ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

 

Актуален към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Издаден от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 42 от 3.06.2011 г., в сила от 1.07.2011 г.

 

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на работа, дейността и съставът на Военно-географската служба.

 

 Чл. 2. (1) Военно-географската служба е военно формирование за осигуряване на геоинформация и извършване на специализирани дейности по Закона за геодезията и картографията.

 

(2) Военно-географската служба е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и с териториално изпълнително звено в Троян.

 

 (3) Военно-географската служба е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.

 

Глава втора

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 3. (1) Военно-географската служба е структурирана в ръководство, Център за геоинформационно осигуряване, Геодезическа обсерватория (GPS обсерватория), Военен географски център, звено "Сигурност на информацията" и финансов контрольор.

 

 (2) Ръководството на Военно-географската служба се състои от сектори.

 

 (3) Военният географски център е териториално изпълнително звено на Военно-географската служба и се състои от сектори, секции, служби и звена в съответствие с утвърденото от министъра на отбраната длъжностно разписание.

 

Чл. 4. Военно-географската служба осъществява своите функции и дейности в съответствие със: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ); Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ); Закона за геодезията и картографията (ЗГК); Постановление № 1 на Министерския съвет от 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение; Кодекса на труда (КТ); другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с геодезически и картографски дейности; актовете на министъра на отбраната.

 

Раздел II

Началник на Военно-географската служба

 

Чл. 5. (1) Военно-географската служба се ръководи и представлява от началник. Началникът на Военно-географската служба е военнослужещ и се назначава от министъра на отбраната.

 

 (2) Началникът на Военно-географската служба е пряко подчинен на министъра на отбраната. Той е пряк ръководител на целия личен състав на Военно-географската служба.

 

 (3) Началникът на Военно-географската служба:

 

 1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на Военно-географската служба;

 

 2. представлява Военно-географската служба пред физически и юридически лица, организации и учреждения в страната и в чужбина;

 

 3. организира и координира изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията, възложени със ЗГК на министъра на отбраната;

 

 4. осигурява експертно становище на Министерството на отбраната и/или представлява министъра на отбраната при участие в Съвета по геодезия, картография и кадастър по чл. 8 ЗГК и в Съвета по стандартизация на географските имена по чл. 18 ЗГК;

 

5. изпълнява дейностите по чл. 49, ал. 2 ЗГК и организира изготвянето на наказателните постановления на министъра на отбраната по чл. 56, ал. 1 ЗГК;

 

6. организира взаимодействието със структурите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и формированията от Българската армия;

 

 7. планира, разпределя и администрира предоставения бюджет на Военно-географската служба;

 

 8. изготвя и представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на Военно-географската служба;

 

 9. ръководи и контролира разработването на програми и планове за дейността на Военно-географската служба и отчита тяхното изпълнение;

 

 10. утвърждава програми и издава указания за планирането и утвърждава годишните планове за работата на Военния географски център;

 

 11. утвърждава методики, инструкции, ръководства за работа и други технически и технологични документи, свързани с производствената дейност на Военния географски център;

 

 12. изготвя и предлага на министъра на отбраната проекти на заповеди за определяне на комисии за приемане на геодезическите и картографските материали и данни по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 5 и по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 ЗГК;

 

13. изготвя и предлага на министъра на отбраната проекти на заповеди за обновяване на запасите и въвеждане в употреба на нови видове и/или издания геоинформационни материали и за снемане от употреба на такива;

 

 14. изготвя и представя на министъра на отбраната и на началника на отбраната анализ за географското осигуряване на Българската армия през изтеклата година;

 

 15. организира управлението и използването на предоставените му за управление имоти и вещи - държавна собственост;

 

 16. утвърждава вътрешните актове за организацията на дейността на Военно-географската служба;

 

 17. командирова личния състав на Военно-географската служба в страната и чужбина;

 

 18. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на Военно-географската служба;

 

 19. организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за потребностите на Военно-географската служба и сключва договори с избраните изпълнители;

 

 20. осигурява условия за подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на кадрите;

 

 21. утвърждава длъжностните характеристики на личния състав на Военно-географската служба с изключение на тази на своя заместник;

 

 22. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, а при оправомощаване от министъра на отбраната - сключва, изменя и прекратява договорите за военна служба с военнослужещите, назначава ги и ги освобождава от длъжност и от военна служба;

 

 23. упражнява и други правомощия, определени с нормативните актове или възложени му от министъра на отбраната.

