НАРЕДБА № 8 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ"

 

Актуална към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Издадена от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г.

 

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 812020 "Планински водач" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 812 "Пътувания, туризъм и свободно време" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 812020 "Планински водач", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалността 8120201 "Туризъм".

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

 

Раздел II.

Съдържание на Държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Планински водач".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Планински водач" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 година, включително по специалности и професии от групата професии "в сферата на обслужването" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 година, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Планински водач"

Професионално направление:

 

812

Пътувания, туризъм и свободно време

 

 

Наименование на професията:

 

812020

Планински водач

 

 

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 е представена специалността, включена в професията "Планински водач", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

 Таблица 1

Специалности

Степен

Входящо

 

на профе-

минимално образо-

 

сионална

вателно равнище

 

квалифи-

за уче-

за лица,

 

кация

ници

навър-

 

 

 

шили 16 г.

1

2

3

4

5

8120201

Туризъм

Трета

Основно

Средно

 

 

 

образование

образование

 

 

 

 

 

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, за да упражнява професията "Планински водач", което се удостоверява с медицинско свидетелство.

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности

Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на

Предмети и средства

Професионални компетенции

 

трудовите

на труда

 

 

дейности

 

знания за:

умения за:

професионално-

 

(задачи)

 

 

 

личностни

 

 

 

 

 

качества

1

2

3

4

5

6

1. Специалност 8120201 "Туризъм"

1.

Извършва предварителна

Топографски карти, компас,

Начините на работа и

Работа с компас, алтиметър

Организираност;

 

подготовка за запознаване

пътеводители,

поддържане на уредите за

и GPS и топографски карти;

Прецизност, технически

 

с маршрута и набавя

радиостанции, GPS,

навигация (GPS, компаси,

Ориентиране по

усет и способности;

 

необходимата за маршрута

алтиметри, алпийски

алтиметри);

топографска карта и

Информираност и

 

информация и групова

инвентар за масови

Работата с топографски

аерофотоснимки;

компетентност;

 

екипировка.

осигуровки, съоръжения за

карти;

Работа с комуникационни

Компютърна грамотност;

 

 

лавинно спасяване, бивачни

Обща екипировка;

уреди;

Чуждоезикова подготовка.

 

 

съоръжения;

Чужди езици, компютри и

Ползване на компютър и

 

 

 

Компютри;

Интернет.

чужд език.

 

 

 

Речници.

 

Търсене и извличане на

 

 

 

 

 

информация от Интернет.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Проверява годността и

Екипировка и съоръжения:

Правилен подбор,

Преценка на годността на

Прецизност;

 

изправността на

- лична екипировка: раница,

експлоатация и съхранение

екипировката и

Наблюдателност техни-

 

екипировката и

спален чувал, обувки,

на екипировката и

съоръженията;

чески усет и организираност;

 

съоръженията на

облекло;

съоръженията.

Подходящ подбор,

Техническа грамотност.

 

участниците в проявата.

- групова екипировка:

 

експлоатация и съхранение

 

 

 

палатки, шалтета, кухненско

 

на екипировката и

 

 

 

оборудване;

 

съоръженията.

 

 

 

- специални съоръжения:

 

 

 

 

 

алпийски инвентар, щеки,

 

 

 

 

 

персонално осветление,

 

 

 

 

 

лавинни лопатки,

 

 

 

 

 

петромаксови лампи и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Инструктира групата за

Топографски карти,

Видове туристически

Анализиране на

Комуникативност;

 

характерните особености на

вертикална схема на

маршрути в България;

туристически маршрути;

Умения за работа в екип;

 

маршрута и тактиката за

маршрута

Метеорологичната

Осъществява комуникация с

Наблюдателност;

 

провеждането на прехода.

 

обстановка;

клиентите;

Коректност и такт.

 

 

 

Тактиката на проявите.

Определяне тактиката на

 

 

 

 

 

придвижване;

 

 

 

 

 

Навигация.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Води клиентите по

Топографски карти;

Правила за движение по

Четене на топографска

Наблюдателност;

 

набелязания маршрут,

Компаси, GPS,

различни терени;

карта;

Отговорност;

 

обезпечавайки сигурността

специализирана екипировка

Топография;

Ориентиране по местни

Дисциплинираност;

 

им.

