НАРЕДБА № 31 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1996 Г. ЗА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОРТНИ, ФИЗКУЛТУРНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И ПРОЯВИ

 

Отменена ДВ, бр. 41 / 02.06.2009 г.

 

Обн. ДВ. бр.3 от 10 Януари 1997г., отм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., Отменена с Параграф единствен от Наредбата за отмяна на Наредба № 31 от 1996 г. за медицинското осигуряване на спортни, физкултурни и туристически състезания и прояви - ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г.

 

Чл. 1. Медицинското осигуряване на спортни, физкултурни и туристически състезания и прояви се извършва при спазване на чл. 53 от Закона за народното здраве и тази наредба.

 

Чл. 2. (1) При организиране на медицинското обслужване на спортни състезания, физкултурни и туристически прояви, наричани по-нататък "състезания", ръководителите на здравните заведения, които поемат медицинското обслужване, съгласуват с организаторите броя на дежурните медицински лица или екипи, организацията на медицинското обслужване и с писмена заповед определят дежурните медицински лица.

(2) Медицинската помощ на спортни състезания с международен, републикански, регионален и градски характер се осигурява само от лекари, завършили успешно квалификационен курс в спортно-медицинско заведение.

(3) Медицинските лица на състезания по бокс не могат да бъдат по-малко от двама лекари на ринга, на състезания по борба, самбо, джудо - не по-малко от един лекар на тепих или татами.

(4) При определяне на повече от едно медицинско лице за обслужване на състезание се определя ръководител на екипа за медицинското обслужване.

(5) За дежурно медицинско лице на състезание не може да бъде определен лекар на отбор, участващ в същото състезание.

 

Чл. 3. (1) Здравните заведения, които извършват медицинското обслужване на състезания от международно и републиканско ниво по футбол, ръгби, ски, колоездене, конен спорт, бокс, автомобилизъм, мотоциклетизъм, парашутизъм, летателни спортове и алпинизъм, осигуряват и необходимия санитарен транспорт.

(2) По преценка на организаторите санитарен транспорт може да се осигурява и при други състезания.

 

Чл. 4. Собствениците на спортни обекти, стадиони, зали, басейни, колодруми, хиподруми, ски и други спортни съоръжения, на които се провеждат състезания, оборудват лекарски кабинет, който се ползва от дежурните медицински лица на състезанието съгласно приложения № 1 и 2.

 

Чл. 5. Медицинските лица, определени да дежурят на състезанията:

1. присъстват на техническите конференции и проверяват медицинската документация;

2. явяват се половин час преди състезанието или в посочения от организаторите час и остават половин час след приключването му;

3. представят на главния съдия заповедта, с която са определени за дежурни медицински лица, а в случаите по чл. 2, ал. 2 - и документ за завършен квалификационен курс;

4. извършват оглед на спортния обект за санитарно-хигиенното му състояние, проверяват състоянието на спортните терени и съоръженията, на които се провежда състезанието, и при констатирани санитарно-хигиенни или други нарушения уведомяват главния съдия или ръководителя на състезанието за отстраняването им;

5. проверяват медицинската документация на участниците;

6. оказват медицинска помощ на състезатели, длъжностни лица и публика;

7. извършват спортно-медицинско освидетелстване и налагат забрана за участие в състезание на спортисти, когато е налице опасност за живота и здравето им. Наложената забрана е задължителна за главния съдия и ръководителя на състезанието;

8. явяват се на състезанието с медицинска чанта, окомплектована за спешна медицинска помощ съгласно приложение № 2;

9. ръководят санитарния транспорт и при необходимост изискват от организаторите придружител за транспортиране на пострадал;

10. вписват в протокола на състезанието всички констатирани и неотстранени нарушения, свързани със спортния обект, медицинската документация и наложени забрани;

11. подписват протокола на състезанието след приключването му;

12. вписват в медицинския лист всички установени нарушения от медицинско, санитарно-хигиенно и друго естество, както и имената на обслужените лица;

13. представят на ръководителя на здравното заведение по чл. 2, ал. 1 медицинския лист от състезанието един ден след приключването му;

14. за наложените забрани на състезатели за участие в състезанието медицинските лица уведомяват здравното заведение, което осигурява медицинското обслужване на състезанието.

