КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВАТА ЕВРОПЕЙСКА ФЛОРА И ФАУНА И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ

(БЕРНСКА КОНВЕНЦИЯ)

 

Актуална към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

Ратифицирана от Великото народно събрание с решение, прието на 25.01.1991 г. - ДВ, бр. 13 от 1991 г.
 
В сила за Република България от 01.05.1991 г.
 
Издадена от Министерството на околната среда
 

Обн. ДВ. бр.23 от 10 Март 1995 г.

 
 

РЕЗЕРВА

 

Преамбюл

Държавите - членки на Съвета на Европа, и другите страни, подписали тази конвенция,

вземайки под внимание, че целта на Съвета на Европа е постигане на по-голямо единство между неговите членове,

вземайки под внимание желанието на Съвета на Европа да сътрудничи с други държави в областта на запазване на природата,

признавайки, че дивата флора и фауна представляват природно наследство с естетическа, културна, рекреационна, икономическа и своя собствена стойност, която трябва да се съхрани и предаде на следващите поколения,

признавайки съществената роля, която дивата флора и фауна играят за поддържане на биологическото равновесие,

отбелязвайки, че множество видове от дивата флора и фауна сериозно намаляват и че някои от тях са заплашени от изчезване,

съзнавайки, че запазването на природните местообитания е жизненоважен елемент на защитата и запазването на дивата флора и фауна,

признавайки, че запазването на дивата флора и фауна трябва да се вземе под внимание от правителствата при осъществяване на техните национални цели и програми и че трябва да се осъществи международно сътрудничество, особено при защитата на мигриращите видове,

вземайки предвид широкоразпространените призиви за единодействие, отправяни от правителствата или от международните организации, и по-специално призивите, изразени по време на Конференцията на ООН по човешката околна среда през 1972 г. и от Консултативното събрание на Съвета на Европа,

желаейки по-специално да следват в областта на запазването на дивата природа препоръките на Резолюция № 2 на Втората общоевропейска конференция по околната среда,

се договориха, както следва:

 

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1. Целите на тази конвенция са запазването на дивата флора и фауна и техните местообитания и по-специално на тези видове и местообитания, чието запазване изисква сътрудничеството на няколко държави, както и подпомагането на това сътрудничество.

2. Специално внимание се отделя на застрашените и уязвими видове, включително застрашените и уязвими мигриращи видове.

 

Член 2

Договарящите страни вземат необходимите мерки за поддържане или адаптиране на популацията на дивата флора и фауна на такова ниво, което отговаря по-специално на екологическите, научните и културните изисквания, като се отчитат икономическите изисквания, условията за отдих, както и нуждите на подвидове, разновидности или форми, изложени на риск, в дадени райони.

 

Член 3

1. Всяка договаряща страна предприема необходимите стъпки за стимулирането на национална политика за запазване на дивата флора и фауна и природните местообитания, като се отделя специално внимание на застрашените от изчезване и уязвими видове и особено на ендемичните видове и на застрашените местообитания в съответствие с разпоредбите на тази конвенция.

2. Всяка договаряща страна се задължава в своята политика за планиране и развитие, както и в мерките за борба срещу замърсяването, да има предвид запазването на дивата флора и фауна.

3. Всяка договаряща страна стимулира образованието и разпространява обща информация относно необходимостта от запазване на видовете от дивата флора и фауна, както и техните местообитания.

 

Глава втора.

ЗАЩИТА НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ

Член 4

1. Всяка договаряща страна взема съответните и необходимите законодателни и административни мерки за осигуряване запазването на природните местообитания на дивите видове от флората и фауната, особено на тези, които са изброени в приложения № I и II, както и да осигури запазването на застрашените от изчезване природни местообитания.

2. Договарящите страни отчитат в своята политика за планиране и развитие изискванията за запазване на защитените райони, споменати в предходната точка, така че да се избегне или сведе до минимум всякакво влошаване на ситуацията в такива райони.

3. Договарящите страни се задължават да обръщат специално внимание на защитата на области, които са важни за мигриращите видове, изброени в приложения № II и III, и които имат подходящо разположение спрямо миграционните маршрути, като райони на зимуване, събиране, хранене, размножаване и смяна на перушината.

4. Договарящите страни се задължават да координират в необходимата степен своите усилия за защита на природните местообитания, посочени в този член, когато те са разположени в погранични райони.

 

Глава трета.

ЗАЩИТА НА ВИДОВЕТЕ

Член 5

Всяка договаряща страна взема съответните необходими законодателни и административни мерки за осигуряване на специална защита на видовете от дивата флора, изброени в приложение № I. Забранява се умишленото бране, събиране, отрязване или изкореняване на такива растения. Всяка договаряща страна забранява, доколкото това е необходимо, притежаването или продажбата на тези видове.

 

Член 6

Всяка договаряща страна взема съответните необходими законодателни и административни мерки за осигуряване на специална защита на видовете от дивата фауна, изброени в приложение № II. По отношение на тези видове следните дейности подлежат на специална забрана:

а) всички форми на умишлено залавяне, задържане и убиване;

б) умишленото повреждане или унищожаване на места за размножаване или почивка;

в) умишленото обезпокояване на дивата фауна, особено през периода на размножаване, отглеждане на малките и зимуване, доколкото това обезпокояване има значение, предвид целите на тази конвенция;

г) умишленото унищожаване или вземане на яйца от дивите животни или задържането на тези яйца, дори ако те са празни;

д) притежаването или вътрешната търговия с тези животни, живи или мъртви, включително препарирани животни и лесно разпознаваема част или произведен продукт от тях, когато това допринася за ефективното действие на този член.

 

Член 7

1. Всяка договаряща страна взема съответните и необходимите законодателни и административни мерки за осигуряване защитата на видовете от дивата фауна, изброени в приложение № III.

2. Всяко използване на дивата фауна, изброена в приложение № III, се регулира с оглед предотвратяване на опасността за съществуването на тези популации, като се вземат предвид разпоредбите на чл. 2.

3. Тези мерки включват по-специално:

а) установяване на сезони на забранен улов и/или други мерки, регулиращи използването;

б) временна или местна забрана на използването, ако това е необходимо, с цел възстановяване на популацията до задоволителни равнища;

в) регламентиране, ако това е необходимо, на продажбата, залавянето за продажба, транспортирането за продажба или предлагането за продажба на живи или мъртви диви животни.

 

Член 8

По отношение на залавянето или убиването на видове от дивата фауна, изброени в приложение № III, и в случаите, когато в съответствие с чл. 9 се прилагат изключения за видове, изброени в приложение № II, договарящите страни забраняват използването на всички произволни средства, които биха довели в някои райони до изчезването или сериозното нарушаване на популациите на даден вид, и по-специално на средствата, посочени в приложение № IV.

