ПРАВИЛНИК ЗА РАДИОТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА И МОБИЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

 

Отпаднал

 

Източник: Официален сайт на Български туристически съюз

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ С правилника се определят условията и редът за изграждане, поддържане и използване на радиотелефонната мрежа, както и редът за включване в "МОБИФОН БИЗНЕС ГРУПА" на Българския туристически съюз.

/2/ Правилникът се прилага за всички радиопостове, стопанисвани от Българския туристически съюз и неговите членове - туристическите дружества, както и за лицата, ползващи мрежата и радиотелефоните на БТС.

/3/ Разпоредбите на Правилника са задължителни за лицата по ал.2, независимо от начина на стопанисване на туристическите обекти.

Чл.2/1/ Право на ползване на радиотелефонната мрежа и на радиотелефоните имат само туристически дружества, редовно регистрирани, съгласно Устава на Българския туристически съюз.

/2/ Редовно регистрираните туристически дружества получават индивидуален лиценз, издаден на БТС от Държавната комисия по далекосъобщенията, по установен ред.

/3/ Разкриване на радиопостове в обекти на други ведомства, ползващи разрешените на БТС честотни канали се допуска по изключение, след изрично писмено съгласие на БТС.

Чл.3/1/ Право на достъп до радиотелефоните имат: служителите на туристическите дружества, дежурните спасители на Планинска спасителна служба, служители на МО и МВР, на националните паркове и горски стопанства за обектите на територията която стопанисват и други длъжностни лица при изпълнение на служебни задачи.

/2/ Допускането на лица до радиотелефоните и работата с тях освен изброените в ал.1, е абсолютно забранено.

/3/ Длъжностните лица по ал.1 са длъжни да спазват изискванията на настоящия правилник.

Чл.4/1/ Радиотелефонната мрежа има за цел чрез ефективна връзка между радиопостовете да информира, подпомага и осигурява безопасното движение на туристите, както и да осигурява оперативна намеса на специализираните органи при екстремни ситуации.

/2/ Радиотелефонната мрежа има за задача:

1. да осигурява ежедневна връзка между централната радиостанция на БТС и радиопостовете в туристическите обекти и спасителните бази на Планинската спасителна служба към Българския червен кръст.

2. да проследява при необходимост движението на туристическите групи и индивидуални туристи в планината, с оглед осигуряване на тяхната безопасност.

3. да съдейства за оказване на бърза помощ с цел предотвратяване на нещастни случаи.

4. да събира информация за метеорологичната обстановка в планините и състоянието на снежната покривка.

5. да дава сведения за заетостта на туристическите обекти на заинтересовани лица и средства за масово осведомяване.

6. да предава съобщения, указания и др. при провеждане на акции и изпълнение на служебни задачи на специализираните органи и длъжностни лица.

Чл.5 Радиотелефоните са държавна собственост. Изграждането и поддържането на радиотелефонната мрежа се финансира от държавата, а стопанисването и експлоатацията й се извършва в съответствие с нормативните актове и вътрешната нормативна уредба на Българския туристически съюз.

 

Глава втора.

СТРУКТУРА, РЕЖИМ НА РАБОТА И СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ НА РАДИОТЕЛЕФОННАТА МРЕЖА

Чл.6 Радиотелефонната мрежа на БТС (създадена с Решение Р.484 от 04.10.1966 г. на Междуведомствената комисия по радиочестотите при Министерство на съобщенията) е лицензирана с Лиценз № 120- 01481/ 05.07.2001 г. на Държавната комисия по далекосъобщенията и се състои от:

•  Централна радиостанция - БТС - София

•  Подцентрални радиостанции- на върховете Мусала, Ботев, Зелена глава и Черни връхижа

•  Радиопостове - в туристически обекти, спасителните бази на Планинската спасителна служба при Българския червен кръст и други лица извън системата на БТС.

Чл.7/1/ Централната радиостанция, подцентралните радиостанции и радиопостовете провеждат три пъти ежедневно радиосеанси по утвърден график и определен ред (Приложение № 1).

/2/ Сутрешните и следобедните радиосеанси в работни дни се провеждат от централната радиостанция на БТС, а вечерните и тези в почивни и празнични дни - от централата на Планинската спасителна служба.

