НАРЕДБА № 16-1399 ОТ 11.10.2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ПРИГОДНОСТТА И ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЕЗИКОВАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И СТАЖА НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ЗАЕТ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

 

Актуална към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 97 от 08.11.2013 г.

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 1. С наредбата се определят изискванията:

 1. към помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

 2. за образование, езикова квалификация и стаж на лицето с функциите по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност;

 3. за образование и езикова квалификация на персонала на туроператори и/или туристически агенти.

 

Раздел II

Изисквания към помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност

 

Чл. 2. Туроператорска и/или туристическа агентска дейност се извършва в помещения:

 1. собственост на туроператора или туристическия агент, или

 2. върху които има учредено право на ползване в полза на туроператора или туристическия агент, или

 3. са наети, или се ползват от туроператора или туристическия агент на друго правно основание.

 

Чл. 3. (1) Туроператорска и туристическа агентска дейност се извършва в помещение на партерния или на първия етаж на жилищна сграда или в офиссграда.

 (2) Помещенията по ал. 1 се обозначават с указателни и информационни табели и табла за наименованието на туроператора и/или туристическия агент, за вида на извършваната дейност и за предлаганите услуги.

 (3) В помещението за извършване на туристическата дейност се поставя на видно място удостоверението за регистрация на туроператора и/или туристическия агент.

 (4) Туроператорът е длъжен да постави на видно място в помещението и сертификата, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл. 97 от Закона за туризма.

 (5) Когато туристическата дейност се извършва в няколко офиса, във всеки се поставя на видно място копие от удостоверението по ал. 3 и ако е приложимо, и от сертификата по ал. 4.

 (6) В търговската площ на помещението за извършване на туристическата дейност се обособяват работни места и място за прием на клиенти.

 (7) Помещението за извършване на туристическата дейност се оборудва с необходимата офистехника и консумативи за извършване на дейността.

 (8) На входа на помещението за извършване на туристическа дейност се поставя информация за фирмата, седалището, работното време и за имената на лицето, което отговаря за обекта.

 

Чл. 4. (1) В помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пряко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.

 (2) Не се допуска съвместно ползване на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност от две или повече лица.

 

Раздел III

Изисквания за образование, езикова квалификация и стаж на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност

 

Чл. 5. (1) Лицето с функции по управление на туроператорска и/или туристическа агентска дейност трябва да има:

 1. висше образование по специалност от професионално направление "Туризъм" и най-малко 1 година стаж в туризма, или

 2. висше образование и най-малко 3 години стаж в туризма.

 (2) Лицето по ал. 1 трябва да владее български и най-малко един чужд език.

 (3) За признаване владеенето на чужд език на лицето по ал. 1 се изисква удостоверяване на следното ниво на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) – С1.

 

Раздел IV

Изисквания за образование и езикова квалификация на персонала на туроператори и/или туристически агенти

 

Чл. 6. (1) Лицето от персонала, осъществяващо функции по организация на туристическата дейност, трябва да има:

 1. висше образование по специалност от професионално направление "Туризъм" или друго висше образование и да владее най-малко един чужд език, или

 2. средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и да владее най-малко един чужд език.

 (2) За признаване владеенето на чужд език на лицето по ал. 1 се изисква удостоверяване на следното ниво на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) – В1.

 

Чл. 7. (1) Лицето от персонала, осъществяващо функции по продажби на самолетни билети, трябва да има:

 1. висше образование или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма;

 2. сертификат, удостоверяващ ИАТА квалификация.

 (2) Лицето по ал. 1 трябва да владее най-малко един чужд език.

 (3) За признаване владеенето на чужд език на лицето по ал. 1 се изисква удостоверяване на следното ниво на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) – В2.

 

Чл. 8. Наименованията на длъжностите на персонала, определени в наредбата, са препоръчителни.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на наредбата:

 1. "Стаж в туризма" е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице, вписано в Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма за извършване на туристическа дейност или в администрация, свързана с туризма. За стаж в туризма се счита и трудовият или осигурителен стаж на лице, предоставящо допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.

 2. "Придобита професионална квалификация" е завършено образование или обучение в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи и центрове за професионално обучение.

 3. "Езикова квалификация" е получено образование или обучение по български език или на български език в средно или висше училище или езиков курс, или успешно положен изпит и по чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.

 

§ 2. Изискванията за висше образование включват следните образователно-квалификационните степени:

1. бакалавър, в т.ч.:

а) професионален бакалавър (преди 2007 г. – "специалист по...") – за завършилите обучение 3-годишен курс на редовно обучение (3,5 или 4 години задочно) в колеж или университет с не по-малко от 180 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;

  б) бакалавър – за завършилите 4-годишен курс редовно обучение (или 4- или 5-годишен курс задочно или индивидуално обучение) в университет с не по-малко от 240 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;

 2. магистър, в т.ч.:

 а) за завършилите втората степен на обучение в университет – след придобита степен бакалавър, с продължителност минимум 1 година и не по-малко от 60 кредита; след придобита степен професионален бакалавър минимум 2 години и не по-малко от 120 кредита; в двата по-горни случая след полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа;

 б) за специалности, при които придобиването на степен магистър не изисква преминаване през обучение за степен бакалавър – с продължителност минимум 5-годишен срок на обучение и не по-малко от 300 кредита, след полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 64 от Закона за туризма.

 

 § 4. Министърът на икономиката и енергетиката дава указания по прилагането на наредбата.