Планът за управление на Природен парк "Шуменско плато" е разработен, но към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г. няма решение на Министерския съвет за приемането му.