ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

 

Актуален към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

 

Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г.

 

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки.

(2) Разпоредбите на закона се прилагат за лечебните растения по списък съгласно приложението, независимо от собствеността им.

 

Чл. 2. Разпоредбите на закона не се прилагат за:

1. използването на билките за лечебни и профилактични цели;

2. дейността на лицата, които използват със или без преработване билките за производство на лекарствени средства, храни и козметика, с изключение на отчитането на изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки.

 

Чл. 3. Проучването, разработването, добивът и използването на лечебните растения на континенталния шелф и в изключителната икономическа зона се уреждат съгласно изискванията на Закона за концесиите.

 

Чл. 4. Лечебните растения са природен ресурс, за ползването на който се заплащат такси по реда на този закон.

 

Глава втора.

ОПАЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

Чл. 5. (1) Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.

(2) Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси.

(3) Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете.

(4) Увреждането на лечебните растения е такова изменение на популациите им, при което се влошават биологичните им показатели или се затруднява естественото им възстановяване.

(5) Унищожаването е такова увреждане, което води до загиване на популацията.

 

Чл. 6. Опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им ресурси в естествената им среда, включително към генетичните ресурси, отделните екземпляри растения, популациите на видовете и екосистемите, включващи популациите.

 

Чл. 7. (1) Собствениците на земи, гори, води или водни обекти, в които има находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за опазване на лечебните растения, предвидени от съответните планове, програми и проекти по чл. 50, т. 2, 3 и 4.

(2) При увреждане на местообитанията или популациите на лечебните растения, които се ползват като източник на билки, собственикът е длъжен да предприеме необходимите мерки за възстановяване условията на средата, съответно за възстановяване на популацията.

(3) В случаите по ал. 2, както и когато плановете, програмите и проектите не съдържат необходимите предвиждания за опазване на лечебните растения или когато условията на средата са се променили съществено, собственикът депозира писмено искане пред съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на мерките.

(4) Искането по ал. 3 е основание за издаване на предписание от инспекцията относно:

1. възстановяването на светлинния, топлинния или водния режим на местообитанието;

2. осъществяването на определен вид обработка и подхранване на почвата, напояване, подсяване или мерки за ограничаване разпространението на нежелани растителни видове;

3. определяне на режим за ползване на находището.

 

Чл. 8. Когато обектът или дейността - предмет на концесията, са различни от обекта по чл. 3, концесионерът има задълженията по чл. 7, ал. 1 и 2, когато в договора за концесия е включено правото му на ползване на лечебни растения, или задълженията по чл. 7, ал. 1, когато лечебните растения са изключени от особеното право на ползване.

 

Чл. 9. Забранява се ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие, както и в нарушение на наредбата по чл. 27.

 

Чл. 10. (1) Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция.

(2) Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(3) Специалният режим обхваща:

1. забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища;

2. определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или находища;

3. разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.

(4) Определените в заповедта по ал. 2 количества билки се разпределят от регионалните инспекции по околната среда и водите между билкозаготвителите от района на инспекцията.

(5) Разпределянето по ал. 4 се извършва със заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите за условията и реда за разпределение на количествата билки, която се обнародва в "Държавен вестник".

 

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Събирането на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под специален режим с цел култивиране се разрешава със заповед на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.

 

Чл. 12. Забранява се събирането, изкупуването, първичната обработка и търговията с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в нарушение на заповедта по чл. 10, ал. 2.

 

Чл. 13. Билките, събрани от лечебни растения под специален режим, се придружават до крайния потребител със следните документи:

1. заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 10, ал. 5, когато билките са събрани от естествените им находища;

2. удостоверение, издадено от общината, когато билките са събрани от култивирани лечебни растения;

3. позволителното за ползване на билки по чл. 21, ал. 2.

 

Чл. 14. (1) Видовете растения, обявени за защитени по друг закон и попадащи в списъка по приложението, се опазват съобразно разпоредбите на този закон.

(2) За диворастящите защитени лечебни растения се забранява:

1. сеченето, брането, късането, изкореняването, хербаризирането независимо от тяхното състояние и фаза на развитие;

2. унищожаването и увреждането на находищата им;

3. притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или изсушено състояние на цели растения или на части от тях;

4. събирането на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи.

(3) За защитените лечебни растения се допускат изключения по ал. 2, т. 1, 3 и 4 със заповед на министъра на околната среда и водите, когато екземплярите са предназначени за:

1. проучвания от научни институции, създаване и попълване на колекции към природонаучни музеи, висши учебни заведения, ботанически градини и дендрариуми;

2. създаване на насаждения за култивирано отглеждане;

3. възстановяване на нарушени популации в естествената им среда или за повторното им въвеждане в природата.

(4) Условията и редът за издаване на заповедта по ал. 3 се уреждат с наредба на министъра на околната среда и водите.

 

Чл. 15. (1) За опазване на биологичното разнообразие от лечебни растения в защитените територии и на естествените процеси във включващите ги екосистеми се спазват следните изисквания:

1. в резерватите се забраняват всякакви дейности, свързани с лечебните растения, с изключение на събирането на семенен материал и лечебни растения с научна цел или за възстановяването им на други места в природата, в количества, по начини и във време, изключващи нарушения на екосистемите;

2. в националните паркове се забраняват:

а) събирането на билки и диворастящи плодове от растения по списъка съгласно приложението от местата, определени с плановете за управление и проектите по Закона за защитените територии;

б) намесата в биологичното разнообразие от лечебни растения, включително внасянето на неприсъщи за района видове лечебни растения;

в) събирането на редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения;

г) други дейности, свързани с лечебните растения, определени със заповедта за обявяване на защитената територия или с плана за управление;

3. при управлението на природните забележителности се предвиждат мерки за опазване на лечебните растения, чиито находища са на тяхна територия, в допълнение към мерките за опазване, укрепване и възстановяване на природните забележителности;

4. в поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, свързани с лечебните растения, с изключение на дейности за поддържане и възстановяване на популациите и местообитанията им, съобразно плана за управление, както и събирането на семенен материал и лечебни растения с научна цел или за възстановяването им на други места;

5. в природните паркове се забраняват дейностите по ал. 1, т. 2, букви "б", "в" и "г";

6. в защитените местности по отношение на лечебните растения се забранява:

а) извършване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване, поддържане или възстановяване на популациите и условията в местообитанията им;

б) ползването им, когато това е определено със заповедта за обявяването на защитената територия.

(2) Изключенията по ал. 1, т. 1 и 4 се уреждат със заповед на министъра на околната среда и водите за всеки конкретен случай.

(3) За опазване на лечебните растения в защитените територии се спазват изискванията на чл. 16, ал. 2, 3 и 4 и чл. 17, ал. 1.

 

Чл. 16. (1) За опазване на лечебните растения в земите и горите от горския фонд се определят превантивни и текущи мерки въз основа на дългосрочни и краткосрочни предвиждания.

(2) Мерките по ал. 1 включват поддържане на почвите, светлинния, топлинния и водния режим в местообитанията на лечебните растения, както и дейности и режими за осигуряване на добро жизнено състояние и възстановяване на популациите и ресурсите от лечебни растения.

(3) За приоритетни типове природни местообитания и видове лечебни растения, включително редки или изчезващи, за отделни райони или находища се разработват и прилагат съответни биологични, химични, физико-механични и интегрирани методи и средства за опазване.

(4) Забранява се пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазване на определени видове лечебни растения.

 

Чл. 17. (1) За опазване на лечебните растения в земеделските земи:

1. на собствениците и ползвателите на земеделски земи се предоставя наличната информация за лечебните растения на територията на общината, за пригодността на земята за отглеждането им, както и информация за задълженията и препоръките относно земеползването, включително използване на екологосъобразни технологии за отглеждане, свързани с лечебните растения във всяка община;

2. при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди в докладите за оценка на въздействието върху околната среда или в становището на регионалната инспекция по околната среда и водите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда, се посочва въздействието на обекта или дейността върху състоянието и развитието на лечебните растения.

(2) За лечебните растения в земеделските земи се спазват изискванията по чл. 16, ал. 1, 2, 3 и 4.

 

Чл. 18. За опазване на лечебните растения в строителните граници на населените места устройствените схеми и планове включват изисквания за осигуряване опазването на лечебните растения от увреждане и унищожаване.

 

Чл. 19. (1) За опазването на лечебните растения във водите и водните обекти включените в плановете за управление на речните басейни изисквания за количеството и качеството на водите отчитат и данните от наблюдението и оценката на лечебните растения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Изискванията по ал. 1 се прилагат и при издаване на разрешителни за водовземане и ползване на воден обект, съответно при изграждане и експлоатация на водностопански системи и съоръжения.

 

Глава трета.

ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

Раздел I.

Общи разпоредби

Чл. 20. (1) Ползването на лечебните растения е ползването на техните ресурси и включва:

1. събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения;

2. придобиването на билки за първична обработка или преработка;

3. събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за култивиране, за опазване при условия извън естествената среда на лечебните растения или за възстановяване на други места в природата.

(2) Получаването на генетичен материал от култивираните лечебни растения се урежда от Закона за посевния и посадъчния материал и от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

 

Чл. 21. (1) Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се извършва съобразно изискванията на този закон, както и съобразно предвижданията на съответните планове, програми и проекти по раздел II на глава четвърта.

(2) Ползването на лечебните растения по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на позволително за ползване, издадено по реда на този закон.

(3) Позволително по ал. 2 не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори и водни обекти - държавна и общинска собственост.

(4) Позволително не се изисква и когато лечебните растения са култивирани от собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен когато са култивирани от общината.

 

Чл. 22. Позволително за ползване на лечебните растения се издава от:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) директора на държавното горско стопанство - когато ползването е от земи и гори от горския фонд, както следва:

а) за горите от Държавния горски фонд - след заплащане на такса в държавното горско стопанство;

б) за горите - общинска собственост - след заплащане на такса в общината;

в) за горите - частна собственост, позволително се издава на собственика без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне и след регистрирането му в държавното горско стопанство;

2. от кмета на общината, когато ползването е от:

а) земеделски земи от поземления фонд и включените в строителните граници на населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината;

б) териториите и акваториите в строителните граници на населените места - общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;

в) територии и акватории извън горския фонд - частна собственост, позволително се издава на собственика по реда на т. 1, буква "в";

3. от областния управител, когато ползването е от земеделските земи, води и водни обекти - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в областната администрация;

4. от директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция.

 

Чл. 23. (1) За събиране на билки и генетичен материал от диворастящи и култивирани от общината лечебни растения лицата заплащат такси за ползване.

(2) Заплатените такси не се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, определен в позволителното за ползване, и е по вина на ползвателя.

(3) Заплатените такси се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, определен в позволителното за ползване, и е по вина на органите, определени по чл. 22, и в случаите на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон.

 

Чл. 24. (1) Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост, се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(2) Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост, се определят от съответните общински съвети в размер не по-голям от размера на таксите по ал. 1.

 

Чл. 25. (1) Таксите по чл. 23, ал. 1 постъпват във:

1. Националния фонд "Българска гора", когато ползването е от находища, намиращи се в земи, гори, води и водни обекти в държавния горски фонд;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, когато ползването е от находища на територията на националните паркове;

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) бюджета на съответната община, когато ползването е от находища, намиращи се в общински гори, земи, води и водни обекти в населените места, в горския и в поземления фонд;

4. държавния бюджет, когато ползването е от находища, намиращи се в земеделски земи, води и водни обекти - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.

(2) Таксите по чл. 23, ал. 1 се изразходват за:

1. плановите документи по чл. 50;

2. дейности по поддържането и възстановяването на лечебни растения и техните находища;

3. научни изследвания и наблюдение на лечебните растения;

4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) изграждане и поддържане на специализираните карта, регистър и информационна система за лечебните растения;

5. култивиране и преработка на лечебните растения;

6. обучение, издаване на образователни материали, провеждане на конференции по лечебни растения;

7. други дейности, свързани с управлението и контрола по този закон.

 

Чл. 26. Позволителното за ползване се издава на физическо лице, което събира билки за продажба или за първична обработка или генетичен материал от лечебни растения, и определя:

1. вида на ползването;

2. разрешеното количество билки или генетичен материал по видове морфологични части;

3. района или конкретното находище;

4. начина на ползване.

