НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ

 

Актуална към ДВ, бр. 91 / 18.10.2013 г.

 

Приета с ПМС № 30 от 28.02.2005 г., обн., ДВ, бр. 22 от 15.03.2005 г., в сила от 15.03.2005 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005 г., в сила от 21.06.2005 г., бр. 98 от 27.11.2007 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:

 

 1. категоризирането на ски пистите - туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 6 от Закона за туризма;

 

2. минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, сложност на ски пистата и достъп до планинския участък и предоставяни туристически услуги на ски пистите.

 

 (2) Минималните задължителни изисквания по ал. 1, т. 2 са определени в приложение № 1.

 

 Чл. 2. (1) Ски писти, подлежащи на категоризиране по наредбата, са:

 

 1. за алпийски ски и сноуборд;

 

 2. за ски бягане.

 

 (2) Ски пистите могат да бъдат самостоятелни или организирани в ски зона с определени граници, която да обхваща ски писти с различна сложност и предназначение, трасета и въжени линии за превоз на хора.

 

 (3) Ски пътищата и маршрутите, представляващи връзка между ски пистите и участъци за придвижване на туристите, следва да отговарят на минималните задължителни изисквания за обезопасеност и информационна обезпеченост, определени в наредбата.

 

 Чл. 3. Определянето на категорията на ски пистите се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти по чл. 9а, ал. 5 от Закона за туризма.

 

 Чл. 4. Категорията на ски пистите се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за:

 

 1. обезопасеност;

 

 2. информационна обезпеченост;

 

 3. сложност на ски пистата и достъп до планинския участък;

 

 4. предоставяни туристически услуги.

 

Чл. 5. Туристически услуги се предлагат само в категоризирани ски писти или в ски писти с открита процедура за категоризиране.

 

 Чл. 6. За категоризиране на ски писта може да кандидатства лице, което:

 

 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

 

 2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

 

Глава втора

ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА СКИ ПИСТИТЕ. ВИДОВЕ КАТЕГОРИИ

 

 Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Лицето, което ще предоставя туристически услуги на територията на ски писта и което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото съоръжение, или упълномощено от него лице подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за категоризиране или за промяна на категорията на ски писта. Заявлението се подава по образец съгласно приложение № 2.

 

 (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

 

 1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

 

 2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

 

 3. копия от документа за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект, или съответно от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на съоръженията;

 

 4. документ, удостоверяващ въвеждането на прилежащите към туристическия обект съоръжения в експлоатация;

 

 5. скица на ски пистата с посочено наименование на пистата в мащаб 1:5000;

 

 6. обзорна карта с местонахождението на пистата;

 

 7. решение по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционното предложение или решение да не се извършва ОВОС, издадени в случаите и по реда на Закона за опазване на околната среда и/или с писмено съгласие по реда на Закона за защитените територии;

 

8. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 

 9. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

 

 Чл. 8. (1) Заявлението по чл. 7, ал. 1 и приложените към него документи се разглеждат от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти в 14-дневен срок от постъпването им.

 

 (2) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти открива процедурата за категоризиране на ски писта, когато констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 7, и издава на заявителя временно удостоверение за открита процедура за категоризиране на обекта, валидно за срок 3 месеца.

 

 (3) Временното удостоверение по ал. 2 се изпраща до заявителя с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса по неговото седалище или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от заседанието на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти.

 

 (4) Във временното удостоверение по ал. 2 се вписват:

 

 1. пореден номер;

 

 2. наименование на ски пистата;

 

 3. местонахождение на ски пистата;

 

 4. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) собственик на прилежащите към ски пистата съоръжения - наименование, седалище, единен идентификационен код (ЕИК);

 

 5. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) лице, на което са предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения - наименование, седалище, ЕИК;

 

 6. срок на валидност;

 

 7. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) номер и дата на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за откриване на процедурата;

 

 8. подпис на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

 

 (5) Временното удостоверение по ал. 2 се поставя на информационно табло. Информационното табло има съдържание съгласно приложение № 1.

 

 Чл. 9. (1) В случай че Експертната комисия по категоризация на туристически обекти констатира нередовности в представените документи по чл. 7, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

 

 (2) Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в срока по ал. 1, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти за удължаване на срока. Искането трябва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок по ал. 1.

 

 (3) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти може да вземе решение за удължаване на срока по ал. 1 с не повече от 30 дни считано от датата на уведомяването на заявителя за решението. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

 

 (4) Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране за сроковете по ал. 1 и 3, се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Уведомяването с препоръчано писмо се удостоверява чрез известие за получаването му.

 

 (5) Ако уведомяването не бъде прието от заявителя на посочения от него адрес, то се счита за извършено с поставянето му на специално определено за целта място в непосредствена близост до мястото за подаване на заявления по наредбата.

 

 (6) При отстраняване на нередовностите в сроковете по ал. 1 и 3 процедурата за категоризиране продължава по реда на чл. 8.

 

 Чл. 10. (1) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с обикновено мнозинство от присъстващите членове взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място за съответствието на ски пистата с минималните задължителни изисквания към ски пистата, определени в приложения № 1 и 3.