 

Член 9

 1. Всяка договаряща страна може да се отклонява от разпоредбите на чл. 4, 5, 6 и 7 и от забраната за използване на средствата, посочени в чл. 8, при условие че няма друго задоволително решение и че това отклонение не вреди на оцеляването на засегнатата популация:

в интерес на защитата на флората и фауната;

за предотвратяване на сериозни щети по културите, добитъка, горите, риболовните райони, водите и други форми на собственост;

в интерес на общественото здраве и безопасност, безопасността на въздухоплаването или други приоритетни обществени интереси;

за целите на изследването и образованието, на презаселването, на повторното въвеждане на съответни видове и за нуждите на отглеждането им;

за разрешаване при строго контролирани условия, селективно и в ограничен мащаб залавянето, задържането или друго разумно използване на определени диви животни или растения в малки количества.

2. Договарящите страни представят на всеки две години пред Постоянния комитет доклад относно отклоненията, направени в съответствие с предходната точка. В тези доклади трябва да са посочени:

популациите, които са или са били обект на тези отклонения, и при възможност броят на засегнатите екземпляри;

разрешените средства за убиване или залавяне;

рисковите условия, обстоятелствата на времето и мястото, при които са извършени тези отклонения;

органът, упълномощен да заяви, че тези условия са изпълнени, да взема решения относно средствата, които могат да бъдат използвани, техните граници и относно лицата, натоварени да изпълнят тези решения;

осъществяваният контрол.

 

Глава четвърта.

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА МИГРИРАЩИТЕ ВИДОВЕ

Член 10

1. В допълнение към мерките, посочени в чл. 4, 6, 7 и 8, договарящите страни координират своите усилия за защитата на мигриращите видове, изброени в приложения № II и III, чийто район на разпространение се намира на тяхна територия.

2. Договарящите страни вземат мерки, за да бъдат сигурни, че сезоните, през които се забранява ловът, и/или на други мерки, регулиращи използването, установени в съответствие с чл. 7, т. 3, буква "а", са адекватни и отговарят на нуждите на мигриращите видове, изброени в приложение № III.

 

Глава пета.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

 1. В изпълнение на разпоредбите на тази конвенция договарящите страни се задължават:

а) да си сътрудничат всеки път, когато това е необходимо, и особено когато това би повишило ефективността на мерките, взети в съответствие с другите членове на тази конвенция;

б) да насърчават и координират изследванията, свързани с целите на тази конвенция.

2. Всяка договаряща страна се задължава:

а) да насърчава повторното въвеждане в естествената им среда на местни видове от дивата флора и фауна, когато това би допринесло за запазването на даден застрашен от изчезване вид, при условие че първо се направи проучване на опита на други договарящи страни с цел да се установи дали такова повторно въвеждане би било ефективно и приемливо;

б) строго да контролира въвеждането на видове, които не са местни.

3. Всяка договаряща страна информира Постоянния комитет за видовете, ползващи се от пълна защита на нейна територия, които не са включени в приложения № I и II.

 

Член 12

 Договарящите страни могат да вземат мерки за запазване на дивата флора и фауна и на техните естествени местообитания, които са по-строги от мерките, предвидени в тази конвенция.

 

Глава шеста.

ПОСТОЯНЕН КОМИТЕТ

Член 13

1. За целите на тази конвенция се създава Постоянен комитет.

2. Всяка договаряща страна може да бъде представена в Постоянния комитет от един или повече делегати. Всяка делегация има право на един глас. В рамките на своята компетентност Европейската икономическа общност упражнява правото си на глас с брой гласове, равен на броя на нейните държави членки, които са договарящи страни по тази конвенция. Европейската икономическа общност не упражнява правото си на глас в случаите, когато съответните държави членки упражняват своето право, и обратно.

3. Всяка държава - членка на Съвета на Европа, която не е договаряща страна по конвенцията, може да бъде представена в комитета със статут на наблюдател.

Постоянният комитет може с единодушно решение да покани всяка държава - нечленка на Съвета на Европа, която не е договаряща страна по конвенцията, да бъде представена като наблюдател на някое от неговите заседания.

Всеки орган или всяка организация, която е технически квалифицирана в областта на защитата, запазването или управлението на дивата флора, фауна и на техните природни местообитания и принадлежи към една от следните категории:

а) международни органи или организации, правителствени или неправителствени, и национални правителствени органи или организации;

б) национални неправителствени органи или организации, одобрени за тази цел от държавата, в която са разположени, може да информира генералния секретар на Съвета на Европа най-малко три месеца преди срещата на комитета за своето желание да бъдат представени на тази среща от наблюдатели. Те се допускат, ако най-малко един месец преди срещата една трета от договарящите страни не информират генералния секретар за своето възражение срещу такова допускане.

4. Постоянният комитет се свиква от генералния секретар на Съвета на Европа. Първата му среща се провежда в срок една година от датата на влизане в сила на конвенцията. Комитетът заседава след това най-малко веднъж на две години и когато мнозинството от договарящите страни постави искане за това.

5. Мнозинството от договарящите страни представлява необходимият кворум за провеждане на среща на Постоянния комитет.

6. Постоянният комитет изготвя свои процедурни правила в съответствие с разпоредбите на тази конвенция.

 

Член 14

1. Постоянният комитет отговаря за контрола на прилагането на тази конвенция. По-специално той може:

да ревизира постоянно разпоредбите на тази конвенция, включително нейните приложения, и да проучва измененията, които биха могли да бъдат необходими;

да прави препоръки към договарящите страни относно мерките, които трябва да се вземат за осъществяване целите на тази конвенция;

да препоръчва подходящи мерки за постоянното осведомяване на обществеността за дейностите, предприемани в рамките на тази конвенция;

да прави препоръки към Комитета на министрите да бъдат поканени да се присъединят към тази конвенция държави - нечленки на Съвета на Европа;

да прави всякакви предложения за подобряване ефективността на тази конвенция, включително и предложения за сключване с държави, които не са договарящи страни по конвенцията, на споразумения, които могат да подобрят ефективното запазване на видовете или на групи от видове.

2. За изпълнение на своите функции Постоянният комитет може по своя инициатива да организира срещи на групи от експерти.

 

Член 15

След всяко заседание Постоянният комитет представя на Комитета на министрите на Съвета на Европа доклад за своята работа и за действието на конвенцията.

 

Глава седма.

ПОПРАВКИ

Член 16

1. Всяка поправка на членовете на тази конвенция, предлагана от договарящата страна или от Комитета на министрите на Съвета на Европа, се съобщава на генералния секретар на Съвета на Европа, който я предава най-малко два месеца преди заседанието на Постоянния комитет на държавите - членки на Съвета на Европа, на всяка подписала държава, на всяка договаряща страна, на всяка държава, поканена да подпише тази конвенция в съответствие с разпоредбите на чл. 19, и на всяка държава, поканена да се присъедини към конвенцията в съответствие с разпоредбите на чл. 20.

