НАРЕДБА № 7 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЕКСКУРЗОВОД"

 

Актуална към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Издадена от Министерство на образованието, младежта и науката, Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г.

 

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 812030 "Екскурзовод" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 812 "Пътувания, туризъм и свободно време" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 812030 "Екскурзовод" съгласно приложението определя изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалност 8120303 "Организация на екскурзоводската дейност" и на трета степен на професионална квалификация за специалността 8120302 "Екскурзоводско обслужване".

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

 

Раздел II.

Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 812030 "Екскурзовод".

(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Екскурзовод" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод"

Професионално направление:

812

Пътувания, туризъм и свободно време

Наименование на професията:

812030

Екскурзовод

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

8120302

Екскурзоводско

Трета

 

обслужване

 

8120303

Организация на

Четвърта

 

екскурзоводската

 

 

дейност

 

1. Входни характеристики

1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г.

В таблица 1 са представени специалностите, включени в професията "Екскурзовод" - трета и четвърта степен на професионална квалификация съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

 Таблица 1

Специалности

Степен на

Входящо минимално образователно равнище

 

професионална

за ученици

за лица, навършили 16 г.

 

квалификация

 

 

1

2

3

4

5

8120302

Екскурзоводско

трета

завършен седми клас

завършено основно

 

обслужване

 

или завършено основно

образование

 

 

 

образование

 

8120303

Организация на

четвърта

-

завършено средно

 

екскурзоводската

 

 

образование

 

дейност

 

 

 

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Екскурзовод" не му е противопоказна.

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности

Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в таблица 2.

 

Таблица 2

Описание на трудовите дейности

Предмети и средства на труда

Професионални компетенции

(задачи)

 

знания за:

умения за:

професионално-личностни

 

 

 

 

качества

1

2

3

4

5

1. Специалност 8120302 "Екскурзоводско обслужване" - трета степен на професионална квалификация

1. Подготвителни дейности за

технически средства за

география на България - климат,

осъществяване на контакт с

богата обща култура;

осъществяване на програмата на

осъществяване на туристическата

релеф, полезни изкопаеми,

туристите;

отговорност;

групата:

програма (микрофонна уредба,

минерални извори, природни

подбиране и поднасяне на

комуникативност;

извършва резервации за

телевизионен монитор, CD плеър,

забележителности и др.;

информация за географията на

мобилност;

транспортни средства и хотели;

касетофон и др.);

история на българския народ;

България, историята на българския

оперативност;

проверява наличните ресторанти,

подходящо облекло и

обичаи, традиции и нрави на

народ, неговите нрави, обичаи и

трудова дисциплина;

музеи и възможности за

отличителен знак с длъжност и

българите;

традиции, както и информация за

дискретност;

допълнителни мероприятия

име;

съвременен живот в България

съвременния живот в България

лоялност;

(културни, спортни,

помагала: пътни карти, видео- и

(икономика и промишленост,

(социално-икономическо състояние,

търпение;

професионални срещи и др.);

аудиокасети; атласи, снимки,

социално-икономическо

селско стопанство, образование,

отзивчивост;

оформя първични счетоводни

брошури и счетоводни документи.

състояние, селско стопанство,

медицинско обслужване,

съпричастност;

документи, необходими за

 

образование, медицинско

териториално и административно

дипломатичност;

финансовото обезпечаване на

 

обслужване, териториално и

устройство, архитектура,

артистичност;

пътуването на групата по

 

административно устройство,

строителство, перспективи на

търговски усет;

определен маршрут (пари в брой,

 

архитектура, строителство,

международните отношения и др.);

работа в екип;

чекове, ваучери и др.);

 

перспективи на международните

съобразяване с националната

работа в екстремни условия при продължително натоварване;

подготвя документация,

 

отношения и др.);

принадлежност, религията и

физическа издръжливост;

необходима за осъществяване на

 

чужд език;

възрастта на туристите в групата;

психическа устойчивост;

маршрута (роуминг листи,

 

визовия и митническия режим;

подготовка и провеждане на

стремеж към самоусъвършенстване;

програма, пътни карти, брошури и

 

култура и национални особености

аниматорски и развлекателни

добра артикулация;

други);

 

на съответната държава;

мероприятия;

позитивно отношение към околната среда и съдействие за опазването й;

подготвя информационното

 

оказване на първа помощ на

оценяване на конфликтни ситуации и

морал;

обслужване на туристите по време

 

пострадал по време на тур;

спомагане за тяхното разрешаване;

финансова дисциплина.

на пътуването и посещението на

 

изисквания за вътрешния ред в

работа с пътна карта;

 

туристическите обекти;

 

средствата за подслон (хотели,

овладяване на аудиторията и

 

извършва допълнителна

 

мотели, хижи, почивни домове и

поддържане на вниманието й;

 

специфична подготовка за тура с

 

др.) и в заведенията за

работа с компютър;

 

групата - закупуване на цветя,

 

изхранване на туристите

ползване на чужд език;

 

сувенири и др.;

 

(ресторанти, столове и др.);

планиране на изпълнението на

 

проверява транспортното

 

устройство на компютър;

туристическата програма;

 

средство за изпълнение на

 

екскурзоводска беседа - видове,

организиране и провеждане на

 

туристическата програма (чистота,

 

елементи, методика на поднасяне

туристическата програма;

 

изправност на техниката:

 

на информацията;

подготвяне и водене на първична

 

микрофон, радио, ТV монитор,

 

подготовка на анкетни листи;

счетоводна дейност;

 

наличие на филми, дискове,

 

работа с пътни карти и счетоводни

рекламиране и презентиране;

 

касети и др.);

 

документи;

подбиране и използване на

 

закупува и резервира билети за

 

устройство и работа с техника,

специфична терминология на

 

различни видове транспорт (влак,

 

необходима за осъществяване на

български и на чужд език.