и съоръжения, средства за

Ориентиране в непозната

признаци и предмети;

Способност за обективни

 

 

комуникация, медицински

местност;

Придвижване по зимна и

преценки и адекватни

 

 

пакет за долекарска помощ.

Метеорология;

лятна туристическа

решения;

 

 

 

Оказване на правилна

маркировка;

Умения за работа в екип;

 

 

 

долекарска помощ и

Работа с компаси, GPS,

Лидерски качества и

 

 

 

импровизиран транспорт;

комуникационни средства;

организираност;

 

 

 

Правила за работа със

Оказване на долекарска

Справяне с критични

 

 

 

специализирани технически

помощ и транспорт;

ситуации.

 

 

 

съоръжения и екипировка;

Промяна на маршрута или

 

 

 

 

Медико-биологични

прекратяване на прехода.

 

 

 

 

познания.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Предоставя информация за

Пътеводители,

Историческите особености

Водене на беседа;

Лидерски качества;

 

природни, културни и

специализирана и

на различните области и

Систематизирано

Обща култура;

 

исторически

справочна литература;

райони;

предоставяне на

Коректност и такт;

 

забележителности по

Топографска карта;

Географското разположение

информация за природни,

Техническа и компютърна

 

маршрута.

Рекламни материали;

на интересни природни

културни и исторически

грамотност.

 

 

Компютър.

обекти;

забележителности по

 

 

 

 

Екологичната обстановка;

маршрута;

 

 

 

 

Местната флора и фауна;

Последователност на

 

 

 

 

Етнография и фолклор на

изложението;

 

 

 

 

етносите в България.

Намиране на подходяща

 

 

 

 

 

информация в зависимост от

 

 

 

 

 

интересите на групата.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Организира и обезпечава

Бивачни съоръжения;

Медико-физиологични

Приготвяне и разпределяне

Организираност;

 

настаняването,

Походно кухненско

познания;

на храна;

Информираност;

 

изхранването и почивката

оборудване;

Рационалното хранене;

Избор на място и

Компетентност;

 

на клиентите си.

Хранителни продукти и

Специфичните изисквания

екипировка за бивакуване;

Умения за работа в екип;

 

 

напитки.

на храненето: религиозни,

Организиране и устрояване

Способност за

 

 

 

национални и етнически.

на биваци; Автономни

импровизация.

 

 

 

 

осветления.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Подпомага туристите при

Специализирана екипировка

Техническите и

Правилен и подходящ

Наблюдателност;

 

ползване на

и съоръжения.

качествените параметри на

подбор на екипировката;

Информираност;

 

специализирана

 

екипировката и

Съхраняване и експлоатация

Технически усет и

 

туристическа екипировка и

 

съоръженията;

на екипировката и

способности;

 

съоръжения.

 

Тенденции в развитието на

съоръженията;

Взискателност;

 

 

 

съвременната екипировка;

Индивидуално прогонване

Способност за

 

 

 

Алпийския инвентар и

на екипировката;

импровизация.

 

 

 

използването му.

Организиране на масови

 

 

 

 

 

осигуровки.

 

 

 

 

 

 

 

8.

Осигурява подходящ

 

Психология, групови

Разрешаване на конфликти;

Компетентност, лидерски

 

микроклимат; Съдейства за

 

динамики, поведение в

Обективна оценка на

качества;

 

разрешаване на критични

 

критични ситуации, стрес и

ситуацията.

Самоконтрол.

 

ситуации.

 

стресоустойчивост.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Подготвя и представя отчет

Бланки, анкетни карти,

Счетоводство и финансов

Анализиране и отчетност;

Прецизност;

 

за организираната проява.

ведомости.

отчет.

Изготвяне на счетоводни

Коректност;

 

 

 

 

документи.

Отговорност;

 

 

 

 

 

Етичност;

 

 

 

 

 

Точност.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

Туризмът е отрасъл, който има стратегическо значение за икономиката на страната. Перспективите са свързани с програмата за устойчиво развитие и опазване на околната среда. Тенденциите в развитието на туризма имат различни посоки, което определя необходимостта от подготовка на квалифицирани кадри. За алтернативния туризъм е характерно специализирането на туроператорски агенции в различните активности, предлагани на туристическия пазар, отговарящи на международните изисквания и търсенето.