 

 (4) В изпълнение на правомощията си началникът на Военно-географската служба издава заповеди, разпореждания и указания.

 

 (5) При осъществяване на своите правомощия началникът на Военно-географската служба се подпомага от заместник-началник, който е военнослужещ и се назначава от министъра на отбраната.

 

 (6) Началникът на Военно-географската служба определя функциите на заместник-началника и може със заповед да му делегира част от правомощията си по ал. 3 в съответствие със законодателството и актовете на министъра на отбраната.

 

 (7) Правомощията на началника на Военно-географската служба при негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник-началника, а когато и той отсъства - от определено от началника на Военно-географската служба длъжностно лице.

 

Раздел III

Звено "Сигурност на информацията"

 

 Чл. 6. (1) Звено "Сигурност на информацията" се ръководи от служител по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на началника на Военно-географската служба.

 

 (2) Звено "Сигурност на информацията" изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, като:

 

 1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

 

 2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

 

 3. разработва план за охрана на Военно-географската служба чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

 

 4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

 

 5. организира и осигурява процеса по проучване на лицата във Военно-географската служба за достъп до национална и чуждестранна класифицирана информация и води регистър на проучените лица;

 

 6. следи за правилното определяне нивото на класификацията на информацията във Военно-географската служба;

 

 7. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и предлага на началника на Военно-географската служба мерки за отстраняването им;

 

 8. организира и провежда обучението на личния състав във Военно-географската служба в областта на защитата на класифицираната информация;

 

 9. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

 

 10. води оперативен отчет на геоинформационните продукти - класифицирана информация, и регистър на всички потребители/абонати, получили от Военно-географската служба такива продукти - по видове и количества;

 

 11. води документите, свързани с движението и отчетността на геоинформационните продукти в рамките на Военно-географската служба и извън нея;

 

 12. осъществява и контролира регистрирането, обработката, съхранението и движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;

 

 13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

 

 (3) Звено "Сигурност на информацията" координира работата по защита на класифицираната информация със съответните компетентни органи.

 

Раздел IV

Финансов контрольор

 

Чл. 7. (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на началника на Военно-географската служба.

 

 (2) Финансовият контрольор:

 

 1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност и други дейности, съгласно вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол;

 

 2. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход на бюджетни средства;

 

 3. изразява мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане на задължения или извършване на разходи.

 

Раздел V

Ръководство на Военно-географската служба

 

 Чл. 8. (1) Ръководството на Военно-географската служба е организирано във:

 

 1. сектор "Организационно-планови и административно-правни дейности";

 

 2. сектор "Производство, стандартизация и сътрудничество";

 

 3. сектор "Финансово-стопански дейности".

 

 (2) Сектор "Организационно-планови и административно-правни дейности":

 

 1. организира и контролира дейностите по разработването на плановете и програмите за дейността на Военно-географската служба, както и по отчитане на тяхното изпълнение;

 

 2. организира взаимодействието с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

 

 3. организира дейностите по набиране и назначаване на личния състав на Военно-географската служба и го води на отчет;

 

 4. изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения и правоотношенията по изпълнението на военна служба; оформя, води и съхранява служебните дела и азбучните служебни карти на военнослужещите, както и делата на цивилните служители във Военно-географската служба;

 

 5. изготвя проекти на длъжностното разписание на Военно-географската служба; организира прилагането на системата за атестиране и оценка на личния състав във Военно-географската служба;

 

 6. оказва организационна и методическа помощ по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на личния състав във Военно-географската служба;

 

 7. планира и организира развитието, обучението и подготовката, включително и повишаването на професионалната квалификация на личния състав във Военно-географската служба;

 