 

самолет, автобус, кораб);

 

тура;

 

 

изготвя анкетни листи за мнения

 

обща и специфична терминология

 

 

на туристите след приключване

 

в туристическия отрасъл.

 

 

на тура.

 

 

 

 

2. Провежда туристическа

технически средства за

география на България - климат,

осъществяване на контакт с

богата обща култура;

програма по време на

осъществяване на туристическата

релеф, полезни изкопаеми,

туристите;

отговорност;

пребиваване на туристите:

програма (микрофонна уредба,

минерални извори, природни

подбиране и поднасяне на

комуникативност;

посреща осъществява, трансфер

телевизионен монитор, CD плеър,

забележителности и др.;

информация, свързана с географията

мобилност;

до хотела и настанява туристите в

касетофон и други);

история на българския народ;

на България, историята на българския

оперативност;

хотела (по роуминг листа на

подходящо облекло и

обичаи, традиции и нрави на

народ, неговите нрави, обичаи и

трудова дисциплина;

групата);

отличителен знак с длъжност и

българите;

традиции, както и информация за

дискретност;

запознава туристите с програмата

име.

развитие на съвременния живот в

съвременния живот в България

лоялност;

на предстоящия тур;

помагала: пътни карти, видео- и

България (икономика и

(икономика и промишленост,

търпение;

провежда екскурзоводска беседа

аудиокасети атласи, снимки,

промишленост,

социално-икономическо състояние,

отзивчивост;

в автобуса по маршрута, при

брошури и счетоводни документи.

социално-икономическо

селско стопанство, образование,

съпричастност;

обиколка на градове, в музеи,

 

състояние, селско стопанство,

медицинско обслужване,

дипломатичност;

природни забележителности и др.

 

образование, медицинско

териториално и административно

артистичност;

мероприятия, по време на

 

обслужване, териториално и

устройство, архитектура,

търговски усет;

професионални срещи и др.;

 

административно устройство,

строителство, перспективи на

работа в екип;

провежда аниматорска и

 

архитектура, строителство,

международните отношения и др.);

работа в екстремни условия при продължително натоварване;

развлекателна дейност с

 

перспективи на международните

съобразяване с националната

физическа издръжливост;

туристите;

 

отношения и др.);

принадлежност, религията и

психическа устойчивост;

подпомага туристите при

 

чужд език;

възрастта на туристите;

стремеж към самоусъвършенстване;

разрешаване на здравословни

 

култура и национални особености

подготвяне и провеждане на

добра артикулация;

проблеми;

 

на съответната държава;

аниматорски и развлекателни

позитивно отношение към околната среда и съдействие за опазването й;

организира изхранването на

 

начините за оказване на

мероприятия;

морал;

туристите според техните

 

долекарска помощ;

оценяване на конфликтни ситуации и

финансова дисциплина.

национални особености,

 

изисквания за вътрешния ред в

спомагане за тяхното разрешаване;

 

здравословни проблеми и др.;

 

средствата за: подслон (хотели,

работа с пътна карта;

 

контролира качеството на

 

мотели, хижи, почивни домове) и

овладяване на аудиторията и

 

предоставяните услуги и

 

в заведенията за изхранване

поддържане на вниманието й;

 

спазването на условията по

 

(ресторанти, столове и др.);

работа с компютър;

 

сключените договори;

 

устройство на компютъра;

ползване на чужд език;

 

изпраща туристите - трансфер

 

екскурзоводска беседа -

планиране изпълнението на

 

съобразно програмата.

 

елементи, видове, методика на

туристическата програма;

 

 

 

поднасяне;

организиране и провеждане на

 

 

 

подготвяне на анкетни листи,

туристическа програма;

 

 

 

работа с пътни карти и счетоводни

подготвяне и водене на първична

 

 

 

документи;

счетоводна документация;

 

 

 

устройство и работа с технически

рекламиране и презентиране;

 

 

 

средства - микрофон и др.;

подбиране и използване на

 

 

 

обща и специфична терминология.

специфична терминология на

 

 

 

 

български и на чужд език.

 

3. Заключителни дейности след

документи за попълване;

видове счетоводни документи и

подготвяне и водене на първична

финансова дисциплина;

приключване на програмата:

калкулатор;

начини за тяхното попълване;

счетоводна документация;

морал;

изготвя подробен финансов отчет;

компютър;

възможностите на програмни

подбиране и използване на

стремеж към самоусъвършенстване;

изготвя заключителен доклад за

записваща техника и други

продукти за създаване на текст и

специфична терминология;

търговски усет;

осъществената програма с

съвременни технически средства.