2.3. Възможности за професионална реализация

Придобилите професионална квалификация по професията "Планински водач" имат възможност да се реализират в туроператорски фирми или да развиват самостоятелен бизнес. Придобилите професионална квалификация по професията "Планински водач" - трета степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.): 5113-3004 Планински водач/гид, 5169-1005 Планински спасител и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Планински водач" може да се обучава по професията "Екскурзовод", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачитат.

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Планински водач" може да се обучава за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация и има възможност за допълнителни квалификации.

3. Цели на обучението

Основната цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за упражняване на професията "Планински водач".

3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява при работа околната среда, познава и използва личните и колективните предпазни средства;

- използва ефективни начини за комуникация, прави отчет на извършената работа;

- познава общите икономически принципи за организацията и развитието на туризма;

- познава правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда и вътрешната нормативна база, разбира договорните отношения между работодател и работник;

- осъзнава своята роля и място при решаване на проблеми, вземането на решения и участие в работата на екипа;

- знае общите правила за работа с компютър;

- ползва специализирани програмни продукти и Интернет;

- осъществява свободна комуникация на чужд език при изпълнение на задълженията си.

3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Пътувания, туризъм и свободно време"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- ползва специализираната основна информация, свързана с конкретната му дейност;

- познава и прилага принципите за организация на труда и на работното място в планината и в населените места, в съответствие с изискванията на ЗБУТ и опазването на околната среда;

- знае и използва съвременни методи за водене на групи;

- разчита и ползва техническа, географска и организационна документация, свързана с дейността, води отчетна документация;

- разбира същността и етапите на туристическите прояви и познава средствата за тяхното осъществяване;

- познава географските, културните и историческите особености на маршрутите в България;

- владее спецификата при работа с чуждестранни туристи.

3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Планински водач" задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава основните материали, крайните продукти и съоръженията, използвани в екипировката (масова и лична) за планинарството;

- познава опасностите в планината и правилата за предпазването от тях;

- познава и прилага правилата за оказване на долекарска медицинска помощ;

- осъществява импровизиран транспорт на пострадал;

- използва подходящо техниката на алпинизма;

- познава устройството и умее да работи със специализираните съоръжения, уреди и екипировка, поддържа ги в изправност;

- осигурява безопасно придвижване по маршрутите;

- спазва правилата за здравословен и безопасен труд;

- използва радиовръзка и флагова комуникация;

- предотвратява критични ситуации;

- попълва работната документация;

- работи със специализиран софтуер и уреди за навигация;

- извършва задълбочен анализ на предстоящите прояви и представя и обработва крайните резултати;

- познава същността и основните етапи на планинарските походи.

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Планински водач".

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броя часове за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Съдържанието на обучението по професията "Планински водач" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

 Таблица 3

Съдържание на обучението*

Професионални

Тематични

 

компетенции

области*

1

2

3

Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

1.

Познава и прилага ос-

Здравословни условия на

 

новните правила за без-

труд;

 

опасна работа при пре-

Пожарна безопасност;

 

биваването в планината,

Аварийна безопасност;

 

като използва лични

Безопасни условия на

 

предпазни средства, поз-

труд;

 

нава и използва колек-

Долекарска помощ;

 

тивни предпазни сред-

Опазване и възпроизвод-

 

ства и опазва околната

ство на околната среда.

 

среда.

 

2.

Използва ефективни

Различни начини и видо-

 

начини за комуникация

ве общуване;

 

и прави отчет на извър-

Принципи на рационал-

 

шената работа.

ното и деловото общуване;

 

 

Водене на стриктна и

 

 

делова кореспонденция.

3.

Осмисля и познава

Икономика на туризма;

 

икономическите прин-

История и развитие на

 

ципи за организация и

туристическите дести-

 

развитие на туризма в

нации;

 

България.

Организации, работещи

 

 

в сферата на туризма у нас.

4.

Разбира и осмисля

Трудовоправно законода-

 

задълженията си съг-

телство;

 

ласно Кодекса на труда

Трудовоправни отноше-

 

и нормативната база за

ния в производственото

 

отрасъла, знае и спазва

звено;

 

договорните отношения

Нормиране на труда и не-

 

между работодател и

нормирани трудови задъл-

 

работник.