 

 (2) В експертните работни групи по ал. 1 могат да бъдат включени и експерти, избрани чрез конкурс, които не са служители във ведомствата по чл. 9а, ал. 5 от Закона за туризма. Външните експерти работят по граждански договор.

 

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Конкурсът се обявява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез централния или местния печат. Обявлението за конкурса трябва да съдържа:

 

 1. мястото и характера на работа и изискванията за длъжността;

 

 2. начина за провеждане на конкурса;

 

 3. необходимите документи, мястото и срока за подаването им.

 

 (4) Експертните работни групи по ал. 1 се състоят от председател и членове, определени от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти за всеки конкретен случай.

 

 (5) Проверките на място се извършват от експертните работни групи по ал. 1 в състав най-малко от трима души. За проверките на място експертните работни групи съставят констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне категорията на ски пистата.

 

 (6) Освен предложението по ал. 5 констативният протокол съдържа:

 

 1. имената на съставителя и длъжността му;

 

 2. дата и място на извършената проверка;

 

 3. правно основание за съставянето му;

 

 4. описание на съответствията и несъответствията с изискванията за определяне на категория;

 

 5. предписания и срок за отстраняване на констатираните несъответствия (ако има такива);

 

 6. наименование и седалище на заявителя или на упълномощеното от него лице;

 

 7. имената и точните адреси на свидетелите;

 

 8. обяснения и/или възражения на проверяваното лице;

 

 9. имената и подписите на всички проверяващи;

 

 10. имената и подпис на заявителя или на упълномощеното от него лице, при отказ от негова страна - на един свидетел.

 

 (7) При констатиране на несъответствия с изискванията, за които се допускат предписания, определени в приложение № 1, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 30 дни.

 

 (8) При констатиране на несъответствия с изискванията, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат отказ за определяне на категория.

 

 (9) Обясненията и/или възраженията на заявителя по констативния протокол по ал. 5 се отразяват при подписването му на място или се представят писмено на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти в 3-дневен срок от извършване на проверката.

 

 (10) Председателите на експертните работни групи в 14-дневен срок от извършване на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до Експертната комисия по категоризация на туристически обекти, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне категория на ски пистата.

 

 Чл. 11. Ски пистите се категоризират в следните категории:

 

 1. зелена - за начинаещи;

 

 2. синя - лека писта;

 

 3. червена:

 

 а) средна писта;

 

 б) трудна (черна) писта.

 

 Чл. 12. Определянето на категорията на ски писта се извършва в срок 3 месеца от датата на откриване на процедурата за категоризиране със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 Чл. 13. (1) Определянето на категорията на ски писта се извършва при наличие на съответствие с минималните задължителни изисквания по чл. 4.

 

(2) При определяне на категорията и при осъществяване на последващ контрол за съответствие с определена вече категория на ски писта освен зимната експлоатация на туристическия обект се взема предвид и лятната му експлоатация (от 1 май до 30 ноември).

 

 (3) За съответствие с минималните задължителни изисквания за обезопасеност лятната експлоатация на ски пистите задължително включва следните дейности, свързани с рекултивация на терена: затревяване, изграждане на отводнителни канали, противоерозионни мерки, както и редовно отстраняване на камъни, скални парчета, дънери, дупки, ръбове, вълнообразни места и други неравности, причинени от порои и ерозия.

 

 (4) Минималните задължителни изисквания за обезопасеност и информационна обезпеченост на ски пистите задължително включват и поставянето на видно място в обекта, както и в средствата за подслон и местата за настаняване, разположени в непосредствена близост до съответната писта, на задължителни правила за безопасно поведение на туристите скиори, определени в приложение № 3.

 

 (5) Лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект и което е собственик на прилежащите към туристическия обект съоръжения или са му предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения, е длъжно да информира туристите за съдържанието на правилата за безопасно поведение по ал. 4 на туристите скиори и да следи за спазването им.

 

 (6) Минималните задължителни изисквания за обезопасеност и информационна обезпеченост на ски пистите задължително включват предотвратяване ползването на ски пистите едновременно за ски, шейни и пешеходци и др., както и за излитане и кацане на делтапланеристи и парапланеристи в необособени за целта места.

 

 (7) Ограниченията по ал. 6 се отнасят и за движението на превозни средства по пистите през времето, когато те са отворени, с изключение на превозните средства за поддържане на пистата и спасителни акции, при наличие на необходимата сигнализация.

 

 (8) Лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект, изпълнява задължението си по ал. 6, като осигурява наличието на служба за сигурност и поддръжка на територията на пистата.

 

 (9) Лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект и което е собственик на прилежащите към ски пистата съоръжения или са му предоставени права за ползване върху прилежащите към туристическия обект съоръжения, е длъжно да не допуска предлагане на туристически услуги на територията на пистата от лица, които не притежават професионална квалификация и опит по чл. 24, ал. 2 от Закона за туризма.

 

(10) За определяне на съответната категория е задължително предлагането само на туристическите услуги, за които това е изрично предвидено.

 

 Чл. 14. Категорията на ски пистите е безсрочна.