2. Всяка поправка, предложена в съответствие с разпоредбите на предходната точка, се разглежда от Постоянния комитет, който:

а) за поправки към чл. 1-12 предлага текста, приет с мнозинство от три четвърти от подадените гласове, за приемане от договарящите страни;

б) за поправки към чл. 13-24 предлага текста, приет с мнозинство от три четвърти от подадените гласове, за утвърждаване от Комитета на министрите. След утвърждаването му този текст се предава на договарящите страни за приемане.

3. Всяка поправка влиза в сила на тридесетия ден, след като всички договарящи страни са информирали генералния секретар, че са приели поправката.

4. Разпоредбите по т. 1, т. 2, буква "а" и т. 3 на този член се прилагат при приемането на нови приложения към тази конвенция.

 

Член 17

1. Всяка поправка към приложенията на тази конвенция, предлагана от договарящата страна или от Комитета на министрите, се съобщава на генералния секретар на Съвета на Европа, който я предава най-малко два месеца преди срещата на Постоянния комитет на държавите - членки на Съвета на Европа, на всяка подписала държава, на всяка договаряща страна, на всяка държава, поканена да подпише тази конвенция в съответствие с разпоредбите на чл. 19, и на всяка държава, поканена да се присъедини в съответствие с разпоредбите на чл. 20.

2. Всяка поправка, предложена в съответствие с разпоредбите на предходната точка, се разглежда от Постоянния комитет, който може да я приеме с мнозинство от две трети от договарящите страни. Приетият текст се изпраща до договарящите страни.

3. Три месеца след приемане на всяка поправка от Постоянния комитет и ако една трета от договарящите страни не са представили възражения, тя влиза в сила по отношение на всички договарящи страни, които не са представили възражение.

 

Глава осма.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

Член 18

1. Постоянният комитет полага всички усилия да улесни доброволното решаване на всяка трудност, която би могла да възникне при прилагането на тази конвенция.

2. Всеки спор между договарящи страни относно тълкуването или прилагането на тази конвенция, който не е решен въз основа на разпоредбите на предходната точка или чрез преговори между страните по спора, се предава на арбитраж по молба на една от тях, ако тези страни не се споразумеят за друго. Всяка страна определя по един арбитър, а двамата арбитри посочват трети арбитър. Ако спазвайки разпоредбите на т. 3 на този член, една от страните не е определила свой арбитър в срок три месеца след молбата за арбитраж, той се определя по молба на другата страна от председателя на Европейския съд по правата на човека в разстояние на нов тримесечен период. Същата процедура трябва да се прилага, ако двамата арбитри не могат да се споразумеят по избора на третия арбитър в срок три месеца след определяне на първите двама арбитри.

3. В случай на спор между две договарящи страни, едната от които е държава - членка на Европейската икономическа общност, която е също договаряща страна, другата договаряща страна изпраща молбата за арбитраж както до държавата членка, така и до Общността, които съвместно я уведомяват в срок два месеца след получаване на молбата й дали държавата членка или Общността или държавата членка и Общността съвместно ще представляват страна по спора. При липса на такова уведомление в горепосочения двумесечен срок държавата членка и Общността се разглеждат като една и съща страна по спора за целите на прилагането на разпоредбите, регулиращи съставянето и процедурите на арбитражния трибунал. Същото се прилага, когато държавата членка и Общността съвместно се представят като една страна по спора.

4. Арбитражният съд разработва свои собствени процедурни правила. Решенията се вземат с мнозинство. Неговото решение е окончателно и задължително.

5. Всяка страна по спора поема разходите, свързани с посочения от нея арбитър, и страните си поделят поравно разноските за третия арбитър, както и всички други разходи, свързани с арбитража.

 

Глава девета.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

1. Тази конвенция е открита за подписване от държавите - членки на Съвета на Европа, и от държави нечленки, които са участвали в нейното изработване, както и от Европейската икономическа общност.

До датата на влизане на конвенцията в сила тя е открита за подписване и от всяка друга държава, поканена за това от Комитета на министрите.

Конвенцията подлежи на ратификация, приемане или утвърждаване. Документите за ратификация, приемане или утвърждаване се депозират при генералния секретар на Съвета на Европа.

2. Конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца след изтичането на тримесечен период след датата, на която пет държави, от които най-малко четири са членки на Съвета на Европа, са изразили съгласието си да се обвържат с конвенцията в съответствие с разпоредбите на предходната точка.

3. По отношение на всяка подписала държава или на Европейската икономическа общност, които впоследствие изразят своето съгласие да се обвържат с нея, конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца след изтичането на тримесечен период след датата на депозиране на документа за ратификация, приемане или утвърждаване.

 

Член 20

1. След влизането в сила на тази конвенция Комитетът на министрите на Съвета на Европа след консултации с договарящите страни може да покани за присъединяване към конвенцията всяка държава - нечленка на Съвета на Европа, която след като е била поканена да я подпише в съответствие с разпоредбите на чл. 19, не е направила това, както и всяка друга държава - нечленка на Съвета на Европа.

2. По отношение на всяка присъединяваща се държава конвенцията влиза в сила на първия ден от месеца след изтичането на тримесечен период от датата на депозиране на документа за присъединяване при генералния секретар на Съвета на Европа.

 

Член 21

1. Всяка държава при подписването или при депозирането на своя документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване може да посочи територията или териториите, за които се прилага тази конвенция.

2. Всяка договаряща страна при депозирането на своя документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване или на по-късна дата може чрез декларация, адресирана до генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири прилагането на тази конвенция върху всяка друга територия, посочена в декларацията, и за чиито международни отношения тя е отговорна или от чието име тя е упълномощена да взема решения.

3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходната точка, може да бъде оттеглена по отношение на територия, посочена в такава декларация, чрез уведомление, адресирано до генералния секретар. Такова оттегляне влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на шестмесечен период след датата на получаване на уведомлението от генералния секретар.

 

Член 22

1. Всяка държава при подписването или депозирането на своя документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване може да направи една или няколко резерви по отношение на определени видове, посочени в приложения № I до III, и/или за определени видове, посочени в резервата или резервите, по отношение на средствата или методите за убиване, залавяне и други форми на използване, изброени в приложение № IV. Не се допускат резерви от общ характер.

2. Всяка договаряща страна, която разширява прилагането на тази конвенция върху територията, посочена в декларацията, предвидена в т. 2 на чл. 21, може да направи по отношение на съответната територия една или няколко резерви в съответствие с разпоредбите на предходната точка.