 

Чл. 6. Организаторите на спортни състезания, физкултурни и туристически прояви:

1. дават заявка в здравните заведения по чл. 2, ал. 1 за дежурни медицински лица най-малко 3 дни преди провеждането на състезанието;

2. уведомяват здравното заведение за настъпили промени в деня, мястото и часа на провеждането на състезанието не по-късно от един ден преди провеждането му;

3. осигуряват и обозначават мястото за дежурното медицинско лице в непосредствена близост до спортния терен и според изискванията на спортните федерации;

4. осигуряват лекарствените средства, посочени в приложение № 2;

5. осигуряват санитарни носилки и носачи;

6. изплащат възнаграждение на дежурните медицински лица съгласно нормативните актове на Комитета за физическо възпитание и спорт.

 

Чл. 7. Лицата, които нарушават разпоредбите на тази наредба, носят административнонаказателна отговорност по чл. 101 от Закона за народното здраве.

 

Заключителни разпоредби

 

Параграф единствен.

Тази наредба се издава на основание § 3 във връзка с чл. 53, ал. 2 от Закона за народното здраве.

 

Приложение № 1 към чл. 4

 

Необходимо оборудване на лекарски кабинет

 

1. Лекарска кушетка - 1 бр.

2. Лекарствен шкаф - 1 бр.

3. Лекарско бюро - 1 бр.

4. Столове - 3 бр.

5. Закачалка за дрехи - 1 бр.

6. Кошче за отпадъци - 1 бр.

7. Манипулационна масичка

8. Скалпел

9. Пинсети

10. Ножици

11. Усторазтворител

12. Езикодържател

13. Помощно легенче

 

Приложение № 2 към чл. 4 и чл. 5, т. 8

 

Списък на медикаментите и превързочните материали за лекарски кабинет и лекарска чанта за медицинско осигуряване на спортни състезания (прояви)

 

Ампулни форми

 

1. Адреналин - 2 амп.

2. Урбазон - 2 амп.

3. Калциев глюконат - 1 амп.

4. Витамин "С" - 2 амп.

5. Алергозан - 2 амп.

6. Папаверин - 2 амп.

7. Бусколизин (спазмалгон) - 2 амп.

8. Аналгин - 3 амп.

9. Вазстон - 2 амп.

10. Кофеин - 2 амп.

11. Новфилин 0,24 % и 0,48 % по 2 амп.

12. Фурантрил - 2 амп.

13. Глюкоза 10 % - 1 амп., 40 % - 2 амп.

14. Памба - 2 амп.

15. Витамин "К" - 2 амп.

16. Ефортил - 2 амп.

17. Лидокаин 1 % 10 мл - 2 амп.

18. Диазепам - 2 амп.

19. Изоланид (дигоксин) - 2 амп.

20. Таламонал (Дроперидол + Фентанил) - 1 амп.

21. Спортопак - 1 оп.

22. Галаспон - 1 оп.

 

Таблетни форми

 

23. Ацетизал - 10 табл.

24. Аналгин - 10 табл.

25. Новфилин - 10 табл.

26. Бусколизин - 10 табл.

27. Седалгин - 10 табл.

28. Нитроглицерин - 1 оп.

29. Валидол - 10 табл.

30. Дизентерол - 1 оп.

31. Хлофадон - 10 табл.

32. Обсидан - 10 табл.

33. Церукал - 1 оп.

34. Сулфацетамид

35. Ринофурацин - 1 флак.

36. Хепароид - унгв. - 1 туба

37. Алергозан - 1 туба

38. Дефламол - 1 туба

39. Универтан пулв. - 1 оп.

40. Немибацин пулв. - 1 опак.

41. Антибиотик - унгв. - 1 туба

42. Ревулзивен - унгв. - 1 туба

Превързочни материали

43. Памук - 200 г

44. Бинтове - плетени - 1 бр. 10/10 + 1 бр. 5/8 + 1 бр. 5/5

45. Марля 1 кв.м - 1 пакет

46. Шина

47. Лигнин - 200 г