 8. подготвя, координира и съгласува информацията за дейността на Военно-географската служба, предоставяна на медиите, организира, координира и протоколно осигурява провеждането на конференции, симпозиуми, семинари, работни срещи и др.;

 

 9. организира създаването, съгласуването и координира изпълнението на актовете на началника на Военно-географската служба;

 

 10. осигурява в правно отношение законосъобразното осъществяване на правомощията на началника на Военно-географската служба и неговия заместник;

 

 11. изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни актове на началника на Военно-географската служба и по правни въпроси от компетентността на началника на Военно-географската служба;

 

 12. осъществява процесуалното представителство на Военно-географската служба, участва в производството по осъществяване на имуществена и административно-наказателна отговорност и предприема действия за своевременното събиране на вземанията на Военно-географската служба;

 

 13. подпомага началника на Военно-географската служба при упражняване правото на управление върху предоставените на Военно-географската служба имоти и вещи - държавна собственост;

 

 14. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, уреждащи дейността на Военно-географската служба; дава становища по проекти на нормативни актове, получени от други държавни органи за съгласуване;

 

 15. изготвя проекти на договори, свързани с дейността на Военно-географската служба; дава становища по законосъобразността на проекти на договори;

 

 16. изготвя правни становища по сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по заявления по Закона за достъп до обществена информация.

 

(3) Сектор "Производство, стандартизация и сътрудничество":

 

 1. организира и координира дейностите по разработването на плановете и програмите, свързани с производствено-техническата дейност във Военно-географската служба, както и по тяхното изпълнение и отчитане;

 

 2. организира, съгласува и координира създаването на материали и данни за географското осигуряване на въоръжените сили и държавните структури в сферата на отбраната и националната сигурност;

 

 3. организира и координира стандартизацията и дейностите по оперативната съвместимост на геоинформационните продукти за осигуряване на отбраната и националната сигурност;

 

 4. определя и съгласува нуждите от извършване на въздушно фотографиране и доставка на сателитни изображения за картографски цели;

 

 5. съгласува и координира въздушното фотографиране и резултатите от него, извършвано от и за нуждите на физически и юридически лица;

 

 6. осъществява взаимодействието на Министерството на отбраната с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на земеделието и храните, Българската академия на науките и други държавни и обществени организации при изпълнението на държавната политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра;

 

 7. организира, съгласува и координира създаването и поддържането на географската информационна система на Българската армия;

 

 8. планира и ръководи международното и вътрешното сътрудничество на Военно-географската служба;

 

 9. планира, съгласува и организира дейностите при участието на Военно-географската служба в международни програми/инициативи за съвместно производство на географски материали и данни за осигуряване на националната и колективната система за сигурност;

 

 10. съгласува и организира предоставянето на материали и данни от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната извън ведомството;

 

 11. съгласува и организира отпечатването на служебна литература, образци документи и акциденция за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на други полиграфични материали.

 

 (4) Сектор "Финансово-стопански дейности":

 

 1. реализира функциите на началника на Военно-географската служба като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и като администратор на бюджетни приходи съгласно годишните бюджетни указания на министъра на отбраната;

 

 2. подпомага началника на Военно-географската служба в управлението на процесите на планиране, програмиране, управление и отчет на разходите за отбранителни ресурси, осигуряващи дейността на службата;

 

 3. организира и реализира текущото планиране, разпределение, контрол, разходване и отчитане на финансовите и материалните ресурси по утвърдената годишна бюджетна сметка, програмите и единния финансов план за материално-техническо осигуряване на Военно-географската служба, като прилага принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на материалното осигуряване на ежедневната дейност;

 

 4. организира и осигурява финансово-счетоводното обслужване и дейностите, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване на личния състав във Военно-географската служба;

 

 5. организира материално-техническото, битовото и транспортното осигуряване на Военно-географската служба;

 

 6. организира и осигурява придобиването, разпределянето, съхранението и отчетността на дълготрайните материални и нематериални активи и материалните запаси за нуждите на Военно-географската служба;

 

 7. организира и осъществява всички дейности по подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки с предмет доставка или услуги, свързани с изпълнение функциите и дейността на Военно-географската служба;

 

 8. организира и участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешноведомствените нормативни актове.

