СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОПУЛАЦИИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРИЛЕПИ

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 35 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.11.2001 Г.)

 

Актуално към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

 

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2005г.

 
 

(Доп. - ДВ, бр. 35 от 2005 г., в сила от 18.11.2001 г.) Договарящите страни,

припомняйки си Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни, открита за подписване в Бон на 23 юни 1979 г.;

признавайки неблагоприятния природозащитен статус на прилепите в Европа и в неевропейските държави в региона, и по-конкретно сериозната заплаха, която представлява за тях унищожаването на местообитанията, разрушаването на убежищата и използването на определени пестициди;

съзнавайки, че в Европа и в неевропейските държави в региона заплахите, засягащи мигриращите и немигриращите видове прилепи, са общи, както и факта, че едни и същи убежища често се обитават едновременно от мигриращи и немигриращи видове прилепи;

припомняйки си, че първата среща на Конференцията на страните-членки на Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни, състояла се в Бон през октомври 1985 г., даде съгласие за включване на европейските видове от разред CHIROPTERS (прилепи) - семейство Подковоноси (Rhinolophidae) и семейство Гладконоси (Vespertilionidae), в приложение II на конвенцията и препоръча на секретариата на конвенцията да вземе подходящи мерки за разработване на отделно споразумение за тези видове;

убедени, че сключването на споразумение за тези видове съществено ще подпомогне опазването на прилепите в Европа и в неевропейските държави в региона;

се споразумяха, както следва:

 

Обхват и тълкуване

Член I

За целите на това споразумение:

а) "конвенция" означава Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (Бон, 1979);

b) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2005 г., в сила от 18.11.2001 г.) "прилепи" означава популации на видове на Chiroptera, както са посочени в приложение № 1 към това споразумение, срещащи се в Европа и в неевропейските държави в региона;

с) "държава в региона" означава всяка страна (независимо дали е страна по конвенцията или не), която упражнява юрисдикция над част от ареала на вид, включен в това споразумение;

d) "регионална организация за икономическа интеграция" означава организация, съставена от суверенни държави, в които се прилага това споразумение и които са компетентни по въпроси, засегнати в споразумението, и са надлежно упълномощени в съответствие с вътрешното си законодателство да го подписват, ратифицират, приемат или да се присъединяват към него;

е) "страни" означава, освен ако контекстът не посочва друго, страни по споразумението;

f) "в Европа" означава континента Европа.

 

Общи разпоредби

Член II

1. Това споразумение е споразумение в смисъла на ал. 3 на чл. IV на конвенцията.

2. Разпоредбите на това споразумение не освобождават страните от техните задължения, поети по силата на други съществуващи договори, конвенции или споразумения.

3. Всяка страна по това споразумение определя една или повече компетентни институции, на които възлага отговорността за изпълнението на споразумението. Имената и адресите на нейните институции или институция се разпращат до останалите страни по споразумението.

4. Подходящата административна и финансова подкрепа за споразумението се определя от страните по него след съветване със страните по конвенцията.

5. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2005 г., в сила от 18.11.2001 г.) Приложенията към това споразумение са неразделна част от него. Всяко позоваване на споразумението включва и неговите приложения.

 

Основни задължения

Член III

1. Всяка страна забранява умишленото улавяне, затваряне или убиване на прилепи, освен при наличие на разрешение от нейната компетентна институция.

2. Всяка страна идентифицира онези места в рамките на своята сфера на юрисдикция, които са важни за природозащитния статус, включително за защитата на прилепите. Отчитайки като необходимост икономическите и социалните условия, тя защитава тези места от нарушаване или унищожаване. В допълнение всяка страна полага усилия да определи и защити от увреждане и унищожаване важни за храненето на прилепите територии.

3. При взимането на решения кои местообитания да бъдат защитени от гледна точка на общи природозащитни цели всяка страна преценява значимостта на местообитания, важни за прилепите.

4. Всяка страна взима подходящи мерки за насърчаване на опазването на прилепите и на осведомяването на обществеността за значението на тяхното опазване.

5. Всяка страна възлага на съответен орган отговорността за осигуряване на консултация по въпросите, засягащи опазването и управлението на прилепите на нейната територия, особено по отношение на прилепите, обитаващи постройки. Страните обменят информация за опита си в това отношение.

6. Всяка страна предприема допълнителни действия, каквито счита за необходими, за спасяването на популациите на прилепи, които определи като изложени на заплаха, и докладва за предприетите действия съгласно чл. VI.

