НАРЕДБА № 2 ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МАСОВАТА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, СПОРТА И ТУРИЗМА

 

Актуална към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Издадена от Министерство на финансите, Обн. ДВ. бр.87 от 8 Ноември 1983 г.

 

Раздел I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда реда, формите, източниците и насоките за организиране, планиране и финансиране развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма в Народна република България в съответствие с Наредбата за специфичните правила за управление на организациите за физическа култура, спорт и туризъм на основата на икономическия подход, приета с чл. 1, ал. 2 на Постановление № 63 на Министерския съвет от 6 ноември 1980 г. за усъвършенствуване управлението на организациите за физическа култура, спорт и туризъм на основата на икономическия подход (ДВ, бр. 96 от 1980 г.).

(2) Наредбата има за цел да съдействува за по-нататъшното развитие на масовата физическа култура, спорта и туризма, за укрепване на здравето и повишаване дееспособността на населението от всички групи и възрасти.

 

Раздел II.

ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕТО НА МАСОВАТА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, СПОРТА И ТУРИЗМА

Чл. 2. Формите и съдържанието на дейностите по развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма се определят с изготвените и утвърждаваните от централните съвети на Българския съюз за физическа култура и спорт, Българския туристически съюз, Българските професионални съюзи и Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз перспективни и годишни държавни планове за масовизиране на физическата култура, спорта и туризма.

Чл. 3. Масовата физическа култура и масовият спорт и туризъм обхващат:

1. организираните форми за преглед и оценка на физическото развитие, дееспособността и масовото спортно равнище на населението, които включват:

а) Националния физкултурен комплекс "Родина";

б) комплекса по масово-оздравителна физическа култура "Здрави, силни и работоспособни";

в) спортно-туристическия многобой "Ориентиране";

г) спортните и туристическите движения и многобои: "Открита ски-писта" по ски-алпийски, ски-бягане и ски-ориентиране; "50 и 100 планински километра"; "Златни ски"; "Златно колело"; "Златен каяк"; "Покорител на седемте планински първенци";

д) другите форми, предвидени в перспективните и годишните държавни планове;

2. заниманията по производствена гимнастика съобразно изискванията на научната организация на труда, включваща комплексни упражнения на работниците и служителите от основните професии;

3. спортната, спортно-туристическата и туристическата профилактика;

4. спортното обучение на начинаещи и напреднали по видове спорт или по спортни и туристически дисциплини;

5. професионално-приложното физическо възпитание на учащите се и трудещите се;

6. организираните спортни занимания за здраве и дееспособност като:

а) участие в движението "Бягайте за здраве";

б) самостоятелни или групови занимания с индивидуални или двубойни видове спорт;

в) игрови занимания по колективни видове спорт с характер на спортни игри;

г) индивидуални и групови пробези или преходи с различни способи или средства за придвижване - пешеходни, лекоатлетически, плувни, гребни, ветроходни, със ски (снежни или водни), велосипеди, бордсейлинг (уиндсърфинг), комбинирани и др.;

д) занимания в групите по обща физическа подготовка, в зоните, на пътеките и в кътовете на здравето;

7. масовите туристически и спортно-туристически мероприятия и прояви като:

а) събори и прегледи;

б) излети, походи и екскурзии по почина "Почивният ден - сред природата";

в) движенията "Опознай родния край", "Опознай социалистическата Родина", "По хайдушки и партизански пътеки" и др.;

г) туристически експедиции: "Димитровска експедиция", "Чисти планини" и др.;

д) мероприятия и прояви от цикъла "Спортно-туристическа зима";

е) други туристически и спортно-туристически почини, мероприятия и прояви;

8. учебно-тренировъчната работа на спортистите и туристите от секциите по различните видове спорт на съветите и клубовете за физическа култура и спорт и от съветите, клубовете и секциите по туризъм към организациите и техните поделения, учрежденията и низовите териториални единици - райони, кметства, квартали и села;