 

Раздел VI

Център за геоинформационно осигуряване

 

Чл. 9. Центърът за геоинформационно осигуряване към Военно-географската служба:

 

 1. осъществява снабдяването на въоръжените сили, на органите на държавната власт, както и на ведомства и организации извън състава на въоръжените сили на Република България, с географски материали и данни в интерес на отбраната и националната сигурност;

 

 2. планира, съгласува и ръководи осигуряването с информация на географските компоненти на автоматизираните информационни системи (от типа C4I) в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

 

 3. подпомага службите за сигурност в извършването на геопространствено разузнаване;

 

 4. организира създаването на геоинформационни продукти и анализи на терена за екстрено осигуряване на действията при бедствия, инциденти, природни явления или аварии, предстоящи/провеждани операции и изпращане на контингенти на въоръжените сили;

 

 5. планира и координира създаването, съхраняването и актуализирането на запаси от геоинформационни материали и данни;

 

 6. разработва експертни оценки и насоки по въпросите на географското осигуряване за министъра на отбраната и началника на отбраната;

 

 7. изготвя обобщено сведение за изготвянето на анализ за географското осигуряване на Българската армия през изтеклата отчетна година;

 

 8. организира, координира и участва в разработването на регламентиращи документи и процедури по географското осигуряване на войските и силите в мирно и военно време;

 

 9. разработва анекси, разчети, графици, сведения и други документи за географското осигуряване, необходими при планирането и управлението на въоръжените сили;

 

 10. организира и ръководи географското разузнаване, събирането, систематизирането, анализирането и използването на чужди географски материали и данни;

 

 11. изучава и систематизира нуждите на войските и силите от геоинформационни продукти и изискванията им към тях и оказва методическо ръководство за адаптирането на създаваните геоинформационни продукти към нуждите и изискванията на войските и силите;

 

 12. оказва методическа помощ при подготовката на войските и щабовете по въпросите на географското осигуряване, състоянието, съхранението и използването на специалната техника;

 

 13. контролира отчетността и съхранението на геоинформационните материали и данни от географските структури на видовете въоръжени сили и другите потребители; изготвя и предлага препоръки и указания до потребителите/абонатите по чл. 6, ал. 2, т. 10, свързани с контрола и отчетността;

 

 14. участва в изграждането и поддържането на Географската информационна система на Българската армия;

 

 15. осигурява органите на държавна власт, физическите или юридическите лица с географска информация, включително и по чл. 30 ЗГК, необходима за изпълнение на функциите им.

 

Раздел VII

GPS обсерватория

 

Чл. 10. GPS обсерваторията:

 

 1. осигурява и поддържа непрекъсваемостта на функционирането на "Перманентна GPS станция SOFI" - елемент от Европейската мрежа постоянно действащи станции (EUREF) и от Международната служба за въртенето на Земята (IERS);

 

 2. осигурява в реално време представителни данни за страната;

 

 3. извършва спътникови наблюдения в обсерваторни и полеви условия и осъществява математична обработка на получените данни;

 

 4. участва в поддържането на Държавната геодезична мрежа, Държавната гравиметрична мрежа и мрежата от магнитни станции на територията на страната.

 

Раздел VIII

Военен географски център

 

Чл. 11. (1) Военният географски център създава и тиражира геоинформационни и други материали и данни, необходими за:

 

 1. географското осигуряване на органите на държавната власт в сферата на отбраната и националната сигурност;

 

 2. изпълнение на дейностите по чл. 9 ЗГК и Постановление № 1 на Министерския съвет от 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение;

 

 3. изработване на служебна литература, образци документи и акциденция за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

 (2) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 1:

 

 1. събира, селектира и обработва географска информация за територията на страната от различни източници;

 

 2. създава, обновява, съхранява и структурира основна база цифрови географски данни и базата данни на Географската информационна система на Българската армия;

 

 3. създава топографски и специални карти, фотодокументи, цифрова информация за местността, анализи на терена и други географски материали и данни за осигуряване на въоръжените сили и държавните структури в сферата на отбраната и националната сигурност;