3. Не се допускат други резерви.

4. Всяка договаряща страна, направила резерва в съответствие с т. 1 и 2 на този член, може напълно или частично да я оттегли чрез уведомление, адресирано до генералния секретар на Съвета на Европа. Оттеглянето влиза в сила от датата на получаване на уведомлението от генералния секретар.

 

Член 23

1. Всяка договаряща страна може във всеки момент да денонсира тази конвенция с уведомление, адресирано до генералния секретар на Съвета на Европа.

2. Денонсирането влиза в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на шестмесечен период след датата на получаване на уведомление от генералния секретар.

 

Член 24

Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавите - членки на Съвета на Европа, всяка подписала държава, Европейската икономическа общност, ако е подписала тази конвенция, и всяка договаряща страна за:

а) всяко подписване;

б) депозиране на всеки документ за ратификация, приемане, утвърждаване или присъединяване;

в) всяка дата на влизане в сила на тази конвенция съгласно чл. 19 и 2О;

г) всяка информация, представена съгласно разпоредбите на чл. 13, т. З;

д) всеки доклад, съставен в съответствие с разпоредбите на чл. 15;

е) всяка поправка или всяко ново приложение, приети съгласно чл. 16 и 17, и датата, на която поправката или новото приложение влиза в сила;

ж) всяка декларация, направена съгласно разпоредбите на чл. 21, т. 2 и З;

з) всяка резерва, направена съгласно чл. 22, т. 1 и 2;

и) оттегляне на всяка резерва, извършено съгласно чл. 22, т. 4;

й) всяко уведомление, направено съгласно разпоредбите на чл. 23, и датата, на която денонсирането на конвенцията влиза в сила.

 

В уверение на което, долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха тази конвенция.

 

Съставена в Берн на 19 септември 1979 г. на английски и френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който се депозира в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар на Съвета на Европа изпраща заверени копия на всяка държава - членка на Съвета на Европа, на всяка подписала държава, на Европейската икономическа общност, ако е подписала документа, и на всяка държава, поканена да подпише конвенцията или да се присъедини към нея.

 

Приложение № I

 

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa С. Presl.

DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

Pilularia minuta Durieu ех. Braun

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum А. Braun

SALVINIACEAE

Salvinia natans (L.) All.

GYMNOSPINACEAE

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (0. R. Holmb.) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L.

Narcissus viridiflorus Schousboe

Sternbergia candida В. Mathew & Baytop

APOCYNACEAE

Rhazya orientalis (Decaisine) А. DC.

ARACEAE

Arum purpureospathum Воусе

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia samsunensis Davis

BORAGINACEAE

Alkanna pinardii Boiss.

Anchussa crispa Viv. (incl. А. litoreae)

Lithodora nitida (Н. Ern) R. Fernandes

Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes kuzinskyana Willk.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma halophilum Boiss. & Heldr.

Onosma proponticum Aznav.

Onosma troodi Kostchy

Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

Campanula damboldtiana Davis

Campanula lycica Sorger & Kit Тап

Campanula morettiana Reichenb.

Campanula sabatia De Not.

Jasione lusitanica А. DC.

Physoplexis comosa (L.) Schur

Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus rupicola Biv.

Gypsophila papillosa Р. Porta

Herniaria algarvica Chaudri

Herniaria maritima Link

Moehringia fontqueri Раи

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana 0. Bolos Rivas Mart

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.

Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

Silene haussknechtii Heldr. ех Hausskn.

Silene hifasensis Rouy ех Willk

Silene holzmannii Heldr. ех Boiss.

Silene mariana Раи

Silene orphanidis Boiss.

Silene pompeiopolitana Gay ех Boiss.

Silene rothmaleri Pinto da Silva

Silene salsguinea Hub.-Mor.

Silene sangaria Coode & Cullen

Silene velutina Pourret ех Loisel

CHENOPODIACEAE

Beta adanensis Рамик. apud Aellen

Beta trojana Рамик. apud Aellen

Kalidiopsis wagenitzii Aellen

Kochia saxicola Guss.

Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz

Salicornia veneta Pignatti Lausi

Salsola anatolica Aellen

Suaeda cucullata Aellen

CISTACEAE

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum bystropogophyllum Svent.

Helianthemum caput-felis Boiss.

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseria

COMPOSITAE

Anacyclis latealatus Hub.-Mor.

Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Anthemis halophila Boiss. & Bal.

Argyranthemum lidii Humphres

Argyranthemum pinnatifidum (L. F.) Lowe subs. succulentum (Lowe) Humphries

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

Artemisia granatensis Boiss.

Artemisia insipida Vill.

Artemisia laciniata Willd.

Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

Aster pyrenaeus Desf. ех DC. France

Aster sibiricus L. Atractylus arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylus preauxiana Schultz Bip.

Carduus myriacantus Salzm. ех DC.

Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastener

Centaurea alba L. subs. heldreichii (Halacsy) Dostal (Centaurea heldreichii Halasy)

Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)

Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halasy & Науек) Dostal (Centaurea megarensis Halasy & Науек)

Centaurea balearica J. D. Rodriguez

Centaurea birjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourett

Centaurea hermanii F. Herman

Centaurea horrida Badaro

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

Centaurea lactiflora Halasy

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea pinnata Раи

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea tchihatcheffii Fich. & Меу

Crepis crocifolia Boiss. & Orph.

Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & М. Cueto

Crepis purpurea Willd. Bieb. Erigon frigidus Boiss. ех DC.

Helichrysum gossipinum Webb.

Helichrysum sibthorpii Rouy Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & D. Bramwell) Lack

Jurinea fontqueri Cuatrec.

Lactuca watsoniana Trelease

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon boryi Boiss. ех DC.

Leontodon microcephalus (Boiss. ех DC) Boiss.

Leontodon siculus (Guss.) Finch. & Sell

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Onopordum carduelinum Bolle

Onopordum nogalesii Svent.

Pericallis hadrosomus Svent.

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ех DC

Senecio elodes Boiss. ех DC

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

Sonchus erzincanicus Matthews

Stemmacantha cynaroides

Sventenia bupleuroides Font Quer

Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Scultz Bip.

Wagenitzia lancifolia (Sieber ех Sprengel) Dostal

CONVOLVULCEAE

Convolvulus agryrothamnos Greuter

Convolvulus caput-medusae Lowe

Convolvulus lopez-socasi Svent.

Convolvulus massonii А. Dietr

Convolvulus pulvinatus Sа'аd

Pharbitis preauxii Webb

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

CRUSIFERAE

Alyssum akamasium В. L. Burtt

Allysum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.

Arabis kennedyae Meikle

Biscutella neustriaca Bonnet

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica holarionis Post

Brassica insularis Moris

Brassica macrocarpa Guss.