таблици и попълване на

организаторски умения;

работа в екип;

групата.

 

формуляри;

работа с компютър;

дискретност;

 

 

обща и специфична терминология.

анализ и оценка на изпълнените

лоялност;

 

 

 

задачи по туристическата програма.

търпение;

 

 

 

 

отговорност;

 

 

 

 

оперативност.

2. Специалност 8120303 Организация на екскурзоводската дейност - четвърта степен

1. Предварителна подготовка на

технически средства за

география на България - климат,

осъществяване на контакт с

богата обща култура;

туристическа програма:

осъществяване на туристическата

релеф, полезни изкопаеми,

туристите;

отговорност;

резервира различни видове

програма (микрофонна уредба,

минерални извори, природни

подбиране и поднасяне на

комуникативност;

транспортни средства и хотели;

телевизионен монитор, CD плеър,

забележителности и др.;

информация за географията на

мобилност;

проверява наличните ресторанти,

касетофон и други);

история на българския народ;

България, историята на българския

оперативност;

музеи, съоръжения за

подходящо облекло и

обичаи, традиции и нрави на

народ, неговите нрави, обичаи и

трудова дисциплина;

провеждане на допълнителни

отличителен знак с длъжност и

българите;

традиции;

дискретност;

мероприятия (културни, спортни,

име;

информация за съвременния

подбиране и поднасяне на

лоялност;

професионални срещи и др.);

помагала: пътни карти, видео- и

живот в България (икономика и

информация за съвременния живот в

търпение;

оформя първично- счетоводни

аудиокасети атласи, снимки,

промишленост,

България (икономика и

отзивчивост;

документи, свързани с

брошури и счетоводни документи.

социално-икономическо

промишленост,

съпричастност;

финансовото обезпечаване на

 

състояние, селско стопанство,

социално-икономическо състояние,

дипломатичност;

пътуването на дадена група по

 

образование, медицинско

селско стопанство, образование,

артистичност;

определен маршрут (пари в брой,

 

обслужване, териториално и

медицинско обслужване,

търговски усет;

чекове, ваучери и др.);

 

административно устройство,

териториално и административно

работа в екип;

подготвя документация за

 

архитектура, строителство,

устройство, архитектура,

работа в екстремни условия при продължително натоварване

провеждане на програмата по

 

перспективи на международните

строителство, перспективи на

физическа издръжливост;

маршрута (роуминг листи,

 

отношения и др.);

международните отношения и други)

психическа устойчивост;

програма, пътни карти, брошури и

 

чужд език;

по най-подходящия начин;

стремеж към самоусъвършенстване;

др.;

 

култура и национални особености

съобразяване с националната

добра артикулация;

подготвя информационното

 

на съответната държава;

принадлежност, религията и

позитивно отношение към околната среда;

обслужване на туристите по време

 

правила за оказване на първа

възрастта на туристите;

морал;

на пътуването и посещението на

 

долекарска помощ;

подготовка и провеждане на

финансова дисциплина.

различни туристически обекти;

 

изисквания за вътрешния ред в

аниматорски и развлекателни

 

извършва допълнителна

 

средствата за подслон (хотели,

мероприятия;

 

специфична подготовка за тура с

 

мотели, хижи, почивни домове) и

обективна оценка на конфликтни

 

групата - закупува цветя,

 

в заведенията за изхранване

ситуации и спомагане за тяхното

 

сувенири и др.;

 

(ресторанти, столове и др.);

разрешаване;

 

проверява състоянието на

 

работа и устройство на

работа с пътна карта;

 

транспортните средства за

 

компютъра;

овладяване на аудиторията и

 

изпълнение на туристическата

 

екскурзоводска беседа -

поддържане на вниманието й;

 

програма (чистота, изправност на

 

елементи, видове, методика на

работа с компютър;

 

техниката: микрофон, радио,

 

поднасяне;

ползване на чужд език;

 

телевизионен монитор, наличие

 

подготвяне на анкетни листи;

планиране на изпълнението на

 

на филми, дискове, касети и др.);

 

работа с пътни карти и със

туристическата програма;

 

закупува и резервира билети за

 

счетоводни документи;

организиране на различни дейности;

 

различни видове транспорт (влак,

 

устройство и работа с микрофон;

подготвяне и водене на първична

 

самолет, автобус, кораб);

 

обща и специфична терминология.

счетоводна документация;

 

изготвя анкетни листи за мнения

 

 

рекламиране и презентиране;

 

на туристите след приключване

 

 

подбиране и използване на

 

на тура.

 

 

специфична терминология.

 

2. Дейности по време на

технически средства за

география на България - климат,

осъществяване на контакт с

богата обща култура;

пребиваване на туристите в

осъществяване на туристическата

релеф, полезни изкопаеми,

туристите;

отговорност;

страната:

програма (микрофонна уредба,

минерални извори, природни

подбиране и поднасяне на

комуникативност;

посреща туристите -

телевизионен монитор, CD плеър,

забележителности и др.;

информация за географията на

мобилност;

трансфер до хотела;

касетофон и др.);

история на българския народ;

България, историята на българския

оперативност;

настанява туристите в хотела (по

подходящо облекло и

обичаи, традиции и нрави на

народ, неговите нрави, обичаи и

трудова дисциплина;

руминг листа на групата);

отличителен знак с длъжност и

българите;

традиции, както и информация за

дискретност;

запознава туристите с програмата

име;

информация за съвременния

съвременния живот в България

лоялност;

на предстоящия тур;

помагала: пътни карти, видео- и

живот в България (икономика и

(икономика и промишленост,

търпение;

провежда екскурзоводска беседа

аудиокасети; атласи, снимки,

промишленост,

социално-икономическо състояние,

отзивчивост;

във: автобуса по маршрута, при

брошури и счетоводни документи.

