ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442 НА МС ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

 

Актуално към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

Обн. ДВ. бр.116 от 9 Декември 1997 г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

 Чл. 1. Одобрява Тарифа за обезщетения при причинени щети на природни обекти.

 

Чл. 2. (1) Събраните суми като обезщетения при причинени щети на природни обекти се превеждат:

1. в Националния фонд за опазване на околната среда, когато наказателните постановления са издадени от длъжностни лица от системата на Министерството на околната среда и водите;

2. във фонд "Лесокултурни мероприятия и строеж на горски пътища", когато наказателните постановления са издадени от длъжностни лица от системата на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа;

3. в съответния общински фонд за опазване на околната среда, когато наказателните постановления са издадени от длъжностни лица от общината.

(2) Когато нарушението е извършено от трето лице в имоти или обекти - собственост на физически или юридически лица, обезщетението се определя в полза на съответния собственик.

(3) Когато нарушението е извършено от собственика на имота или обекта, обезщетението се превежда в Националния фонд за опазване на околната среда.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Защитените природни обекти, които се обявяват след приемането на тарифата, се причисляват към определена категория обекти от приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 със заповедта за обявяването им.
 

§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 39, ал. 4 от Закона за защита на природата във връзка с чл. 44, ал. 3 от правилника за прилагането му и отменя Тарифата за обезщетения при причиняване неотстраними вреди на защитени природни обекти, приета с Постановление №71 на Министерския съвет от 1980 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1981 г.; изм. и доп., бр. 57 от 1987 г.).

 

§ 3. Прилагането на тарифата се възлага на министъра на околната среда и водите, на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и на кметовете на общините, които се произнасят по възникнали спорове.

 

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

За да намерите обещетението за интересуващия Ви природен обект, щракнете върху съответната хипервръзка по-долу

 

ТАРИФА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

 

Актуална към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

Отразена деноминацията от 5.07.2000 г.

 

Обн. ДВ. бр.116 от 9 Декември 1997 г.

 

Чл. 1. Тази тарифа се прилага за:

 

1. убиване или осакатяване на екземпляри от защитени животински видове, унищожаване на техни гнезда, яйца и леговища, както и улавяне на екземпляри на такива видове, когато това изрично е упоменато в заповедта за поставянето им под защита;

 

2. изкореняване или отсичане на екземпляри от защитени растителни видове, както и късане или събиране на части от тях, когато това изрично е упоменато в заповедта за поставянето им под защита;

 

3. улавяне на животни и събиране на билки от лечебни растения, поставени под специален режим на опазване, в нарушение на ограниченията, определени с режима за съответния вид;

 

4. повърхностно увреждане на терен, изкореняване или отсичане на дървета или храсти в защитени природни обекти - резервати, народни паркове, природни забележителности, защитени местности и исторически места;

 

5. отсичане или унищожаване по друг начин на вековни дървета, обявени за природни забележителности;

 

6. унищожаване или повреждане на защитени геоложки и геоморфоложки образувания.

 

Чл. 2. Лицата, причинили щети на природни обекти, заплащат обезщетения в размер съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

 

Чл. 3. Обезщетенията по тарифата се заплащат независимо от отговорността за материални вреди по други нормативни актове.

 

Чл. 4. Обезщетенията се събират по реда на Закона за административните нарушения и наказания.