ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

 

Актуално към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

В сила от 18.01.2005 г.

 

Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005 г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Разпределя задачите по геодезия и картография с национално значение между Министерството на отбраната чрез Военнотопографската служба, Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по кадастър, Министерството на вътрешните работи чрез Националната служба "Гранична полиция" - Сектор "Геодезия и картография", Българската академия на науките чрез Централната лаборатория по висша геодезия и Геофизичния институт и Университета по архитектура, строителство и геодезия чрез Геодезическия факултет.

Чл. 2. На Министерството на отбраната чрез Военнотопографската служба се възлагат планирането, организирането и изпълнението на следните задачи:

1. създаване и поддържане на държавната GPS мрежа и държавните геодезически мрежи I, II, III и IV клас;

2. създаване и поддържане на геодезическите мрежи за военни цели;

3. височинно определяне на точките от държавната GPS мрежа;

4. създаване и поддържане на основната гравиметрична мрежа за геодезически цели;

5. участие в измерванията за определяне на магнитната деклинация и за създаване на магнитен модел на територията на Република България и за картографски цели;

6. създаване, отпечатване и поддържане на картите и плановете с военно предназначение и на топографските карти с гражданско предназначение в мащаби 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000.

Чл. 3. На Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по кадастъра се възлагат планирането, организирането, администрирането и контролът по изпълнението на следните задачи:

1. създаване и поддържане на държавните геодезически мрежи с изключение на мрежата по чл. 2, т. 1;

2. създаване и поддържане на държавните нивелачни мрежи I, II, III и IV клас;

3. създаване, отпечатване и поддържане на топографските карти с гражданско предназначение в мащаби 1:5000 и 1:10 000.

Чл. 4. На Министерството на вътрешните работи чрез Националната служба "Гранична полиция" - Сектор "Геодезия и картография", се възлагат планирането, организирането и изпълнението на всички дейности по:

1. геодезическото определяне и контрола на граничните знаци и линията на държавната граница на Република България и свързаните с него топографо-геодезически измервания;

2. създаването и поддържането на карти и документация на държавната граница в мащаб и специална разграфка съгласно договореностите със съседните държави.

Чл. 5. (1) Българската академия на науките чрез Централната лаборатория по висша геодезия участва във:

1. обработването и анализирането на резултатите от измерванията на държавната GPS мрежа и държавната нивелация I и II клас;

2. създаването и поддържането на основната гравиметрична мрежа за геодезически цели;

3. осигуряването и поддържането на работата на мареографските станции и извършването на измервания на нивото на Черно море.

(2) Българската академия на науките чрез Геофизичния институт извършва измервания за определяне на магнитната деклинация и за създаване на магнитен модел на територията на Република България и за картографски цели.

Чл. 6. Университетът по архитектура, строителство и геодезия чрез Геодезическия факултет участва във:

1. създаването и поддържането на основната гравиметрична мрежа за геодезически цели;

2. обработването и анализирането на резултатите от измерванията на държавната GPS мрежа и държавната нивелация I и II клас.

Чл. 7. Научноизследователските, научно-приложните и експерименталните работи за осигуряване изпълнението на задачите по геодезия и картография с национално значение се извършват от Българската академия на науките чрез Централната лаборатория по висша геодезия и Геофизичния институт и от Университета по архитектура, строителство и геодезия чрез Геодезическия факултет съвместно с Министерството на отбраната и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 8. (1) Геодезическите и картографските дейности, възлагани от и извършвани за други министерства, ведомства и държавни организации и предприятия извън тези по чл. 1, предварително се съгласуват с Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по кадастъра и с Министерството на отбраната чрез Военнотопографската служба.

(2) Копия на материалите, получени в резултат на измерванията по ал. 1, се предоставят на Агенцията по кадастъра безвъзмездно в срок до един месец след тяхното окончателно завършване.

Чл. 9. (1) Съставянето и издаването/отпечатването от физически и юридически лица извън органите по чл. 1 на всички карти по § 1, ал. 1, т. 6, с изключение на тези по чл. 2, т. 6 и чл. 4, т. 2, се извършва с писмено разрешение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по кадастъра.

(2) Размножаването от ведомства, организации, предприятия и физически лица по какъвто и да е начин на карти и планове или на части от тях с военно предназначение по чл. 2, т. 6 и карти и документация по чл. 4, т. 2 се извършва само с писмено разрешение и при условия, определени от съответните органи по чл. 1, които са създали оригиналите.

(3) Размножаването от ведомства, организации, фирми и физически лица по какъвто и да е начин на топографски карти или на части от тях с гражданско предназначение по § 1, ал. 1, т. 6, с изключение на случаите за собствени нужди на ведомства или юридически лица, се извършва с писмено разрешение и при условия, определени от съответните органи по чл. 1, които са създали оригиналите.

Чл. 10. Аерозаснимането за картографски цели се извършва от Министерството на отбраната и/или от други юридически лица, притежаващи сертифицирани за целта средства, след предварително съгласуване с Министерството на отбраната.