/3/ Вътрешните радиосеанси на туристическите дружества със съответните обекти се извършва по график, предварително съгласуван с БТС.

/4/ Подцентралните радиостанции работят на денонощен режим на постоянно прослушване.

Чл.8 БТС определя по установен ред включването и снемането на обекти, задължени да дават ежедневни сведения по време на централните редиосеанси.

Чл.9 Радиопостовете в туристическите обекти и спасителни бази на ПСС се разпределят по зони, намиращи се в отделни планини или планински райони, в зависимост от качеството на радиовръзката с подцентралните радиостанции.

Чл.10 За осигуряване на постоянна готовност на радиотелефонната мрежа се установяват следните степени:

•  ПЪРВА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ /нормална/ - прилага се съгласно утвърдените радиосеанси за връзка с подцентралните радиостанции и радиопостове.

•  ВТОРА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ /повишена/ - прилага се при целодневен режим на подслушване на радиопостовете за цялата радиомрежа или отделни райони и се въвежда от БТС при определени дейности и мероприятия или по преценка на ПСС.

•  ТРЕТА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ /пълна мобилизация/ - прилага се денонощен режим на постоянно подслушване и се въвежда при природни бедствия, спасителни акции и други случаи по указания на специализираните органи, БТС и ПСС.

 

Глава трета.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, ОБСЛУЖВАЩИ АУДИОПОСТОВЕТЕ В ОБЕКТИТЕ НА БТС И ПСС

Чл.11 Длъжностните лица се задължават:

•  Да дават ежедневно по утвърден график на подцентралите радиостанции сведения за метеорологичната обстановка и снежната покривка в района на туристическия обект, за заетостта на базата и при необходимост да проследяват движението на туристите.

•  Да предават и приемат сведения, съобщения, указания и друга информация при изпълнение на служебните задължения на специализираните органи и длъжностните лица.

•  Да спазват указанията на специализираните органи и длъжностните лица при природни бедствия и спасителни акции, за осъществяване на връзка със съседни туристически обекти и подцентралните радиостанции.

•  Да остават на постоянно прослушване при провеждане на спасителни акции до приключването им.

•  Да спазват строга радиодисциплина в ефира при провеждане на радиосеансите и други служебни разговори.

•  Да повикват радиопостовете само с определената за всеки обект позивна.

•  Да не използват радиотелефоните за провеждане на разговори по време на централните радиосеанси, както и на лични разговори.

•  Да водят разговорите само на литературен български език и без използване на системи за кодиране на съобщенията и информацията.

•  Да не предават сведения и съобщения, представляващи държавна или служебна тайна.

•  Да не допускат излъчване чрез радиотелефоните на музикални и други предавания.

•  Да не допускат отварянето и ремонтирането на радиотелефоните от неправоспособни лица.

12. Да спазват изискванията на инструкциите за експлоатацията, съхранението и ремонта на радиотелефоните, портативните радиотелефони и другата радиоапаратура посочени в Приложение № 2 и № 3

Чл.12 Длъжностните лица носят административна или имуществена отговорност, когато:

•  Поради виновно допусната техническа неизправност на радиотелефона не е предадена или приета своевременно информация, в резултат на което са причинени щети или смущения в нормалното протичане на служебната дейност.

•  Поради неупражнен контрол е допусната кражба или настъпила щета от неправилно съхранение, поддържане и експлоатация на радиотелефона.

•  Нарушават радиодисциплината в ефира.

•  Отказват да работят със зачислените им радиотелефони и не се включват в централните радиосеанси.

Чл.13 Длъжностните лица носят наказателна отговорност, съгласно Закона за далекосъобщенията и Наказателния кодекс когато:

•  Ползват радиотелефони без необходимото разрешение.

•  Ползват радиотелефони извън целите за които са регистрирани.

•  Изменят самоволно, без необходимото разрешение регистрационните данни на радиотелефона.

•  Пречат или смущават действието на радиосъобщенията, радиоразпръсквателната или радиорелейна станция, или радиотранслационната централа.

 

Глава четвърта.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА РАДИОТЕЛЕФОНИТЕ И МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

Чл.14 Доставката на радиотелефони и друга радиоапаратура за нуждите на радиомрежата се извършва от БТС по писмени заявки от туристическите дружества.

Чл.15 Радиотелефоните задължително се картотекират в БТС.