9. участието на спортисти, туристи, спортни отбори и спортни и туристически групи на организациите и техните поделения, учрежденията и низовите териториални единици в спортни състезания или други спортни, спортно-туристически и туристически мероприятия и прояви;

10. подготовката на обществени спортни и туристически кадри измежду учениците, студентите и трудещите се;

11. агитационно-пропагандната работа за ролята и значението на масовата физическа култура, спорта и туризма сред учащите се, трудещите се и необхванатото в труд и учение население;

12. духовното и материалното стимулиране на обществените деятели и трудовите колективи в дейностите по масовата физическа култура, спорта и туризма, на спортни педагози, водачи, екскурзоводи и др.;

13. проучвателната и научно-приложната дейност за влиянието на физическата култура, спорта и туризма върху здравето и дееспособността на населението от различните групи и възрасти.

 

Раздел III.

ПЛАНИРАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ

Чл. 4. (1) В съответствие с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1976 г. за преминаване дейностите на закрития Комитет за младежта и спорта и Министерството на съобщенията към други ведомства и организации и за изменение на правилника за цените (ДВ, бр. 63 от 1976 г.) и с перспективните и годишните държавни планове за масовизиране на физическата култура, спорта и туризма Централните съвети на Българския съюз за физическа култура и спорт, Българският туристически съюз, Българските професионални съюзи и Централният комитет на Димитровския комунистически младежки съюз утвърждават по министерства, други ведомства и окръжни народни съвети показатели и нормативи като задължителни планови задачи за развитието на физическата култура, спорта и туризма.

(2) Задължителните планови задачи се диференцират и разпределят по всички нива на управление на съответната система, като всеки по-горестоящ орган определя показатели и нормативи на подведомствените си органи и звена с оглед задачите да стигнат до:

1. учебните заведения - за учащите се;

2. стопанските и другите организации и техните поделения и учрежденията - за заетите в тях работници и служители;

3. низовите териториални единици - за населението, необхванато в труд и учение.

(3) На основата на така определените показатели и нормативи стопанските и другите организации и техните поделения и учрежденията по предходната алинея разработват и приемат конкретни задачи за изпълнение на показателите за развитието на физическата култура, спорта и туризма, включват ги в общите им насрещни планове, в това число и по разделите за социално-икономическото развитие на трудовите колективи.

Чл. 5. (1) Стопанските и другите организации и техните поделения и учрежденията организират изпълнението на насрещните си планове в частта им за развитие на физическата култура, спорта и туризма предимно със собствени сили и при активното участие на съответните младежки и професионални организации.

(2) Изпълнението на насрещните планове в частта им по ал. 1 със собствени сили се осигурява по ред и начин, установени с вътрешните организационни правила на съответните стопански и други организации и техните поделения и учрежденията. Основни организатори за това изпълнение са клубовете и съветите за физическа култура и спорт и за туризма към тях.

Чл. 6. (1) Когато стопанските и другите организации и техните поделения и учрежденията не могат да осигурят изпълнението на насрещните си планове в частта им за развитие на физическата култура, спорта и туризма със собствени сили, те могат да ползуват по пътя на договарянето услугите и съдействието на дружествата за физическа култура и спорт, на туристическите дружества и на съответните териториални и специализирани клубове.

(2) Стопанските и другите организации и техните поделения и учрежденията могат да сключват договори по ал. 1 за:

1. предоставяне от страна на дружествата, клубовете и секциите на материална база за провеждане на спортни, спортно-туристически и туристически занимания, състезания и други мероприятия и прояви;

2. получаване на помощ от специалисти на дружествата за организиране и провеждане на учебно-тренировъчна и състезателна дейност;

3. организиране и провеждане от страна на дружествата на спортно-състезателна дейност;

4. организиране и провеждане на масови туристически прояви и мероприятия;

5. други видове услуги, свързани с подобряване на физическото развитие и дееспособността на населението.