Braya purpurasceus (R. Br.) Випде

Coincya rupestris Rouy (Hultera rupestris Р. Porta)

Coronopus navasii Раи Crambe arborea Webb ех Christ

Crambe laevigata DC. ех Christ

Crambe sventenii В. Pettersex Bramw. & Sunding

Diplotaxis ibicensis (Раи) Gomez-Campo

Diplotaxis siettiana Maire

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.

Inopsidium savianum (Caruel) Ball ех Arcang

Murbeckiella sousae Rothm.

Parolinia schizogynoides Svent.

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo (S. matritense Р. W. Ball & Heywood)

Sisymbrium confertum Stev.

Sisymbrium supinum L.

Thlaspi cariense А. Carlstrom

CYPERACEAE

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DIPSACACEAE

Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. А. Webb

EUPHORBIACEAE

Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

Euphorbia stygiana Н. С. Watson

GENTIANACEAE

Centaurum rigualii Esteve Chueca

Centaurum somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) Е. F. Warburg

GERANIACEAE

Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium chrysanthum L'Неrit ех DC.

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

Erodium rupicola Boiss.

GESNERIACEAE

Jankae heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic.

GRAMINEAE

Avenula hackelii (henriq.) Holub.

Bromus bromoides (Lej.) Crepin

Bromus grossus Desf. ех DC.

Bromus interruptus (Hackel) Druce

Bromus psammophilus Р. М. Smith

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Eremopoa mardinensis R. Mill

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Micropyropsis tuberosa Romeo - zarco cabezudo piccinellia pungenus (Раи) Paunero

Stipa austroitalica Martinovsky

Stipa bavarica Martinovsky & Н. Scholz

Stipa styriaca Martinovsky

Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman

GLOSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter) N. К. В. Robson

Hypericum salsigineum Robson & Hub.-Mor.

IRIDACEAE

Crocus abantensis Т. Baytop & Mathew

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

Crocus etruscus Parl.

Crocus hartmannianus Holmboe

Crocus robertianus С. D. Brickell

Iris marsica Ricci & Colasante

LABITAE

Dracocephalum austriacum L.

Micromeria taygetea Р. Н. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ех Halacsy

Nepeta sphaciotica Р. Н. Davis

Origanum cordifolium (auch. & Montbr.)

Vogel (Amaracus cordifolium montr. & Auch.)

Origanum dictamnus L.

Origanum scabrum Boiss. & Heldr

Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Rosmarinus tomentosus Huber - Maorath & maire

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Раи

Sideritis serrata Cav. ех Lag.

Teucrium charidemi Sandwith.

Teucrium lepicephalum Раи

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

Thymus azanovourii Velen.

Thymus campohoratus Hofmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & Е. Sierra

Astragalus algarbiensis Coss. ех Випде

Astragalus acquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

Astragalus macrocarpus D. С subsp. lefkarensis

Agerer-Kirchoff & Meikle

Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Раи

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss. ех Lindl

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleschm. ех Koch) baldacci

Glyzyrrhiza iconica Hub.-Mor.

Ononis maweana Ball

Oxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp. norvegica Nordh.

Sphaerophysa kotschyana Boiss

Thermopsis turcica Kit Тап, Vural & Kucukodu

Trifolium pachycalyx Zoh.

Trifolium saxatile all.

Trigonella arenicola Hub.-Mor.

Trigonella halophila Boiss.

Trigonella polycarpa boiss. & Heldr.

Vicia bifoliata j. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

Allium vuralii Kit Тап

Androcymbium Rechingeri Greuter

Asparagus lycaonicus Davis

Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva

Chionodoxa lochiae Meikle

Chionodoxa luciliae Boiss.

Colchicum arenarium Waldst. & Kit

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Colchicum micranthum Boiss

Fritillaria conica Boiss.

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.

Fritillaria epirotica Turrill ех Rix

Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ker - Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ех Baker

Fritillaria tuntasia Heldr. ех Halacsy

Muscari gussonei (Parl.) Tod

Ornithogalum reverchonii Lange

Scilla morrisii Meikle

Scilla ododrata link

Tulipa cypria Stapf

Tulipa goulimya Sealy & Turrill

Tulipa praecox Теп.

Tulipa sprengeri Backer

LYTHRACEAE

Lythrum flexuosum Lag.

Lythrum thesioides М. Beib

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Wild.) Rostk. & W.L.Schmidt

Najas tenuissima (А. Braun) Magnus

ORHIDACEAE

Cephalanthera cucullata Boiss & Heldr.

Comperia comperiana (Steven) Ashers. & Graebner

Cypripedium calceolus L.

Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.

Liparis loeselii (L) Rich.

Ophrys argolica Fleisch. & Soo

Ophrys isaura Renz & Taub

Ophrys kotschyi Fleschm.

Ophrys lunulata Parl.

Ophrys lycia Renz & Taub.

Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. sиbsр/оliдапthа (Turcz.) Hulten

 

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. С .М. Richard

PAEONIACEAE

Paeonia campessedesii (Willk.)Willk.

Paeonia clusii F. С. Stern subsp. rhodia (Stream) Tzanoudakis

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theofrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.

Rupicapnos africana (Lam) Pomel

PLUMBAGINACEAE

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

Armeria rouyana daveau

Armeria soleirolii (Duby) Gordon

Armeria velutina Welv. ех Boiss.& Reuter

Limonium anatolicum Hedge

Limonium tamaricoides bokhari

POLEMONIACEAE

Polemonium boreale Adams

POLYGONACEAE

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Andrsace cylindrica DC.

Andrsace mathildae Levier

Andrsace pyrenaica Lam.

Cyclamen mirabile Hildebr.

Lysimachia mironicensis J. D. Rodriguez

Primula apennina Widmer

Primula egaliksensis Wormsk.

Primula glaucescens Moretti

Primula palinuri Petagna

Primula spectabilis Tratt.

Soldanella villicosa Darracq

RANUNCULACEAE

Aconitum corsicum Gayer

Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.

Adonis distorta Теп.

Aquilegia bertolonii Schott.

Aquilegia kitaibelii Schott.

Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas matinez (Aquilegia cazorlensis Heywood)

Consolida samia Р. Н. Davis

Delphinium caseyi В. L. Burtt

Pulsatilla patens (L.) Miller

Ranunculus fontanus С. Presl

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

Reseda decursiva Forssk. Gibraltar

ROSACEAE

Crategus dikmensis Pojarks

Potentilla delphinensis Gren & Godron

Pyrus anatolica Browicz

RUBIACEAE

Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese

Galium litorale Guss.