 

 Чл. 15. (1) На категоризираните ски писти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта по чл. 12. Категорийната символика включва удостоверение и табела, които се поставят на информационното табло по чл. 8, ал. 5, разположено на подходите към пистата.

 

 (2) Удостоверението и табелата по ал. 1 се издават по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 (3) В удостоверението по ал. 1 се вписват:

 

 1. номер на удостоверението;

 

 2. вид на обекта;

 

 3. наименование на ски пистата;

 

 4. дължина на ски пистата;

 

 5. категория на ски пистата;

 

 6. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) собственик на прилежащите към ски пистата съоръжения - наименование, седалище, ЕИК;

 

 7. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) лице, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения, ако е налице такова - наименование, седалище, ЕИК;

 

 8. номер и дата на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за определяне на категория;

 

 9. подпис на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на оправомощено от него лице и печат.

 

 (4) Табелата по ал. 1 съдържа информация за:

 

 1. вида и наименованието на туристическия обект - на български и на английски език;

 

 2. определената категория на туристическия обект.

 

 (5) Надписите върху табелата за вида, наименованието и категорията на ски пистата следва да съответстват на посочените в удостоверението по ал. 1 данни и да не въвеждат в заблуждение туриста.

 

 (6) При получаване на категорийната символика по ал. 1 лицето по чл. 7, ал. 1 заплаща такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

 

 Чл. 16. (1) Дубликат на удостоверение за категория на ски писта се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на собственика или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащите към туристическия обект съоръжения, с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено. За издаване на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

 

(2) Издаването на дубликат се отразява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в Националния туристически регистър.

 

 Чл. 17. При захабяване на табелата по чл. 15, ал. 1 лицето по чл. 7, ал. 1 може да заяви изработката на нова табела, като заплати такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

 

 Чл. 18. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:

 

 1. не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в сроковете по чл. 9, ал. 1 и 3;

 

2. не са изпълнени минималните задължителни изисквания за съответната категория ски писта, посочени в приложения № 1 и 3.

 

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за отказ за определяне на категория може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

(3) Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране, за заповедта по ал. 1 се извършва съгласно чл. 9, ал. 4 и 5.

 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Ски писта, по отношение на която има влязла в сила заповед за отказ за определяне на категория, се обозначава от лицето, което предоставя туристически услуги на територията на ски пистата и което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото съоръжение, по подходящ начин, информиращ туриста, че обектът не отговаря на изискванията на наредбата.

 

Глава трета

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА

 

 Чл. 19. (1) Категорията на ски пистите се прекратява:

 

 1. по искане на лицето, което е собственик на прилежащите към туристическия обект съоръжения или на което са предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения;

 

 2. при обявяване в ликвидация или несъстоятелност на лицето по т. 1;

 

 3. при системни нарушения на минималните задължителни изисквания за съответната категория.

 

 (2) Категорията на ски пистите се прекратява със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 (3) Уведомяването на лицето, което е собственик на прилежащите към туристическия обект съоръжения или на което са предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения, за заповедта по ал. 2 се извършва съгласно чл. 8, ал. 4 и 5.

 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 министърът на икономиката, енергетиката и туризма прекратява категорията на ски пистата по предложение на председателя на Комисията за защита на потребителите в резултат на осъществените му контролни правомощия по чл. 64б, ал. 2, т. 7 от Закона за туризма.

 

(5) След прекратяване категорията на ски пистата нова категория се определя по реда на чл. 7.

 

(6) При прекратяване категорията на ски пистата министърът на икономиката, енергетиката и туризма предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масовото осведомяване.

 

 (7) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Ски писта, по отношение на която има влязла в сила заповед за прекратяване на категория, се обозначава от лицето, което предоставя туристически услуги на територията на ски пистата и което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото съоръжение, по подходящ начин, информиращ туриста, че обектът не отговаря на изискванията на наредбата.

 

 (8) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Глава четвърта

ВПИСВАНЕ НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ СКИ ПИСТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ

РЕГИСТЪР. ТАКСИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ

 

 Чл. 20. (1) Категоризираните ски писти се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма.

 

(2) Вписванията в регистъра се правят от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило заявление за отразяване на промени във вписаните обстоятелства.

 

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г. , в сила от 24.11.2009 г.) Лицата, по отношение на които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по ал. 1, са длъжни да заявят писмено в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма промяната в едномесечен срок от настъпването й.

 

 (4) Към заявлението по ал. 3 се прилага копие от документ, удостоверяващ промяната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

 

 Чл. 21. (1) При промяна на лицето по чл. 7, ал. 1 лицето, придобило собствеността или правото на ползване, подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър по реда на чл. 20, ал. 3.

 

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

 

 1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

 

 2. удостоверение, че лицето не в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис;

 

 3. копие от акта за собственост, съответно от документа, предоставящ право за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения;

 

 4. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

 

(3) В случай на промяна на собственика на прилежащите към категоризираната ски писта съоръжения, при която няма промяна на лицето, което предоставя туристически услуги, лицето, придобило собствеността, подава заявлението по ал. 1. Към заявлението се прилага актът за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

 

 (4) В случаите по ал. 1 и 3 и чл. 20, ал. 3 определената категория на ски пистата се запазва и се издава ново удостоверение в 14-дневен срок от предоставяне съответно на документите по ал. 2 и 3 и по чл. 20, ал. 4, отразяващи променените обстоятелства.