Чл.16/1/ Туристическите дружества в определен от БТС срок ежегодно представят справка по образец за наличните си радиотелефони, както и тези, които следва да се бракуват.

/2/ БТС извършва ежегодна пререгистрация на радиотелефоните въз основа на подадените от туристическите дружества справки по реда, определен в ал.1.

Чл.17/1/ Мобилните телефони, собственост на БТС, се предоставят за стопанисване на туристически дружества, редовно регистрирани съгласно Устава на Българския туристически съюз.

/2/ Мобилните телефони по ал.1 се разпределят поименно за високопланински и отдалечени обекти по преценка на БТС.

Чл.18/1/ Включването на мобилен телефон в "МОБИФОН БИЗНЕС ГРУПА" на БТС може да се заяви от всяко туристическо дружество, от други юридически и физически лица.

/2/ Юридическите и физически лица по ал.1 се включват в бизнес групата само при осъществяване на съвместна дейност с БТС и по реда, определен с този правилник.

/3/ Включването в бизнес групата е възможно в случаите, когато мобилният телефон е на абонаментна тарифа.

Чл.19/1/ Служителите на туристическо дружество, желаещи да се включат в бизнес групата, подават молба в свободен текст чрез съответното туристическо дружество до БТС – София.

/2/ Юридическите и физическите лица, желаещи да се включат в бизнес групата, подават молба до съответното туристическо дружество. Върху молбата на лицето, ръководителят на дружеството изразява в писмен вид съгласието си, заверено с подпис и печат и я изпраща в БТС-София.

/3/ БТС, съгласувано с Мобиком РТК, дава вътрешен номер на абоната.

/4/ БТС има право да изключва от бизнес групата служители на туристически дружества или други юридически, или физически лица при промяна на взаимоотношенията с тях. В този случай и в случаите, когато е отпаднала необходимостта от ползване на мобилен телефон, включен в бизнес групата на БТС-София, туристическото дружество е длъжно да уведоми БТС за изключване на вътрешния номер на абоната.

/5/ Включените абонати в бизнес групата на БТС се вписват и се водят на отчет в Централния мобилен регистър на БТС.

Чл.20/1/ При кражба на радиотелефон или мобилен телефон- собственост на БТС, притежателят му уведомява БТС (Мобиком) и органите на полицията.

/2/ Кражбата се установява чрез съставяне на протокол от полицията или от длъжностни лица- служители на БТС, след което се снема от отчет.

 

Заключителни разпоредби

§1. Правилникът се издава на основание Закона за далекосъобщенията и Устава на Българския туристически съюз.

§2. Правилникът е приет от Управителния съвет на Българския туристически съюз с Решение №3, протокол №4 от 08.05.1991 г. изменен и допълнен със Заповед № 231/28.05.2002 г. на Председателя на ДАМС.

§3. Контрол по спазване на настоящия правилник се осъществява от длъжностните лица, оправомощени от УС на БТС и от лицата, имащи право да упражняват контрол по силата на нормативен акт.

 

Приложение №1 към чл.7, ал.1

ГРАФИК И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЦЕНТРАЛНИ РАДИОСЕАНСИ В РАДИОМРЕЖАТА НА БТС

•  График за провеждане на радиосеансите

Часове

Подцентрала

Канал

Сутрин 8.00 - 8.15

Зелена глава

269 - II

8.15 - 8.30

Мусала

261 - I ; 269 - II

8.30 - 8.45

Ботев

261 - I ; 269 - II

8.45 - 9.00

Черни връх

261 - I

 

 

 

След обяд 14.00

Зелена глава

269 - II

14.10

Мусала

261 - I ; 269 - II

14.30

Черни връх

261 - I

14.40

Ботев

261 - I ; 269 - II

 

 

 

Вечер 19.00

Зелена глава

269 - II

19.10

Мусала

261 - I ; 269 - II

19.30

Черни връх

261 - I

19.40

Ботев

261 - I ; 269 - II

 

 

 

•  Радиосеансите се провеждат в следната последователност:

•  Връзка между Централната радиостанция и съответната Подцентрала

•  Връзка между Подцентралната радиостанция и Радиопостовете чрез повикване по определен списък на съответния канал и зона.