Galium viridi florum Boiss & Reuter

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Наупе

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. А. Webb

Saxifraga cintrana Kuzinsky ех Willk

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga tombeanensis Boiss. ех Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCHROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia marchesettii Wettst. ех Marches

Linaria algarviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

Linaria hellenica Turril

Linaria ricardoi Cout.

Linaria tursica В. Valdes & Cabezudo

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum afyonense Hub.-Mor.

Verbascum basivelatum Hub.-Mor.

Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze

Verbascum degenii Hal.

Verbascum stepporum Hub.-Mor.

Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SELAGINACEAE

Globularia stygia Orph. ех Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold.

Daphne rodriguezii Texidor

Thymelea broterana Coutinho

TRAPACEAE

Trapa natans L.

TYPHACEAE

Typha minima Leybold.

Typha schuttlewrthii Koch & Sonder

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam) Boiss.

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd.

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq).) Lag

Athamantha cortiana Ferrarini

Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

Bupleurum dianthifolium Goss.

Bupleurum kakiskalae Greuter.

Eryngium alpinum L.

Eryngium viviparum Gay

Ferula halophila Н. Pesmen

Laserpitium longiradium Boiss.

Naufraga balearica Constance & Саппоп

Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis gandoger

Viola cryana Gillot

Viola delphinantha Boiss.

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

BRYOPHYTA

Вrуорsidа: Anthocerothae

ANTHOCEROTACEAE

Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.

Вrуорsidа: Hepaticae

AYTONIACEAE

Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE

Cephalozia macoinii (Aust.) Aist.

CODONIACEAE

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. ех Lehm.

FRULLANIACEAE

Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE

Marsupella profunda Lindb.

JUNGERMANNIACEAE

Jungermannia hendelii (Schiffn.) Амак.

RICCIACEAE

Riccia breidleri Jur. ех Steph.

RIELLACEAE

Riella helicophylla (Mont.) Ноок.

SCAPANIACEAE

Scapania masslongi (К. Muell.) К. Muell

Вrуорsidа: Musci

AMBLYSTEGIACEAE

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

BRUCHIACEAE

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE

Buxbaumia viridis (Моид. ех Lam. & DC.) Brid. ех Моид. & Nestl.

DICRANACEAE

Atractylocarpus alpinus (Schimp. ех Milde) Lindb.

Cynodontium suecicum (Н. Arn. & С. Jens) I. Над

Dicranum Virde (Sull. & Lesq.) Lindb.

FONTINALACEAE

Dychelima capillaceum (With.) Myr.

FUNARIACEAE

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

HOOKERIACEAE

Distigophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE

Meesia longiseta Hedw.

ORTHOTRICHACEAE

Orthotrichum rogeri Brid.

SPHAGNACEAE

Sphagnum pylaisii Brid.

SPLACHNACEAE

Tayloria rudolphiana (Garov.) В. S. G.

 

Приложение № II

 

Строго защитени видове от фауната

 

Б О З А Й Н И Ц И

 

INSECTIVORA

Erinaceidae

Atelerix algirus ( Erinacerus algirus)

Soricidae

Crocidura suaveolens ariadne (Crocidura ariadne)

Crocidura russula cypria (Crocidura cypria)

Crocidura canariensis

Talpidae

Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaica)

MICROCHIROPTERA

всички видове с изключение на

Pistrellus pipistrellus

RODENTIA

Sciuridae

Sciurus anomalus

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Microtus babaricus (Pytymus bavaricus)

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Alopex lagopus

Ursidae

Всички видове

Mustelidae

Mustela lutreola (Lutreola lutreola)

Lutra lutra

Gulo gulo

Felidae

Felis silvestris

Lynx pardellus (Lynx pardina)

Panthera pardus

Pantera tigris

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus

Capra pyrenaica pyrenaica

Rupicapra rupicapra ornata

Ovibos moschatus

СЕТАСЕА

Delphinidae

Orcinus orca

Pseudoroa crassidens

Grampus griseus

Globicephala melaena

Delphinus delphis

Tursiops truncatus (tursio)

Lagenorhynchus acutus

Lagenorhynchus albirostris

Steno bredanensis

Stenella coeruleoalba

Phocaenidae

Phocaena phocaena

Ziphiidae

Hyperoodon rostratus

Mesoplodon mirus

Mesoplodon bidens

Ziphius cavirostris

Balaenopteridae

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus

Megaptera novaengliae (longima, nodosa)

Balaenidae

Eubalaena glacialis

Balaena mysticetus

 

П Т И Ц И

 

GAVIFORMES

Gaviidae

всички видове

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps griseigena

Podiceps auritus

Podiceps nigricolis (caspicus)

Podiceps ruficollis

PROCELANIFORMES

Hydrobatidae

всички видове

Procellariidae

Bulweria bulwerii

Procellaria diomedea

Puffinus puffinus

Puffinus assimilis baroli

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax pygmaeus

Pelecanidae

всички видове

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea

Casmerodius albus (Egretta alba)

Egretta garzetta

Ardeola ralloides

Bulbucus (Ardeola) ibis

Nycticiorax nycticiorax

Jxobrichus minutus

Botaurus stellaris

Ciconiidae

всички видове

Threskiornithidae

всички видове

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anathidae

Cygnus cygnus

Cygnus bewickii (columbianus)

Anser erythropus

Brantta leucopsis

Brantta rufficollis

Tadorna tadorna

Tadorna ferruginea

Marmaronetta (Anas) angustirostris

Somateria spectabilis

Polysticta stelleri

Histrionicus histrionicus

Bucephala islandica

Mergus albellus

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

всички видове

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

всички видове

Rallidae

Porzana porzana

Porzana pusilla

Porzana parva

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otitidae

всички видове

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Charadrius spinosus

Charadrius hiaticula

Charadrius dubius

Charadrius alexandrinus

Charadrius leschenaulti

Eudromias morinellus

Arenaria interpres

Scolopacidae

Gallinago media

Numenius tenuirostris

Tringa stagnatilis

Tringa ochropus

Tringa glareola

Tringa hypoleucos

Tringa cinerea

Calidris minuta

Calidris temminckii

Calidris maritima

Calidris alpina

Calidris ferriginea

Calidris alba

Limicola falcinellus

Recurvirostridae

всички видове

Phalaropodidae

всички видове

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

всички видове

Laridae

Pagophila eburnea

Larus audouinii

Larus melanochephalus

Larus genei

Larus minutus

Larus (xenia) sabini

Chlidonias niger

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybrida

Gelochelidon nilotica

Hydroprogne caspia

Sterna hirundo

Sterna paradisaea (macrura)