 

 (5) Удостоверението по ал. 4 се предоставя след връщане на първоначално издаденото удостоверение.

 

Чл. 22. За категоризирането на ски писти се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

 

Глава пета

(Отм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.)

КОНТРОЛ

 

 Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.).

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 § 1. По смисъла на наредбата:

 

 1. "Ски писти за алпийски ски и сноуборд" са ски писти по смисъла на Закона за туризма, представляващи обособен, сигнализиран и обезопасен наклонен планински терен за състезателно или любителско каране на ски и сноуборд.

 

 2. "Ски писти за ски бягане" са ски писти по смисъла на Закона за туризма, представляващи обособено, обезопасено и сигнализирано планинско трасе за практикуване на състезателно ски бягане на дистанции или любителско ски бягане.

 

 3. "Обзорна карта" е контурната карта на пистата в мащаб 1:25 000, върху която е очертана пистата.

 

 4. "Системно нарушение" е нарушение, извършено повече от 3 пъти за две последователни календарни години.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Лицата, които предоставят или ще предоставят туристически услуги на съществуващи към момента на влизане в сила на наредбата ски писти и които са собственици на прилежащото към ски пистата съоръжение или са им предоставени права за ползване върху съоръжението, следва да приведат ски пистите в съответствие с изискванията на наредбата и в 6-месечен срок от влизането й в сила да подадат заявление за категоризирането им.

 

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 51, ал. 7 от Закона за туризма.

 

§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 § 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

————————————————————————————————

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на Министерския съвет от 15 юни 2005 г. за изменение и допълнение на нормативни актове

 

(ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г.)

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

 

 § 19. В Наредбата за категоризиране на ски пистите, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 22 от 2005 г.), се правят следните изменения:

 

 1. Навсякъде в наредбата думите "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма" и "министъра на културата и туризма".

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 на Министерския съвет от 19 ноември 2007 г. за изменение и допълнение на нормативни актове

 

(ДВ, бр. 98 от 2007 г.)

 

 ........................................................................

 

 § 2. В Наредбата за категоризиране на ски пистите, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2005 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.), се правят следните изменения:

 

 ........................................................................

 

 10. Навсякъде в наредбата думите "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по туризъм", "председателя на Държавната агенция по туризъм" и "Държавната агенция по туризъм".

 

 ........................................................................

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 268 на Министерския съвет от 12 ноември 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

 

(ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.)

 

 ........................................................................

 

 § 89. В Наредбата за категоризиране на ски пистите, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2005 г.; изм., бр. 51 от 2005 г. и бр. 98 от 2007 г.), се правят следните изменения:

 

 ........................................................................

 

 2. Навсякъде в текста думите "председателя на Държавната агенция по туризъм" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и думите "председателят на Държавната агенция по туризъм" се заменят с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма".

 

 ........................................................................

                                                           Приложение № 1

към чл. 1, ал. 2, чл. 8,

ал. 5, чл. 10, ал. 1 и 7

и чл. 18, ал. 1, т 2

 

Част първа

 

Раздел I

Писти за алпийски ски и сноуборд

 

Минимални

задължителни

изисквания

"Зелена"

(за

начинаещи)

"Синя"

(лека)

"Червена"

(средна)

"Червена"

трудна

(черна)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

I. Сложност на ски пистата и достъп до планинския участък

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1. Сложност на ски пистата:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.1. Характер на терена

Лек

Лек, разнообразен

Разнообразен, с леки, средни и не много стръмни места

Разнообразен, с леки, средни и стръмни места

 

_________________________________________________________________________________

 

1.2. Надлъжен и напречен наклон*1

От 5 до 15 %

До 25 %

До 40 %

Над 40 %

 

_________________________________________________________________________________

 

1.3. Широчина на пистата*2

От 15 до 40 м

От 20 до 40 м

От 30 до 40 м

От 35 до 40 м

 

_________________________________________________________________________________

 

1.4. Профил на терена

Лек равномерен наклон, с място за спиране

Преливащи се леки, разнообразни наклони

Разнообразен, без остри падове и странични наклони

С различни отклонения и подходящо свързване на наклоните

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.5. Опасни места

Не се допускат

Да се избягват

Допускат се по изключение и задължително се обезопасяват

Да се избягва наклон над 60 %, силни странични наклони при задължително обезопасяване

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.6. Подходяща снежна покривка - добре обработена, обезопасена, без оголени места

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

2. Достъп до планинския участък:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

2.1. Часовият капацитет на въжената линия е по-малък или равен на този на ски пистата

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

2.2. Поддържане на съоръженията и подхода до ски пистата в добро състояние

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

2.3. Ски пътища - поддържани, обработвани и обезопасени по предвидения за ски пистите начин

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

II. Изисквания за обезопасеност:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1. Планинско спасяване:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.1. Наличие на специализиран и адекватно съоръжен планински спасителен екип, когато пистата е отворена

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.2. Наличие в региона на структура на планинска спасителна организация за оказване на помощ при извънредни инциденти през цялото денонощие