социално-икономическо

селско стопанство, образование,

съпричастност;

обиколка на град, в музей,

 

състояние, селско стопанство,

медицинско обслужване,

дипломатичност;

осъществява допълнителни

 

образование, медицинско,

териториално и административно ус-

артистичност;

мероприятия, по време на

 

обслужване, териториално и

тройство, архитектура, строителство,

търговски усет;

провеждане на професионални

 

административно устройство,

перспективи на международни

работа в екип;

срещи и др.;

 

архитектура,

отношения и др.);

нагласа за работа при продължител-

провежда аниматорска и

 

строителство, перспективи на

съобразяване с националната

но натоварване;

развлекателна дейност по време

 

международните отношения и

принадлежност, религията и

физическа издръжливост;

на пътуването по маршрута;

 

др.);

възрастта на туристите;

психическа устойчивост;

подпомага туристите при

 

чужд език;

подготовка и провеждане на

стремеж към самоусъвършенстване;

разрешаване на здравословни

 

културата и националните

аниматорски и развлекателни

добра артикулация;

проблеми;

 

особености на съответната

мероприятия.

позитивно отношение към околната среда;

организира изхранването на

 

държава;

оценяване на конфликтни ситуации и

морал;

туристите според техните

 

начините за оказване на

за спомагане за тяхното

финансова дисциплина.

национални особености,

 

долекарска помощ;

разрешаване;

 

здравословни проблеми и др.;

 

изискванията за вътрешния ред в

работа с пътна карта;

 

контролира качеството на

 

средствата за подслон (хотели,

овладяване на аудиторията и

 

предоставяните услуги и

 

мотели, хижи, почивни домове) и

поддържане на вниманието й;

 

спазване условията по

 

в заведенията за изхранване

работа с компютър;

 

сключените договори;

 

(ресторанти, столове и др.);

ползване на чужд език;

 

осъществява симултанен и

 

работа и устройство на

планиране изпълнението на

 

консекутивен превод по време на

 

компютъра;

туристическата програма;

 

форуми, конгреси, бизнес срещи,

 

екскурзоводска беседа -

организиране и провеждане на

 

дегустации и други мероприятия;

 

елементи, видове, методика на

туристическата програма;

 

придружава vip гости,

 

поднасяне;

подготвяне и водене на първична

 

журналисти, ловци, снимачни

 

подготвяне на анкетни листи,

счетоводна дейност;

 

екипи, участници в конгреси и

 

работа с пътни карти и счетоводни

рекламиране и презентиране;

 

други мероприятия;

 

документи;

подбиране и използване на

 

съпровожда специализирани

 

устройството и работа с микрофон

специфична терминология на

 

турове -

 

и други технически средства;

български и на чужд език.

 

орнитоложки, манастирски,

 

обща и специфична терминология

 

 

винарски, културни,

 

за туристическия отрасъл.

 

 

археологически и др.;

 

 

 

 

провежда обзорни беседи за

 

 

 

 

България (в зали, хотели, кораби

 

 

 

 

и др.);

 

 

 

 

изпраща туристите - трансфер по

 

 

 

 

програма.

 

 

 

 

3. Заключителни дейности след

документация;

видове счетоводни документи;

подготовка и водене на първична

финансова дисциплина;

заминаване на групата:

калкулатор;

работа и устройство на

счетоводна документация;

морал;

изготвяне на подробен финансов

компютър;

компютъра;

подбиране и използване на

стремеж към самоусъвършенстване;

отчет;

записваща техника и други

обща и специфична терминология.

специфична терминология;

търговски усет;

изготвяне на доклад за

съвременни технически средства.

 

организиране и провеждане на

работа в екип;

проведената програма с групата.

 

 

екскурзоводски дейности;

дискретност;

 

 

 

работа с компютър;

лоялност;

 

 

 

анализиране и преценяване на

търпение;

 

 

 

изпълнените задачи по

отговорност.

 

 

 

туристическата програма.

 

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

Туризмът е отрасъл с приоритетно значение за България, който изисква въвеждане на единни критерии за извършване на туристическите дейности, вкл. и на екскурзоводството.

Перспективите са свързани със създаване, усъвършенстване и модернизиране на малки туристически предприятия в отговор на тенденциите за развитие на алтернативни форми на туризма. Развитието на туристическия отрасъл изисква подготовка на средни изпълнителски кадри с необходимата професионална квалификация.

