в Европа към Международната асоциация по геодезия, на проектите, координирани от нея, и на продуктите от тяхното осъществяване. В частност това е и името на мрежата, с която се материализира системата ETRF-89.

5. "UELN  (Unified European Levelling Network)" означава Единна нивелачна мрежа на страните в Западна Европа.

6. "Геодезическа" проекция е математическа основа на всички видове кадастрални, топографски и специализирани карти. Равнинните координати в такава проекция са тези, по които са съставени различните кадастрални, топографски и специализирани карти.

7. "Разграфка и номенклатура" означават единен начин на разпределение на отделните картни листове и тяхното обозначаване с цел обединяването им за  удобно използване.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. До въвеждането на Българската геодезическа система 2000 кадастралната карта на страната се създава и поддържа в координатна система "1970 г.".

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството, който издава инструкция за прилагането му.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 март  2001 г.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Иван Костов

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Юлиана Николова

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

"ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ Златина Николова

 

 

 

 

Приложение N 1

към чл. 1, ал. 2, т. 1

 Фундаментални геодезически параметри в система GRS80

Екваториален радиус на Земята - 

a = 6 378 137 m;

Геоцентрична гравитационна константа на Земята (с атмосферата) -

GM = 3 986 005 x 10-8 m3s-2 ;

Динамичен фактор на фигурата на Земята без перманентната приливна деформация -

J2 = 108 263 x 10-8 ;

На този динамичен фактор съответства полярна сплеснатост  на Земята

1/¦  =298.257 223 563;

Ъглова скорост на въртене на Земята -

 w   =  7 292 115.0 x 10-11  rad.sec-1.

 

 

Приложение N 2

към чл. 1, ал. 2, т. 5

Разграфка и номенклатура

Международната карта на света в мащаб 1:1000000 с размер на листовете 4˚ по меридиана и 6˚ по паралела е изработена при спазване на следните изисквания:

1. Всички образи на паралели са окръжности с радиуси SYMBOL 114 \f "Symbol"= Ncotg SYMBOL 106 \f "Symbol"  и центрове, лежащи на образа на централния меридиан. N е напречен радиус на кривина, а SYMBOL 106 \f "Symbol" е географска ширина.

2. Всички образи на меридиани  са прави линии.

3. Мащабът по стандартните паралели е равен на 1.

4. Образите на меридианите, които отстоят на 2˚ на изток и на запад  от централния меридиан, са с вярната им дължина.

5. От международната карта произтича следната международна разграфка и номенклатура по мащаби и размери на картните листове:

Мащаб

Размери по:

Дефиниция

Означение

ширина

дължина

1

1:1000000

Съгласно Международната карта в мащаб 1:1000000

К-34

2

1:500000

1/4 част от картен лист в мащаб 1:1000000

К-34-А,Б,В,Г

3

1:200000

40’

60’

1/36 част от картен лист в мащаб 1:1000000

К-34-I,II,III,…,XXXVI

4

1:100000

20’

30’

1/144 част от картен лист в мащаб 1:1000000

K-34-1,2,3,…,144

5

1:50000

10’

15’

1/4 част от картен лист в мащаб 1:100000

K-34-47-A,Б,В,Г

6

1:25000

5’

7.5’

1/4 част от картен лист в мащаб 1:50000

К-34-47-Г-а,б,в,г

7

1:10000

2’30"

3’45"

1/4 част от картен лист в мащаб 1:25000

К-34-47-Г-в-1,2,3,4

8

1:5000

1’15"

1’52.5"

1/256 част от картен лист в мащаб 1:100000

К-34-47-(1,2,3,...,256)

9

1:2000

25"

37.5"

1/9 част от картен лист в мащаб 1:5000

К-34-47-(235-а,б,в,...,и)