ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 27 АПРИЛ 1993 Г.  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪВЕТА ПО ПРАВОПИС И ТРАНСКРИПЦИЯ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА КЪМ УПРАВЛЕНИЕ "КАДАСТЪР И ГЕОДЕЗИЯ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ  И СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО ВЪПРОСИТЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА

 

Актуално към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

Обн. ДВ. бр.37 от 30 Април 1993 г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

 Чл. 1. Определя Съвета по правопис и транскрипция на географските имена към управление "Кадастър и геодезия" на Министерството на териториалното развитие и строителството за национален орган по въпросите на стандартизацията на географските имена.

 

Чл. 2. (1) Министърът на териториалното развитие и строителството след съгласуване със заинтересованите ведомства да утвърди Правилник за организацията и дейностите на Съвета по правопис и транскрипция на географските имена.

(2) Съставът на съвета се определя със заповед на министъра на териториалното развитие и строителството и включва представители на заинтересуваните ведомства, за участието на които се заплаща според действащите нормативни актове.

 

Чл. 3. (1) Съветът по правопис и транскрипция на географските имена осъществява своите функции в тясно взаимодействие с Комисията по наименуване и преименуване към Президенството и с Института за български език към Българската академия на науките.

(2) Решенията на Съвета по правопис и транскрипция на географските имена са задължителни за всички ползватели в страната.

(3) Съветът по правопис и транскрипция на географските имена няма право да именува и преименува географските обекти в България.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Контролът по изпълнението на решенията на Съвета по правопис и транскрипция на географските имена се възлага на Министерството на териториалното развитие и строителството.