ЗАПОВЕД № РД-02-14-97 от 10.06.1990 г. относно определяне разстоянието между населените места, между тях и други обекти и местонахождението на обекти в населените места

 

Актуална към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Издадена от министъра на строителството, архитектурата и благоустройството, обн., ДВ, бр. 53 от 3.07.1990 г., изм., бр. 75 от 15.09.1992 г.

 

На основание чл. 201, ал. 1 ЗТСУ с цел създаване условия за определяне разстоянието между населените места, между тях и други обекти, както и местонахождението на обекти в самите населени места нареждам:

 

1. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 1992 г. ) Във всяко населено място в Република България да се означи точка, наименувана "Нулев център" на населеното място, спрямо която ще се измерват разстоянията от и до населеното място спрямо другите селища и обекти.

 

 Местоположението на нулевия център на населеното място се определя по предложение на общинския съвет при осигуряване на широка публичност и се утвърждава от заседание на съвета.

 

2. Нулевият център да се разполага на подходящо място в селищния център, като му се определят геодезическите и географските координати и надморската височина.

 

3. Нулевият център може да съвпада с елемент от характерен местен обект, например кръст на черква, върха на кула или паметник и др. В този случай за определяне на надморската височина да се поставя нивелачен репер на същия обект или в непосредствена близост до него.

 

4. Нулевият център, разположен върху терена, да се означава с гранитен или от друг подходящ материал блок с форма на пресечена пирамида, вкопан в земята, с поставен в средата на горната част метален репер. Над или в близост до блока може по специален проект да се изгради подходящ архитектурно-художествен елемент.

 

 Нулевият център да се означава върху картите и кадастралните, градоустройствените и други планове на населените места.

 

5. На подходящо място в близост до нулевия център върху метална, мраморна или от друг материал плоча да се изписва пояснителен текст, съдържащ данни за географската му дължина и ширина и надморската височина, решението за определяне му, характерни данни за населеното място, както и други данни по преценка.

 

6. Геодезическите работи по определянето и означаването на нулевия център да се извършват съгласно действащите норми в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

 

 7. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 1992 г. ) Общинските съвети да осигурят изпълнението на настоящата заповед до 31 декември 1994 г.

 

 Контролът за изпълнение на заповедта възлагам на началника на Управление "Кадастър и геодезия".