Sterna dougallii

Sterna albifrons

Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

всички видове

Columbidae

Columba bollii

Columba junoniae

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

всички видове

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus pallidus

Apus melba

Apus caffer

Apus unicolor

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Ceryle rudis

Halcyon smyrnensis

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracius garrulus

Upopidae

Upupa epops

PICIFORMES

всички видове

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Melanocorypha bimaculata

Melanocorypha calandra

Melanocorypha leucoptera

Melanocorypha yeltoniensis

Galerida theklae

Chesophilus duponti

Eremophila alpestris

Hirundinidae

всички видове

Motacillidae

всички видове

Pycnonotidae

Pycnonotus barbatus

Laniidae

всички видове

Bombycillidae

Bombicilla garrulus

Cinclidae

Cinclus cinclus

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Prunellidae

всички видове

Muscicapidae

Turdinae

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Saxicola dacotiae

Oenanthe oenanthe

Oenanthe pleshanka (leucomela)

Oenanthe hispanica

Oenanthe isabellina

Oenanthe leucura

Oenanthe finischii

Cercotrichas galactotes

Monticola saxatilis

Monticola solitarius

Turdus torquatus

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Luscinia luscinia

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

Tarsiger cyanurus

Irania gutturalis

Sylvinae

всички видове

Regulinae

всички видове

Muscicapinae

всички видове

Timalinae

Panurus biarmicus

Paridae

всички видове

Sittidae

всички видове

Certhidae

всички видове

Emberizidae

Emberiza citrinella

Emberiza leucocephala

Emberiza cirlus

Emberiza cineracea

Emberiza caesia

Emberiza cia

Emberiza schoeniculus

Emberiza melanocephala

Emberiza aureola

Emberiza pussilla

Emberiza rustica

Plectrophenax nivalis

Calcarus lapponicus

Fringilidae

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Carduelis flavirostris

Carduelis cannabina

Carduelis flammea

Carduelis hornemanni

Serinus citrinella

Serinus serinus

Serinus pusillus

Loxia curvirostra

Loxia pityopsittacus

Loxia leucoptera

Loxia scotica

Pinicola enucleator

Carpodacus erythrinus

Rhodopechys githaginea

Coccothraustes coccothraustes

Fringilla teydea

Ploceidae

Petronia petronia

Montifringilla nivalis

Sturnidae

Sturnus unicolor

Sturnus roseus

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

Perisoreus infaustus

Cyanopica cyanus

Nucifraga caryocatactes

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pyrrhocorax graculus

 

В Л Е Ч У Г И

 

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Cheloniidae

Caretta caretta

Lepidochelys kempii

Chelonia mydas

Eretmochelys imbricata

SAURIA

Gekkonidae

Tarentola delalandii

Tarentola boettgeri

Tarentola angustimentalis

Tarentola gomerensis

Phyllodactylus europaeus

Cyrtodactylus kotschyi

Agamidae

Stellio stellio (Адама stellio)

Chamaeleontidae

Chameleo chameleon

Lacertidae

Archeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae)

Archeolacerta monticola (Lacerta monticola)

Algyroides nigropunctatus

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides elegans

Ophisops elegans

Lacerta lepida

Lacerta parva

Lacerta princeps

Lacerta viridis

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta agilis

Lacerta horvathi

Lacerta graeca

Lacerta dugesii

Gallotia simonyi (Lacerta simonyi)

Gallotia galloti

Gallotia stehlini

Podarcis muralis

Podarcis lilfordi

Podarcis sicula

Podarcis filfolensis

Podarcis pityusensis

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Podarcis melisellensis

Podarcis taurica

Podarcis erhardii

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis milensis

Anguidae

Ophisaurus apodus

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

Chalcides ocellatus

Chalcides bedriagai

Chalcides viridianus

Chalcides sexlineatus

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Ophiomorus punctatissimus

OPHIDA

Colubridae

Coluber hyppocrepis

Coluber najadum

Coluber viridiflavus

Coluber gemonensis

Coluber jugularis

Elaphe situla

Elaphe quatuorlineata

Elaphe longissima

Natrix tessellata

Coronella austriaca

Telescopus fallax

Viperidae

Vipera ursinii

Vipera latasti

Vipera ammodytes

Vipera xanthina

Vipera lebetina

Vipera kaznakovi

 

З Е М Н О В О Д Н И

 

CAUDATA

Salamandridae

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

Salamandra atra

Salamandrina terdigitata

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Triturus cristatus

Triturus montandoni

Triturus italicus

Triturus carnifex

Triturus dobrogicus

Triturus karelinii

Plethodontidae

Speleomantes genei (Hydromantes genei)

Speleomantes flavus (Hydromantes flavus)

Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis)

Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis)

Speleomantes italicus (Hydromantes italicus)

Proteidae

Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae

Bombina variegata

Bombina bombina

Discoglossus pictus

Discoglossus galganoi

Discoglossus sardus

Discoglossus jeanneae

Alytes obstetricans

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

Pelobates caucasicus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana latastei

Rana iberica

Rana italica

 

Р И Б И

 

ACIPENSERIFORMES

Acipeseridae

Acipenser naccarii

SALMONIFORMES

Umbridae

Umbra krameri

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper

INVERTEBRATA

INSECTA

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Calopteryx syriaca

Sympecma braueri

Coenagrion freyi

Coenagrion mercuriale

Aeshna viridis

Stylurus (Gomphus) flavipes

Gomphus graslinii

Ophiogomphus cecilia

Lindenia tetraphylla

Cordulegaster trinacriae

Oxygastra curtisii

Macromia splendens

Brachythemis fuscopalliata

Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Orthoptera

Baetica ustulata

Saga pedo

Coleoptera

Carabus opympiae

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Osmoderma eremita

Buprestis splendens

Cucujus cinnaberinus

Cerambyx cerdo

Rosalia alpina

Lepidoptera

Papilio hospiton

Papilio alexanor

Zerynthia polyxena

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

Apatura metis

Fabriciana elisa

Euphydryas (Eurodryas) aurinia

Melanargia arge

Erebia christi

Erebia sudetica

Erebia calcaria

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Lopinga achnie

Lycaena dispar

Maculinea arion

Maculinea teleius

Maculinea nausithous

Plebicula golgus

Hypodryas maturna

Eriogaster catax

Hyles hippophaes

Proserpinus proserpina

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

GASTROPODA

Stylommatophora

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Leiostyla maculosus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Discus guerinianus

Discus defloratus

Elona quimperiana

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera auricularia

 

Приложение № III

 

VERTEBRATA

БОЗАЙНИЦИ

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Soricidae

всички видове

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

Lepus capensis (eurpaeus)

RODENTIA

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Marmota marmota

Castoridai

Castor fiber

Gliridae

всички видове

Microtidae

Microtus ratticeps (oeconomus)

Microtus nivalis (librunii)