2.3. Възможности за професионална реализация

Туризмът е приоритетен отрасъл в българската икономика и необходимостта от квалифицирани кадри непрекъснато ще нараства. За придобилите професионална квалификация по професията "Екскурзовод" - трета и четвърта степен на професионална квалификация, съществуват добри възможности за реализация както в България, така и в останалите страни от ЕС. Те могат да заемат работни места в малки и средни туроператорски фирми, на пътнически кораби, в хотели и др.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1144 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика - лицата, придобили трета и четвърта степен на професионална квалификация по професията "Екскурзовод", могат да заемат длъжностите 5113-3001 "Аниматор", 5113-3002 "Водач ловен туризъм", 5113-3003 "Водач, парк за забавления" и 5113-3005 "Екскурзовод", както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Лицата, придобили професионална квалификация по професията "Екскурзовод", могат да се обучават и по други професии от професионално направление "Пътувания, туризъм и свободно време" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за професиите от професионалното направление в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии, се зачита.

3. Цели на обучението

Основна цел на обучението е придобиването на професионални компетенции за упражняване на професията "Екскурзовод". Лицата, придобили професионална квалификация, трябва да притежават висока обща култура, познания във всяка област, свързана с природни забележителности, исторически и културни паметници, с постиженията и социално-икономическото и културно развитие на нашата страна.

3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава и прилага основните правила за безопасна работа, при работа да не замърсява околната среда, да познава и използва личните и колективните предпазни средства;

- използва ефективни средства за комуникация, да прави отчет на извършената работа;

- познава общите икономически принципи за организация и развитие на туризма;

- познава правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда и нормативната база в туризма, да разбира договорните отношения между работодател и работник;

- осъзнава своята роля и място при решаването на проблеми, вземането на решения и участието в работата на екипа;

- знае общите правила за работа с компютър;

- ползва специализирани програмни продукти в интернет;

- осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на задълженията си.

3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Пътувания, туризъм и свободно време"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- използва чужд език по време на работа;

- прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания по време на работа;

- прилага комуникативни умения;

- прилага технологията на туристическото обслужване;

- оперира с техническите съоръжения;

- познава правната уредба в туризма;

- притежава познания по културология и делово общуване;

- разполага с познания по маркетинг и реклама;

- владее спецификата при работа с чуждестранни туристи.

3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Екскурзовод" задължителна професионална подготовка

3.3.1. Специалност 8120302 "Екскурзоводско обслужване" - трета степен на професионална квалификация

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:

- извършва в технологична последователност специфичните дейности;

- познава стандарта на обслужване на различните работни места (на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти);

- знае терминологията в туристическото обслужване;

- прилага системите на организация на труда;

- води оперативна, статистическа и счетоводна дейност;

- познава хигиенните изисквания за местата, посещавани от туристите;

- знае специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност;

- има познания по маркетинг и реклама.

3.3.2. Специалност 8120303 "Организация на екскурзоводската дейност" - четвърта степен на професионална квалификация

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:

- извършва в технологична последователност специфичните дейности;

- познава стандарта на обслужване на различните работни места (на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти);

- знае терминологията в туристическото обслужване;

- прилага системите на организация на труда;

- води оперативна, статистическа и счетоводна дейност;

- познава хигиенните изисквания за местата, посещавани от туристите;

- знае специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност;

- има познания по маркетинг и реклама;

- владее особеностите на културния, селския, ловния, конгресния, алтернативния и други видове туризъм;

- анализира тенденциите в развитието на международния туристически пазар;

- познава организационните връзки и политиката на фирмата;

- знае конюнктурата на международния туристически пазар и туристическата политика на страната ни;

- използва компютър и други съвременни технологии за своето самоусъвършенстване.

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика на професията, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод" - трета и четвърта степен на професионална квалификация.

Съдържанието на обучението по професията "Екскурзовод" - трета и четвърта степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

 

Таблица 3

Съдържание на обучението

Професионални компетенции

Тематични области

1

2

Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

1. Прилага основните принципи за

източници на риск;

безопасност на работното място и не

лична хигиена и хигиена на работното място;

допуска замърсяване на околната

долекарска помощ;

среда.

пожарна и аварийна безопасност;

 

здравословни и безопасни условия на труд.

2. Познава принципите на деловото

културология;

общуване и прилага различни методи

бизнес - правила и принципи;

на комуникации при общуването.

чужд език.

3. Умее да работи по установените

отчетност на фирмата;

форми и срокове за водене на

мениджмънт;

оперативна, статистическа и

икономика.

счетоводна дейност.

 

4. Познава правата и задълженията

управленска структура;

си като участник в трудовия процес

Кодекс на труда.

съгласно Кодекса на труда.

 

5. Знае договорните отношения

трудовоправно законодателство;

между работодател и работник.

трудовоправни отношения в производственото звено

 

(предприятието);

 

нормиране на труда;

 

заплащане на труда;

 

длъжностна характеристика;

 

структура на фирмата.

6. Умее да работи в екип.

организация на трудовия процес;

 

групово трудово поведение;

 

мотивация и мотивационни процеси.

7. Прилага социалнопсихологически

управление на персонала:

изисквания и норми за ръководство,

- определяне потребностите от персонал;

познава социалнопсихологическите

- подбор, назначаване, освобождаване;

особености при обслужването и

- организиране на трудовия процес;

поведението на туристите, познава

- оценяване и заплащане на труда.

социалнопсихологическите

 

особености на персонала, обслужващ

 

туристите.

