ПРАВИЛНИК ЗА ДУХОВНОТО СТИМУЛИРАНЕ НА БТС

 

Актуален към 15.11.2013 г.

 

Източник: Официален сайт на Български туристически съюз

 

І. Общи положения:

За поощряване дейността на туристическите, спортно-туристическите и природозащитни деятели, научни работници и културни дейци с принос за организираното туристическо движение, Българският туристически съюз учредява следните морални награди за духовно стимулиране:

1. Медал „Алеко Константинов”-златен

2. Медал за особени заслуги

3. Отличник на БТС

4. Млад турист

5. Вписване имената в Почетната книга на БТС

6. Грамота

7. Плакет и Поздравителен адрес

ІІ. Условия за получаване на наградите

1. Медал „Алеко Константинов”- златен. Най-високата награда на БТС. Награждават се деятели за дейност с особена значимост за развитието на организираното туристическо движение в България.

2. Медал „За особени заслуги”- дава се на обществени деятели, научни работници, културни дейци, спортно-туристически кадри, които:

- в продължение на много години са работили активно и със своята дейност са допринесли за развитието и утвърждаването на организирания туризъм в България;

- участвали са и са пропагандирали родолюбие и природолюбие чрез движението „Опознай България-100 Национални туристически обекта”

- участвали са в разработването и спечелването на проекти, с което са допринесли за финансовото обезпечаване на туристическите дружества и Съюза.

-участвали са в списването и пропагандирането на Съюзните печатни издания и в.”Ехо”.

-издали са значими научни трудове в областта на теорията и практиката на туризма и туристическите дейности;

-със своята обществена, стопанска и културно-пропагандаторска дейност са допринесли за популяризирането на туризма и туристическите спортове и дейности, за изграждането на материалната база и туристическата маркировка;

3. „Отличник на БТС”

Удостояват се утвърдили се деятели на Съюза, допринесли за активизирането и ефективността в дейността на БТС;

-за организирането и ръководството на съюзни прояви в клубовете и туристическите дружества;

- за пропагандирането и популяризирането целите и задачите на БТС, чрез създаването на научни и художествени трудове по проблемите на туризма, туристическите спортове, природозащитната дейност и материалната база;

-участвали активно в строежа и стопанисването на туристическата материална база и туристическата маркировка;

4. Млад турист - удостоверяват се юноши и младежи туристи допринесли за активизиране на дейността на БТС в училищата, висшите учебни заведения и младежта:

- за организиране и провеждане на съюзните прояви в ученическите туристически секции и клубовете по видовете туризъм и спортове;

5. Вписване в Почетната книга на БТС

- съюзни членове и активисти с изключителни постижения в туристическите спортове и дейности;

- туристически деятели, общественици, състезатели, треньори и др., допринесли с активното си непосредствено участие за доброто представяне в републикански и международни прояви и личен принос за развитието на организираното туристическо движение, туристическите спортове, строителството и стопанисване на материалната база;

6. Грамота

Удостоверяват се съюзни и обществени туристически деятели, организации, ведомства във връзка с:

- кръгли годишнини и проявена активна туристическа дейност;

7. Плакет и Поздравителен адрес

Връчва се на съюзни, обществени, научни и други деятели, организации и ведомства във връзка с кръгли годишнини и за дългогодишна народополезна дейност в областта на туризма.
 

ІІІ. Ред за удостоверяване и награждаване

1. Удостоверяването с почетни знания и награждаването с меда ли и други отличия се извършва с решение на УС на БТС.

2. Право да представят предложенията за духовно стимулиране имат:

- членове на УС на БТС;

- УС на туристическите дружества;

- УС на Българските федерации, членове на БТС;

3. Предложенията за духовно стимулиране трябва да бъдат придружени със средните документи:

- мнение и протоколно решение на организацията, която прави предложението;

- характеристика за обществена и съюзна дейност на лицата от организацията, която внася предложението.

Следващото предложение за награждаване може да се прави само след като са минали най-малко 5 години от последната награда по т.т.1,2,3 ІІ раздел;

На удостоените и наградените се връчва съответен знак и книжка-удостоверение.

ІV. Изисквания към наградените

Удостоените с почетни звания, медали и др. награди следва:

1. Да продължават своята дейност по съюзните проблеми и задачи;

2. Да предават своя опит и знания на младите;

V. Отнемане на звания

УС на БТС лишава от звания и награди деятели, уличени в прояви, несъвместими с Устава на БТС, неговата програма и задачи.

Лишените от звания лица връщат в Централата на БТС дадената им награда и придружаващите ги документи.

Настоящият правилник е утвърден с: Протокол №. 8, решение № 3 от 17.04.2008г. на УС на БТС

БЪЛТАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ИНСТРУКЦИЯ за приложение на Правилника за духовно стимулиране в Българския туристически съюз

І. Ред и срокове за внасяне и разглеждане на предложенията за удостоверяване и награждаване

Към УС на БТС се изгражда комисия по духовно стимулиране. Обект на комисията са предложенията за:

- Награждаване с ордени и медали от Президенството на Република България за звена и служителите на Българския туристически съюз

- Медал „Алеко Константинов”-златен

- Медал „За особени заслуги”

- Значка „Отличник на БТС”

- Значка „Млад турист”

- Вписване в Почетната книга на БТС

- Грамота

- Плакет и Поздравителен адрес

 

ІІ. Задължителни изисквания

1. Предложенията за награждаване с ордени и медали от Президенството и МС на Р България се внасят в комисията най-късно 60 дни преди навършване на кръглата годишнина.

2. Предложенията за съюзни награди на служителите в системата на БТС навършили годишнини се внасят в Комисията 40 дни преди навършването на кръглата годишнина.

Същите срокове важат и за награди на дружествата и други съюзни звена, по случай кръгли годишнини, забележителни достижения и успехи.

3. Към предложенията се вписване в Почетната книга на БТС, освен трите имена, рождената дата, местожителство, дом адрес, организацията, в която членува лицето и мотивите за удостояването задължително се прилага и една снимка.

4. Постъпилите в Комисията предложения се обработват и представят в УС на БТС за утвърждаване, ако към тях са приложени документите, предвидени в раздел ІІІ от Правилника за духовното стимулиране на БТС.

ІІІ. Награждаване със съюзни значки:

Предложенията за награждаване със съюзни значки да се внасят 20 дни преди датата на връчването.

ІV. Изготвяне, съхраняване, връчване и отчитане на съюзните награди и документацията към тях:

1. Съюзните награди от всички видове и степени се съхраняват в БТС в подходяща каса. Там се води и съхранява цялата документация, свързана с изготвянето и връчването на ордени, медали и съюзни отличия.

2. Проектирането, утвърждаването и изработването или подобряването на съществуващите вече съюзни награди и отличия се възлага по решение на УС на БТС

3. Финансовото обезпечаване се осигурява от БТС.

4. Връчването на отличията се извършва в тържествена обстановка от Председателя на БТС, Изпълнителния секретар, член на УС на БТС или упълномощено от ръководството на Съюза лице.

5. За отличените с държавни награди и със Съюзни награди в БТС се води специална картотека, в която се вписва името, решението и датата, на която е присъдена съответната награда.

V. Допълнителни условия:

1. Туристическите дружества направили предложения за награждаване трябва да са представили всички необходими отчети към Централата на Съюза и да са платили колективния си членски внос.

Управителен съвет на Българския туристически съюз