жения;

 

 

Формиране на заплащането на труда;

 

 

Длъжностна характеристика;

 

 

Структура и взаимоотношения на фирмите в туризма.

5.

Разбира своята роля и

Отговорност и дисципли-

 

място при вземането на

нираност;

 

решения и участие в

Етичност и професио-

 

работата на екипа.

нализъм;

 

 

Колективна работа в екип.

6.

Познава и прилага об-

Материали за изработ-

 

щите правила за работа

ване на екипировка и

 

със специализирана еки-

съоръжения;

 

пировка и съоръжения

Правила за съхранение на

 

и използва готови отра-

екипировка и съоръжения;

 

ботени схеми и марш-

Трайност и годност на

 

рути в своята работа.

екипировката и съоръже-

 

 

нията;

 

 

Видове и типове туристически услуги;

 

 

Популярни маршрути за български и чуждестранни туристи.

7.

Ползва специализира-

Обекти и субекти на

 

ната основна информа-

туристическия пазар;

 

ция, необходима за из-

Икономически взаимо-

 

пълнение на конкрет-

отношения, процеси и

 

ната дейност.

явления в туризма;

 

 

Стопанско значение

 

 

на туризма.

8.

Знае и прилага общите

Хардуерна конфигурация

 

правила за работа с

на компютъра;

 

компютър.

Устройства за въвеждане

 

 

и съхраняване на данни;

 

 

Папки за съхраняване и право на достъп до информацията;

 

 

Съхраняване и намиране на информацията;

 

 

Програмни продукти за създаване на документи;

 

 

Работа с локални и глобални мрежи.

9.

Ползва специализирани

Специфични специализи-

 

програмни продукти и

рани програми за туриз-

 

Интернет.

ма и туристическите уре-

 

 

ди и съоръжения;

 

 

Счетоводни и складови програмни продукти;

 

 

Търсачки в Интернет;

 

 

Глобални портали в Интернет.

10.

Осъществява свободна

Най-често употребявана

 

комуникация на чужд

лексика - четене на текс-

 

език на ниво В2 според

тове (стандарти, нормати-

 

Общата европейска

ви, каталози, инструкции,

 

рамка за владеене на

указателни надписи, топо-

 

език.

графски карти и др.), учас-

 

 

тие в разговор (елементарни изрази и прости изречения), попълване на несложни информационни справки;

 

 

Думи и изрази, свързани с професионалните задачи - говоримо и писмено;

 

 

Думи и изрази (говоримо и писмено), свързани с условията за сигурност и безопасност.

 

 

Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направ-

 

 

ление

11.

Познава и прилага

Санитарно-хигиенни нор-

 

принципите за органи-

ми и изисквания за ЗБУТ;

 

зация на труда и на ра-

Изисквания за опазване на

 

ботното място в съот-

околната среда;

 

ветствие с норматив-

Изисквания за съвремен-

 

ните изискванията и

на организация на труда

 

опазването на околната

на работното място;

 

среда.

Инструкции за действия

 

 

при възникване на кри-

 

 

тични ситуации.

12.

Познава географските,

География на България;

 

културните, етническите

Етимология на географ-

 

и историческите особе-

ските и историческите наи-

 

ности на различните

менования на областите и

 

области и етноси в

районите в страната;

 

България.

Културни и религиозни

 

 

празници на различните етноси в България;

 

 

Исторически забележителности у нас.

13.

Разбира същността и

Съдържание на туристи-

 

етапите на туристичес-

ческите прояви;

 

ките прояви и познава

Планиране и последова-

 

средствата за тяхното

телност в осъществява-

 

осъществяване.

нето на проявите;

 

 

Начини за набиране на клиенти;

 

 

Законови рамки и нормативна уредба (правилници) на професиите в бранша.

14.

Знае и използва съвре-

Методология на туризма;

 

менни методи за водене

Психология на движение-

 

на групи.

то в групи.

15.

Извършва анализ на

Предварителен подбор;

 

предстоящите прояви,

Отчетност на проявите.

 

представя и обработва

 

 

крайните резултати.

 

16.

Прилага творчество

Гъвкавост, експедитив-

 

в осъществяването на

ност и вариативност при

 

основните етапи на

възникване на опастност

 

проявите.

