ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА БТС

 

Актуален към 15.11.2013 г.

 

Източник: Официален сайт на Български туристически съюз

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Инспекторатът на БТС се избира от Общото събрание и/ или Конгреса и изпълнява функции, определени от Устава на БТС, решенията на ОС или Конгреса.

Чл.2. Инспекторатът осъществява своята дейност и урежда вътрешната си организация съобразно действащото законодателство на страната, Устава на БТС, решенията на Конгреса и Общото събрание, както и разпоредбите на настоящия Правилник.

Чл.3. Инспекторатът се свиква на заседание от неговия Председател. Заседанията се провеждат най-малко два пъти годишно. Извънредни заседания могат да се свикват по искане на 1/3 от неговите членове или по преценка на Председателя във връзка с възникването на определени ситуации. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите, които трябва да бъдат най-малко 50% плюс 1, а при промени в Правилника - с квалифицирано мнозинство от 2/3.

Чл.4. Инспекторатът изготвя свой бюджет, който се съгласува и приема от Управителния съвет на БТС и се утвърждава от Общото събрание.

Чл.5. Инспекторатът се отчита за своята дейност пред Общото събрание и Конгреса на БТС.

Чл.6. Председателят и членовете на Инспектората на БТС участват в работата на Конгреса и общите събрания с пълен делегатски глас, а в заседанията на Управителния съвет на БТС – със съвещателен глас.

II. ЗАДАЧИ НА ИНСПЕКТОРАТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 46 ОТ УСТАВА НА БТС

Чл.7. (1) Инспекторатът контролира изпълнението на конгресните решения, решенията на Общото събрание на БТС и неговите членове и поделения и съответствието им с Устава на Съюза и действащите нормативните актове на страната.

(2) Работата на Инспектората по спазването на Устава на БТС и взетите решения от Конгреса, Общото събрание, Управителния съвет на БТС и неговите подразделения се изразяват в:

- Изпълнение на платформите и взетите решения на обществените форуми на организациите в състава на БТС;

- Оценка на ефективността и качеството на провежданите мероприятия;

- Изпълнение на постановките, залегнали в Устава на БТС и нормативната уредба на БТС от всички негови членове.

(3) Контролира воденето на деловодството, архива и работата с жалбите, сигналите и предложенията, което се изразява в:

- Правилното регистриране и своевременното придвижване и разглеждане на преписките както на БТС и неговите членове, така и на тези, касаещи други ведомства, организации и частни лица;

- Отчет на решенията на БТС;

- Поддържане и съхраняване на архивните материали в съответствие със Закона за държавния архив;

- Изпълнение на Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите;

(4) Упражнява контрол върху финансовите средства, движимото и недвижимо имущество на БТС и на фирмите, в които участва с дялов капитал, което се изразява в:

- Бюджетното изпълнение – своевременно и правилното набиране и отчитане на приходите по бюджета;

- Правилността, законосъобразността и ефективността на разходването на бюджетните средства, за установяване на режим на икономии и строга финансова дисциплина;

- Своевременното изпълнение на задълженията към държавния бюджет от БТС и туристическите дружества;

- Законосъобразността и ефективността на фирмите на БТС и на тези, в които участва Съюзът с дялов капитал или движимо или недвижимо имущество.

(5) Дейността на Инспектората по използването, опазването и поддържането на материалната база се изразява в контрола по прилагането и спазването на Правилника за вътрешния ред в туристическите имоти и разпорежданията на специализираните държавни органи, ефективното и целесъобразно изграждане, поддържане и стопанисване на туристическата материална база и маркировка.

Чл.8. Извършва проверка по дейността на дружествените инспекторати и ги подпомага в тяхната дейност.

Чл.9. Председателят на Инспектората:

- Организира работата на Инспектората;

- Ръководи заседанията на Инспектората;

- Удостоверява с подписа си отразените в протоколите от заседанията на Инспектората решения;

- Отговаря за контрола по изпълнението на решенията на Конгреса, Общото събрание, УС на БТС и Инспектората на БТС и работата на дружествените инспекторати /контролни съвети/.

- Осъществява връзките на Инспектората с Управителния съвет на БТС и други обществени и държавни органи и организации в рамките на неговата компетентност;

- Подписва цялостната кореспонденция на Инспектората.

Чл. 10. За по-ефективно изпълнение на задачите дейността на Инспектората на БТС се обслужва от технически секретар, назначен от състава на щатния апарат на БТС, който отговаря за:

- Административната и делова работа на Инспектората;

- Съхранява протоколите от заседанията и архива на Инспектората;

- Подпомага членовете на Инспектората при подготовката на организационната дейност.

Чл.11. Членовете и сътрудниците на Инспектората получават задачи от Председателя.

III. ФОРМИ НА РАБОТА НА ИНСПЕКТОРАТА

Чл.12. В изпълнение на основните задачи Инспекторатът извършва по план самостоятелно или съвмество с наети за целта финансови експерти цялостни, тематични и частични проверки на органите на БТС и неговите членове и поделения, отразени с писмена заповед на Председателя на Инспектората и/или Изпълнителния Секретар на БТС за всяка конкретна проверка.

Чл.13. След приключване на проверката членовете на Инспектората съставят докладна записка, в която се отразяват направените констатации, както и точното обозначаване и квалификация на нарушенията. Същата се разглежда и приема на последващото заседание на Инспектотара след приключване на проверката.

Чл.14. Докладната записка по чл.13 с направените констатации, препоръки и сроковете за тяхното изпълнение се довеждат до ръководството на проверяваната организация и Управителния съвет на БТС.

Чл.15. В срок до тридесет дни след предоставянето на докладната записка проверяваните организации и лица съдействат за разглеждането й при участие на представител от Инспектората, вземат предвид констатираните нарушения и набелязват мерки за отстраняването им и в едноседмичен срок уведомяват Управителния съвет на БТС. Копие от Протокола от заседанието на Инспектората на БТС се поставя на видно място в офиса на проверяваната организация.

Чл.16. Проверяваните организации и лица е необходимо и препоръчително да се съобразяват с направените от Инспектората предписания.

Чл.17. Инспекторатът на БТС прави публично достояние резултатите от всяка една проверка, като за целта използва сайта и печатните органи на БТС.

Чл.18. При констатиране на неправилно извършени разходи, отклонение на парични средства, разхищения, липса на материални ценности, причинени щети и други сериозни нарушения Инспекторатът информира Управитерния съвет на БТС с препоръка да бъде поискана проверка от съответните компетентни органи.

Чл.19. Проверяваните организации и лица трябва да предоставят на Инспектората всички налични материали, необходими за извършването на проверката.

Чл.20. Най-малко тридесет дни преди Конгреса или Общото събрание на БТС Инспекторатът обобщава резултатите от своята дейност и предоставя писмен отчет за своята дейност пред делегатите.

Чл.21. Инспекторатът ползва своя бланка с логото на БТС, а неговите членове получават специална карта, удостоверяваща техните пълномощия.

Чл.22. Правилниците за работа на инспекторатите /контролните съвети/ на туристическите дружества трябва да бъдат изготвени в съответствие с Устава на БТС, изменен и допълнен на 49 Когрес на БТС, проведен на 27. 04. 2012 г., и Правилника за работа на Инспектората на БТС.

Чл.23. Настоящият Правилник е приет на заседание на Инспектората проведено на 16. 11. 2012 година и влиза в сила от тази дата.