(3) Договорите с дружествата и клубовете се сключват от:

1. стопанските и другите организации или техните поделения и учрежденията - за дейности по развитието на физическата култура, спорта и туризма сред работниците и служителите в тях;

2. изпълнителните комитети на общинските народни съвети, съответно кметствата, които съставят бюджет - за масовата физическа култура, спорта и туризма сред учениците от началните, основните и средните учебни заведения и предучилищните заведения, както и за незаетото в труд и учение население;

3. Съвета по висше образование към Министерството на народната просвета - за масовата физическа култура, спорта и туризма сред студентите от висшите и полувисшите учебни заведения.

Чл. 7. (1) Договорите трябва да съдържат разпоредби относно:

1. конкретните видове дейности или услуги, възлагани на дружествата или клубовете, тяхното количество или обем, сроковете и условията за тяхното изпълнение;

2. размера и начина на заплащане;

3. санкциите за неизпълнение на договорните задължения;

4. други условия, които страните считат за необходими при уреждане на взаимоотношенията им.

(2) Договорите се сключват по типови образци, утвърдени от Централния съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт, респективно Централния съвет на Българския туристически съюз, съгласувано с Министерството на финансите, както и със:

1. Централния съвет на Българските професионални съюзи - за работата с трудещите се;

2. Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз - за работата с учащите се.

Чл. 8. (1) За изпълнение на дейностите и услугите, предмет на договорите по предходния член, се съставят двустранни протоколи по ред и начин, указани в самите договори.

(2) Отговорностите на страните за цялостно или частично неизпълнение на договорните задължения се уреждат по реда на раздел III от Наредбата за договорите между социалистическите организации (обн., ДВ, бр. 44 от 1980 г., изм. и доп., бр. 30 от 1982 г.).

 

Раздел IV.

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 9. За финансиране развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма стопанските и другите организации и техните поделения и учрежденията ползуват средства от:

1. членски внос от гражданите - членове на образуваните към тях клубове и съвети за физическа култура и спорт и за туризъм;

2. фонд "Социално-битови и културни мероприятия" и други собствени източници;

3. целево отпуснати средства за участие в изпълнението на програми за организиране и провеждане на дейностите по чл. 3;

4. приходи от:

а) организирани и проведени от тях или от клубовете и съветите им за физическа култура и спорт и за туризъм трудови инициативи, състезания, други спортни и туристически прояви и мероприятия, както и от томболи и лотарии;

б) договори за дейности и услуги, изпълнявани от създадените към тях клубове и съвети за физическа култура и спорт и за туризъм;

в) предоставянето на стопанисваната от тях материална спортна или туристическа база за използуване срещу заплащане от други потребители;

г) субсидии от дружествата за физическа култура и спорт и от туристическите дружества.

Чл. 10. Стопанските и другите организации и техните поделения, учрежденията и изпълнителните комитети на общинските народни съвети и съставящите бюджет кметства предвиждат по финансовите си планове и по бюджетите си средства за финансиране развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма, както следва:

1. за работниците и служителите в организациите на стопанска сметка и техните поделения - чрез заделяне на средства по план-сметките на фонд "Социално-битови и културни мероприятия" при норматив 6 лв. годишно на едно лице от средносписъчния брой на персонала;

2. за работниците и служителите в организациите и учрежденията на бюджетна издръжка - чрез заделяне на средства по приходно-разходните сметки на фонд "Социално-битови и културни мероприятия" при норматив 2 лв. годишно на една щатна бройка;

3. за учениците и студентите - чрез отпускане от бюджетни източници на необходимите средства при годишен норматив:

а) 1 лв. на един ученик от първи до осми клас включително;

б) 2 лв. на един ученик от девети клас нагоре;

в) 3 лв. на един студент от висше и полувисше учебно заведение;

4. за незаетото в труд и учение население - чрез отпускане по бюджетите на общинските народни съвети и кметствата на необходимите средства при норматив 2 лв. годишно на едно лице.

Чл. 11. (1) Средствата по т. 1 и 2 на предходния член се събират в отделна целева партида на фонд "Социално-битови и културни мероприятия" и се разходват само за дейности по развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма.