•  Предаване на набраната чрез радиопостовете информация от Подцентралата на Централната радиостанция и приключване на радиосеанса.

•  Начин за повикване на абонати и водене на разговори:

Пример: Повикване: "Хижа Мусала на Черни връх"

Отговор: "Хижа Мусала чува Черни връх"

•  Черни връх предава съобщението или запитването.

•  хижа "Мусала" потвърждава приемането на съобщението или отговаря на запитването.

•  Ако няма нужда от допълнителна информация разговорът приключва.

 

Приложение №2 към чл.11, т.12

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, СЪХРАНЕНИЕТО И РЕМОНТА НА РАДИОТЕЛЕФОНИТЕ

•  Общи положения

•  Настоящата инструкция регламентира начина на експлоатацията, съхранението и ремонта на радиотелефоните, съгласно този правилник.

•  Изискванията на инструкцията са задължителни за изпълнение от туристическите дружества - членове на БТС, както и за други физически и юридически лица ползващи радиотелефоните на Българския туристически съюз.

•  Експлоатация на радиотелефоните

•  Монтираните радиотелефони в туристическия обект се зачисляват на длъжностните лица, които са длъжни да отговарят за тяхното правилно ползване и стопанисване.

•  Компетентните длъжностни лица към Българския туристически съюз инструктират лицата на които са зачислени радителефоните и упражняват постоянен контрол за правилната им експлоатация.

•  При поява на повреди в радиотелефона, лицето стопанисващо туристическия обект незабавно съобщава в туристическото дружество за вземане на съответни мерки.

•  За осигуряване на нормална, безаварийна и безопасна експлоатация на радиотелефоните, длъжностните лица са длъжни да спазват следните изисквания:

/а/ антените винаги да са във вертикално положение, алуминиевите удължители да са с цялата си дължина, без изкривени и липсващи прешлени, а антенните мачти да са здраво укрепени.

/б/ носещите планки или металната мачта, към която е привързана антената, задължително да се заземят за предпазване на радиотелефоните от мълнии. При възможност антените да се монтират на гръмоотводите на сградите, като се внимава да не се заземи вертикалния удължител /вибраторът/. При гръмотевични бури радиотелефоните да се изключват от антенните кабели, като се внимава да не се прекъсне връзката на кабела с куплунга, свързващ антената с радиотелефона.

/в/ антенните кабели да се укрепват така, че да се предпазят от прекъсване в следствие на атмосферни влияния. За кабелите трябва да се осигурява безпрепятствено прокарване в помещенията – без натиск и огъване.

/г/ всички външни кабели на радиоапаратурите да се пазят от нагрявания и от въздействието на разяждащи химикали.

/д/ радиотелефоните да не се държат в помещения с повишена влажност и висока температура или в помещения, в които има изпарения, като кухни, перални, акумулатори и др.

/е/ радиотелефоните да се изключват от мрежата при изключване на електрозахранването, за да се предпазят от евентуален токов удар при повторното му включване.

/ж/ регулаторът на радиотелефона за шум да се настройва в положение, при което шумът изчезва. В случай, че връзката е слаба, се преминава на положение "ШУМ".

/з/ радиотелефоните да се включват и изключват само с ключа на токоизправителя, освен в случаите, когато се захранват с акумулатор.

/и/ антените да се разглобяват периодично (1 -2 пъти годишно), като местата на свързване между удължителите и от удължителите към антенната глава да се почистват от ръжда и замърсявания. Преди сглобяването на антената, местата за свързване да се намазват с технически вазелин или грес в тънък слой.

•  Повреди, отстраними на място

•  Отстраняването на място на повреди в приемно- предавателните блокове е забранено.

•  Допускат се повреди, отстраними на място,я в следните случаи:

/а/ в общата част на радиотелефоните, които са извън приемо-предавателните блокове и токоизправителите.

/б/ при включване на токоизправителя или блока на радиотелефона не светят сигналните светлини и на високоговорителя не се чува шум. В този случай повредата трябва да се търси в захранването от мрежата или акумулатора, в захранващия кабел или предпазителите на токоизправителя. Ако е изгорял предпазител на токоизправителя, той се подменя с нов от 1 ампер . Абсолютно се забранява поставянето на жички вместо оригинален предпазител - това би довело до сериозна повреда на токоизправителя. Ако същият отново изгори, да се прекратят по- нататъшни опити за отстраняване на повредата и се търси съдействие на специалисти от БТС или сервизите за УКВ - апаратура.