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

2. Осигуряване на медицинска помощ

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

3. Осигуряване на служба за поддръжка и сигурност

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

4. Въжени линии, отговарящи на изискванията на нормативната уредба относно изискванията към въжените линии за превоз на хора:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

4.1. Мерки за безопасност на туристите и обслужващия персонал, на сградите и съоръженията

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

4.2. Разположение на места, които не са изложени на опасност от: лавини, падащи камъни, навеи, свлачища, наводнения, силни бури

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

4.3. Квалифициран обслужващ персонал

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

4.4. Обезопасяване на съоръженията и стълбовете

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

4.5. Обезопасяване на трасета на въжените линии с оградни мрежи и дюшеци на местата, в които същите пресичат пистата

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

5. Извършване на наблюдение и анализи на снега за евентуална опасност от лавини

не

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

6. При необходимост изкуствено предизвикване на лавини в опасните участъци

не

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

7. Осигуряване на необходимо оборудване за поддържане на пистите:

да

да

да

да

 

- верижни утъпквателни и транспортни машини с всички необходими прикачни устройства за обработка на снега

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

8. Затваряне на пистите:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

8.1. Съобразно работното време на обслужващите пистите въжени линии

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

8.2. Съобразно метеорологичните условия и лавинна опасност

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

8.3. При провеждане на състезания, тренировки и др. мероприятия

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

9. Обозначаване на местата, където пистите се пресичат

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

10. Отделни трасета за шейни, пътища за пешеходци, защитени срещу опасности

да

Само в по-леките участъци

не

не

 

_________________________________________________________________________________

 

11. Осигуряване на оградни мрежи, дюшеци и колове*3:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

11.1. Обезопасяване на учебни трасета за начинаещи и ски детски градини

да

не

не

не

 

_________________________________________________________________________________

 

11.2. Стеснени участъци от пистата в гориста местност

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

11.3. Участъци от пистата, в които съществуват опасности от излизане извън пистата

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

11.4. Участъци, на които се забранява пресичане на пистата

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

11.5. За затваряне на опасни участъци от пистата

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

III. Изисквания за информационна обезпеченост

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1. Информационно табло, поставено при подхода към пистите, съдържащо информация за:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.1. Наличната мрежа от въжени линии

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.2. Легенда на използваните на пистата знаци

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.3. Категорията, надморската височина на старта, дължината и денивелацията на пистите

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.4. Близките медицински пунктове и спасителни служби

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.5. Предлаганите услуги и тяхното местоположение

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.6. Опасност от лавини и др. природни бедствия

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.7. Температура на въздуха

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.8. Скорост на вятъра

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.9. Дебелина на снежната покривка

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.10. Неработещи въжени линии

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.11. Затворени ски писти

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.12. Важни телефонни номера

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

2. Информация в обозначителни табели по трасето на пистите:

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

2.1. Информация за опасност от лавини и други природни бедствия

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

2.2. Затворени ски писти

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

3. Знаци, поддържани и проверявани през цялата година, съгласно приложение № 1

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

IV. Туристически услуги*4

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1. Услуги, които се предлагат на пистата:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.1. Ски училище

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.2. Водач

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.3. Осветление за нощно каране на ски:

 

 

 

 

 

а) осигуряващо добра осветеност по цялата писта, максимално възприемане на естествените цветове и релеф на пистата, подобно на това при дневна светлина

да

да

да

да

 

б) осветителните тела да са поставени по начин, осигуряващ минимално ниво на заслепяване

да

да

да

да

 

в) минимална осветеност на пистата

30 lx

30 lx - за по-леките участъци, и 60 lx - за останалите участъци

60 lx

70 lx

 

_________________________________________________________________________________

 

1.4. Условия за ски боб (велоски)

да

да

не

не

 

_________________________________________________________________________________

 

1.5. Учебни ски плацове за начинаещи

Разполагат се в широки терени с лек наклон (до 15%), оградени с мрежа, снабдени с подходящ ски влек

не

не

не

 

_________________________________________________________________________________

 

1.6. Детски ски градини

Разполагат се в терени с много лек наклон, ограден с мрежа, снабден с подходящ влек

не

не

не

 

_________________________________________________________________________________

 

1.7. Снежни паркове (писти или участъци от тях, предлагащи съоръжения за скокове и пайп (снежен улей):

да

да

да (в по-леки участъци)

не

 

а) добре отделени от останалите писти чрез обезопасителни и оградни съоръжения

да

да

да (в по-леки участъци)

не

 

б) контролиран достъп от лицето, предлагащо туристическите услуги на пистата

да

да

да (в по-леки участъци)

не

 

в) минимална задължителна екипировка, включваща каска; препоръчват се протектори за различни части от тялото

да

да

да (в по-леки участъци)

не

 

г) патрул, който подсигурява парка

да

да

да (в по-леки участъци)

не

 

д) съоръженията в парка следва да бъдат разположени и изградени по начин, по който да не застрашават потребителите на услугата при ползването им

да

да

да (в по-леки участъци)

не

 

_________________________________________________________________________________

 

2. Услуги, които се предлагат в непосредствена близост до пистата*5:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