 

Чл. 27. Начинът на ползване се определя с наредба за правилата и изискванията за събиране на билки или генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и водите.

 

Чл. 28. Забранява се издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим по чл. 10, ал. 1.

 

Чл. 29. (1) Изкупуването и/или първичната обработка на билки се извършва в билкозаготвителни пунктове.

(2) Съхраняването на изсушени билки се извършва в складове за билки.

(3) Изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, се определят с наредба на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите.

 

Чл. 30. (1) Първичната обработка на билките включва тяхното изсушаване, оситняване, обезпрашаване, обеззаразяване и балиране.

(2) Минималната първична обработка в билкозаготвителния пункт е изсушаване на билките.

 

Чл. 31. (1) Билкозаготвителят е лице, което изкупува събрани билки и/или извършва първичната им обработка.

(2) Билкозаготвителят е длъжен:

1. да уведоми съответната регионална инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове и складове за билки до започване на дейността в тях;

2. да води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, регистрирана в регионалната инспекция по околната среда и водите;

3. да осигурява достъп на контролните органи по този закон за проверка на наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки и на необходимата документация;

4. до 31 януари да представя в съответната регионална инспекция по околната среда и водите обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки, както и за складовите наличности.

 

Чл. 32. (1) Изкупуването на неподложени на първична обработка билки може да се извършва и от лица, различни от билкозаготвителите, за нуждите на производства, за които са необходими билки в необработен вид.

(2) Лицата по ал. 1, както и тези, които съхраняват билки в складове за билки, са длъжни да спазват изискванията на чл. 31, ал. 2.

(3) Билковите аптеки и търговците от фармацевтичната, парфюмерийната, козметичната и хранителната промишленост, които са изкупили билки при осъществяване на дейността си, са длъжни да спазват изискванията на чл. 31, ал. 2, т. 4.

 

Чл. 33. Изкупените свежи или първично обработени билки се придружават от документите по чл. 13, т. 2 и 3.

 

Раздел II.

Ред за издаване на позволително за ползване

Чл. 34. Лицата, които кандидатстват за позволително, подават до органите по чл. 22 заявление, което съдържа:

1. името, местожителството и данните от личната карта на заявителя;

2. вида и количеството на ползването;

3. района на събирането.

 

Чл. 35. Органите по чл. 22 издават позволителното в еднодневен срок от постъпването на заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от постъпването на заявлението.

 

Чл. 36. Позволителните за ползване се издават по реда на постъпването на заявленията.

 

Чл. 37. (1) За определяне на количеството органите по чл. 22 отчитат предвижданията на плановите документи по този закон, включително на документите в проектна фаза.

(2) Когато документите по ал. 1 не са влезли в сила или проектите не са разработени, размерът на разрешеното количество се определя от органите по чл. 22.

 

Чл. 38. Органът по чл. 22 отказва издаването на позволително при изчерпване на количествата лечебни растения, определени от плановите документи, като се мотивира писмено в срока по чл. 35.

 

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Издаденото по реда на предходните членове позволително, както и отказът по чл. 38, могат да се обжалват от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 40. Изменение на позволителното може да се извършва само от органа, който го е издал, когато титулярят изрази желание да бъдат променени видът, количеството или районът на събиране.

 

Чл. 41. (1) Органът по чл. 22 отнема позволителното за ползване със заповед, когато от дейността на титуляря на позволителното за ползване е настъпило увреждане или унищожаване на находищата на лечебни растения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 1 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Глава четвърта.

УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.

Правомощия на органите на изпълнителната власт

Чл. 42. (1) Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се осъществява от:

1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните;

2. областните управители;

3. кметовете на общините;

4. директорите на дирекциите на националните паркове;

5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(2) Управлението на дейностите по култивиране на лечебните растения се осъществява от:

1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) министъра на земеделието и храните;

2. кметовете на общините.

 

Чл. 43. (1) Министърът на околната среда и водите ръководи и координира разработването и провеждането на държавната политика по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително интегрирането й в секторните политики.

(2) За осъществяване на дейността си по ал. 1 министърът на околната среда и водите според своите правомощия:

1. ръководи разработването на Националната стратегия за лечебните растения и я внася за приемане от Министерския съвет;

2. координира контролните функции на органите на изпълнителната власт по отношение на лечебните растения;

3. организира системата за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на състоянието и ползването им;

4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) организира набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на данни за лечебните растения съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и създава, и поддържа специализирани карта, регистър и информационна система за тях;

5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) съвместно с министъра на земеделието и храните предлага за одобряване от Министерския съвет тарифи за такси за ползване на диворастящи лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост;

6. определя лечебните растения под специален режим на опазване и ползване.

(3) За подпомагане дейността на министъра на околната среда и водите се създава Консултативно-експертен съвет за лечебните растения.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Консултативно-експертният съвет изпълнява функциите на държавно-обществен орган в областта на лечебните растения и включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по горите, Българската академия на науките, неправителствени организации, Националното сдружение на общините, браншови и научни организации и др.

(5) Министърът на околната среда и водите издава правилник за устройството и дейността на Консултативно-експертния съвет за лечебните растения.

 

Чл. 44. (1) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните ръководи култивирането, селекцията и растителната защита на лечебните растения, както и устойчивото им ползване на територията на поземления фонд.

(2) За осъществяване на дейността си по ал. 1 министърът:

1. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)

2. ръководи и координира дейностите, свързани с култивиране на лечебните растения, като организира:

а) селекция, интродукция, сортоподдържане и сортоизпитване;

б) производство и контрол на посевен и посадъчен материал;

в) разработване на екологосъобразни технологии за култивиране;

г) поддържане на колекции и семенни банки в условия извън естествената им среда;

3. стимулира дейности, свързани с култивираното отглеждане на лечебните растения;

4. разрешава вноса и износа на посевен и посадъчен материал от лечебни растения;

5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) организира поддържането и възстановяването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти - държавна собственост.

 

Чл. 45. (1) Областният управител осигурява съответствие между националната стратегия и общинските програми за опазване на околната среда по отношение на лечебните растения.

(2) За целта по ал. 1 областният управител:

1. координира разработването на общинските програми по ал. 1;

2. отговаря за опазването на диворастящите лечебни растения в земите от поземления фонд - държавна собственост, и издава позволителни за ползването на лечебните растения.

 

Чл. 46. Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:

1. организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, включени в общинската програма за опазване на околната среда;

2. издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни обекти - общинска собственост;

3. издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;

4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на специализираните карта и регистър за тях.

 

Чл. 47. Директорът на дирекцията на националния парк:

1. организира охраната на лечебните растения на територията на парка и контролира ползването и възпроизводството им;

2. издава позволителни за ползване на лечебни растения на територията на парка;

3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация по чл. 46, т. 4.

 

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите:

1. контролира ползването и възпроизводството на лечебните растения в горския фонд;

2. предвижда и организира дейности по опазването и охраната на лечебните растения в горския фонд;

3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация по чл. 46, т. 4;

4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) организира поддържането и възстановяването на лечебните растения в горите, земите, водите и водните обекти от горския фонд - държавна собственост.

 

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Директорът на държавното горско стопанство:

1. организира охраната на лечебните растения в държавния и общинския горски фонд на територията на държавното горско стопанство;

2. издава позволителни за ползване на лечебни растения от държавния и общинския горски фонд на територията на държавното горско стопанство.

 

Раздел II.

Планови документи за опазване и ползване на лечебните растения

Чл. 50. За опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се разработват:

1. Национална стратегия за лечебните растения - от министъра на околната среда и водите;

2. раздел "Лечебни растения" към плановете за управление съгласно Закона за защитените територии - по задание от министъра на околната среда и водите;

3. раздел "Лечебни растения" към общинската програма за опазване на околната среда - от кмета на съответната община;

4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) раздел "Лечебни растения" към лесоустройствените проекти и планове съгласно Закона за горите - по задание от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

 

Чл. 51. Националната стратегия за лечебните растения съдържа:

1. характеристика и анализ на:

а) състоянието на лечебните растения в страната по отношение на разпространение, генетичен фонд, ресурси, условия в местообитанията, опазване на екосистемите и естествените местообитания, степен на използване, възобновяване;

б) факторите, оказващи влияние на екосистемите, популациите, генетичния фонд, ресурсите на лечебните растения;

в) ресурсите от лечебни растения с информация относно тяхната сегашна или бъдеща ценност;

2. прогноза за:

а) количествените и качествените характеристики на лечебните растения и на ресурсите им;

б) ползването на лечебните растения;

3. стратегически решения относно:

а) направленията за постигане на устойчиво развитие на лечебните растения;

б) целите и показателите за достигане по отношение на ресурсите и разнообразието, задачите и дейностите по етапи и приоритет, начините за постигане на поставените цели, в т. ч. за въздействие върху неблагоприятните фактори в естествената среда на лечебните растения;

в) финансови и други ресурси за постигане на целите по т. 3, буква "б".

 

Чл. 52. Националната стратегия формулира изисквания към политиката, плановете и програмите на стопански сектори или дейности, за да се осигури опазването на естествените местообитания, биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси в естествената им среда.

 

Чл. 53. Националната стратегия се разработва за срок 20 години и се актуализира на всеки 5 години.

 

Чл. 54. Националната стратегия се приема от Министерския съвет с решение.

 

Чл. 55. Раздел "Лечебни растения" по чл. 50, т. 2, 3 и 4 съдържа:

1. описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите;

2. анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите;

3. приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове;

4. избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях;

5. предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи от по-висока степен.

 

Раздел III.

Система за наблюдение и оценка на лечебните растения. Специализирани карта и регистър (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.)

Чл. 56. (1) За диворастящите лечебни растения се организира и прилага система за дългосрочно наблюдение и оценка на състоянието на техните популации и ресурси и върху ползването им с цел своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне ефективността на мерките за опазване на лечебните растения.

(2) Наблюдението и оценката по ал. 1 се организират от Министерството на околната среда и водите и представляват неразделна част от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ).

(3) Държавните и местните органи, съобразно правомощията си и функциите на съответните администрации, са длъжни да предоставят данни на Министерството на околната среда и водите за целта на наблюдението и оценката по ал. 1.

(4) Министърът на околната среда и водите издава:

1. методика за извършване на наблюдение и оценка на популациите от лечебни растения;

2. наредба за експлоатацията, поддържането, комуникационното осигуряване и информационното обслужване на лабораторната мрежа за провеждане на изследванията на растителен материал.

 

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) (1) Специализираните карта и регистър на лечебните растения осигуряват данни за местоположение, граници, размери, собственост на находищата, състояние на лечебните растения, количествени запаси и степен на ползване на ресурсите им.

(2) Картата и регистърът по ал. 1 са публични и се водят за осигуряване на опазването и устойчивото ползване на лечебните растения.

(3) При създаването и поддържането на специализираните карта и регистър се използват данни от раздел "Лечебни растения" към плановете, програмите и проектите по чл. 50, т. 2, 3 и 4, както и от наблюдението и оценката по чл. 56.

(4) Регионалните инспекции по околната среда и водите и дирекциите на националните паркове създават и поддържат за контролираната от тях територия специализирани карта и регистър на лечебните растения, данните от които се обобщават и систематизират от Министерството на околната среда и водите.

(5) Съдържанието на специализираните карта и регистър на лечебните растения и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(6) Лицата ползват данни от специализираните карта и регистър на лечебните растения срещу заплащане на такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(7) Условията и редът за предоставяне на специализираните данни от картата и регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.

 

Глава пета.

КОНТРОЛ

Чл. 58. Министърът на околната среда и водите контролира:

1. провеждането на държавната политика за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения;

2. състоянието на генетичния фонд на лечебните растения на територията на страната и устойчивото им ползване;

3. въвеждането в природата на чужди видове лечебни растения.

 

Чл. 59. Регионалните инспекции по околната среда и водите контролират:

1. изпълнението на предвижданията на плановите документи по чл. 50;

2. спазването на специалния режим по чл. 10, ал. 1;

3. дейността на билкозаготвителите в билкозаготвителните пунктове и складовете за билки;

4. вида и количествата на билките за преработване;

5. опазването на находищата и ползването на лечебните растения;

6. лицата, които събират билки или генетичен материал, по отношение на вида и количеството, както и начините и средствата за събиране.