Microtus cabrerea

СЕТАСЕА

всички видове, които не са включени в приложение № II

CARNIVORA

Mustelidae

Meles meles

Mustela erminea

Mustela nivalis

Putorius (Mustela) putorius

Martes martes

Martes foina

Vormela peregusna

Viverridae

всички видове

Felidae

Lynx lynx

Phocidae

Phoca vitulina

Pusa (Phoca) hispida

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)

Erignathus barbatus

Halichoerus grypus

Cystophora cristata

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scropha meridionalis

Cervidae

всички видове

Bovidae

Ovis aries

Capra ibex

Capra pyrenaica

Rupicapra rupicapra

ПТИЦИ

всички видове, които не са включени в приложение № II,

с изключение на:

Larus marinus

Larus fuscus

Larus argentatus

Columba palumbus

Passer domesticus

Sturnus vulgaris

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone (corone и cornix)

ВЛЕЧУГИ

всички видове, невключени в приложение № II

ЗЕМНОВОДНИ

всички видове, невключени в приложение № II

РИБИ

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon hellenicum

Eudontomyzon mariae

Eudontomyzon vladykovi

Lamptera fluviatilis

Lamptera planeri

Lamptera zanandreai

Petromyzon marinus

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Accipenser ruthenus

Accipenser stellatus

Accipenser sturio

Huso huso

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa

Alosa fallox

Alosa pontica

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus

всички видове

Thymallidae

Thymallus thymallus

Salmonidae

Hucho hucho

Salmo salar

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Abramis ballerus

Abramis sapa

Abramis vimba

Alburnoides bipunctatus

Alburnus albidus

Aspius aspius

Barbus bocagei

Barbus comiza

Barbus meridionalis

Barbus microcephalus

Barbus peloponesis

Barbus plebejus

Barbus sclateri

Barbus steindachneri

Chalcalburnus chalcoides

Chondrostoma genei

Chondrostoma kneri

Chondrostoma lemingi

Chondrostoma lusitanicus

Chondrostoma nasus

Chondrostoma phoxinus

Chondrostoma polylepis

Chondrostoma soetta

Chondrostoma toxostoma

Chondrostoma willkommi

Gobio albipinnatus

Gobio kessleri

Gobio uranoscopus

Leucaspicus delineatus

Leucaspicus stymphalicus

Leuciscus illyricus

Leuciscus lucumotis

Leuciscus microlepis

Leuciscus polylepis

Leuciscus pyrenaicus

Leuciscus soufia

Leuciscus svallize

Leuciscus turskyi

Leuciscus ukliva

Pachychilon pictum

Pelecus cultratus

Phoxinellus adspersus

Phoxinellus hispanicus

Pseudophoxinus marathonicus

Pseudophoxinus stymphalicus

Rhodeus sericeus

Rutilus alburnoides

Rutilus arcasii

Rutilus frisii

Rutilus graecus

Rutilus lemmingii

Rutilus macedonicus

Rutilus macrolepidotus

Rutilus pigus

Rutilus racovitzai

Rutilus rubilio

Cobitidae

Cobitis elongata

Cobitis hassi

Cobitis larvata

Cobitis paludicola

Cobitis taenia

Cobitis trichonica

Misgurnis fossilis

Sabanejewia aurata

Sabanejewia calderoni

SILURIFORMES

Siluridae

Siluris aristotelis

Siluris glanis

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus

Aphanius iberus

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Syngnathus abaster

Syngnathus nigrolineatus

Gasterosteidae

Pungitus hellenicus

Tuntitius platygaster

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus poecilopus

Myoxocephalus quadricornis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus schraetzer

Stizostedion volgense

Zingel zingel

Zingel streber

Blenniidae

Blennius fluviatilis

Gobiidae

Gobius fluviatilis

Gobius kessleri

Gobius nigricans

Gobius ophiocephalus

Gobius syrman

Gobius thressalus

Padogobius panizzai

Padogobius martensi

Pomatoschistus canestrini

Pomatoschistus microps

Pomatoschistus minutus

Proterorhinus marmoratus

INVERTEBRATA

Arthropodes

INSECTA

Coleoptera

Lucanus cervus

Lepidoptera

Graellsia isabellae

CRUSTACEA

Decapoda

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

MOLUSCA

GASTROPODA

Stylommatophora

Helix pomatia

BIVALVIA

Unionida

Margaritifera margaritifera

Unio elongatulus

Microcondymaea compressa

ANNLIDAE

HIRUDINEA

Arhynchobdellae

Hirundo medicinalis

 

Приложение № IV

 

Забранени средства и методи за убиване, лов и

други форми на използване

 

Б О З А Й Н И Ц И

 

Примки

Живи животни, използвани като примамка, които са слепи или осакатени

Звукозаписи

Електрически уреди, способни да убиват или зашеметяват

Изкуствени източници на светлина

Огледала и други заслепяващи предмети

Приспособления за осветяване на целта

Приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа

Експлозиви (1)

Мрежи (2)

Капани (2)

Отрова или стръв с отрова или упойващи вещества

Обгазяване и опушване

Полуавтоматични или автоматични оръжия, чийто затвор може да побере повече от два пълнителя

Самолети

Автомобили в движение

 

П Т И Ц И

 

Примки (3)

Примки с лепило

Въдици

Живи животни, използвани като примамка, които са слепи или осакатени

Звукозаписи

Електрически уреди, способни да убиват или зашеметяват

Изкуствени източници на светлина

Огледала и други заслепяващи предмети

Приспособления за осветяване на целта

Приспособления за прицел за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа

Експлозиви

Мрежи

Капани

Отрова или стръв с отрова или упойващи вещества

Полуавтоматични оръжия, чийто затвор може да побере повече от два пълнителя ----------------

(1) С изключение на улова на китове.

(2) Ако се прилага за масов или неизбирателен лов или убиване.

(3) С изключение на северния Lagopus при 58ш северна ширина.

 

========================================================================

Р Е Ш Е Н И Е

 на Великото народно събрание от 25 януари 1991 г.

 

ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИИ

 

(ДВ, бр. 13 от 15 февруари 1991 г.)

 

Великото народно събрание на основание чл. 78, точка 13 във връзка с чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България

 

Р Е Ш И:

 

Ратифицира:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания от 1979 г. със следната резерва:

 

"На основание чл. 22, § 1 от Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания от 1979 г. Република България си запазва правото да не прилага разпоредбите на конвенцията по отношение на следните видове, включени в приложение № 2 към посочената конвенция: бозайници - европейски лалугер, вълк, кафява мечка, дива котка; влечуги - зелен гущер, ивичест гущер, ливаден гущер, стенен гущер, кримски гущер, македонски гущер, сива водна змия; земноводни - далматинска жаба.

Защитата на тези видове в Република България не се налага, тъй като техните популации на територията й са многочислени."