Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1

 

ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК.............................." / РИОСВ..................

План за дейностите в ЗТ - изключителна държавна собственост, през ....... г.

 

Дейност

Мяр-

Коли-

План - разход в левове

Финансиране

Прихо-

Прог-

Забе-

 

 

ка

чество

 

в т. ч.

от други из-

ди - лв.

рама*

лежка

 

 

 

 

 

 

точници

 

 

 

 

 

 

 

ПУДООС

за до-

план

лв.

органи-

 

 

 

 

 

 

 

общо:

върш-

за ... г.

 

зация

 

 

 

 

 

 

 

 

ване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от... г.

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Поддържащи и възстанови-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телни дейности в гори, земи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и водни площи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Опазване на горите от пожари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Туристическа инфраструктура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и капитално строителство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Образователни програми, ин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формационно осигуряване,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рекламни материали, посети-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телски център, обучение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Научни изследвания,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Отразяване на ЗТ в КВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Техническо оборудване,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консумативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.-министър

 

Директор:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/............................/

 

/............................/

 

 

 

 

 

 

 

Директор "НСЗП"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/............................/

Гл. счетоводител:

 

 

 

 

 

 

 

 

Н-к отдел:

 

 

/............................/

 

 

 

 

 

 

 

 

/............................/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 16, т. 1

 

ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК ............."/ РИОСВ..............

Справка за сключените договори по плана за дейности в ЗТ - изключителна

държавна собственост, през ....... г.

 

Договор

Изпълнител

Предмет на договора

Стойност в левове

Забележка

№/дата

(наименование/име,адрес,

 

разход

приход

 

БУЛСТАТ/ЕГН)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

 

Изготвил: ................................................................

(име и фамилия, длъжност, подпис)

 

Директор:

/............................../

Гл. счетоводител:

/.............................../

 

 

Приложение № 3 към чл. 16, т. 2

 

ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК ................."/РИОСВ............

Отчет за дейностите в ЗТ - изключителна държавна собственост, през ....... г.

 

Дейност

Мярка

Коли-

План - лв.

Отчет - лв.

Финансиране

Прихо-

Прог-

Забе-

 

 

 

чество

от

 

от други източ-

ди - лв.

рама*

лежка

 

 

 

 

ПУДООС

 

ници - отчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лв.

орга-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ция

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Поддържащи и възста-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новителни дейности в го-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ри, земи и водни площи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Опазване на горите от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пожари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Туристическа инфраст-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руктура и капитално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строителство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Образователни програ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми, информационно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осигуряване, рекламни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материали, посетител-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ски център, обучение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Научни изследвания,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Отразяване на ЗТ в КВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Техническо оборудване,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консумативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:

/............................../

Гл. счетоводител:

/.............................../