 

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните контролира посевния и посадъчния материал от лечебни растения.

 

Чл. 61. Областният управител контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти в поземления фонд - държавна собственост.

 

Чл. 62. Кметът на общината контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти - общинска собственост, в поземления фонд и в населените места.

 

Чл. 63. Директорът на дирекция на национален парк контролира:

1. изпълнението на плановете за управление, отнасящи се до лечебните растения;

2. ползването на лечебните растения на територията на националния парк.

 

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Държавното горско стопанство контролира ползването и възпроизводството на лечебните растения в горския фонд.

 

Глава шеста.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 65. (1) Който в нарушение на разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и 2 не прилага мерките за опазване на лечебните растения, когато това се изисква от съответните планове, програми и проекти, се наказва с глоба до 1000 лв., съответно с имуществена санкция до 3000 лв.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което не изпълнява предписанията на регионалната инспекция по околната среда и водите за опазване на лечебните растения.

 

Чл. 66. Който в нарушение на разпоредбата на чл. 12 събира, изкупува, извършва първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване и в нарушение на заповедта по чл. 10, ал. 2, се наказва с глоба до 3000 лв.

 

Чл. 67. (1) Който наруши изискването по чл. 14, ал. 2, т. 1, като сече, бере, къса, изкоренява, хербаризира защитени лечебни растения, независимо от тяхното състояние и фаза на развитие, се наказва с глоба до 3000 лв.

(2) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 14, ал. 2, т. 2 унищожава и уврежда находищата на защитените лечебни растения, се наказва с глоба до 7000 лв., съответно с имуществена санкция до 10 000 лв.

(3) Който, като не спази изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 3, притежава, пренася или изнася зад граница в свежо или изсушено състояние цели защитени растения или части от тях, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.

(4) Който събира семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи от защитени растения, като нарушава разпоредбата на чл. 14, ал. 2, т. 4, се наказва с глоба до 3000 лв.

 

Чл. 68. Който в нарушение на разпоредбата на чл. 14, ал. 3 създава или попълва колекции от защитени растения, създава насаждения за култивирано отглеждане, възстановява нарушени популации в естествената им среда или извършва повторното им въвеждане в природата без заповед на министъра на околната среда и водите или в нарушение на условията и изискванията, предвидени в нея, се наказва с глоба до 2000 лв., съответно с имуществена санкция до 6000 лв.

 

Чл. 69. (1) Който наруши изискването на чл. 15, ал. 1, т. 1 и 4, като извършва дейности, свързани с лечебните растения в резерватите и поддържаните резервати, без да има писмена заповед на министъра на околната среда и водите или в нарушение на условията и изискванията, предвидени в нея, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 6000 лв.

(2) Който наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 2, като внася в националните паркове неприсъщи за района видове, събира билки и диворастящи плодове, когато са от растения, включени в списъка по приложението, от места, различни от определените по реда на Закона за защитените територии, както и когато събира редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения и извършва забранени в заповедта за обявяване на защитената територия или в плана за управление дейности, се наказва с глоба до 2000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.

(3) Който нарушава забраната по чл. 15, ал. 1, т. 5, като внася в природните паркове неприсъщи за района растителни видове лечебни растения, събира редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения или извършва други дейности, свързани с лечебните растения, забранени със заповедта за обявяване на защитената територия или с плана за управлението, се наказва с глоба до 2000 лв. или с имуществена санкция до 5000 лв.

(4) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 6 извършва дейности, свързани с лечебните растения, като не спазва изискванията, определени с режима на защитената местност или на плана за управление, се наказва с глоба до 2000 лв. или с имуществена санкция до 5000 лв.

 

Чл. 70. Който в нарушение на разпоредбите по чл. 16, ал. 4 извършва паша извън районите или местата, определени от лесоустройствените проекти, се наказва с глоба до 1000 лв. Същото наказание се налага и за пашата в защитените територии съгласно изискванията на чл. 15, ал. 3 и за пашата в земеделските земи съгласно изискванията на чл. 17, ал. 2.

 

Чл. 71. (1) Длъжностно лице, което издаде позволително в нарушение на чл. 28, като не спазва предвижданията на съответните планове, програми и проекти, както и разпоредбите на заповедта за специалния режим на опазване и ползване по чл. 10, ал. 1, се наказва с глоба до 5000 лв.

(2) Длъжностно лице, което издаде позволително за ползване на защитени лечебни растения в нарушение на чл. 14, ал. 2 и 3, се наказва с глоба до 7000 лв.

 

Чл. 72. Който в нарушение на чл. 21, ал. 2 ползва лечебни растения за стопанска дейност без позволително, се наказва с глоба до 5000 лв.

 

Чл. 73. Който ползва лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, до намаляване на техните ресурси, до затруднено възобновяване на популациите им или до намаляване на тяхното биологично разнообразие или в нарушение на разпоредбите на наредбата по чл. 27, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.

 

Чл. 74. Който в нарушение на чл. 31, ал. 2 не уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове, не води книгата за изкупените, реализираните и наличните количества билки, не осигурява достъп на контролните органи до наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки, както и при поискване не предостави обобщена информация на инспекцията за изкупените и наличните количества билки, се наказва с глоба до 1000 лв. или с имуществена санкция до 2500 лв.

 

Чл. 75. Лицата, които в нарушение на чл. 32 не предоставят обобщена информация пред регионалната инспекция по околната среда и водите за изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки, се наказват с имуществена санкция до 5000 лв.

 

Чл. 76. Длъжностно лице, предоставило на трети лица информация, събрана по реда на чл. 74, представляваща търговска или фирмена тайна, се наказва с глоба до 5000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

 

Чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Вещите, включително събраните лечебни растения - предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са.

(2) Продажбата на вещи по ал. 1 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 77. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностни лица, упълномощени от органите по чл. 42, ал. 1, съобразно техните правомощия.

(2) Наказателните постановления се издават от лицата по чл. 42, ал. 1 или от упълномощени от тях длъжностни лица.

 

Чл. 78. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Лечебни растения" са тези, които могат да бъдат използвани за получаване на билки.

2. "Билки" са отделни морфологични растителни части или цели растения, както и плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на лекарствени средства, за хранителни, козметични и технически цели.

3. "Естествено находище" е местообитание заедно с популация от диворастящи лечебни растения.

4. "Естествено местообитание" е пространствено ограничена територия, включваща всички компоненти на неживата и живата природа, които със своите параметри определят условията за съществуване на природните популации.

5. "Условия на средата" са всички фактори на неживата и живата природа, характеризиращи местообитанието.

6. "Популация" е териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, които могат свободно да обменят помежду си генетичен материал.

7. "Устойчиво ползване" е ползването на лечебните растения в количества, по начини и със средства, които не водят до трайно намаляване на генетичния им или ресурсния потенциал и позволяват дългосрочното задоволяване на нуждите на сегашните и бъдещите поколения.

8. "Генетичен фонд" е съвкупността от наследствените качества на организмите.

9. "Генетичен материал" е материал от растителен произход, съдържащ функционални единици на наследственост.

10. "Ресурси от лечебни растения" е съвкупността от лечебни растения, разгледани като природен продукт, използван от хората за задоволяване на сегашни или потенциални техни нужди.

11. "Режим на ползване на находището" е система от мерки, включваща периоди на експлоатация и покой за възстановяване на ресурсите от лечебни растения.

12. "Биологично разнообразие" е многообразието от живите организми от всички типове екосистеми, както и екологичните комплекси, към които те принадлежат, в това число разнообразието в рамките на вида, между видовете и между екосистемите.

13. "Култивирани лечебни растения" са такива видове, които се отглеждат при контролирани от човека условия.

 

14. "Приоритетни видове" са такива лечебни растения, които поради своята биологична или ресурсна ценност се нуждаят от специални мерки за опазване или които са определени като такива по силата на международни споразумения, по които Република България е страна.

15. "Приоритетни типове природни местообитания" са местообитанията на приоритетни видове лечебни растения или които са определени като такива по силата на международни споразумения, по които Република България е страна.

16. "Морфологични части" са коренът, коренището, луковицата, грудката, стръкът, листът и цветът на растението.

17. "Начин на ползване" са указания относно начина на събиране на билките (изкопаване, откъсване, изрязване, обелване), използваните инструменти и необходимите изисквания за възстановяване на находището.

18. "Билки за лични нужди" са количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден, както следва:

а) корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг;

б) стръкове - до 2 кг;

в) листа - до 1 кг;

г) кори - до 0,5 кг;

д) цветове - до 0,5 кг;

е) семена - до 0,1 кг;

ж) плодове - до 10 кг;

з) пъпки - до 0,5 кг;

и) талус - до 1 кг.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Националната стратегия за опазване на лечебните растения се разработва в 3-годишен срок от влизането в сила на закона.

 

§ 3. (1) Раздел "Лечебни растения" към документите по чл. 50, т. 2, 3 и 4 се разработва в срок 3 години от влизането в сила на закона.

(2) До разработването на раздела по ал. 1 в срок една година от влизането в сила на закона съответните органи извършват приблизителна оценка на ресурсите и на възможностите за ползване въз основа на теренни изследвания.

(3) Изследванията и оценката по ал. 1 се оформят в предварителен проект на раздела по ал. 1, който се съгласува със съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

 

§ 4. До разработването на раздела по § 3 позволителните по този закон се издават, като се отчита информацията на предварителния проект по § 3, ал. 3.

 

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) Специализираните карта и регистър на лечебните растения се организират в срок 5 години от влизането в сила на закона.

 

§ 6. Регистрирането на съществуващите изкупвателни пунктове в съответната регионална инспекция по околната среда и водите се извършва в срок до 2 месеца от влизането в сила на закона.

 

§ 7. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г. и бр. 26 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 63:

а) в ал. 1 думите "кори" и "билки" се заличават, а след думите "семена" и "горски плодове" се добавя "с изключение на такива от лечебни растения";

б) създава се нова ал. 2:

"(2) Ползването на лечебните растения се урежда от отделен закон.";

в) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

2. В чл. 64 думите "борина и кори" се заменят с "и борина".

3. В чл. 65, ал. 1 думата "билки" се заличава, а след думите "горски плодове" се добавя "с изключение на такива от лечебни растения".

4. В чл. 93, т. 2 след думата "услуги" се добавя "включително такси за ползване на диворастящи лечебни растения от държавния горски фонд".

5. В чл. 95 се създават т. 26, 27 и 28:

"26. дейности по възстановяването, поддържането и култивирането на лечебни растения и техните находища в държавния горски фонд;

27. наблюдение и оценка на лечебните растения в горския фонд;

28. изграждане и поддържане на кадастъра на лечебните растения."

 

§ 8. В Закона за защита на природата (обн., ДВ, бр. 47 от 1967 г.; изм., бр. 3 от 1977 г., бр. 39 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г. и бр. 11 и 133 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 2 думите "билки" и "ценни билки" се заличават.

2. Създава се чл. 14а:

"14а. Опазването на защитените лечебни растения се урежда с отделен закон."

-------------------------

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 23 март 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

 

§ 75. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 11.08.2006 Г.)

 

§ 145. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на:

1. параграф 18, т. 3, която влиза в сила една година след влизането в сила на този закон;

2. параграф 48 - в частта му относно разпоредбата на чл. 118а, ал. 1, т. 1, която влиза в сила от 22 декември 2013 г.;

3. параграф 60, т. 5, която влиза в сила от 1 март 2007 г.;

4. параграф 73 - в частта му относно разпоредбата на чл. 155а, ал. 1, т. 1, която влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

 

§ 100. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г. и бр. 94 от 2007 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и горите", "министърът на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "Националното управление по горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "Държавната агенция по горите".

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

 

§ 77. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Навсякъде в закона думите "лесничейство" и "лесничейството" се заменят съответно с "горско стопанство" и "държавното горско стопанство".

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2009 Г.)