или критична ситуация;

 

 

Последователност и методичност в туристическите прояви.

17.

Разчита и ползва техни-

Стандартизационна, тех-

 

ческа, географска и орга-

ническа и технологична

 

низационна документа-

документация;

 

ция, свързана с дейност-

Географски и топограф-

 

та му, води отчетна доку-

ски карти и описания;

 

ментация, планира и уп-

Предназначение, видове,

 

равлява финансови

начини и изисквания за

 

ресурси.

водене на специализира-

 

 

ната документация в туризма;

 

 

Счетоводни документи, ведомости, финансова отчетност, фактури, ДДС за чужденци и др.

18.

Познава общите иконо-

Туризъм и географски

 

мически принципи и

особености на туризма в

 

етапи за организацията

България;

 

и развитието на туризма.

Особености при обслуж-

 

 

ване на чуждестранни

 

 

туристи;

 

 

Икономическо значение на туризма у нас.

Специфична за професията "Планински водач" задължителна професионална подготовка

19.

Познава опасностите в

Опасности, свързани с

 

планината и предпазва-

особеностите на релефа

 

нето от тях.

и структурата на плани-

 

 

ната;

 

 

Опасности, свързани със специфичния планински климат и метеорология;

 

 

Опасности от субективен характер;

 

 

Предпазване от летните опасности в планината;

 

 

Предпазване от лавини.

20.

Познава и прилага пра-

Правила за оказване на

 

вилата за оказване на

долекарската помощ;

 

долекарска медицинска

Животоспасяващи лекар-

 

помощ.

ства и планинска аптека;

 

 

Спасителна акция при снежни и безснежни условия;

 

 

Транспорт на пострадал в планината.

21.

Използва навигацията и

Видове маркировки и дви-

 

ориентирането при пла-

жение по тях;

 

нинските походи и

Топография и топограф-

 

прояви.

ски карти и мащаби;

 

 

Ориентиране в местност без топографска карта;

 

 

Движение и работа с топографска карта;

 

 

Съвременни средства за навигация (GPS), комуникация и ориентиране.

22.

Прилага съоръженията

Характеристика и разви-

 

и техниката на алпиниз-

тие на планинарството и

 

ма в планинарството.

алпинизма в България и

 

 

света;

 

 

Екипировка и съоръжения за алпинизъм;

 

 

Видове алпийски възли и приложение;

 

 

Техника на осигуряване;

 

 

Оборудване на технически сложни терени за масово преминаване.

23.

Грижи се за здравослов-

Физиология на натоварва-

 

ното състояние и без-

нето в планински условия;

 

опасното преминаване

Биохимични промени в

 

на клиентите по марш-

организма;

 

рутите.

Психологични аспекти на

 

 

поведението в критични ситуации;

 

 

Психични състояния; регулация и саморегулация;

 

 

Стрес и стресоустойчивост на личността;

 

 

Социална група; работа в екип;

 

 

Поведение в конфликтни ситуации;

 

 

Управление и разрешаване на конфликтите.

24.

Опазва, съхранява и

Флора и фауна на плани-

 

популяризира флората

ните в България;

 

и фауната в България.

Етнография и фолклор;

 

 

Планинарска етика и поведение;

 

 

Екология в планинарството;

 

 

Народни паркове, резервати и защитени местности в България и режими на достъп до тях.

25.

Познава основните

Видове сезонна екипи-

 

материали и крайните

ровка;

 

продукти, използвани

Масова екипировка и

 

в екипировката (масова

съоръжения;

 

и лична) и съоръжения-

Еволюция и развитие на

 

та в планинарството и

материалите за съвремен-

 

работи със специализи-

на екипировка;

 

раната екипировка,

Еволюция и развитие на

 

уреди и съоръжения.

съоръженията в плани-

 

 

нарството;

 

 

Бивак и бивачни съоръжения;

 

 

Лавинно спасяване;

 

 

Обща и лична екипировка;

 

 

Групова екипировка;

 

 

Уреди в туристическата практика: термометър, алтиметър, ветропоказател, компас, барометър и др.

26.