 

 4. създава геоинформационни материали и данни в изпълнение на двустранни споразумения и съвместни програми в рамките на НАТО и на национално ниво;

 

 5. съхранява централните запаси от геоинформационни материали и данни на въоръжените сили на Република България;

 

 6. изпълнява дейностите по постигане на техническа, технологична и оперативна съвместимост в областта на създаването на геоинформационни продукти за осигуряване на отбраната и националната сигурност в рамките на колективната система за сигурност;

 

 7. оказва специализирана методическа и техническа помощ за географско осигуряване и подготовката на въоръжените сили и държавните органи и структури, отговорни за отбраната и националната сигурност;

 

 8. въвежда дистанционни методи и нови технологии за изследване на Земята и изготвя анализи на терена за геопространствено разузнаване;

 

 9. извършва GPS наблюдения за военни и граждански потребители, обработва резултатите от тях и актуализира геодезическата база данни;

 

 10. участва в разработването на документи, регламентиращи създаването на геоинформационни продукти и географското осигуряване на въоръжените сили на Република България;

 

 11. участва в подготовката и изнасянето на брифинги, доклади, лекции и др. по въпросите на географското осигуряване на въоръжените сили;

 

 12. участва в събирането, систематизирането, анализирането и използването на чужди географски материали и данни;

 

 13. създава специални геодезични мрежи за нуждите на въоръжените сили, както и за осигуряване действията по поддръжка и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

 

 (3) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 2:

 

 1. поддържа Държавната геодезическа мрежа;

 

 2. създава, осъвременява и издава геодезическите и картографските материали и данни, включително информационна система, за целите на отбраната и сигурността на държавата, както и за нуждите на навигацията за въздухоплаването и корабоплаването;

 

 3. създава, обновява и издава държавните топографски карти за територията на страната и района на българската база в Антарктика в мащаб 1:25 000 и в по-дребни мащаби;

 

 4. изгражда и поддържа основната гравиметрична мрежа и създава модел на геоида за територията на страната;

 

 5. определя магнитната деклинация (включително поддържа мрежата от магнитни станции) и изработва магнитен модел за територията на страната;

 

 6. извършва височинни измервания (нивелация) на точките от Държавната геодезична мрежа;

 

 7. създава, поддържа, съхранява и използва геодезически и картографски фонд на Министерството на отбраната;

 

 8. извършва геодезични измервания и отпечатва карти и документация съвместно с Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, за определяне на линията, демаркация и делимитация на държавната граница на Република България;

 

 9. изпълнява специализирани и измерителни дейности, произтичащи от взаимодействието на Министерството на отбраната с други министерства, Българската академия на науките и други държавни и обществени организации при изпълнението на държавната политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра;

 

 10. изработва копия на архивни материали за осигуряване на граждански потребители.

 

 (4) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 3:

 

 1. извършва предпечатна подготовка и отпечатва планираните за издаване служебна литература, образци документи и акциденция;

 

 2. извършва фотокопирни, размножителни, книговезки и други полиграфични дейности, свързани с издаването и разпространението на служебна литература, образци документи и акциденция;

 

 3. извършва предпечатна подготовка и отпечатва други материали по заявка.

 

 (5) Военният географски център поддържа и развива архивния фонд от документи, специална техника и други материали, свързани с историята и дейността на Военно-географската служба като основен изпълнител на геодезическите и картографските измерителни дейности в Република България.

 

Глава трета

ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

 

Чл. 12. (1) Дейността на Военно-географската служба се осъществява на основание годишни, дългосрочни и краткосрочни планове и програми.

 

 (2) За дейностите, свързани с производството на геоинформационни, полиграфични и други продукти, се разработват отделни планове.

 

 (3) Плановете и програмите се разработват въз основа на:

 

 1. заповеди, указания и/или други документи, издадени или утвърдени от министъра на отбраната;

 

 2. заявки от структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

 

 3. заявки от физически и юридически лица;

 

 4. задачи, произтичащи от ЗГК и нормативни актове по неговото прилагане;

 

 5. задачи, произтичащи от взаимодействието на Министерството на отбраната и Българската армия с органи на изпълнителната власт и с други структури и организации в страната и чужбина.