 

§ 69. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г.) се правят следните изменения:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Навсякъде в закона думите:

а) "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните";

б) "председателя на Държавната агенция по горите" и "председателят на Държавната агенция по горите" се заменят съответно с "изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите" и "изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите".

 

Приложение към чл. 1, ал. 2

 

Списък на лечебните растения, които попадат под разпоредбите на закона

 

А

 

 

Азмацуг (Див керевиз)

 

 

балдаранолистен

Anthriscus cerefolium(L.) Hoffm.

Apiaceae

Акорус (Блатен аир)

Acorus calamus L.

Araceae

Aлцеа бледа

Alcea pallida(W.K.) Bess.

Malvaceae

Анакамптис обикновен

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich.

Orchidaceae

Анасон едър

Pimpinella major (L.) Huds.

Apiaceae

Анасон каменоломков

Pimpinella saxifraga L.

Apiaceae

Acпрут жълтоцветен

Carthamus lanatus L.

Asteraceae

Ацинос полски

Acinos arvensis (Lam.)Dandy (Calamintha acinos Clairv.)

Lamiaceae

Aцинос ароматичен

Acinos suaveolens (S.et S.) G.Don.

Lamiaceae

Б

 

 

Балдаран грудков

Chaerophyllum bulbosum L.

Apiaceae

Балдаран замайващ

Chaerophyllum tenulentum L.

Apiaceae

Безсмъртниче обикновено

Xeranthemum annuum L.

Asteraceae

Белоочица виолетова

Buglossoides purpurocaeruleа (L.) Lohnst.

 

 

(Lithospermum purpureo-coeruleum L.)

Boraginaceae

Белоочица полска

Buglossoides arvensis (L.) Lohnst. (Liyhospermum arvense L.)

Boraginaceae

Бенедиктински трън, пресечка

Cnicus benedictus L.

Asteraceae

Битуминария

Bituminaria bituminosa (L.) Stirt. (Psoralea bituminosa L.)

Fabaceae

Благун

Quercus frainetto Ten. ( Q. conferta Kit.)

Fagaceae

Блатия обикновена

Lythrum salicaria L.

Lythraceae

Блатия пръстена

Lythrum virgatum L.

Lythraceae

Блатна перуника

Hottonia palustris L.

Primulaceae

Блатняк обикновен

Caltha palustris L.

Ranunculaceae

Блъшница

Pulicaria dysentherica (L.) Bernh.

Asteraceae

Блян бял

Hyoscyamus albus L.

Solanaceae

Блян черен

Hyoscyamus niger L.

Solanaceae

Божур червен

Paeonia peregrina Mill.

Paeoniaceae

Бор бял

Pinus sylvestris L.

Pinaceae

Боровинка синя

Vaccinium uliginosum L.

Ericaceae

Боровинка червена

Vaccinium vitis-idaea L.

Ericaceae

Боровинка черна

Vaccinium myrtillus L.

Ericaceae

Ботурче есенно

Cyclamen hederifolim Ait. (C. neapolitanum Ten.)

Primulaceae

 

 

Ботурче пролетно

Cyclamen coum Mill.

Primulaceae

Брекиня

Sorbus torinalis (L.) Crantz.

Rosaceae

Бреза обикновена

Betula pendula Roth.(B. verrucosa Ehrh.)

Betulaceae

Брей обикновен

Tamus communis L.

Dioscoreaceae

Брош бояджийски

Rubia tinctorum L.

Rubiaceae

Бръшлян

Hedera helix L.

Araliaceae

Бряст планински

Ulmus glabra Huds.

Ulmaceae

Бряст полски

Ulmus minor Mill.

Ulmaceae

Бърдун бял

Asphodelus albus Mill.

Liliaceae

Бърдуче (Жълта водна роза)

Nuphar lutea (L.) S. et S.

Nymphaeaceae

Бударица красива

Galeopsis speciosa Mill.

Lamiaceae

Бударица обикновена

Galeopsis ladanum L.

Lamiaceae

Бударица петниста

Galeopsis tetrachit L.

Lamiaceae

Бук източен

Fagus orientalis Lipsky

Fagaeae

Бук обикновен

Fagus sylvatica L.

Fagaceae

Бутрак

Bidens tripartita L.

Asteraceae

Бучиниш, петнист (Цволика)

Conium maculatum L.

Apiaceae

Бъз нисък (Бъзак)

Sambucus ebulus L.

Caprifoliaceae

Бъз червен

Sambucus racemosa L.

Caprifoliaceae

Бъз черен

Sambucus nigra L.

Caprifoliaceae

Бърдун бял

Asphodelus albus Mill.

Liliaceae

Бял имел

Viscum album L.

Loranthaceae

Бял трън

Sylibum marianum (L.) Gaerth.

Asteraceae

Бясно дърво обикновено

Daphne mezereum L.

Thymeleaeceae

В

 

 

Великденче австрийско

Veronica austriaca L.

Scrophulariaceae

Великденче крайпоточно

Veronica beccabunga L.

Scrophulariaceae

Великденче лечебно

Veronica officinalis L.

Scrophulariaceae

Великденче огничевоподобно

Veronica anagallis- aquatica L.

Scrophulariaceae

Великденче плоскосеменно

Veronica chamaedrys L.

Scrophulariaceae

Великденче полско

Veronica arvensis L.

Scrophulariaceae

Великденче пълзящо

Veronica prostrata L.

Scrophulariaceae

Венерин (Богородичен) косъм

Adiantum capillus-veneris L.

Adiantaceae

Ветрогон полски

Eryngium campestre L.

Apiaceae

 

 

Ветрогон приморски

Eryngium maritimum L.

Apiaceae

Вечерник обикновен

Hesperis matronalis L.

Brassicaceae

Винобой американски

Phytolaca americana L.

Phytolacaceae

Винче лечебно

Anchusa officinalis L.

Boraginaceae

Винцетоксикум лечебен

Vincetoxicum hirundinaria

 

(Устрел лечебен)

Medic.(V. officinale L., Cynanchum vincetoxicum (L.) R.Br.

Asclepiadaceae

Витошки еделвайс

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

Asteraceae

Вишна храстовидна (В. степна)

Pr unus fruticosa Pall. (Cerasus f.)

Rosaceae

Воден морач обикновен

Oenanthe aquatica L.

Apiaceae

Водолюб сенников

Butmus umbellatus L.

Butomaceae

Водна детелина

Menyanthes trifoliata L.

Mentyanthaceae

Водна леща дребна

Lemna minor L.

Lemnaceae

Водна роза (Блатна роза)

Nymphaea alba L.

Nymphaeaceae

Водянка жабешка

Hydrocharis morsus-ranae L.

Hydrocharitaceae

Войничица

Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl.

Brassicaceae

Воловодец жълтугов (Синя китка)

Orobanche rapum-genistae Thuill.

Orobanchaceae

Воловодец малък (Синя китка)

Orobanche minor Sm.

Orobanchaceae

Волски език

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. (Scolopendrium vulgare Sw.)

Aspleniaceae

Вранско око

Paris quadrifolia L.

Liliaceae

Вратига, паничка

Tanacetum vulgare L.

Asteraceae

Вълмо руско

Salicornia ruthenica Iljin.

Chenopodiaceae

Вълча ябълка обикновена

Aristolochia clematitis L.

Aristolochiaceae

Вълча ябълка кръглолистна

Aristolochia rotunda L.

Aristolochiaceae

Върба бяла

Salix alba L.

Salicaceae

Върба петтичинкова

Salix pentandra L.

Salicaceae

Върба срещуположнолистна

 

 

(В. червена)

Salix purpurea L.

Salicaceae

Върбинка лечебна

Verbena officinalis L.

Verbenaceae

Вятърче планинско

Jasione montana L.

Campanulaceae

Г

 

 

Габър обикновен

Carpinus betulus L.

Betulaceae

Гвачка обикновена

Monotropa hypopitys L.

Monotropaceae

Гергевка

Cruciata laevipes Opiz. (Galium cruciatum (L.) Scop.)

Rubiaceae

Гимнадения комароцветна

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Orchidaceae

 

 

Глог червен

Crataegus monogyna Jacq.

Rosaceae

Глог черен

Crataegus pentagyna W.et K.ex Willd.

Rosaceae

Глухарче обикновено

Taraxacum officinale Web.

Asteraceae

Глушина грахова

Vicia pisiformis L.

Fabaceae

Глушина едроцветна (Фий е.)

Vicia grandiflora Scop.

Fabaceae

Глушина посевна

Vicia sativa L.

Fabaceae

Глушина птича

Vicia cracca L.

Fabaceae

Гологлавче обикновено

Globularia ahyllanthes Crantz (G. vulgaris L.)

Globulariaceae

Гологлавче сърцевиднолистно

Globularia cordifolia L.

Globulariaceae

Гoрва горчива

Cardamine amara L.

Brassicaceae

Горва ливадна

Cardamine pratensis L.

Brassicaceae

Горва луковична (Зъбник)

Cardamine bulbifera(L.) Crantz. (Dentaria bulbifera L.)

Brassicaceae

Горицвет летен

Adonis aestivalis L.

Ranunculaceae

Горицвет пролетен

Adonis vernalis L.

Ranunculaceae

Горска майка обикновена

 

 

(Рабавец)

Lathraea squamaria L.

Scrophulariaceae

Горуха буренна

Lepidium ruderale L.

Brassicaceae

Горуха житнолистна

Lepidium graminifolium L.

Brassicaceae

Горуха полска

Lepidium campestre (L.) R.Br.

Brassicaceae

Горуха посевна

Lepidium sativum L.

Brassicaceae

Горуха пронизанолистна

Lepidium perfoliatum L.

Brassicaceae

Горуха широколистна

Lepidium latifolium L.

Brassicaceae

Горчивка българска

Gentianella bulgarica (Vel.) Holub. (Gentiana bulgarica Vel.)

Gentianaceae

Горчица сарепска

Brassica juncea (L.)Czern.

Brassicaceae

Градински чай

Salvia officinalis L.

Lamiaceae

Гръмотрън бодлив

Ononis spinosa L.

Fabaceae

Гълъбови очички

Hepatica nobilis Mill.

Ranunculaceae

Гърбач

Periploca graeca L.

Asclepiadaceae

Гърлица обикновена

Limonium vulgare Mill.

Plumbaginaceae

Гърличе, свински ягоди

Chenopodium virgatum L. (Ch.foliosum L.)

Chenopodiaceae

Д

 

 

Двуредка тънколистна

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Brassicaceae

 

 

Дебелец червеникав

Sempervivum marmoreum Grab.

Crassulaceae

Дебрянка европейска

Sanucula europaea L.

Apiaceae

Девесил мъхнат

Heracleum verticillatum Panc.(H.sphondilium L.)

Apiaceae

Девесил сибирски

Heracleum sibiricum L.

Apiaceae

Детелина алпийска

Trifolium alpestre L.

Fabaceae

Детелина ливадна

Trifolium pratense L.

Fabaceae

Детелина панонска

Trifolium pannonicum Jacq.

Fabaceae

Детелина плевелна

Trifolium arvense L.

Fabaceae

Детелина пълзяща

Trifolium repens L.

Fabaceae

Джел обикновен (Кошничар)

Ilex aquifolium L.

Aquifoliaceae

Дзука сиво-зелена

Juncus inflexus L. (J. glaucus Ehrh.)

Juncaceae

Див копър старопланински

Meum athamanticum Jacq.

Apiaceae

Див магданоз

Aethusa cynapium L.

Apiaceae

Див рожков

Cercis siliquastrum L.

Fabaceae

Див слънчоглед стълбчест

Doronicum columnae Ten.

Asteraceae

Див тютюн клинолистен

Ligularia glauca (L.) Hoffm.

Asteraceae

Дива краставица

Ecbalium elaterium L.

Cucurbitaceae

Дива тиква

Bryonia alba L.

Cucurbitaceae

Дилянка

Valeriana officinalis L.

Valerianaceae

Динка дребна

Sanguisorba minor Scop.

Rosaceae

Динка лечебна

Sanguisorba officinalis L.

Rosaceae

Дифазиаструм алпийски

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub.(Lycopodium alpinum L.)

Lycopodiaceae

(Плаун алпийски)

 

 

Драка

Paliurus spina-christi Mill.

Rhamnaceae

Дрян обикновен

Cornus mas L.