Познава начина на ра-

Предназначение, устрой-

 

бота и ползва специали-

ство и действие на специа-

 

зираните съоръжения

лизираното оборудване:

 

и уреди, работи прецизно

карти, лифтов транспорт,

 

с тях и ги поддържа в

компас, алтиметър, GPS,

 

изправност.

бивачно оборудване, по-

 

 

ходно кухненско оборудване, осигурително техническо оборудване и др.

27.

Използва различни ко-

Ползване на радиовръзки;

 

муникационни средства

Ползване и работа със

 

при необходимост.

стационарни и безжични

 

 

телефони;

 

 

Ползване на светлинна и флагова сигнализация.

 

 

 

5. Система за оценяване и сертифициране

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.

Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.

Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

Входящото образователно равнище за начално професионално обучение се удостоверява чрез:

Диплома за средно образование при прием на лица, навършили 16 години - за професионално обучение в центрове за професионално обучение или в професионални гимназии.

Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.

5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. По теория:

Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;

Среден 3 - обучаваният е овладял минимума знания, необходими за усвояването на следващото учебно съдържание;

Добър 4 - обучаваният разбира и обяснява факти и методи, умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;

Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации, самостоятелно разработва задачи, но допуска незначителни грешки;

Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, самостоятелно разработва задачи и прави оценка на ситуацията по време на проявата.

5.1.2. По практика:

Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за движение в планината по предварително дадени указания;

Среден 3 - обучаваният извършва основните действия, необходими за изпълнение на практическото задание, със значителни отклонения от изискванията за безопасно придвижване и водене на групата;

Добър 4 - обучаваният изпълнява практическо задание по предварително дадени указания с незначителни отклонения от изискванията за безопасно придвижване и водене на групата;

Много добър 5 - обучаваният самостоятелно изпълнява практическо задание, като спазва правилата за безопасно придвижване и водене на групата.

Отличен 6 - обучаваният изпълнява практическо задание в непозната ситуация, спазвайки правилата за безопасно придвижване и водене на групата.

5.1.3. При оценяване на професионалните компетенции при обучението, организирано на модулен принцип, предварително се разработва система за оценяване, която включва:

- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);

- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;

- въвеждане коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;

- задаване на скала (формула) за изчисляване на оценката по шестобалната система.

5.1.4. Инструментите за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, писмено изпитване, практически задачи и др., се разработват в съответствие с методическите изисквания за всеки от тях. Оценителят предварително разработва критерии за оценяване на компетенциите, които се проверяват. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. се съобразява с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3. "Цели на обучението".

5.2. Оценяване на изхода

Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.

Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Планински водач".

5.2.1. Изпит по теория на професията

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

 Таблица 4

Критерии

Показатели

Тежест (%)

1

2

3

1.

Усвоени теоре-

Знания за историята и

50

 

тични знания за

географията на Бълга-

 

 

различните пла-

рия;

 

 

нинарски дей-

Знания за етническите

 

 

ности в съот-

и религиозните празни-

 

 

ветствие с нор-

ци и обичаи на бълга-

 

 

мативните

рите;

 

 

изисквания

Знания за предназначението, начина на работа и съхранението на планинската екипировка и съоръжения;

 

 

 

Знания за принципите, реда и последователността на работа при провеждането на проявите в планината;

 

 

 

Знания за техниката и тактиката на водене на групи в планината;

 

 

 

Знания за релефа, метеорологията и опасностите в планината;

 

 

 

Знания за организацията, провеждането и отчитането на планинските прояви.

 

2.

Правила за здра-

Знания за безопасното

40

 

вословни и без-

провеждане на проявите;

 

 

опасни условия

Знания за опазване на

 

 

на труд и за

околната среда;

 

 

опазване на

Знания за безопасна ра-

 

 

околната среда

бота със специализира-

 

 

 

ните съоръжения;

 

 

 

Разпознаване на опасни ситуации в процеса на работа и своевременно реагиране;

 

 

 

Описание на начините за оказване на първа долекарска помощ на пострадал при злополука;

 

 

 

Знания за импровизираното транспортиране на пострадал и търсене на помощ в планината.

 

3.

Икономически

Знания за общите прин-

5

 

и трудовоправ-

ципи на трудовото зако-

 

 

ни знания и

нодателство;

 

 

умения

Знания за правата и задълженията като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, за договорните отношения между работодател и работник, за системите за заплащане на труда.