Чл. 11. Изпълнението на възложените от това постановление задачи се осигурява финансово за сметка на бюджета на съответните органи по чл. 1.

Чл. 12. (1) Материалите и данните, получени в резултат от изпълнението на геодезическите и картографските задачи от национално значение, са собственост на държавата.

(2) Материалите и данните по ал. 1 се съхраняват в специализирани архивни фондове на съответните органи по чл. 1, които са ги създали.

(3) Обменът на материалите по ал. 1 между органите по чл. 1 се извършва безвъзмездно.

(4) Обменът на материалите и данните по ал. 1 между органите по чл. 1 и други държавни органи, организации и ведомства, свързан с изпълнението на техните функции, се извършва безвъзмездно.

(5) Предоставянето на материали по ал. 1 на други потребители, освен тези по ал. 4, се извършва след деклариране на целите за използването им за всяка конкретна задача отделно и срещу заплащане по цени, определени от съответния орган по чл. 1, който ги е създал.

Чл. 13. Всеки орган по чл. 1 изготвя годишен отчет за извършената работа по възложените му задачи и го изпраща за сведение до останалите органи по чл. 1.

Чл. 14. (1) Участието на Република България в международни конференции, съвещания, проекти и програми, свързани със задачите по геодезия и картография с национално значение, се осъществява от представители на органите по чл. 1 съобразно възложената им компетентност.

(2) Органите по чл. 1 взаимно се информират за резултатите от участието им в дейности по ал. 1 в обем съобразно компетентността им.

Чл. 15. (1) При възникване на задачи по постановлението, неизпълними със собствени сили и средства в изискващите се срокове, органите по чл. 1 взаимно си сътрудничат и си оказват пълно и всестранно съдействие.

(2) При изпълнение на задачите по постановлението органите по чл. 1 при необходимост могат да привличат за съдействие други ведомства, научни институти, организации, предприятия и физически лица.

Чл. 16. (1) Министърът на отбраната, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на вътрешните работи координират дейността и изпълнението на задачите по геодезия и картография с национално значение.

(2) В изпълнение на правомощията по ал. 1 министърът на отбраната, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на вътрешните работи издават съвместни организационни заповеди.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на постановлението:

(1) "Задачи по геодезия и картография с национално значение" са:

1. създаване и поддържане на държавната геодезическа мрежа;

2. създаване и поддържане на държавните нивелачни мрежи I, II, III и IV клас;

3. създаване и поддържане на основната гравиметрична мрежа за геодезически цели;

4. измервания за определяне на магнитната деклинация и за създаване на магнитен модел на територията на Република България и за картографски цели;

5. създаване, отпечатване и поддържане на карти и планове с военно предназначение;

6. създаване, отпечатване и поддържане на топографските карти с гражданско предназначение в мащаби 1:5000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000;

7. мареографски измервания на нивото на Черно море;

8. измервания за геодезическо определяне, картографиране и поддържане на документация на държавната граница на Република България;

9. научноизследователски и експериментални работи за осигуряване изпълнението на задачите по геодезия и картография с национално значение.

(2) "Държавната геодезическа мрежа" е съвкупност от държавната GPS мрежа, държавните геодезични мрежи I, II, III и IV клас и геодезичните мрежи с местно предназначение.

(3) "Държавната GPS мрежа" материализира Българската геодезическа система 2000 (БГС 2000), определена с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на Българската геодезическа система 2000.

(4) "GPS (Global Positioning System)" е система за глобално определяне на местоположението с използване на изкуствени спътници на Земята.

(5) "Собствени нужди" са случаите, когато създаването на карти, планове и др. се налага от функционалните задължения и естеството на работа на съответното ведомство или юридическо лице и няма търговска цел.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Отменя се Постановление № 105 на Министерския съвет от 1962 г. (необнародвано) за разпределение на задачите по геодезия и картография между управление "Геодезия и картография" и Военнотопографската служба и одобрената с него Наредба за разпределение на задачите по геодезия и картография в Народна република България между Държавния комитет по строителство и архитектура - управление "Геодезия и картография", и Министерството на народната отбрана - Военнотопографската служба.

§ 3. В срок три месеца от влизането в сила на постановлението:

1. Министерството на отбраната да предаде на Министерството на регионалното развитие и благоустройството копия от архивите, свързани с изпълнението на задачите по чл. 3, т. 1.

2. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Българската академия на науките да предадат на Министерството на отбраната копия от архивите, свързани с изпълнението на задачите по чл. 2, т. 3, 4 и 5.

3. Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предаде на Българската академия на науките материалната база по чл. 5, ал. 1, т. 3 и архивите, свързани с изпълнението на задачите по чл. 5.

§ 4. В срок два месеца от влизането в сила на постановлението ръководителите на органите по чл. 1 да подпишат съвместен протокол за процедурите за обмен на материали и данни между тях.

§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на вътрешните работи.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".