Cornaceae

Дъб летен

Quercus robur L. ( Q. pedunculata Ehrh.)

Fagaceae

Дяволска уста обикновена

Leonurus cardiaca L.

Lamiaceae

E

 

 

Ежова главичка

Sparganium erectum L.(S. ramosum L.)

Sarganiaceae

Ела бяла

Abies alba Mll.

Pinaceae

Елша черна

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Betulaceae

Eньовче ароматно (Лазаркиня)

Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.)

Rubiaceae

 

 

Eньовче лъскаво

Galium lucidum All. (G. mollugo ssp. lucidum All.)

Rubiaceae

Еньовче същинско

Galium verum L.

Rubiaceae

Ефедра обикновена

Ephedra distachya L.

Ephedraceae

Eуклидиум (Пикливче)

Euclidium syriacum (L.) R.Br.

Brassicaceae

Ж

 

 

Женска папрат обикновена

Athyrium filix-femina (L.) Roth.

Athyriaceae

Живениче възловато

Scrophularia nodosa L.

Scrophulariaceae

Живениче кучешко

Scrophularia canina L.

Scrophulariaceae

Живовлек бълхов

Plantago afra L. (P. psyllium L.)

Plantaginaceae

Живовлек голям

Plantago major L.

Plantaginaceae

Живовлек гребенест

Plantago subulata L. (P. carinata Schrad.)

Plantaginaceae

Живовлек ланцетовиден

Plantago lanceolata L.

Plantaginaceae

Живовлек перестолистен

Plantago coronopus L.

Plantaginaceae

Живовлек пясъчен

Plantago scabra Moench. (P. arenaria W.K.)

Plantaginaceae

Живовлек среден

Plantago media L.

Plantaginaceae

Жълтица

Chrisosplenium alternifolium L.

Saxifragaceae

Жълтуга висока (Ж. багрилна)

Genista tinctoria L.

Fabaceae

Жълтуга горска

Genista ovata W.et K.

Fabaceae

Жълтурче

Ranunculus ficaria L.

Ranunculaceae

З

 

 

Загърличе

Laser trilobum (L.) Borkh.

Apiaceae

Зайча сянка лечебна

Asparagus officinalis L.

Liliaceae

Зайчина пъстра

Coronilla varia L.

Fabaceae

Зайчина скорпионова

Coronilla scorpioides (L.) Koch.

Fabaceae

Залист бодлив

Ruscus aculeatus L.

Liliaceae

Зановец бял

Chamaecytisus albus (Jacq.)Rothm.

 

 

(Cytisus albus Hacq.)

Fabaceae

Зановец карпатски

Chamaecytisus lejocarpus(A.Kern.)Rothm.

 

 

(Cytisus lejocarpus W.K.)

Fabaceae

Зановец космат

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link.(Cytisus hirsutus L.)

Fabaceae

Зановец регенсбургски

Chamaecytisus ratisbonensis(Schaeff.) Rothm.

 

 

 

 

(Cyisus ratisbonensis Schaeff.)

Fabaceae

Зарасличе (Черен оман)

Symphytum officinale L.

Boraginaceae

Зарниче

Astrantia major L

Apiaceae

Звездан обикновен

Lotus corniculatus L.

Fabaceae

Звездица средна

Stellaria media (L.) Vill.

Caryophyllaceae

Звездица тревна

Stellaria graminea L.

Caryophyllaceae

Звъника багрилна

 

 

(Жълт кантарион багрилен)

Hypericum androsaemum L.

Hypericaceae

Звъника лечебна (Жълт

 

 

кантарион лечебен Порезниче)

Hypericum perforatum L.

Hypericaceae

Звъника петниста

Hypericum maculatum Crantz.(H. quadrangulum L.)

Hypericaceae

Звъника рожецовидна (родопска)

Hypericum cerastoides (Spach)N. Robson (H. rhodopeum Friv.)

Hypericaceae

Здравец горски

Geranium sylvaticum L.

Geraniaceae

Здравец зловонен

Geranium robertianum L.

Geraniaceae

Здравец кървавочервен (кръвен)

Geranium sanguineum L.

Geraniaceae

Здравец обикновен

Geranium macrorrhizum L.

Geraniaceae

Здравец пиринейски

Geranium pyrenaicum Burm.fil.

Geraniaceae

Зеленика обикновена

Phyllirea latifolia L.

Oleaceae

Зимзелен малък

Vinca minor L.

Apocynaceae

Зимзелен тревист

Vinca herbacea W.et K.

Apocynaceae

Зимянка горска

Ferulago sylvatica (Bess.) Rchb.

Apiaceae

Златиста папрат

Ceterach officinarum DC.

Aspleniaceae

Златица обикновена

 

 

(Златна пръчица)

Solidago virga-aurea L.

Asteraceae

Златовръх

Rhodiola rosea L.

Crassulaceae

Злина

Barbarea vulgaris R.Br.

Brassicaceae

Змийски език обикновен

 

 

(Змийска папрат)

Ophioglossum vulgatum L.

Ophioglossaceae

Змийско мляко

Chelidonium majus L.

Papaveraceae

Змиярник петнист

Arum maculatum L.

Araceae

Змиярник италиански

Arum italicum Mill.

Araceae

Зърнастец eлшовиден

Frangula alnus Mill.

Rhamnaceae

Зърнеш

Peganum harmala L.

Zygophyllaceae

Зърника слабителна

Rhamnus catharticus L.

Rhamnaceae

 

 

И

 

 

Ива (Козя върба)

Salix caprea L.

Salicaceae

Иглика безстъблена

Primula acaulis (L.) L. (P. vulgaris Huds.)

Primulaceae

Иглика крилатолистна

Primula elatior (L.) Hill.

Primulaceae

Иглика лечебна

Primula veris L. (P. officinalis (L.) Hill.)

Primulaceae

Игловръх

Alyssum alyssoides L.

Brassicaceae

Изсипливче голо

Herniaria glabra L.

Caryophyllaceae

Изсипливче грубовлакнесто

 

 

(И. влакнесто)

Herniaria hirsuta L.

Caryophyllaceae

Изсипливче сиво

Herniaria incana Lam.

Caryophyllaceae

Изтравниче (Страшниче)

 

 

обикновено

Asplenium trichomanes L.

Aspleniaceae

Изтравниче (Страшниче) северно

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Aspleniaceae

Изтравниче (Страшниче) стенно

Asplenium ruta-muraria L.

Aspleniaceae

Изтравниче (Страшниче) черно

Asplenium adiantum-nigrum L.

Aspleniaceae

Исландски лишей

Cetraria islandica (L.) Ach.

 

Исоп лечебен

Hyssopus officinalis L.ssp. aristatus (Godr.) Briq.

Lamiaceae

К

 

 

Кадънка (Полски мак)

Papaver rhoeas L.

Papaveraceae

Казашки бодил бодлив (Рогачица)

Xanthium spinosum L.

Asteraceae

Казашки бодил влакнест

Xanthium strumarium L.

Asteraceae

Какула бяла (Конски босилек б.)

Salvia aethiopis L.

Lamiaceae

Какула горска (Конски босилек г.)

Salvia nemorosa L.

Lamiaceae

Какула едроцветна

 

 

(Конски босилек е.)

Salvia tomentosa Mill.

Lamiaceae

Какула жълта

 

 

(Конски босилек ж.)

Salvia glutinosa L.

Lamiaceae

Какула ливадна

 

 

(Конски босилек л.)

Salvia pratensis L.

Lamiaceae

Какула мускатна

 

 

(Конски босилек м.)

Salvia sclarea L.

Lamiaceae

Какула прешленеста

 

 

 

 

(Конски босилек п.)

Salvia verticillata L.

Lamiaceae

Калина

Viburnum opulus L.

Caprifoliaceae

Калуна

Caluna vulgaris (L.)Hull.

Ericaceae

Камбанка вълнеста

Campanula lanata Friv.

Campanulaceae

Камбанка прасковолистна

Campanula persicifolia L.

Campanulaceae

Камениче

Rubus saxatilis L.

Rosaceae

Каменоломка кръглолистна

Saxifraga rotundifolia L.

Saxifragaceae

Каменоломка луковична

Saxifraga bulbifera L.

Saxifragaceae

Камшик ароматен

Agrimonia odorata All. .

Rosaceae

Камшик лечебен

Agrimonia eupatoria L.

Rosaceae

Камфорка монпелийска

Camphorosma monspeliaca L.

Chenopodiaceae

Кандилка обикновена

Aquilegia nigricans Baumg. (A. vulgaris L.)

Ranunculaceae

Катраника

Artemisia alba Turra

Asteraceae

Катушка обикновена

Lycopus europaeus L.

Lamiaceae

Капела

Ballota nigra L.

Lamiaceae

Карамфил унгарски

Dianthus pontederae A.Kern.

Caryophyllaceae.

Кисел трън обикновен

Berberis vulgaris L.

Berberidaceae

Ким гръцки

Carum graecum Boiss.et Heldr.

Apiaceae

Ким обикновен

Carum carvi L.

Apiaceae

Киселец

Rumex acetosa L.

Polygonaceae

Киселица

Malus sylvestris Mill.

Rosaceae

Киселиче обикновено

Oxalis acetosella L.

Oxalidaceae

Киселичник

Oxyria digyna (L.) Hill.

Polygonaceae

Клинавиче изправено

Cionura erecta (Marsdenia erecta R.Br.)

Asclepiadaceae

Клопачка малка

Rhinanthus minor L.

Scrophulariaceae

Козя брада (Кози киселец)

Rumex acetosella L.

Polygonaceae

Козя брада полска (Брадица)

Tragopogon pratensis L.

Asteraceae

Кокеш испански

Scorzonera hispanica L.

Asteraceae

Кокиче елвезиево

Galanthus elwesii Hook. (G. maximus Vel.)

Amaryllidaceae

Кокиче снежно

Galanthus nivalis L.

Amaryllidaceae

Кокошка

Isopyrum thalictroides L.

Ranunculaceae

Колендро лъчисто

Bifora tadians Bieb.

Apiaceae

Коленчица червена

Spergularia rubra (L.) J. et C. Prest.

Apiaceae

 

 

Комунига бяла

Melilotus alba Med.

Fabaceae

Комунига индийска

Melilotus indica (L.) All.

Fabaceae

Комунига лечебна

Melilotus officinalis (L.) Pal.

Fabaceae

Конски кестен

Aesculus hippocastanum L.

Hippocastanaceae

Конски ребра (Жаблек)

Galega officinalis L.

Fabaceae

Копитник

Asarum europaeum L.

Aristolochiaceae

Коприва гръцка

Urtica urens L.

Urticaceae

Копривка южна

Celtis australis L.

Ulmaceae

Копър обикновен

Anethum graveolens L.

Apiaceae

Кориандър посевен

Coriandrum sativum L.

Apiaceae

Коча билка обикновена

Nepeta cataria L.

Lamiaceae

Кошутина обикновена

Melittis melissophylum L.

Lamiaceae

Крем петров

Lilium martagon L.

Liliaceae

Кукувича прежда европейска

 

 

(Кускута, вилина коса)

Cuscuta europaea L.

Cuscutaceae

Кукувича прежда ленена

Cuscuta epilinum Weihe

Cuscutaceae

Кукуряк миризлив

Helleborus odorus W. et K.

Ranunculaceae

Куча лобода бяла

Chenopodium album L.

Chenopodiaceae

Куча лобода, многосеменна

 

 

(сладка трева)

Chenopodium polyspermum L.

Chenopodiaceae

Куча лобода червена

Chenopodium rubrum L.

Chenopodiaceae

Куча лобода хибридна

Chenopodium hybridum L.

Chenopodiaceae

Кучешко грозде червено

Solanum dulcamara L.

Solanaceae

Кучешко грозде черно

Solanum nigrum L.

Solanaceae

Къклица

Agrostemma githago L.

Caryophyllaceae

Къпина влакнеста

Rubus hirtus W. et K.

Rosaceae

Къпина полска

Rubus caesius L.

Rosaceae

Кървавиче обикновено

Bistorta major Gray.

Polygonaceae

Л

 

 

Лаваница, жаблек

Alisma plantago L.

Alismataceae

Лаватера тюрингска

Lavatera thuringiaca L.