/в/ при включване свети сигналната лампа на токоизправителя, а тази на блока или командния пулт не свети и няма шум във високоговорителя. При тази повреда трябва да се провери предпазителя в капсулата на захранващия кабел. При изгорял предпазител той се подменя с оригинален /ЛЕН-Б – 3,5 ампера, ЛЕН-БМ или РТ – 21 – 6 ампера/. В случай, че при включване той отново изгори, също следва да се преустановят опитите да се отстрани повредата и да се процедира по начина, указан в буква "б".

/г/ при натискане на комутатора липсва характерният звук за преминаване на излъчване или не свети червения диод /при ЛЕН - Б/. В този случай повредата трябва да се търси в антенното устройство, както следва:

•  прекъсване на връзка с куплунга при радиотелефона

•  прекъсване на връзка с куплунга при антенната глава

- прекъсване на антенния кабел на различни места по цялата му дължина

- липса на вертикалната пръчка /вибратора/ на антената или лоша връзка с антенната глава

В този случай също се търси съдействието на специалисти от БТС или сервизите за УКВ - апаратура.

3. За отстраняване на всякакви други повреди радиотелефоните да се предават за поправка в БТС - "Радиовръзки" или в специализиран сервиз за УКВ апаратура. В тези случаи туристическите дружества да предприемат незабавно мерки за монтиране на друг радиотелефон в туристическия обект При представяне на радиотелефоните и комплектовките за ремонт, същите да бъдат старателно почистени от прах и други замърсявания.

 

Приложение №3 към чл.11, т.12

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПОРТАТИВЕН РАДИОТЕЛЕФОН

•  Право на ползване на портативни радиотелефони

1. Изискванията на инструкцията са задължителни за изпълнение от туристическите дружества - членове на БТС, както и за други физически и юридически лица, ползващи портативни радиотелефони на БТС.

2. Портативни радиотелефони могат да получават всички туристически дружества, членове на БТС при изпълнение на служебната си дейност.

3. Право да получават портативни радиотелефони имат само щатни служители на туристически дружества.

4. Портативните радиотелефони се предоставят за ползване временно за определени мероприятия по преценка на БТС.

5. Туристическите дружества и федерациите по туризъм, алпинизъм, спелеология и ориентиране със зачислени радиотелефони са длъжни да ги съхраняват съгласно дадените указания на упълномощеното за тази цел лице. Предоставянето на радиотелефони на други лица става само с разрешение на съответния ръководител.

6. Не се разрешава получаването и ползването на портативни радиотелефони за дейности, несвързани с преки ангажименти към БТС, туристическите дружества и федерациите.

7. При работа с портативни радиотелефони извън пределите на РБългария, се иска съгласие от съответната страна за тяхното ползване на разрешените за БТС честоти.

II. Съхранение и експлоатация на портативните радиотелефони

1. Портативните радиотелефони се съхраняват в сухи помещения без достъп на киселини, основи и други химически изпарения.

2. Акумулаторната батерия и антената се свалят от радиотелефона, когато не се използват продължително време.

3. Радиотелефоните се съхраняват в помещения или железни каси, до които имат достъп само длъжностните лица, на които са поверени.

4. При работа с радиотелефоните да се спазват следните изисквания:

/а/ да се пазят от удар, загряване от топлинни източници, влага, дъжд и сняг.

/б/ да се пази антената от пречупване и нарушаване целостта на спиралата.

/в/ акумулаторните батерии да се зареждат само със специални зарядни устройства и при спазване на определения режим на зареждане.

/г/ при лоша радиовръзка, регулатора за шум "Шум" да се поставя в положение, при което в радиотелефона се появява характерен прекъснат звуков сигнал.

•  Отварянето и ремонтирането на радиотелефона от неупълномощени лица и сервизи е абсолютно забранено.

•  При възникнали повреди в радиотелефоните, същите се представят своевременно в БТС - "Радиовръзки" за ремонт.

•  Отговорност за правилното съхранение и експлоатация на портативните радиотелефони носят лицата, на които са поверени.

•  При работа с портативни радиотелефони задължително да се спазват изискванията на чл.11 от този правилник.