 

 (4) Годишният план за дейността на Военно-географската служба се утвърждава от министъра на отбраната по предложение на началника на Военно-географската служба, а останалите планове и програми се утвърждават от началника на Военно-географската служба.

 

 (5) Годишният план за производствено-техническата дейност на Военния географски център се разработва на основание утвърдени от началника на Военно-географската служба производствена програма и указания по планирането.

 

Чл. 13. В края на всяка календарна година се изготвя отчет-анализ за изпълнението на годишния план за дейността на Военно-географската служба.

 

Чл. 14. Изпълнението на плана за производствено-техническата дейност на Военния географски център се отчита пред началника на Военно-географската служба на всяко тримесечие и в края на календарната година.

 

Чл. 15. Всяка година до края на април се изготвя и представя на министъра на отбраната и на началника на отбраната анализ за географското осигуряване на Българската армия през изтеклата отчетна година.

 

Чл. 16. По указания на министъра на отбраната Военно-географската служба изготвя и/или участва в изготвянето на други планове, програми и отчети.

 

Глава четвърта

ЛИЧЕН СЪСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 Чл. 17. (1) Личният състав на Военно-географската служба се състои от военнослужещи и цивилни служители с обща численост 247 щатни бройки.

 

 (2) Длъжностното разписание на Военно-географската служба се утвърждава от министъра на отбраната по предложение на началника на Военно-географската служба.

 

Чл. 18. (1) Статусът на военнослужещите във Военно-географската служба се урежда съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за прилагането му.

 

(2) Статусът на цивилните служители във Военно-географската служба се урежда съгласно Кодекса на труда и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Чл. 19. (1) Длъжностите, които се заемат от военнослужещи и цивилни служители по трудово правоотношение във Военно-географската служба, се определят в длъжностното разписание.

 

 (2) Ръководителите на структурните звена в ръководството на Военно-географската служба по чл. 8, ал. 1 и началниците на Центъра за геоинформационно осигуряване и Военния географски център са военнослужещи.

 

Чл. 20. (1) Повишаването на квалификацията на личния състав от Военно-географската служба се осъществява чрез:

 

 1. обучение във военните и гражданските висши училища и институти в страната и в чужбина;

 

 2. участие в курсове за повишаване на квалификацията и езиковата подготовка;

 

 3. участие в презентации, изложби и др.;

 

 4. подготовка на дисертации;

 

 5. участие в научни симпозиуми, конференции, семинари, сесии и други в страната и в чужбина.

 

 (2) За личния състав на Военно-географската служба в рамките на учебната година се организира обучение без откъсване от работа.

 

 (3) Обучението на личния състав с откъсване от работа се извършва съгласно действащата нормативна уредба.

 

Чл. 21. (1) Военнослужещите във Военно-географската служба се развиват в кариерни полета и професионални области в съответствие с длъжностното разписание по чл. 17, ал. 2.

 

(2) Повишаването във военно звание, минималният и максималният срок за престояване във военно звание и длъжност на военнослужещите, както и преназначаването и освобождаването им от длъжност и прекратяването на договора за военна служба се извършват при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане.

 

(3) Атестирането на военнослужещите и оценяването дейността на цивилните служители се извършва в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

 

Глава пета

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА С ДРУГИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

Чл. 22. (1) При изпълнение на задачите си Военно-географската служба взаимодейства с други структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и други органи на изпълнителната власт.

 

 (2) Взаимодействието се осъществява на основата на:

 

 1. действащите нормативни актове;

 

 2. сключени договори и споразумения;

 

 3. утвърдени от министъра на отбраната планове и програми;

 

 4. актове на министъра на отбраната.