 

4.

Чуждоезикови

Степен на владеене на

5

 

знания и умения

един чужд език;

 

 

 

Степен на владеене на планинарската терминология на чужд език.

 

 

 

Общо

100

 

 

 

 

5.2.2. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

 

Таблица 5

Критерии

Показатели

Тежест (%)

1

2

3

1.

Изпълнение на

Степен на приложимост

56

 

различните пла-

на усвоените теоретични

 

 

нинарски дей-

знания в конкретни прак-

 

 

ности в съответ-

тически дейности;

 

 

ствие с норма-

Умения за работа с пла-

 

 

тивните изиск-

нинската екипировка и

 

 

вания.

съоръжения;

 

 

 

Умения за ориентиране в непозната местност;

 

 

 

Умения за правилен подбор на тактиката и техниката на движение при придвижване в планината;

 

 

 

Умения за попълване, обработка и оформяне на отчетната документация според изискванията на работодателя.

 

2.

Спазване на

Използване на предмети-

33

 

правилата за

те и средствата на труда

 

 

здравословни и

по безопасен начин;

 

 

безопасни усло-

Разпознаване на възмож-

 

 

вия на труд и

ните опасни ситуации,

 

 

опазване на

които могат да възникнат

 

 

околната среда

при изпълнение на тру-

 

 

 

довите задачи;

 

 

 

Опазване на околната среда в процеса на изпълнение на изпитното задание;

 

3.

Ефективна орга-

Правилен избор на съо-

6

 

низация на рабо-

ръженията и екипировка-

 

 

тата и правилен

та за съответната проява;

 

 

подбор на съо-

Вземането на решения по

 

 

ръженията и

време на проявата, в за-

 

 

екипировката,

висимост от конкретната

 

 

съобразно с

ситуация;

 

 

конкретното

Изпълнение на задачите

 

 

задание

в определения срок

 

4.

Знания и умения

Умения за работа с ком-

5

 

за работа с ин-

пютър, GPS, радиостан-

 

 

формационна

ции, топографски карти,

 

 

техника

компаси, барометри и

 

 

 

алтиметри и др.;

 

 

 

Познаване и умения за използване на устройствата за въвеждане, съхранение и извеждане на информация;

 

 

 

Умения за набавяне и ползване на метеорологични и климатични прогнози.

 

 

 

Общо

100

 

 

 

 

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Завършено професионално обучение с придобита трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, имат право да получат удостоверение за професионално обучение.

Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 на МОН) и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Планински водач".

Изходящото образователно равнище за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Планински водач" е средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

6. Изисквания към материалната база

Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и на съответните стандарти.

Нормативните изисквания към учебните полигони са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в тях, съобразени са с ергономичните и естетическите изисквания и с методическите указания.

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни полигони и реална природна среда.

Учебната практика се провежда в реални условия.

6.1. Учебен кабинет

В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията. Учебните кабинети трябва да отговарят на необходимите педагогически, дидактически, методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават предпоставка за успешно усвояване на знанията, уменията и формирането на професионално-личностните качества на обучаваните.

6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане:

Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на учителя (работна маса и стол), работно място на всеки ученик (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на табла, екран за прожектиране, дъска за писане и други средства за обучение и дидактическа техника.

6.1.2. Учебни помагала:

- специализирани навигационни и топографски карти и уреди;

- специализирани алпийски съоръжения;

- лични предпазни средства;

- средства за онагледяване;

- специализирана литература (пътеводители);

- медицинско оборудване за долекарска помощ и импровизиран транспорт;

- лавинни съоръжения;

- бивачни съоръжения;

- комуникационни средства.

6.2. Учебни полигони за обучението по практика на професията

6.2.1. Основно оборудване:

- туристически зимни и летни маркировки;

- тренировъчни ориентировъчни маршрути.

6.2.2. Учебни помагала:

- знаци за ориентиране (точки);

- карти, компаси, скици и др.

7. Изисквания към обучаващите

Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели, чието завършено образование, придобита специалност, присъдени квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.

7.1. По теория:

За обучението по теория обучаващите трябва да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията.

7.2. По практика:

За обучението по практика обучаващите трябва да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията.

8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:

- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;

- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.