(2) При утвърждаване на годишните план-сметки, съответно приходно-разходни сметки по фонд "Социално-битови и културни мероприятия", може в зависимост от действителните нужди за финансиране на дейности по развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма да се предвиждат средства и над нормативите по чл. 10, т. 1 по съответно решение на колективния орган за управление.

(3) През течение на годината при необходимост средствата за финансиране на дейности по развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма по фонд "Социално-битови и културни мероприятия" могат да бъдат увеличавани за сметка на преизпълнение на приходите по същия фонд или икономии по други предвидени разходи.

(4) Със средства по насрещния план над държавната планова задача министерствата и другите ведомства, народните съвети, кметствата, учебните заведения и другите организации и учреждения на бюджетна издръжка могат да усилват средствата по чл. 10, т. 2, 3 и 4, когато се появи нужда от допълнителни разходи, които не могат да бъдат посрещнати в рамките на средствата, определени по посочените в т. 2, 3 и 4 на чл. 10 нормативи.

Чл. 12. (1) Материалната спортна база в кварталите на градовете и в селата и туристическата база във високопланинските и отдалечените райони, предназначена за масова физическа култура и туризъм, се издържа от съответните народни съвети.

(2) Ведомствената материална спортна и туристическа база се издържа от съответните стопански и други организации, техните поделения и учрежденията.

(3) Средствата за издръжка на материална база по ал. 1 и 2 се осигуряват извън тези по чл. 10.

Чл. 13. Стопанските и другите организации и техните поделения и учрежденията могат да разходват набраните от източниците по чл. 9 средства, както следва:

1. пряко, когато изпълняват плановете за развитие на физическата култура, спорта и туризма със собствени сили;

2. непряко, като ги превеждат на клубовете или дружествата за услуги по чл. 6, ал. 2 въз основа на сключени договори за съдействие при изпълнението на плановете за развитие на физическата култура, спорта и туризма.

Чл. 14. (1) При изпълнение на плановете за развитие на физическата култура, спорта и туризма със собствени сили стопанските и другите организации и техните поделения и учрежденията могат да разходват пряко средства за:

1. поддържане, разширяване и подобряване на материалната спортна, спортно-туристическа и туристическа база, собственост на организацията или учреждението;

2. закупуване на екипи и съоръжения, необходими за развитието на физическата култура, спорта и туризма в организацията или учреждението;

3. заплащане на възнаграждения и хонорари на методисти, треньори, организатори, водачи, екскурзоводи, планински спасители и др., ангажирани в мероприятията по плана за развитите на физическата култура, спорта и туризма на съответната организация, поделение или учреждение;

4. заплащане за извършени спортно-педагогически, педагогически, треньорски, организаторски, водачески, съдийски и технически работи;

5. съдийски, лекарски и други такси при участие на спортисти, спортни отбори или групи в спортни и туристически състезания или други спортни и туристически мероприятия и прояви съгласно спортния и туристическия календар и приетия план;

6. наеми и такси за ползуване на материалната спортна, спортно-туристическа и туристическа база;

7. пътни, дневни и квартирни пари на свои състезатели, отбори и туристически групи за участие в градски, окръжни, зонови, републикански и международни прояви, във вътрешни състезания и спортно-туристически празници, в масови прояви, провеждани извън населеното място, както и в състезания и спартакиади, предвидени по единните републикански спортни и туристически календари;

8. награди на индивидуалните и отборните първенци в спортните, спортно-туристическите, туристическите състезания и други мероприятия и прояви, организирани и проведени от клубовете и съветите за физическа култура и спорт и за туризъм към съответните организации, поделения или учреждения, класирали се до трето място включително, съгласно Единния правилник за морални и материални награди, утвърден от бившия Комитет за младежта и спорта при Министерския съвет през месец декември 1973 г. (необнародван);

9. издръжка на профсъюзни спортни детски школи - заплати и възнаграждения на преподавателите и на другия персонал, спортни уреди, съоръжения, екипи и др.;

10. агитационно-пропагандна дейност в организацията, поделението или учреждението за значението и ползата от физическата култура, спорта и туризма сред съответните групи и възрасти на населението;

11. за проучвателна и научно-приложна дейност.