 

8. Осъществява професионален

граматически и лексикални единици по чужд език;

контакт с туристите на чужд език.

специализирани издания и списания на чужд език.

9. Знае общите правила за работа с

конфигурация на компютъра;

компютър и умее да ползва

устройства за въвеждане и съхраняване на данни;

програмни продукти.

намиране и съхраняване на информация;

 

работа с програмни продукти за създаване на елементарни

 

документи;

 

съвременни технологии.

Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии oт

професионалното направление "Туризъм, пътуване и свободно време"

10. Познава степените на развитие на

география и икономика на туризма.

отрасъл "Туризъм" като основен

 

сектор в икономиката на страната ни

 

11. Познава общите икономически

географски особености на туризма в България;

принципи за организация и развитие

особености при обслужване на чуждестранни туристи;

на туризма.

икономическо значение на туризма у нас.

12. Познава географските,

география на България;

историческите, културните и

национални исторически забележителности;

етническите особености на

етимология на географските и историческите наимено-

различните области и етноси в

вания на областите и районите в страната ни;

страната ни.

културни и религиозни празници на различните етноси в

 

България.

13. Използва съвременни методи при

методология на туризма;

работата си с чуждестранните

психология на движението в групи.

туристи.

 

14. Познава икономиката и

икономика;

мениджмънта в туристическата

фирмен мениджмънт;

индустрия.

политика на фирмата.

15. Прилага понятия по културология

комуникации и бизнес;

и делово общуване.

вербална и невербална комуникация.

16. Анализира предстоящи прояви,

предварителен подбор;

обработва и представя крайните

отчетност на проявите.

резултати в доклад.

 

17. Разчита и ползва географска,

географски карти;

техническа, счетоводна и др.

счетоводни документи.

документация, свързана с дейността

 

му.

 

Специфична за специалността "Екскурзоводско обслужване" - трета степен на професионална

квалификация, задължителна професионална подготовка

18. Прилага знания по география на

география на туризма;

България, история на българския

история на България;

народ, неговите нрави, традиции,

развитие на българската икономика;

обичаи; икономическото развитие,

нрави, традиции и обичаи на българите.

социалното осигуряване и

 

здравеопазването.

 

19. Организира и осъществява

фирмен стандарт за обслужване на гости;

цялостния процес по посрещане,

маркетинг;

настаняване, съпровождане и

фирмен мениджмънт;

изпращане на туристите.

терминология на туристическата индустрия.

20. Обезпечава и предоставя

културология;

необходимата информация по

география и история на България;

маршрута и туристическата програма.

история на духовната и материалната култура.

21. Упражнява контрол върху

познаване видовете категоризация на средствата за

състоянието на техниката в

подслон;

превозното средство, състоянието на

познаване на договорните отношения.

стаите в хотела, залите за

 

изхранване и развлечения.

 

22. Обработва счетоводни документи

фирмена политика;

и предоставя счетоводен отчет.

фирмен мениджмънт;

 

счетоводна отчетност;

 

взаимоотношения на работодател и работник.

Специфична за специалността "Организация на екскурзоводската дейност" - четвърта степен на

професионална квалификация, задължителна професионална подготовка

23. Организира и осъществява

терминология на туристическата индустрия;

цялостния процес по посрещане,

фирмен стандарт за обслужване на гости;

настаняване, придружаване и

странознание на България и на страните, от които са

изпращане на туристите.

туристите.

24. Проучва потребителското търсене.

маркетинг;

 

фирмен мениджмънт.

25. Обезпечава и предоставя

странознание на България и на страните, от които са

необходимата информация по

туристите;

маршрута и туристическата програма.

методика на туристическото обслужване.

26. Извършва цялостната дейност по

фирмен мениджмънт;

организиране на туристическата

фирмен стандарт за обслужване на гости.

програма.

 

27. Контролира:

терминология на туристическата индустрия;

- състоянието на техниката в

фирмен стандарт за обслужване на гости;

превозното средство;

Кодекс на труда.

- състоянието на стаите в средствата

 

за подслон;

 

- състоянието на залите за

 

изхранване и развлечения;

 

- изпълнението на задачите от

 

обслужващия персонал (според

 

договорните отношения);

 

- спазването на нормативните

 

изисквания за качество на услугите;

 

- трудовата дисциплина;

 

- спазването на безопасността на

 

труда;

 

- изпълнението на ежедневните

 

мероприятия по програмата.

 

28. Инструктира туристите за мерките

правилник за вътрешния ред;

за сигурност и безопасност.

фирмена политика;

 

морал и етика.

29. Обработва счетоводни документи,

фирмена политика;

извършва счетоводна дейност и

фирмен мениджмънт;

предоставя счетоводен отчет.

счетоводна отчетност.

5. Система за оценяване и удостоверяване

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели на обучението.

Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. За оценяване по теория

Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;

Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;

Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;

Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;

Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки, сравнява и анализира.

5.1.2. За оценяване по практика

Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;

Среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;

Добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;

Много добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;

Отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа; да разпределя работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството за работата на всеки член от екипа, включително самооценка.

5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:

- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

- минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;

- формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;

- критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);

- тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;

- тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).

