НАРЕДБА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ЩЕТИТЕ, НАНЕСЕНИ НА ДИВЕЧА

 

Актуална към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

 

Обн. ДВ. бр.2 от 5 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2004г.

 

Чл. 1. С наредбата се определят видът и размерът на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча, както и виновните лица, които дължат заплащането им.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.) За щетите, нанесени на дивеча, виновните лица заплащат обезщетения в следните размери:

Вид дивеч

Мяр-

Обезще-

по

 

ка

тение

ред

 

(бр.)

(в лв.)

1

2

3

4

I.

Бозайници

 

 

А.

Едър дивеч

 

 

1.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Благороден елен

1

5000

2.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Елен лопатар

1

2000

3.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Сърна

1

1000

4.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Дива свиня

1

500

5.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Дива коза

1

5000

6.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Муфлон

1

2000

7.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Зубър

1

5000

8.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Тибетски як

1

5000

9.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Алпийски козирог

1

5000

Б.

Дребен дивеч

 

 

10.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Див заек

1

200

11.

Катерица

1

50

12.

Ондатра

1

30

13.

Нутрия

1

30

II.

Птици

 

 

А.

Едър дивеч

 

 

14.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Глухар

1

2500

15.

Дива пуйка

1

300

Б.

Дребен дивеч

 

 

16.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Колхидски фазан

1

150

17.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Ловни фазани

1

100

18.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Яребица

1

100

19.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Планински кеклик

1

100

20.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Тракийски кеклик

1

100

21.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Пъдпъдък

1

50

22.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Токачка

1

50

23.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Гривяк

1

50

24.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Гургулица

1

50

25.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Гугутка

1

50

26.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Голяма белочела

 

 

 

гъска

1

150

27.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Зеленоглава патица

1

50

28.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Лятно бърне

1

50

29.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Зимно бърне

1

50

30.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Фиш

1

50

31.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Лопатарка-клопач

1

50

32.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Черна качулата

 

 

 

потапница

1

50

33.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Шилоопашата

 

 

 

патица

1

50

34.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Черна лиска

1

50

35.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Горски бекас

1

100

36.

(изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

 

 

 

Обикновена

 

 

 

бекасина (кръшкач)

1

50

37.

Скорец

1

1

III.

Паднал, отделен рог

 

 

 

а) от всички видове

1

15 лв./кг

 

б) от сръндак

1

1 лв./бр.

IV.

Намерен череп с рога

 

 

 

а) от всички видове

1

300

 

б) от сръндак

1

50

V.

Яйца от птици-обект на лов

1

5

Чл. 3. Обезщетението по чл. 2 се дължи във всички случаи на:

1. убиване, улавяне и нараняване на дивеч;

2. вземане, пренасяне и превозване на намерен убит или ранен дивеч или на разпознаваеми части от него;

3. вземане на намерени паднали дивечови рога в нарушение на чл. 63, ал. 1 от закона;

4. събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов.

Чл. 4. Обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча вследствие на неправилна употреба на химически средства за защита на земеделските и горските култури или на такива, забранени за употреба, се заплащат от лицата, взели решение за тяхната употреба или допуснали използването им.

Чл. 5. Обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча при използване на горска и земеделска техника, се заплащат от извършителя.

Чл. 6. (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.)

Чл. 7. Обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча, се заплащат на лицата, стопанисващи дивеча, в чиито ловностопански райони е причинена вредата.

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2004 г.) Когато месото на иззетия убит дивеч или на разпознаваеми части от него е негодно за консумация, освен обезщетението по чл. 2 се заплаща и равностойността му по цени, определени с ценоразпис, утвърден от министъра на земеделието и горите.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба отменя Наредбата за размера на обезщетенията за причинени вреди на ловното стопанство, приета с Постановление № 265 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 145 от 1998 г.).

§ 2. Министърът на земеделието и горите със заповед приравнява към съответната категория дивеч по чл. 2 и други видове бозайници и птици, интродуцирани в страната с ловностопанска цел след влизането в сила на наредбата.

§ 3. За щетите, нанесени на дивеча преди влизането в сила на наредбата, се заплащат обезщетения в размерите, определени съгласно отменената Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на ловното стопанство.

§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и горите.