2.1. Съоръжения за спортни услуги:

да

да

да

да

 

а) спортно стрелбище

 

 

 

 

 

б) езда

 

 

 

 

 

в) шанци за ски скокове със съдийска кула

 

 

 

 

 

г) равно трасе за ски разходка

 

 

 

 

 

д) догследж

 

 

 

 

 

е) скиду (моторни шейни)

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

2.2. Услуги, предоставяни в търговски зони:

 

 

 

 

 

а) заведения за хранене

да

да

да

да

 

б) тоалетни с разположение, съобразено с капацитета на ски пистата*6

да

да

да

да

 

в) гардероби за ски екипировка

да

да

да

да

 

г) работилница за поправка на ски

да

да

да

да

 

д) паркинг

да

да

да

да

 

е) кошчета с разположение, съобразено с капацитета на ски пистата*7

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

3. Почистване в търговските зони и сметоизвозване*8

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

Раздел II

 

Писти за ски бягане

 

_________________________________________________________________________________

 

I. Сложност на ски пистата и достъп до планинския участък

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1. Сложност на ски пистата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.1. Характер на терена

Разположена на равно място, защитено от вятър

Редуване на 1/3 изкачвания, 1/3 спускания и 1/3 равнинни участъци

Редуване на 1/3 изкачвания, 1/3 спускания и 1/3 равнинни участъци

Редуване на 1/3 изкачвания, 1/3 спускания и 1/3 равнинни участъци

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.2. Старт и финал на едно и също място

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.3. Дължина на пистата

Учебна площадка

От 1 до 5 км

От 6 до 10 км

Над 10 км

 

_________________________________________________________________________________

 

1.4. Широчина на пистата

Над 4 м

Над 4 м

Над 4 м

Над 4 м

 

_________________________________________________________________________________

 

1.5. Денивелация

Площадка под формата на кръг или елипса, разположена на равно място

От 20 до 65 м

До 100 м

До 150 м

 

_________________________________________________________________________________

 

1.6. Изкачвания (%) и наклон (° )

____

До 9 % (4 - 5° )

От 9 до 18 % (5 - 9° )

От 9 до 18 % (5 - 9° ), при къси изкачвания над 18 % (9° )

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.7. Опасни места

Не се допускат

Не се допускат

Не се допускат

Заобиколени със специално проектирани и прокарани технически просеки

 

_________________________________________________________________________________

 

1.8. Подходяща снежна покривка - добре обработена, обезопасена, без оголени места

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

2. Достъп до планинския участък:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

2.1. Поддържане на пътя до ски пистата в добро състояние

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

2.2. Ски пътища - поддържани, обработвани и обезопасени по предвидения за ски пистите начин

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

II. Изисквания за обезопасеност:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1. Планинско спасяване:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.1. Наличие на специализиран и адекватно съоръжен планински спасителен екип, когато пистата е отворена

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.2. Наличие в региона на структура на планинска спасителна организация за оказване на помощ при извънредни инциденти през цялото денонощие

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

2. Осигуряване на медицинска помощ

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

3. Осигуряване на служба за поддръжка и сигурност

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

4. Извършване на наблюдения и анализи на снега за евентуална опасност от лавини

не

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

5. При необходимост изкуствено предизвикване на лавини в опасните участъци

не

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

6. Поддържане на пистите, необходимо оборудване:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

6.1. Снежни машини, снабдени с пистери и прикачни устройства, позволяващи направата на пистите независимо от характера на снежните условия

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

6.2. Отъпкване с широчина не по-малко от 4 м

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

6.3. Осигуряване на следа за класически стил ски бягане с дълбочина 2 - 5 см, следваща осовата линия на пистата в спусканията и в едната страна на пистата при равен участък, и изкачване за свободен стил ски бягане

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

7. Затваряне на пистите:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

7.1. При обработка на пистите

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

7.2. Съобразно метеорологичните условия и лавинна опасност

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

7.3. При провеждане на състезания, тренировки и др. мероприятия

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

8. Обозначаване на местата, където пистите се пресичат

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

9. Не се допускат трасета за шейни, пътища за пешеходци

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

10. Оградни мрежи, дюшеци и колове*3:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

10.1. Обезопасяване на учебни трасета за начинаещи и ски детски градини

да

не

не

не

 

_________________________________________________________________________________

 

10.2. Участъци от пистата, в които съществуват опасности от излизане извън пистата

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

10.3. Участъци, на които се забранява пресичане на пистата

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

10.4. За затваряне на опасни участъци от пистата

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

III. Изисквания за информационна обезпеченост

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1. Информационно табло, поставено при подхода към пистите, съдържащо информация за:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.1. Обслужване, комуникации, транспорт

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.2. План на пистата с мащаб 1:10 000 и нейния профил с мащаб 1:50 000 - хоризонтален, и 1:5000 - вертикален

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.3. Категорията, видът, надморската височина на старта, дължината и денивелацията на пистите

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.4. Близките медицински пунктове и спасителни служби

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.5. Предлаганите услуги и тяхното местоположение:

да

да

да

да

 

а) храни и напитки

 

 

 

 

 

б) места за смяна на дрехи и мазане на ски

 