(2) Пътните, дневните и квартирните пари на състезателите от представителните дружествени отбори са за сметка на съответните дружества.

(3) Разходите се извършват при спазване на действуващите нормативни актове, както и на правилата, издадени от централните съвети на Българските професионални съюзи, Българския съюз за физическа култура и спорт и Българския туристически съюз съгласувано с Министерството на финансите, отнасящи се до разходването на средства в системата на тези съюзи. Когато организатори на проявите са Димитровският комунистически младежки съюз, Българският ловно-рибарски съюз, Съюзът на българските автомобилисти или Българският Червен кръст, намират съответно приложение правилата, издадени от тези съюзи съгласувано с Министерството на финансите.

(4) Всички разходи се отчитат пред съответните финансово-счетоводни органи със законоустановените разходооправдателни документи при спазването на съответните нормативни разпоредби.

Чл. 15. (1) Когато стопанските и другите организации и техните поделения и учрежденията за изпълнението на плановете си за развитие на физическата култура, спорта и туризма ползуват съгласно чл. 6, ал. 2 по пътя на договарянето услугите и съдействието на дружества или клубове, те превеждат целево от набраните по чл. 9 средства на клубовете, съветите или дружествата сумите за заплащане на договорените услуги.

(2) Стойността на оказваните от клубовете или дружествата услуги се определя в сключените договори въз основа на финансовите нормативи (цени) за отделна услуга, утвърдени по реда на чл. 19, т. 2 от Постановление № 63 на Министерския съвет от 1980 г. или други нормативни актове.

(3) За услуги, за които липсват нормативи, цените се договарят след предварително съгласуване с окръжните съвети на Българския съюз за физическа култура и спорт или на Българския туристически съюз.

(4) От фонд "Социално-битови и културни мероприятия" могат да се превеждат средства на дружествата и клубовете, извършващи услугите, само по условията на предварително сключените договори.

(5) Забранява се отклоняването на средства и разходването на суми, одобрени по план-сметките на фонд "Социално-битови и културни мероприятия" или по бюджетите на стопанските и другите организации и техните поделения и учрежденията, за разходи, непредвидени в тази наредба.

Чл. 16. (1) При необходимост и когато това е уговорено със сключените договори, стопанските и другите организации и техните поделения и учрежденията могат да предоставят на клубовете или дружествата аванс в размер до 70 на сто от общата стойност на услугите, определени в договорите. Авансирането може да бъде еднократно или многократно в срокове, уговорени в сключените договори.

(2) Окончателното разплащане по договорите става след извършването на услугите в съответствие с действителния брой на организираните и включените в масовите спортни, спортно-туристически и туристически занимания, състезания и други прояви и мероприятия лица, както и в зависимост от обема, качеството и ефективността на извършената работа и постигнатите резултати.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 7, ал. 3 от Постановление № 63 на Министерския съвет от 6 ноември 1980 г. за усъвършенствуване управлението на организациите за физическа култура, спорт и туризъм на основата на икономическия подход (ДВ, бр. 96 от 1980 г.) по предложение на Централния съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт, Централния съвет на Българския туристически съюз, Централния съвет на Българските професионални съюзи и Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз.

§ 2. Наредбата отменя Указанието за реда и начина, по който се изразходват и отчитат средствата за развитието на физическата култура, спорта и туризма и автоспорта от фонд "Социално-битови и културни мероприятия" и от бюджетите на учрежденията (необнародвано), издадено през 1973 г. от Централния съвет на Българските професионални съюзи, Министерството на финансите, Комитета за младежта и спорта и Централния кооперативен съюз.

§ 3. Указания по прилагането на наредбата се дават от Министерството на финансите.