Malvaceae

Лавровишня лечебна

Laurocerasus officinalis Roem.

Rosaceae

Лазерпициум планински

Laserpitium siler L.

Apiaceae

Лазерпициум широколистен

Laserpitium latifolium L.

Apiaceae

Лайка езичестоцветна

Chamomilla suaveolens (Pursh.) Rydb.

Asteraceae

Лайкучка влакнеста

Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. (M. tenuifolia (Kit.)Simk.)

Asteraceae

 

 

Лапад алпийски

Rumex alpinus L.

Polygonaceae

Лапад воден

Rumex aquaticus L.

Polygonaceae

Лапад крайводен

Rumex hydrolapathum Huds.

Polygonaceae

Лапад красив

Rumex pulcher L.

Polygonaceae

Лапад къдрав

Rumex crispus L.

Polygonaceae

Лапад спанаков

Rumex patientia L.

Polygonaceae

Лапад тъполистен

Rumex obtusifolius L.

Polygonaceae

Лапад щитовиден

Rumex scutatus L.

Polygonaceae

Лен слабителен

Linum catharticum L.

Linaceae

Ленивче кръглолистно

Lysimachia nummularia L.

Primulaceae

Лепка

Galium aparine L.

Rubiaceae

Лепка

Viscaria vulgaris L.

Caryophyllaceae

Леска обикновена

Corylus avellana L.

Betulaceae

Липа дребнолистна

Tilia cordata Mill. (T. parvifoliaEhrh.)

Tiliaceae

Липа едролистна

Tilia platyphyllos Scop. (T. grandifolia Neilr.)

Tiliaceae

Липа кавказка (Л. червена)

Tilia rubra DC.

Tiliaceae

Липа сребролистна

Tilia tomentosa Moench. (T. argentea Dest.)

Tiliaceae

Лисичина грудеста

Corydalis bulbosa (L.) DC. (C. cava Schweigg.)

Papaveraceae

Лисичина плътногрудеста

Corydalis solida (L.)Swartz.

Papaveraceae

Лобода розова

Atriplex rosea L.

Chenopodiaceae

Лопатка многогодишна

Lunaria rediviva L.

Brassiaceae

Лопен благороден

Verbascum nobile Vel.

Scrophulariaceae

Лопен гъстоцветен

Verbascum densiflorum Bertol. (V. thapsiforme Schrad.)

Scrophulariaceae

Лопен лечебен

Verbascum phlomoides L.

Scrophulariaceae

Лопен лъжеблагороден

Verbascum pseudonobile Stoj. et Stef.

Scrophulariaceae

Лопен финикийски

Verbascum phoeniceum L.

Scrophulariaceae

Лопен черен

Verbascum nigrum L.

Scrophulariaceae

Лугачка горска

Dipsacus fullonum L. (D. sylvestris Huds.)

Dipsacaceae

Луда краставица, църкало

Ecbalium elaterium (L.) A. Rich.

Cucurbitaceae

Лук кръгъл

Allium rotundum L.

Liliaceae

Лук мечи (Левурда)

Allium ursinum L.

Liliaceae

Лук сибирски

Allium schoenoprasum L.(A. sibiricum L)

Liliaceae

 

 

Луличка обикновена

Linaria vulgaris Mill.

Scrophlariaceae

Лъжичина

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande.

Brassicaceae

Люляк

Syringa vulgaris L.

Oleaceae

Лютиче езичесто

Ranunculus lingua L.

Ranunculaceae

Лютиче многоцветно

Ranunculus polyanthemos L.

Ranunculaceae

Лютиче огненоцветно

Ranunculus flammula L.

Ranunculaceae

Лютиче отровно

Ranunculus scleratus L.

Ranunculaceae

Лютиче пълзящо

Ranunculus repens L.

Ranunculaceae

М

 

 

Магарешки бодил късодръжков

Carduus acanthoides L.

Asteraceae

Малина

Rubus idaeus L.

Rosaceae

Маргаритка обикновена

Leucanthemum vulgare Lam .(Chrysanthemum leucanthemum L.)

Asteraceae

Маслинка обикновена

Ligustrum vulgare L.

Oleaceae

Махалебка (Дива череша)

Prunus mahaleb L.

Rosaceae

Мащерка българска

Thymus longidentatus (Deg. et Urum.) Ronn.

 

 

(T. bulgaricum Ronn.)

Lamiaceae

Мащерка гола

Thymus glabrescens Willd.

Lamiaceae

Мащерка дългостъблена

Thymus longicaulis C. Presl.

Lamiaceae

Мащерка калиерова

Thymus callieri Borb.

Lamiaceae

Мащерка красива

Thymus comptus Friv. (T. glaucus Friv.)

Lamiaceae

Мащерка набраздена

Thymus striatus Vahl.

Lamiaceae

Мащерка планинска

Thymus pulegioides L. (T. montana W.K.)

Lamiaceae

Мащерка сибторпиева

Thymus sibthorpii Benth.

Lamiaceae

Меденик гол

Cerinthe glabra Mill

Boraginaceae

Меденик малък

Cerinthe minor L.

Boraginaceae

Медуница лечебна

Pulmonaria officinalis L.

Boraginaceae

Медуница мека

Pulmonaria mollis Wulf. et Horn. (P. mollissima Kern.)

Boraginaceae

Мекиш

Acer tataricum L.

Aceraceae

Мента блатна

Mentha pulegium L.

Lamiaceae

Мента водна

Mentha aquatica L.

Lamiaceae

Мента дълголистна

Mentha longifolia (L.) Huds.

Lamiaceae

Мента кръглолистна

Mentha suaveolens Ehrh. (M. rotundifolia (L.) Huds.)

Lamiaceae

Мента полска

Mentha arvensis L.

Lamiaceae

 

 

Мента обикновена (Джоджен)

Mentha spicata L.

Lamiaceae

Метличина дългоиглеста

Centaurea calcitrapa L.

Asteraceae

Метличина панонска

Centaurea pannonica (Heuff.) Simk.

Asteraceae

Метличина полска

Centaurea cyanus L.

Asteraceae

Метличина рохелова

Centaurea rocheliana (Heuff.) Dost.

Asteraceae

Метличина средиземноморска

Centaurea solstitialis L.

Asteraceae

Мечо грозде

Arctostaphylos uva- ursi (L.) Spreng.

Ericaceae

Мехунка

Physalis alkekengi L.

Solanaceae

Meшковица

Adoxa moschatellina L.

Adoxaceae

Минзухар пролетен

Crocus chrysanthus Herb.

Iridaceae

Минзухар есенен

Crocus pallasii Bieb.

Iridaceae

Миризлив бурен кримски

Sideritis syriaca L. (S. taurica Steph.

Lamiaceae

Миризлив бурен обикновен

Sideritis montana L.

Lamiaceae

Миризлива върба

Elaeagnus angustifolia L.

Elaeagnaceae

Миризливка обикновена

Anthoxanthum odoratum L.

Poaceae

Миризливче пъстро

Calamintha nepeta (L.) Savi.

Lamiaceae

Миризливче лечебно

Calamintha nepeta (L.) Savi. ssp. glandulosa (Req.) Р.Ball.

 

 

(C. officinalis Moench.)

Lamiaceae

Миши уши (Рунянка)

Hieracium pilosella L.

Asteraceae

Мишовка четинолистна

Minuartia setacea (Thuill) Hay.

Caryophyllaceae

Мишорка метличеста

Gypsophila paniculata L.

Caryophyllaceae

Млечка горска

Euphorbia amygdaloides L.

Euphorbiaceae

Млечка градинска

Euphorbia peplus L.

Euphorbiaceae

Млечка мирсинитска

Euphorbia myrsinites L.

Euphorbiaceae

Млечка обикновена

Euphorbia cyparissias Host.

Euphorbiaceae

Млечка пясъчна

Euphorbia peplis L.

Euphorbiaceae

Многолистник класовиден

Myriophyllum spicatum L.

Haloragaceae

Многоредник копиевиден

Polystichum lonchitis (L.) Roth.

Aspidiaceae

Момкова сълза лечебна

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (P. officinale All.)

Liliaceae

 

 

Момкова сълза многоцветна

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Liliaceae

Момина сълза

Convallaria majalis L.

Liliaceae

Монезес едноцветен

Moneses uniflora (L.) Gray. (Pyrola uniflora L.)

Pyrolaceae

Мотовилка

Valerianella coronata (L.) DC.

Valerianaceae

Мразовец есенен (Кърпикожух)

Colchicum autumnale L.

Liliaceae

Мурава бледозелена

Pyrola chlorantha Swartz.

Pyrolaceae

Мурава кръглолистна

Pyrola rotundifolia L.

Pyrolaceae

Мъдрица лечебна

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Brassicaceae

Мъдрица льозелова

Sisymbrium loeselii L.

Brassicaceae

Мъждрян

Fraxinus ornus L.

Oleaceae

Мъжка папрат

Dryopteris filix-mas (L.) Schott.

Aspidiaceae

Мъртва коприва бяла

Lamium album L.

Lamiaceae

Мъртва коприва петниста

Lamium maculatum L.

lamiaceae

Мъртва коприва червена

Lamium purpureum L.

Lamiaceae

Н

 

 

Наваличе

Orthilia secunda (L.) House ( Pyrola secunda L.)

Pyrolaceae

Напръстник вълнест

Digitalis lanata Ehrh.

Scrophulariaceae

Напръстник едроцветен

Digitalis grandiflora Mill. (D.ambigua Мurr.)

Scrophulariaceae

Напръстник ръждив

Digitalis ferruginea L.

Scrophulariaceae

Наумка лечебна

Cynoglossum officinale L.

Boraginaceae

Невидимка

Coronopus procumbens Gilib.

Brassicaceae

Нокът обикновен

Lonicera xilosteum L.

Caprifoliaceae

Нузла обикновена

Tordylium maximum L.

Apiaceae

О

 

 

Обичниче дребно

Thalictrum minus L.

Ranunculaceae

Обичниче жълто

Thalictrum flavum L.

Ranunculaceae

Обичниче кандилколистно

Thalictrum aquilegifolium L.

Ranunculaceae

Облепиха

Hippophae rhamnoides L.

Elaeagnaceae

Огнивче полско

Anagallis arvensis

Primulaceae

Огниче

Chenopodium botrys L.

Chenopodiaceae

Овчарска торбичка обикновена

Capsella bursa-pastoris (L.)Medic.

Brassicaceae

Омайниче градско

Geum urbanum L.

Rosaceae

 

 

Омайниче планинско

Geum montanum L.

Rosaceae

Омайниче пълзящо

Geum reptans L.

Rosaceae

Омайниче ручейно

Geum rivale L.

Rosaceae

Омайниче червено

Geum coccineum S. et S.

Rosaceae

Оман ашерсонов

Inula aschersoniana Janka

Asteraceae

Оман германски

Inula germanica L.

Asteraceae

Оман сърцевиднолюспест

 

 

(Оман бял)

Inula helenium L.

Asteraceae

Оман успореднонишков

Inula ensifolia L.

Asteraceae

Онопордум жълтеникав

Onopordum acanthium L.(Onopordon )

Asteraceae

Онопордум кримски

Onopordum tauricum Willd. (Onopordon)

Asteraceae

Опопанакс четинест

Opopanax hispidus (Friv.) Grsb.

Apiaceae

Опопанакс широколистен

Opopanax chironium (L.) Koch.

Apiaceae

Орехче ливадно

Filipendula vulgaris Moench. (F. hexapetala Gilib.)

Rosaceae

Орехче обикновено

Filipendula ulmaria Maxim.

Rosaceae

Орлова папрат

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

Hypolepidaceae

Офика

Sorbus aucuparia L.

Rosaceae

Очанка обикновена

Euphrasia rostkoviana Kayne. (E. officinalis L.)

Scrophulariaceae

П

 

 

Паричка многогодишна

Bellis perennis L.

Asteraceae

Пача трева обикновена

Polygonum aviculare L.

Polygonaceae

Пача трева пясъчна

Polygonum arenastrum Boreau (P. arenarium W.K.)

Polygonaceae

Папаронка жълта

 

 

(Жълт мак, Рогатец)

Glaucium flavum Crantz.