 

 

 

 

в) други услуги

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.6. Опасност от лавини и други природни бедствия

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.7. Температурата на снега и въздуха

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.8. Скоростта на вятъра

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.9. Дебелината на снежната покривка

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.10. Затворени ски писти

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.11. Необходими телефонни номера

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

2. Информация в обозначителни табели по трасето на пистите:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

2.1. Информация за опасност от лавини и други природни бедствия

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

2.2. Затворени ски писти

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

2.3. Километражни маркери

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

3. Задължително информиране на туристите за необходимите предпазни мерки, екипировка и продължителност на излагане на студ съобразно температурата и влажността на въздуха:

да

да

да

да

 

- при температура

под -10 °С - препоръки за защита от студеното време;

 

 

 

 

 

- при температура

под -20 °С - забрана за ползване на пистата

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

4. Знаци, поддържани и проверявани през цялата година съгласно приложение № 2

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

IV. Туристически услуги*4

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1. Услуги, които се предлагат на пистата

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.1. Ски училище

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.2. Водач

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

1.3. Осветление за нощно каране на ски:

 

 

 

 

 

а) осигуряващо добра осветеност по цялата писта, максимално възприемане на естествените цветове и релефа на пистата, подобно на това при дневна светлина

да

да

да

да

 

б) осветителните тела да са поставени по начин, осигуряващ минимално ниво на заслепяване

да

да

да

да

 

в) минимална осветеност на пистата

30 lx

30 lx - за по-леките участъци, и 60 lx - за останалите участъци

60 lx

70 lx

 

_________________________________________________________________________________

 

1.4. Места за смяна на дрехи и за мазане на ски

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

1.5. Учебни ски плацове за начинаещи

Разполагат се в широки терени с лек наклон, оградени с мрежа

не

не

не

 

_________________________________________________________________________________

 

1.6. Ски детски градини

Разполагат се в терени с много лек наклон, ограден с мрежа

не

не

не

 

_________________________________________________________________________________

 

2. Услуги, които се предлагат в непосредствена близост до пистата*5:

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

2.1. Съоръжения за спортни услуги:

 

 

 

 

 

а) спортно стрелбище

да

да

да

да

 

б) равно трасе за ски разходка

да

да

да

да

 

в) догследж (кучешки впрягове)

да

да

да

да

 

г) шейни - моторни или теглени от животинска тяга

да

да

да

да

 

________________________________________________________________________________

 

2.2. Услуги, предоставяни в търговски зони:

 

 

 

 

 

а) заведения за хранене и развлечения

да

да

да

да

 

б) тоалетни с разположение, съобразено с капацитета на ски пистата*6

да

да

да

да

 

в) гардероби за ски екипировка

да

да

да

да

 

г) работилница за поправка на ски

да

да

да

да

 

д) паркинги

да

да

да

да

 

е) кошчета с разположение, съобразено с капацитета на ски пистата*7

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

3. Почистване в търговските зони и сметоизвозване*8

да

да

да

да

 

_________________________________________________________________________________

 

__________________

*1 Ограничението за надлъжен и напречен наклон не важи за къси отсечки

   върху широк свободен терен.

 

*2 Показателите за широчина на пистата следва да бъдат съобразени с

   наклона на конкретния участък. Показателят за максимална широчина е

   препоръчителен и се отнася само за гористи местности.

 

*3 Забранява се поставянето на колове от дървен материал.

 

*4 Задължително за определяне на съответната категория е предоставянето

   само на услугите по раздел I, т. 1.1, 1.2, 2.2 и раздел II, т. 1.4 и 2.2.

 

*5 Забранява се предоставянето им в границите на пистата.

 

*6 Тоалетните следва да са химически, когато са разположени в границите

   на ски пистата.

 

*7 Задължително се поставят и по цялата дължина на пистата.

 

*8 Задължението е за предоставящия услугата.

 

     Забележка. Допускат се задължителни предписания по раздел I, част I,

т. 1 (в рамките на изискванията за съответната категория и 30-дневния срок),

т. 2,1, 2.2; част II, т. 4.4, 4.5, 7, 9, 10 и 11; раздел II, част I, т. 1

(в рамките на изискванията за съответната категория и 30-дневния срок),

част II, т. 7, 8 и 10.

 

 

                                  Част втора

 Приложение към раздел I, част III

 "Изисквания за

 обезопасеност",

 т. 3 и раздел II, част III

 "Изисквания за обезопасеност",

 т. 4 от приложение № 1

     1. Знаци за опасност:

 

 

     Забележка. Цветове на знаците: жълт фон, червен триъгълник и черно

изображение на бял фон в триъгълника.

     - Допълнителни знаци към знак 1.4 "Кръстопът". Разполагат се под него и

конкретизират значението му.

 

     Забележка. Цветове на знаците: жълт фон и черно изображение.

 

     2. Предупредителни знаци и сигнали:

 

     Забележка. Цветове на знаците и сигналите: жълт фон и черно изображение.

 

     Забележка. Цветове на знаците: знаци 2.5 и 2.6 се състоят от пет

правоъгълника в следните цветове, изброени от горе на долу - червено,

жълто, синьо, жълто, синьо, жълто; знак 2.7 - жълт фон, окръжност с червен

контур около бял фон и черни надписи.