 

Чл. 23. (1) Взаимодействието на Военно-географската служба с други организации в страната и в чужбина включва:

 

 1. обмен на геоинформационни материали и данни;

 

 2. съвместно извършване на геодезически, картографски, фотограметрични, полиграфични и други свързани с тях дейности;

 

 3. съвместно производство на геопространствена информация;

 

 4. осъществяване на научни и научно-приложни разработки;

 

 5. обмен на специалисти за съизпълнители, консултанти и/или за обучение;

 

 6. осъществяване на сътрудничество с организации на НАТО и ЕС, както и с чуждестранни организации с аналогичен предмет на дейност;

 

 7. провеждане на семинари, симпозиуми, конференции, курсове и др.

 

 (2) Формите на съвместна работа могат да се променят в зависимост от поставените задачи.

 

Глава шеста

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ВЪВ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

 

Чл. 24. Организацията на работата във Военно-географската служба се осъществява съгласно този правилник и заповеди на началника на Военно-географската служба.

 

Чл. 25. (1) Ръководителите на структурните звена във Военно-географската служба са преки ръководители на личния състав в подчинените им звена и планират, ръководят, организират, координират, контролират, отчитат се и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите на съответното звено в съответствие с определените му функции.

 

 (2) Ръководителите на структурните звена в ръководството на Военно-географската служба и ръководителите на Центъра за геоинформационно осигуряване, GPS обсерваторията и Военният географски център са пряко подчинени на началника на Военно-географската служба.

 

 (3) Ръководителите на структурните звена във Военния географски център са пряко подчинени на началника на Военния географски център.

 

 (4) Освен определените им функции ръководителите на структурните звена изпълняват и други задачи, свързани с тяхната компетентност, възложени им от началника на Военно-географската служба.

 

Чл. 26. (1) Документите, изпратени до Военно-географската служба, се завеждат в регистратурата във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

 

 (2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието й.

 

Чл. 27. Изходящите от Военно-географската служба документи се съставят най-малко в два екземпляра. Първият екземпляр съдържа звание, име, фамилия и подпис на служителя, изготвил/отпечатал документа, и/или на ръководителя на съответното звено.

 

Чл. 28. Организацията, изпълнението и отчитането на документооборота във Военно-географската служба се определят със заповед на началника на Военно-географската служба.

 

Чл. 29. (1) Работното време на личния състав във Военно-географската служба при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

 

 (2) Началото и краят на работното, както и на приемното време се определят със заповед на началника на Военно-географската служба.

 

 (3) Началникът на Военно-географската служба със заповед може да определи ненормирано работно време за цивилни служители на определени длъжности при спазване на нормите за междудневна и седмична почивка.

 

Чл. 30. Приемното време за изслушване на граждани и представители на организации относно заявки, предложения и сигнали се определя със заповед на началника на Военно-географската служба и се оповестява на общодостъпно място.

 

Чл. 31. Редът за влизане на личния състав в сградите и пропускателният режим за длъжностни лица и граждани се определят със заповед на началника на Военно-географската служба.

 

Глава седма

ФИНАНСИРАНЕ НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

 

Чл. 32. (1) Издръжката на Военно-географската служба се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

 

 (2) Приходите от собствена дейност на Военно-географската служба се набират от:

 

 1. такси, глоби и имуществени санкции по ЗГК;

 

2. използване и разпореждане с обекти на интелектуална собственост, създадени от Военно-географската служба;

 

 3. услуги на физически и юридически лица;

 

 4. отдаване под наем на вещи;

 

 5. участие в национални и международни проекти и програми;

 

 6. дарения.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1. По смисъла на този правилник:

 

 1. "Геоинформационни продукти" са карти, схеми, анализи на терена, данни за местността и друга географска информация за определена територия, представени в аналогов (на листове хартия, пластмаса или от друг подобен материал) и/или в цифров (дигитален) вид.

 

 2. "Перманентна GPS станция SOFI" е постоянно действаща апаратура за приемане на сигнали от Глобалните спътникови позициониращи системи, определящ с висока точност местоположението на точката, на която е разположена. Заедно с координатите се определят и метеорологични данни. "SOFI" е инициализацията, с която тази точка е регистрирана като елемент на Европейската мрежа постоянно действащи станции (EUREF) и като геодинамична станция от Международната служба за въртенето на Земята (IERS).

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Правилникът се издава на основание чл. 105а, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

  § 3. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2011 г.