7. Всяка страна, когато е подходящо, насърчава изследователски програми, свързани с опазването и управлението на прилепите. Страните се консултират помежду си по отношение на подобни изследователски програми и полагат усилия за координиране на изследователските и природозащитните програми.

8. Всяка страна, когато е подходящо, отчита потенциалния ефект на пестицидите върху прилепите при оценка на пестицидите за употреба и полага усилия за замяна на препаратите за обработка на дървесина, които са силно токсични за прилепи, с техни безопасни аналози.

 

Изпълнение на национално ниво

Член IV

1. Всяка страна приема и прилага такива законодателни и административни мерки, каквито може да са необходими с цел ефективността на това споразумение.

2. Разпоредбите на това споразумение по никакъв начин не засягат правото на страните да вземат по-стриктни мерки относно опазването на прилепите.

 

Среща на страните

Член V

1. Страните по това споразумение се срещат периодично. Правителството на Великобритания свиква първата среща на страните по споразумението не по-късно от три години след датата на влизане в сила на споразумението. Страните по споразумението приемат процедурни правила за провеждане на техните срещи и финансови правила, включително разпоредби за бюджета и размера на вноските за следващия финансов период. Тези правила се приемат при мнозинство от две трети от присъстващите и гласуващи страни. Решения, взети съгласно финансовите правила, изискват мнозинство от три четвърти от присъстващите и гласуващи страни.

2. По време на техните срещи страните могат да създават научни и други работни групи, каквито сметнат за необходими.

3. Всяка държава в региона или регионална организация за икономическа интеграция, която не е страна по споразумението, секретариатът на конвенцията, Съветът на Европа във функцията си на секретариат на Конвенцията за опазване на дивата природа и естествените местообитания в Европа, както и подобни междуправителствени организации могат да бъдат представлявани от наблюдатели на срещите на страните. Всяка агенция или орган, технически квалифицирани в областта на опазване и управление на прилепите, могат да бъдат представлявани от наблюдатели на срещите на страните, освен ако най-малко една трета от присъстващите страни възразят. Само страните могат да гласуват на срещите на страните.

4. Всяка страна по споразумението има право на един глас, с изключение на случаите, предвидени в ал. 5.

5. Регионалните организации за икономическа интеграция, които са страни по това споразумение, по въпроси от тяхната компетентност упражняват правото си да гласуват с брой гласове, равен на броя на техните държави членки, които са и страни по това споразумение, и присъстват по време на гласуването. Дадена регионална организация за икономическа интеграция не упражнява правото си на глас, ако нейните държави членки упражнят своето, както и обратното.

 

Отчети за изпълнението на споразумението

Член VI

Всяка страна представя на всяка среща на страните актуален отчет за изпълнението на това споразумение в съответната страна. Тя разпространява отчета сред останалите страни не по-късно от 90 дни преди откриването на редовната среща.

 

Изменения на споразумението

Член VII

1. Това споразумение може да се изменя на всяка среща на страните.

2. Предложения за изменения в споразумението могат да се правят от всяка страна.

3. Текстът на всяко предложено изменение и причините за него се изпращат на депозитаря не по-късно от 90 дни преди откриването на срещата. Депозитарят незабавно разпространява копия от този текст до останалите страни.

4. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2005 г., в сила от 18.11.2001 г.) Изменение на споразумението освен изменение на приложенията към него се приема с две трети мнозинство от присъстващите и гласували страни и влиза в сила за тези страни, които са го приели, 60 дни след датата на депозирането на петия документ за приемане на изменението пред депозитаря. След това то влиза в сила за дадена страна 30 дни след датата на депозиране на нейния документ за приемане на изменението пред депозитаря.

5. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2005 г., в сила от 18.11.2001 г.) Всяко допълнително приложение и всяко изменение на приложение се приема с мнозинство от две трети от присъстващите и гласували страни и влиза в сила за всички страни 60 дни след датата на приемане от Срещата на страните с изключение на страни, които са изразили резерви, съгласно алинея 6 на този член.

6. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2005 г., в сила от 18.11.2001 г.) През периода от 60 дни по смисъла на алинея 5 от този член всяка страна може чрез писмена нотификация да внесе пред депозитаря резерви по отношение на допълнително приложение или изменение на приложение. Такива резерви може да се оттеглят по всяко време чрез писмена нотификация до депозитаря и тогава допълнителното приложение или изменението на приложение влиза в сила за тази страна 60 дни след датата на оттегляне на резервите.

7. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2005 г., в сила от 18.11.2001 г.) Всяка държава, която стане страна по споразумението, след като изменение е влязло в сила, и не изрази различните си намерения:

(a) се счита за страна по споразумението, както е изменено; и

(b) се счита за страна по неизмененото споразумение по отношение на всяка страна, която не е обвързана с изменението.

 

Резерви

Член VIII

Разпоредбите на това споразумение не са обект на резерви от общ характер. Държава в региона или регионална организация за икономическа интеграция обаче може, ставайки страна по споразумението в съответствие с чл. X или чл. XI, да внесе резерви по специфични въпроси, отнасящи се до конкретен вид прилепи.

 

Разрешаване на спорове

Член IX

Всеки спор, който може да възникне между страните във връзка с тълкуването или прилагането на разпоредбите на това споразумение, е обект на преговори между страните, участващи в спора.

 

Подписване, ратифициране, приемане и одобрение

Член X

Това споразумение е открито за подписване от държавите в региона или от регионални организации за икономическа интеграция, които могат да станат страни по споразумението, или със:

а) подписване без резерви по отношение на ратифицирането, приемането или одобрението; или

b) подписване с резерви по отношение на ратифицирането, приемането или одобрението, последвано от ратифициране, приемане или одобрение.

Документите за ратифицирането, приемането или одобрението се депозират при депозитаря.

Това споразумение остава открито за подписване до датата на влизането в сила на споразумението.

 

Присъединяване

Член XI

Това споразумение остава открито за присъединяване на държавите в региона или на регионални организации за икономическа интеграция след датата на влизане в сила на споразумението. Документите за присъединяването се депозират при депозитаря.

 

Влизане в сила

Член XII

Това споразумение влиза в сила от деветдесетия ден след датата, на която пет държави в региона са станали страни в съответствие с чл. X. След това споразумението влиза в сила за подписваща или присъединяваща се страна на тридесетия ден след депозирането на нейния документ за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване.

 

Излизане и прекратяване

Член XIII

Всяка страна може да се откаже от това споразумение чрез писмено известие до депозитаря по всяко време. Излизането влиза в сила 12 месеца след датата, на която депозитарят е получил известието. Споразумението остава в сила най-малко десет години и след това се прекратява на датата, на която останат по-малко от пет страни.

 

Депозитар

Член XIV

Оригиналният текст на споразумението на английски, френски и немски език, като всяка версия е идентична наравно с другите, се депозира при правителството на Великобритания, което е депозитар и разпространява заверени копия от него до всички страни и регионални организации за икономическа интеграция, които са подписали споразумението или са депозирали документи за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване.

Депозитарят информира всички държави в региона или регионални организации за икономическа интеграция за подписването, депозирането на документи за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване, влизането в сила на споразумението, измененията по него, особените мнения и известията за излизане.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за тази цел, подписаха това споразумение.

Съставено в Лондон на четвъртия ден на декември 1991 г.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИЛЕПИТЕ В ЕВРОПА

Резолюция, утвърждаваща изменението в обхвата на споразумението

Признавайки необходимостта от мерки за опазване и защита на всички видове от Microchiroptera в Европа;

съзнавайки пропускането на европейския вид от семейство Molossidae в оригинала на споразумението;

позовавайки се на решението на Конференцията на страните по Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни, състояла се в Найроби между 7 и 11 юни 1994 г., за включване на европейския булдогов прилеп (Tadarida teniotis) в приложение II на конвенцията,

е постигнато съгласие за:

 

1. Включване на семейство Molossidae в обхвата на споразумението.

2. Заместване на наименованията "CHIROPTERA (Rhinolophidae и Vespertilionidae)", присъстващи в уводната част на споразумението, с наименованията "MICROCHIROPTERA (Molossidae, Rhinolophidae и Vespertilionidae)".

3. Заместване на чл. I(b) със:

"(b) "Прилепи" означава европейските популации на MICROCHIROPTERA (Molossidae, Rhinolophidae и Vespertilionidae), които обитават Европа и неевропейските държави в региона."

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2005 г., в сила от 18.11.2001 г.)

 Видове прилепи, срещащи се в Европа, за които това споразумение се прилага

 

Pteropodidae

Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)

Emballonuridae

Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii Peters, 1866

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)

Eptesicus bottae (Peters, 1869)

Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Myotis schaubi Kormos, 1934

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pipistrellus pygmaeus1 Leach, 1825

Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)