Papaveraceae

Папур теснолистен

Typha angustifolia L.

Typhaceae

Паричка

Bellis perennis L. (B. hybrida L.)

Asteraceae

Пелин горчив

Artemisia absinthium L.

Asteraceae

Пелин едногодишен

Artemisia annua L.

Asteraceae

Пелин обикновен

Artemisia vulgaris L.

Asteraceae

Пелин полски

Artemisia campestris L.

Asteraceae

Пелин сантонинов

Artemisia santonicum L. ssp.patens (Neilr.)K.Pers.

 

 

(A. maritima L.)

Asteraceae

Пелин тънкожилест

Artemisia lerchiana Weber

Asteraceae

 

 

Перуанска лайкучка

 

 

дребноцветна

Galinsoga parviflora Cav.

Asteraceae

Перуника блатна

Iris pseudacorus L.

Iridaceae

Перуника дребна

Iris pumila L.

Iridaceae

Перуника треволистна

Iris graminea L.

Iridaceae

Песъкиня

Prunus padus L.

Rosaceae

Петльово перо керемидесто

Gladiolus imbricatus L.

Iridaceae

Петльово перо обикновено

Gladiolus communis L.

Iridaceae

Пипериче водно

Persicaria maculata (Raf.) S. Gray

Polygonaceae

Пипериче обикновено

Persicaria hydropiper (L.) Spach.

Polygonaceae

Пирински чай

Sideritis scardica Grsb.

Lamiaceae

Пищялка горска

Angelica sylvestris L.

Apiaceae

Пищялка лечебна

Angelica archangelica L.

Apiaceae

Пищялка панчичиева

Angelica pancicii Vand.

Apiaceae

Пиявец (Райграс)

Lolium temulentum L.

Poaceae

Плавун бухалковиден

Lycopodium clavatum L.

Lycopodiaceae

Платантера двулистна

Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich.

Orchidaceae

Платантера зеленоцветна

Platanthera chlorantha (Cust.) Rehb.)

Orchidaceae

Плюскавиче ушно

Silene otites (L.) Wibel.

Caryophyllaceae

Плюскач

Colutea arborescens L.

Fabaceae

Повет обикновен

Clematis vitalba L.

Ranunculaceae

Повет прав

Clematis recta L.

Ranunculaceae

Поветица обикновена

Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

Подбел

Tussilago farfara L.

Asteraceae

Подрумиче (Бяла Рада) жълто

Anthemis tinctoria L.

Asteraceae

Подрумиче (Бяла Рада) полско

Anthemis cotula L.

Asteraceae

Подсунка обикновена

Heliotropium europaeum L.

Boraginaceae

Подъбиче бяло

Teucrium polium L.

Lamiaceae

Подъбиче луково

Teucrium scordium L.

Lamiaceae

Подъбиче обикновено

Teucrium chamaedrys L.

Lamiaceae

Подъбиче планинско

Teucrium montanum L.

Lamiaceae

Попова лъжичка лукова

Thlaspi alliaceum L.

Brassicaceae

Попова лъжичка полска

Thlaspi arvense L.

Brassicaceae

 

 

Порезник бодлив

Sesili rigidum W. et K.

Apiaceae

Порезник кривостъблен

Sesili tortuosum L.

Apiaceae

Пореч австрийски

Rorippa austriaca (Crantz.) Bess.

Boraginaceae

Поточарка горска

Nasturtium sylvestris L.

Brassicaceae

Поточарка лечебна

Nasturtium officinalis R. Br.

Brassicaceae

Прангос ферулов

Prangos ferulacea (L.) Lindl.

Apiaceae

Превара висока

Scutellaria altissima L.

Lamiaceae

Превара копиелистна

Scutellaria hastifolia L.

Lamiaceae

Превара обикновена

Scutellaria galericulata L.

Lamiaceae

Пришница обикновена

Prunella vulgaris L.

Lamiaceae

Прозорче бяло (Очиболец бял)

Potentilla alba L.

Rosaceae

Прозорче горско

 

 

(Очиболец горски)

Potentilla erecta (L.) Rausch.

Rosaceae

Прозорче мочурно

 

 

(Очиболец мочурен)

Potentilla palustris (L.) Scop.

Rosaceae

Прозорче пълзящо

 

 

(Очиболец пълзящ)

Potentilla reptans L.

Rosaceae

Прозорче скално

 

 

(Очиболец скален)

Potentilla rupestris L.

Rosaceae

Прозорче сребролистно

 

 

(Очиболец сребролистен)

Potentilla argentea L.

Rosaceae

Пролез едногодишен

Mercurialis annua L.

Euporbiaceae

Пролез многогодишен

Mercurialis perennis L.

Euphorbiaceae

Пропадниче блатно

Pedicularis palustris L.

Scrophulariaceae

Птиче просо

Lithospermum officinale L.

Boraginaceae

Пупалка едроцветна

Oenothera liennis L.

Onagraceae

Пушица влагалищна

Eriophorum vaginatum L.

Cyperaceae

Пушица теснолистна

Eriophorum angustifolium Honck.

Cyperaceae

Пушица широколистна

Eriophorum latifolium Hoppe.

Cyperaceae

Пчелинок обикновен

Marubium vulgare L.

 

Пчелинок ран

Marubium parviflorum Friv. et Mey. (Marubium praecox Lka.)

Lamiaceae

Пърнар

Quercus coccifera L.

Fagaceae

Пърчовка обикновена

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.

Orchidaceae

Р

 

 

 

 

Равнец благороден

Аchillea nobilis L.

Asteraceae

Равнец едролистен

Аchillea grandifolia Friv.

Asteraceae

Равнец струмски (Р. жълт)

Achillea clypeolata Sm.

Asteraceae

Равнец хилядолистен (Р. бял)

Achillea millefolium gr.

Asteraceae

Разваленка лечебна

Parietaria officinalis L.

Urticaceae

Разваленка лузитанска

Parietaria lusitanica L.

Urticaceae

Ракитовица разклонена

Tamarix ramosissima Ledeb.

Tamaricaceae

Ракитовица четиритичинкова

Tamarix tetrandra Pall. et Bieb.

Tamaricaceae

Ралица източна

Consolida hispanica (Costa) Greut. et Burdet.

 

 

(Dilphinium orientalis Schreb.)

Ranunculaceae

Ралица обикновена

Consolida regalis S.F.Gray. (Delphinium consolida L.)

Ranunculaceae

Раменка целебна

Anthyllis vulneraria L.

Fabaceae

Ранилист германски

Stachys germanica L.

Lamiaceae

Ранилист горски

Stachys sylvatica L.

Lamiaceae

Ранилист едногодишен

Stachys annua L.

Lamiaceae

Ранилист изправен

Stachys recta L.

Lamiaceae

Ранилист лечебен

Betonica officinalis L.(Stachys officinalis (L.) Trev.

Lamiaceae

Ревен рилски

Rheum rhaponticum L.

Polygonaceae

Резеда жълта

Reseda lutea L.

Resedaceae

Резеда неароматна

Reseda inodora Rchb.

Resedaceae

Резене (Mорач)

Foeniculum vulgaris Mill.

Apiaceae

Ресник

Actaea spicata L.

Ranunculaceae

Репей дребен

Arctium minus Bernh.

Asteraceae

Репей сенколюбив

Arctium nemorosum L.

Asteraceae

Репей червенолюспест

Arctium tomentosum Mill.

Asteraceae

Решетка безстъблена

Carlina acanthifolia All.

Asteraceae

Решетка обикновена

Carlina vulgaris L.

Asteraceae

Риган бял

Origanum vulgare L. ssp. hirtum (Link.) Jetswaart

 

 

(O. heracleoticum L.)

Lamiaceae

Риган обикновен

Origanum vulgare L.

Lamiaceae

Рокамбол

Allium scorodoprasum L.

Liliaceae

Росен

Dictamnus albus L.

Rutaceae

Росица водна (Милка блатна)

Parnassia palustris L.

Saxifragaceae

 

 

Росопас вайлантов

Fumaria vaillantii Loisel.

Papaveraceae

Росопас лечебен

Fumaria officinalis L.

Papaveraceae

Росянка

Drosera rotundifolia L.

Droseraceae

Ружа градинска

Alcea rosea L.

Malvaceae

Ружа лечебна

Althaea officinalis

Malvaceae

Румянка (Свиларка обикновена)

Lychnis flos-cuculi L.

Caryophyllaceae

Руница грудеста

Phlomis tuberosa L.

Lamiaceae

Русалка морска

Najas marina L.

Najadaceae

Ряпа дива

Raphanus raphanistrum L.

Brassicaceae

С

 

 

Салата компасна

Lactuca serriola L.

Asteraceae

Салеп бледен

Orchis pallens L.

Orchidaceae

Салеп дървеницов

Orchis coriophora L.

Orchidaceae

Салеп маймунски

Orchis simia L.

Orchidaceae

Салеп мъжки

Orchis mascula L.

Orchidaceae

Салеп начленен

Orchis morio L.

Orchidaceae

Салеп обикновен

Orchis provincialis Balb.

Orchidaceae

Салеп опърлен

Orchis ustulata L.

Orchidaceae

Салеп пеперудоцветен

Orchis papilionaceae

Orchidaceae

Салеп пурпурен

Orchis purpurea Huds.

Orchidaceae

Салеп редкоцветен

Orchis laxiflora Lam.

Orchidaceae

Салеп точков

Orchis punctulatum Stev.

Orchidaceae

Салеп тризъбест

Orchis tridentata Scop.

Orchidaceae

Салеп шлемовиден

Orchis militaris L.

Orchidaceae

Салеп шпитцелов

Orchis spitzelii Saut. ex Koch.

Orchidaceae

Самакитка жълта

Aconitum licoctonum L.ssp. neapolitanum (Ten.)Nym.

 

 

(A.Lamarckii Reichenb.)

Ranunculaceae

Самакитка синя

Aconitum variegatum L. (A. cammarum Jacq.)

Ranunculaceae

Самардала сицилийска

Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum (Janka) Stearn.

 

 

(Allium s.ucrium var. dioscoridis)

Liliaceae

Самобайка

Glechoma hederaceae L.

Lamiaceae

Самогризка жълтеникава

Scabiosa ochroleuca L.

Dipsaceae

Самодивска трева еленова

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyer.

Apiaceae

Самодивска трева лечебна

Peucedanum officinalis L.

Apiaceae

Сапунче лечебно

Saponaria officinalis L.

Caryophyllaceae

 

 

Саркофай обикновен

Plumbago europaea L.

Plumbaginaceae

Свещица блестяща

Filago lutescens Jord. (F. germanica L.)

Asteraceae

Свещица обикновена

Filago vulgaris Lam. (F. arvensis L.)

Asteraceae

Свиларка (Кървавиче)

Lychnis coronaria (L.) Desr.

Caryophyllaceae

Свърбига източна

Bunias orientalis L.

Brassicaceae

Сграбиче лъжесладколистно

Astragalus glycyphylloides DC.

Fabaceae

Сграбиче сладколистно

Astragalus glycyphyllos L.

Fabaceae

Северница валерандова

Samolus valerandi L.

Primulaceae

Седефче

Ruta graveolens L.

Rutaceae

Секирче горско

Lathyrus sylvesris L.

Fabaceae

Секирче грудково

Lathyrus tuberosus L.

Fabaceae

Секирче ливадно

Lathyrus pratensis L.

Fabaceae

Секирче посевно

Lathyrus sativus L.

Fabaceae

Секирче пролетно

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

Fabaceae

Секирче черно

Lathyrus niger (L.) Bernh.

Fabaceae

Секуригера

Securigera securidaca (L.) Roth.

Fabaceae

Силивряк родопски

Haberlea rhodopensis Friv.

Gesneraceae

Синап черен

Brassica nigra (L.) Koch.

Brassicaceae

Синчец обикновен

Scilla bifolia L.

Liliaceae

Синьоглавче обикновено

Succisa pratensis Moench.

Dipsaceae

Синя жлъчка грапавоплодна

Cichorium intybus L.

Asteraceae

Сиротица лечебна

Gratiola officinalis L.

Scrophulariaceae

Склерохлоа

Sclerochloa dura (L.) Beaul.

Poaceae

Скоруша

Sorbus domestica L.