5.1.4. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразява на оценката по теория и практика на обучавания.

5.1.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за системата на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод" - трета и четвърта степен на професионална квалификация.

5.2. Оценяване на изхода

Държавните изпити за придобиване на трета и четвърта степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод".

5.2.1. Изпит по теория за професията "Екскурзоводско обслужване" - трета степен на професионална квалификация

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3 "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.

 

Таблица 4

Критерии

Показатели

Тежест (%)

1. Организация и контрол на

знания за предназначението и правилното

40

различните дейности в

ползване на материално-техническата база в

 

съответствие с

туристическата индустрия;

 

нормативните изисквания.

знания за принципите, реда и

 

 

последователността на работа при

 

 

провеждането на екскурзоводските дейности;

 

 

знания за основните нормативни документи.

 

2. Професионално-

комуникативност, оперативност, издръжливост,

10

личностни

умения за работа в екип, отговорност,

 

качества.

наблюдателност, позитивно отношение към

 

 

околната среда, съобразителност,

 

 

дисциплинираност, отзивчивост, мобилност,

 

 

прецизност, съсредоточеност, търпеливост,

 

 

тактичност, взискателност.

 

3. Икономически и

знания за трудовото законодателство;

5

трудовоправни знания.

знания за видовете оперативна, статистическа и

 

 

счетоводна документация;

 

 

нормативни документи и методически материали.

 

4. Здравословно и

знания за опазване здравето на туристите и

5

безопасно упражняване на

околната среда;

 

изучаваната професия и

знания за безопасна работа по време на

 

опазване на околната

съпровождане на туристите;

 

среда.

знания за основните източници на риск и

 

 

предприемане на съответните действия за

 

 

отстраняването им;

 

 

знания за адекватно реагиране в критични

 

 

ситуации в рамките на компетенциите си;

 

 

описание на начините за оказване на долекарска

 

 

помощ.

 

5. Чуждоезикови знания и

степен на владеене на един чужд език;

40

умения.

степен на владеене на общата и специфичната

 

 

терминология на чужд език.

 

 

Общо

100

5.2.2. Изпит по теория за професията "Организация на екскурзоводската дейност" - четвърта степен на професионална квалификация

 

Таблица 5

Критерии

Показатели

Тежест (%)

1. Организация и контрол на

знания за предназначението и правилното

40

различните дейности в

ползване на материално-техническата база в

 

съответствие с

туристическата индустрия;

 

нормативните изисквания.

знания за принципите, реда и

 

 

последователността на работа при

 

 

провеждането на екскурзоводските дейности;

 

 

знания за основните нормативни документи.

 

2. Професионално-

комуникативност, оперативност, издръжливост,

5

личностни

умения за работа в екип, отговорност,

 

качества.

наблюдателност, позитивно отношение към

 

 

околната среда, съобразителност,

 

 

дисциплинираност, отзивчивост, мобилност,

 

 

прецизност, съсредоточеност, търпеливост,

 

 

тактичност, взискателност.

 

3. Икономически и

знания за основните принципи на трудовото

5

трудовоправни знания и

законодателство;

 

умения.

знания за видовете оперативна, статистическа и

 

 

счетоводна документация;

 

 

нормативни документи и методически материали.

 

4. Знания и умения за

умение за работа с компютър;

5

информационна техника и

умение за работа с програмни продукти;

 

технологии.

умение за събиране, обработване и ползване на

 

 

информация.

 

5. Здравословно и

знания за опазване здравето на хората и на

5

безопасно упражняване на

околната среда;

 

изучаваната професия и

знания за безопасна работа по време на

 

опазване на околната

съпровождане на туристите;

 

среда.

знания за основните източници на риск и

 

 

предприемане на съответните действия за

 

 

отстраняването им;

 

 

знания за адекватно реагиране в критични

 

 

ситуации в рамките на компетенциите си;

 

 

знания за оказване на долекарска помощ.

 

6. Чуждоезикови знания и

степен на владеене на два чужди езика;

40

умения.

степен на владеене на общата и специфичната

 

 

терминология на два чужди езика.

 

 

Общо

100

5.2.3. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3 "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 6.

Изпит по практика за професията "Екскурзоводско обслужване" - трета степен на професионална квалификация

 

Таблица 6

Критерии

Показатели

Тежест (%)

1. Организация на

проверка на техниката, нужна за нормално

10

работното място.

провеждане на екскурзоводската беседа;

 

 

поддържане на лична хигиена и използване на

 

 

работа облекло с отличителен знак с имената.

 

2. Здравословно и

прилагане на знания и умения за опазване

5

безопасно упражняване на

здравето на хората и околната среда;

 

изучаваната професия и

прилагане на знания и умения за безопасна

 

опазване на околната

работа по време на съпровождане на туристите;

 

среда.

прилагане на умения за разпознаване на

 

 

основните източници на риск и предприемане на

 

 

съответните действия за отстраняването им;

 

 

прилагане на умение за адекватно реагиране в

 

 

критични ситуации в рамките на компетенциите

 

 

си;

 

 

прилагане на умения за оказване на долекарска

 

 

помощ.

 

3. Изпълнение на дейности

прилага усвоени знания по история, география,

60

по осъществяване на

археология, архитектура, етнография, живопис,

 

туристическата програма.