 

     3. Указателни табели

 

     Знак 3.2 се използва само когато в близост има медицински пункт, в

останалите случаи се използва знак 3.3.

 

     Забележка. Цветове на знаците - знаци 3.1, 3.2 и 3.3 - син фон, черно

изображение върху бял правоъгълник за знаци 3.1, 3.3 и съответно червено

изображение върху бял правоъгълник за знак 3.2.

 

     Забележка. Цветове на знаците - знак 3.4 - зелен фон, черно изображение

върху бял правоъгълник, и съответно знак 3.5 - лилаво-син фон, бяло

изображение.

     4. Защитени територии

 

     Забележка. Цветове на знаците и сигналите - знак 4.1 се състои от два

правоъгълника - горният правоъгълник е с червен фон, черно изображение в

бял правоъгълник и бял надпис под изображението; долният правоъгълник се

състои от зелени изображения върху бял фон. Флагът и лентата се състоят от

зелени и бели полета.

                                                              Приложение № 2

към чл. 7, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.)

 

 

1. Вх. №

 

До

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СКИ ПИСТА

 

 

2.1. От (имена – собственик,

изпълнителен директор, управител)

 

2.2. ЕИК

 

2.3. Представител на (наименование на

търговско дружество, едноличен търговец или

юридическо лице, което има право по силата

на друг закон да извършва стопанска дейност)

 

2.4. Данъчен №

 

2.5. Седалище и адрес на управление

 

2.6. (пощ. код)

 

2.7. (населено място/община)

 

2.8. (ж.к./кв.)

 

2.9. (булевард/площад/улица)

 

2.10. (№)

 

2.11. (блок)

 

2.12. (вход)

 

2.13. (етаж)

 

2.14. (ап.)

 

2.15. (телефон/и факс)

 

2.16. (факс/ телекс)

 

3.1. Собственик

 

3.2. ЕИК

 

3.3. Данъчен №

 

4.1. Ски писта, подлежаща на категоризиране

 

4.2. Местоположение на туристическия обект (местност, населено място или селищно образувание)

 

4.3. Вид ски писта

 

4.4. Категория, за която се кандидатства

 

4.5. Дължина на пистата в км

 

5. Приложени документи:

 

Дата

 

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър

 

 

2. Документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност

 

 

3. Удостоверение, че лицето не е в несъстоятелност

 

 

4. Удостоверение, че лицето не е в ликвидация

 

 

5. Копия от документа за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект, и/или съответно договор за наем или от друг документ, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на съоръженията

 

 

6. Копие от документ, удостоверяващ въвеждането на прилежащите към туристическия обект съоръжения в експлоатация

 

 

7. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник

 

 

8. Скица на ски-пистата с посочено наименование на пистата в мащаб 1:5000

 

 

9. Обзорна карта с местонахождение на пистата

 

 

10. Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционното предложение или решение да не се извършва ОВОС, издадени в случаите и по реда на Закона за опазване на околната среда, и/или писмено съгласие по реда на Закона за защитените територии

 

 

11. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

 

6. Дата и място

 

7. Подпис и печат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Приложение № 3

                                               към чл. 10, ал. 1, чл. 13,

                                              ал. 4 и чл. 18, ал. 1, т. 2

 

            Правила за безопасно поведение на туристите скиори

                                 Раздел I

          Правила за поведение на ползващи ски или сноуборд лица

 

     1. Ползващите ски или сноуборд лица следва да не застрашават или да

затрудняват с поведението си други такива лица, както и да поддържат

екипировката си в изправност.

     2. Ползващите ски или сноуборд лица съобразяват скоростта и начина си

на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната

покривка, климатичните условия и натовареността на движението. В зони,

характеризиращи се с натовареност и намалена видимост, лицата по т. 1 се

движат с намалена скорост.

     3. Ползващите ски или сноуборд лица, които се движат отпред, са с

предимство пред тези, които са зад тях. Движещите се отзад лица следва да

не застрашават по никакъв начин тези пред тях, като се движат на

подходящо разстояние.

     4. При изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на

изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния.

     5. Спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена

видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа

възможност незабавно се изтегля.

     6. Качването и слизането без ски или сноуборд се извършва встрани от

ски пистата.

     7. Ползващите ски или сноуборд лица се съобразяват с всички знаци и

маркировки.

     8. При злополука ползващите ски или сноуборд лица обезопасяват

пострадалия и незабавно уведомяват спасителната служба, както и предоставят

на разположение своето име и адрес.

 

                                  Раздел II

 Специфични правила за поведение при ски бягане*1

     1. Пистите за ски бягане се използват само в едната посока. Когато по

изключение се налага двупосочно движение, задължително се поставят

разделителни мрежи и огради.

     2. При ски бягане бавно бягащите се движат в дясната страна.

      3. Когато туристът ски бегач бъде застигнат, при поискване е длъжен да

освободи пътя.

-------------

*1  Правилата по раздел I се прилагат и за туристи ски бегачи, когато

    не противоречат на някое от изискванията на раздел II.