Rosaceae

Скрибка висока

Smilax excelsa L.

Liliaceae

Сладка папрат обикновена

Polypodium vulgare L.

Polypodiaceae

Сладник гол

Glycyrrhiza glabra L.

Fabaceae

Слез горски

Malva sylvestris L.

Malvaceae

Слез дребен

Malva pusilla Sin.

Malvaceae

Слез мускусен

Malva moschata L.

Malvaceae

Слез незабележим

Malva neglecta Wallr.

Malvaceae

Смил

Helichrisum arenariun (L.) Moench.

Asteraceae

Смилче (Бял смил)

Filaginella uliginosa (L.) Opiz. (Gnaphalium uliginosum L.)

Asteraceae

 

 

Сминдух гръцки

Trigonella foenum-graecum L.

Fabaceae

Сминдух пълзящ

Trigonella procumbens (Bess.) Rchb.

Fabaceae

Сминдух син

Trigonella coerulea (L.) Ser.

Fabaceae

Смрадлика

Cotinus coggygria Scop.

Anacardiaceae

Смърч обикновен

Picea abies (L.) Karst.

Pinaceae

Солянка европейска

Salicornia europaea L.(S. herbacea L.)

Chenopodiaceae

Спарциум

Spartium junceum L.

Fabaceae

Спиродела многокоренчеста

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.

Lemnaceae

Спореж блатен

Senecio paludosus L.

Asteraceae

Спореж дъбовогорски

Senecio nemorensis L.

Asteraceae

Спореж леплив

Senecio viscosus L.

Asteraceae

Спореж перестолистен

Senecio othonnae Bieb.

Asteraceae

Спореж обикновен

Senecio vulgaris L.

Asteraceae

Спореж перестолистен

Senecio othonnae Bieb.

Asteraceae

Спореж якобов

Senecio jacobaea L.

Asteraceae

Сребърник пирински

Dryas octopetala L.

Rosaceae

Срещниче лаксманов

Ajuga laxmannii (L.) Benth.

Lamiaceae

Срещниче обикновено

Ajuga chamaepitis (L.) Schreb.

Lamiaceae

Старо биле (Лудо биле)

Atropa belladonna L.

Solanaceae

Степник салепов

Pseudolysimachion orchideum (Crantz)Wraber

 

(Великденче класовидно)

(Veronica spicata L.)

Scrophulariaceae

Страшник балкански

Acanthus balcanicus Heyw. et Richards (A. longifolius Host)

Acanthaceae

Страшник бодлив

Аcanthus spinosus L.(A. hirsutus)

Acanthaceae

Струпейниче

Chenopodium vulvaria L.

Chenopodiaceae

Сусерка

Marrubium peregrinum L.

Lamiaceae

Сълзица средна

Briza media L.

Poaceae

Съсънка бяла

Anemone nemorosa L.

Ranunculaceae

Съсънка горска

Anemone sylvestris L.

Ranunculaceae

Съсънка лютиковидна

Anemone ranunculoides L.

Ranunculaceae

Т

 

 

 

 

Татул

Datura stramonium L.

Solanaceae

Телчарка голяма

Polygala major Jacq.

Polygalaceae

Телчарка обикновена

Polygala vulgaris L.

Polygalaceae

Теменуга влакнеста

Viola hirta L.

Violaceae

Теменуга миризлива

Viola odorata L.

Violaceae

Теменуга трицветна

Viola tricolor L.

Violaceae

Тинтява блатна

Gentiana pneumonanthe L.

Gentianaceae

Тинтява горска

Gentiana asclepiadea L.

Gentianaceae

Тинтява жълта

Gentiana lutea L.

Gentianaceae

Тинтява петниста

Gentiana punctata L.

Gentianaceae

Тинтява пролетна

Gentiana verna

Gentianaceae

Тинтява синя

Gentiana cruciata

Gentianaceae

Тис обикновен

Taxus baccata L.

Taxaceae

Тлъстига бяла

Sedum album L.

Crassulaceae

Тлъстига голяма

Sedum maximum (L.) Suter.

Crassulaceae

Тлъстига лютива

Sedum acre L.

Crassulaceae

Топола черна

Populus nigra L.

Salicaceae

Торилис полски

Torilis arvensis (Huds.) Link.

Apiaceae

Трабузан (Бабини зъби)

Tribulus terrestris L.

Zygophyllaceae

Трепетлика

Populus tremula L.

Salicaceae

Трескавиче лъжливо (Лош вятър)

Kichxia spuria (L.) Dum.

Scrophulariaceae

Трескавиче надводниково

 

 

(Лош вятър)

Kickxia elatine (L.) Dum.

Scrophlariaceae

Трънка

Prunus spinosa L.

Rosaceae

Тученица обикновена

Portulaca oleracea L.

Portulacaceae

У

 

 

Урбаличе

Glechoma hirsuta W et K.

Lamiaceae

Урока кръглолистна

Bupleurum rotundifolium L.

Apiaceae

Усойниче италианско

Echium italicum L.

Boraginaceae

Усойниче обикновено

Echium vulgareL.

Boraginaceae

Усойниче червено

Echium russicum J. Gmel.(E.rubrum Jacq.)

Boraginaceae

Ф

 

 

Френско грозде бодливо

Ribes uva-crispa L. (R. glossularia L.)

Saxifragaceae

Х

 

 

Хамеспарциум (Прещип)

Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs. (Genista sagittalis L.

Fabaceae

Хвойна казашка

 

 

(Смрика казашка)

Juniperus sabina L.

Cupressaceae

Хвойна сибирска

 

 

(Смрика сибирска)

Juniperus sibirica Burget.

Cupressaceae

Хвойна червена

 

 

 

 

(Смрика червена)

Juniperus oxycedrus L.

Cupressaceae

Хвощ блатен

Equisetum palustris L.

Equisetaceae

Хвощ голям

Eqisetum telmateia Ehrh. (E. maximum Lam.)

Equisetaceae

Хвощ горски

Equisetum sylvaticum L.

Equisetaceae

Хвощ мочурен

E. fluviatile L. (E. limosum L.)

Equisetaceae

Хвощ полски

Equisetum arvense L.

Equisetaceae

Хипохерис дългоцветен

Hypochaeris radicata L.

Asteraceae

Хипохерис петнист

Hypochaeris maculata L.

Asteraceae

Хрущялка едногодишна

Scleranthus annuus L.

Caryophyllaceae

Хрущялка обикновена

Scleranthus perennis L.

Caryophyllaceae

Хуперция иглолистна

Huperzia inundata (L.) Bernh ex Schrank et Mart.

 

(Плаун обикновен)

(Lycopodium selago L.)

Lycopodiaceae

Ц

 

 

Царска папрат (Осмунда)

Osmunda regalis L.

Osmundaceae

Цикута

Cicuta virosa L.

Apiaceae

Цистозира (кафяво водорасло)

Cystoseira barbata (Good. et Wood.)

Cystoseiraceae

Ч

 

 

Чадърче дребноцветно

Calystegia sepium(L.) Rr.

Convolvulaceae

Часовниче цикутово

Erodium cicutarium (L.) L'Her.

Geraniaceae

Чашкодрян брадавичест

Euonymus verrucosus Scop.

Celastraceae

Чашкодрян европейски

Euonymus europaeus L.

Celastraceae

Челебитка дамска

Nigella damascena L.

Ranunculaceae

Челебитка полска

Nigella arvensis L.

Ranunculaceae

Челядник кръглоглав

Echinops sphaerocephalus L.

Asteraceae

Чемерика лобелиева (Ч. бяла)

Veratrum lobelianum Bernth. (V. album L.)

Liliaceae

Чемерика черна

Veratrum nigrum L.

Liliaceae

Чер имел европейски

Loranthus europaeus Jacq.

Loranthaceae

Червен кантарион красив

Centaurium pulchellum (Swartz)Druce

Gentianaceae

Червен кантарион обикновен

Centaurium erythraea Rafn.

Gentianaceae

Черновръх обикновен

Clinopodium vulgare L.

Lamiaceae

Черноглавче полско

Knautia arvensis (L.) Coult.

Dipsacaceae

 

 

Чернокос сенчест

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.

Asteraceae

Чинар източен

Platanus orientalis L.

Platanaceae

Чифтолистник

Zygophyllum fabago L.

Zygophyllaceae

Чобанка бяла

Petasites albus (L.) Gaertn.

Asteraceae

Чобанка хибридна (Ч. лечебна)

Petasites hybridus (L.) Gaertn. (P. officinalis Moench.)

Asreraceae

Чубрица планинска

Satureja montana L.ssp. kitaibelii (Wierzb.) Ball.

Lamiaceae

Чувен

Chenopodium bonus-henricus L.

Chenopodiaceae

Ш

 

 

Шапиче анизово

Alchemilla anisiaca Wettst.

Rosaceae

Шапиче ахтарово

Alchemilla achtarowii Pawl.

Rosaceae

Шапиче балканско

Alchemilla catachnoa Rothm.

Rosaceae

Шапиче бъбрековидно

Alchemilla reniformis Buser.

Rosaceae

Шапиче българско

Alhemilla bulgarica Rothm.

Rosaceae

Шапиче ветриловидно

Alcemilla flabellata Buser.

Rosaceae

Шапиче врязанолистно

Alchemilla fissa Gunt. et Schum.

Rosaceae

Шапиче голо

Alchemilla glabra Neygenf.

Rosaceae

Шапиче грациозно

Alchemilla gracillima Rothm.

Rosaceae

Шапиче дълговлакнесто

Alchemilla crinita Buser.

Rosaceae

Шапиче едрозъбчесто

Alchemilla grossidens Buser.

Rosaceae

Шапиче едроцветно

Alchemilla gorcensis Pawl.

Rosaceae

Шапиче жълто-зелено

Alchemilla xathochlora Rothm.

Rosaceae

Шапиче затворенолистно

Alchemilla connivens Buser.

Rosaceae

Шапиче звездоцветно

Alchemilla asteroantha Rothm.

Rosaceae

Шапиче изрязано

Alchemilla incisa Buser.

Rosaceae

Шапиче зеленоцветно

Alchemilla viridiflora Rothm.

Rosaceae

Шапиче кръглозъбчесто

Alchemilla subcrenata Buser.

Rosaceae

Шапиче меколистно

Alchemilla mollis (Buser) Rothm.

Rosaceae

Шапиче нежно

Alchemilla gracilis Opiz.

Rosaceae

Шапиче неразделнолистно

Alchemilla indivisa (Buser.) Rothm.

Rosaceae

Шапиче остродяло

Alchemilla acutiloba Opiz.

Rosaceae

 

 

Шапиче павловско

Alchemilla pawlowskii Assen.

Rosaceae

Шапиче планинско

Alchemilla monticola Opiz.

Rosaceae

Шапиче пиренейско

Alchemilla pyrenaica Dufour.

Rosaceae

Шапиче сгънатолистно

Alchemilla plicata Gand.

Rosaceae

Шапиче сиво

Alchemilla cinerea Buser.

Rosaceae

Шапиче сивосинкаво

Alchemilla glaucescens Wallr.

Rosaceae

Шапиче тъполистно

Alchemilla obtusa Buser.

Rosaceae

Шапиче червенодръжково

Achemilla erythropoda Juz.

Rosaceae

Шапиче юмрукчалско

Alchemilla jumrukczalica Pawl.

Rosaceae

Шестил

Acer platanoides L.

Aceraceae

Шипка галска

Rosa gallica L.

Rosaceae

Шипка храсталачна

Rosa corymbifera Borkh.

Rosaceae

Шмак дъбилен

Rhus coriaria L.

Anacardiaceae

Шумкавиче

Pulicaria vulgaris Gaerth.

Asteraceae

Щ

 

 

Щир бодлив

Amaranthus spinosus L.

Amaranthaceae

Я

 

 

Ягода горска

Fragaria vesca L.

Rosaceae

Ясен пализиев

Fraxinus pallisiae Wilm.

Oleaceae

Ясен планински

Fraxinus excelsior L.

Oleaceae

Ясен полски

Fraxinus oxycarpa Willd.

Oleaceae

 

 

 

 

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година относно опазване на естествените хабитати местообитания и на дивата флора и фауна