музика и др.;

 

 

прилага усвоените теоретични знания в

 

 

конкретни практически ситуации, свързани с

 

 

провеждане на програмите на екскурзиите;

 

 

оперира с нормативни документи;

 

 

прави анализ и оценка на извършената работа.

 

4. Професионално-

комуникативност, оперативност, издръжливост,

10

личностни

умения за работа в екип, отговорност,

 

качества.

наблюдателност, позитивно отношение към

 

 

околната среда, съобразителност,

 

 

дисциплинираност, отзивчивост, мобилност,

 

 

прецизност, съсредоточеност, търпеливост,

 

 

тактичност, взискателност.

 

5. Чуждоезикови знания и

владее един чужд език.

15

умения.

 

 

 

Общо

100

5.2.4. Изпит по практика за професията "Организация на екскурзоводската дейност" - четвърта степен на професионална квалификация

 

Таблица 7

Критерии

Показатели

Тежест (%)

1

2

3

1. Организация на

проверка на техниката, нужна за нормално

5

работното място.

провеждане на екскурзоводската беседа;

 

 

поддържа лична хигиена, явява се на работа в

 

 

облекло с отличителен знак с имената.

 

2. Здравословно и

прилагане на знания и умения за опазване

5

безопасно упражняване на

здравето на хората и околната среда;

 

изучаваната професия и

прилагане на знания и умения за безопасна

 

опазване на околната

работа по време на съпровождане на туристите;

 

среда.

прилагане на умения за разпознаване на

 

 

основните източници на риск и предприемане на

 

 

съответните действия за отстраняването им;

 

 

прилагане на умение за адекватно реагиране в

 

 

критични ситуации в рамките на компетенциите

 

 

си;

 

 

прилагане на умения за оказване на долекарска

 

 

помощ.

 

3. Изпълнение на дейности

прилага усвоени знания по история, география,

60

по осъществяване на

археология, архитектура, етнография, живопис,

 

туристическата програма.

музика и др.;

 

 

прилага усвоените теоретични знания в

 

 

конкретни практически ситуации, свързани с

 

 

екскурзиите;

 

 

оперира с нормативни документи;

 

 

прави анализ и оценка на извършената работа;

 

 

прави заключения и изводи за ефективността от

 

 

проведената екскурзия или посещение на даден

 

 

обект;

 

 

организира забавна и аниматорска дейност.

 

4. Професионално-

комуникативност, оперативност, издръжливост,

10

личностни

умения за работа в екип, отговорност,

 

качества.

наблюдателност, позитивно отношение към

 

 

околната среда, съобразителност,

 

 

дисциплинираност, отзивчивост, мобилност,

 

 

прецизност, съсредоточеност, търпеливост,

 

 

тактичност, взискателност.

 

5. Чуждоезикови знания и

владее два чужди езика.

15

умения.

 

 

6. Знания и умения за

умение за работа с компютър;

5

информационна техника и

умение за работа с програмни продукти;

 

технологии.

събира, обработва и ползва информация.

 

 

Общо

100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Завършено професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Завършено професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

6. Изисквания към материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - в превозни средства (автобуси, кораби, леки коли и др.), туристически обекти (музеи, паметници, исторически местности и др.), хотели, заведения за хранене и развлечения, като обучаваните се разделят на групи.

6.1. Учебен кабинет

Обзавеждането на учебните кабинети подпомага ефективното провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност. Обзавеждането и оборудването на учебния кабинет включват: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, платно за прожектиране, компютър, шрайбпроектор и други дидактически средства за обучение.

Необходимо е обучаващата институция да разполага с учебен кабинет за обучение по чужд език и учебен кабинет за компютърно обучение с работно място за преподавателя (работна маса с компютър, стол) и работно място на всеки ученик (работна маса с компютър, стол).

6.2. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда - в превозни средства, туристически обекти, хотели, заведения за хранене и развлечения, аерогара, железопътна гара, пристанище, граничен пункт, автобус, лека кола, влак, кораб и други превозни средства в зависимост от поставените за изпълнение задачи, където обучаваните изпълняват задачи под наблюдение на преподавателя.

7. Изисквания към обучаващите

Обучението по задължителната професионална подготовка, специфична за професията "Екскурзовод" - трета и четвърта степен на професионална квалификация, включваща теоретично и практическо обучение, се извършва от квалифицирани обучаващи, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдените квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.

7.1. По теория

Право да преподават по теория на професията и специалността имат лица с висше образование и образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности от професионално направление "Туризъм", от областта на висше образование "Социални, стопански и правни науки" и от професионално направление "Хранителни технологии" от областта на висше образование "Технически науки", от "Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления" (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващи на учебните предмети или на модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.

Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните си знания и умения.

7.2. По практика

Право да преподават по практика на професията и специалността имат лица с висше образование и образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности от професионално направление "Туризъм" от областта на висше образование "Социални, стопански и правни науки" и от професионално направление "Хранителни технологии" от областта на висше образование "Технически науки" от "Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления" (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващи на учебните предмети или на модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.

Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните си знания и умения.

8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване "Екскурзовод" - трета и четвърта степен на професионална квалификация:

- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;

- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.