ГОРСКО-СТОПАНСКАТА МАРКИРОВКА

 

Освен туристическа маркировка, в планините ни се среща и т. нар. горско-стопанска маркировка

ДЪРЖАВНИ ГОРИ

 

Съгласно Лесоустройствената инструкция от 1993 г. в българските планини се използва и следната горско-стопанска маркировка, обозначаваща:

bullet Граница на защитена природна територия:

Представлява двуцветна бяло-червена ивица, над която върху бял фон е изписано с червени главни букви съкращението, посочващо вида на защитената територия:

 

Обозначаване на: граница на резерват (Р), граница на защитена местност (ЗМ), граница на народен парк (НП), граница на историческо място (ИМ) и граница на природна забележителност (ПЗ)

 
 

Р     - резерват

ЗМ  - защитена местност

НП  - народен парк

ИМ  - историческо място

ПЗ  - природна забележителност

 

 

bullet

Буферната зона на резерват се обозначава с червена ивица:

Обозначаване на граница на буферна зона на резерват

 

bullet Граница на отдел и подотдел:

Чрез тези граници гората се дели на съответни горски участъци. До знака за граница на отдел върху бял фон с черни букви може да е изписан неговият номер:

Обозначаване на граница на отдел          Обозначаване на граница на подотдел

 

bulletСеменна база:

Границата й е обозначена с жълта ивица с надпис над нея СБ, също с жълти букви. Използва се и обозначението "жълт кръст":

Обозначаване на граница на семенна база (СБ) със жълта ивица          Обозначаване на граница на семенна база (СБ) със жълт кръст

 

ЧАСТНИ ГОРИ

 
bulletСъгласно Правилника за прилагане на Закона за горите границите на горите и земите от горския фонд - собственост на отделни лица, се обозначават трайно с две ивици боя върху стоящи дървета, дървени или бетонни стълбове. Ивиците боя са широки по 3 см с разстояние между тях равно на широчината им, поставени от вътрешната страна на имота. Под двете ивици боя, върху бял фон се изписва буквата "К" и последните четири цифри от кадастралния номер на имота
bulletЦветът на боята, с която се ограничават горите и земите, които не са от държавния горски фонд, е както следва:
bulletбял, когато горите и земите са собственост на физически лица, на училища, читалища и други юридически лица
bullet червен, когато горите и земите са собственост на религиозни организации
bullet жълт, когато горите и земите са собственост на общините

 

ДРУГИ

 
bullet

Ловните полета (ЛП) се обозначават по следния начин:

Обозначаване на ловно поле (ЛП)

 

Към Началото
Обратно към Заглавната страница

Copyright © 2000-2011 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Последна промяна: 01 януари 2011 г.